dr Agnieszka Górnicz-Mulcahy

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
71 3752 354
Email:
agnieszka [dot] gornicz-mulcahy [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2016/2017

 

Urlop wypoczynkowy w dniach 6-29 września.

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Agnieszka Górnicz-Mulcahy
Działalność naukowa: 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2006 r. doktor nauk prawnych, pracownik naukowo - dydaktyczny w Zakładzie Prawa Pracy.

W pracy naukowej zajmuje się  zagadnieniami prawa pracy, prawa pracowniczej twórczości wynalazczej i autorskiej oraz stosunkami zatrudnienia osób pełniacych funkcję centralnych organów administracji rządowej.

Jest autorką lub współautorką monografii, artykułów i glos dotyczących wskazanej problematyki.

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii prowadzi wykłady i ćwiczenia z prawa pracy, wykłady z systemu zabezpieczenia społecznego oraz seminaria magisterskie.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych przy Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii.

Publikacje: 

Artykuły i glosy opublikowane w czasopismach:

1. Odpowiedzialność notariusza jako pracodawcy w świetle przepisów kodeksu pracy, Rejent z 2010, nr, s. 84 - 102 (współautorstwo z dr Elizą Mazurczak-Jasińską).

2. Mediacja w sporze zbiorowym. ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, nr 2, s. 49-59. (współautorswo z dr Moniką Lewandowicz-Machnikowską).

3. Skutki prawne wypowiedzenia przez pracownika umowy na czas określony nieprzewidującej prawa do wypowiedzenia. Monitor Prawa Pracy 2012, nr 12, s. 628-633. (współautorswo z dr Moniką Lewandowicz-Machnikowską).

4. Utwór naukowy jako przedmiot ochrony autorskoprawnej. W: Aktualne zagadnienia prawa prywatnego (pod red. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ), [Uniwersytet Wrocławski. Instytut Prawa Cywilnego]. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2012. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 19). - S. 41-63.

5. Status of persons with disabilities in the Polish legal system, Pécsi Munkajogi Közlemények. - Vol. 6, June (2013), Special Edition , s. 31-51.

6. Umowa o dzieło autorskie zawarta z własnym pracodawcą.  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2012 r., III UZP 4/11.  Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa. - 2013, nr 1, s. 97-105.

7. Urlop wychowawczy i związane z nim uprawnienia socjalne. (w:) Księga dla naszych kolegów : prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, pod red. Jacka Mazurkiewicza. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2013. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 36). S. 115-135. (współautorswo z dr Moniką Lewandowicz-Machnikowską).

8. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 24 kwietnia 2012 r., I PK 56/12, Orzecznictwo Sądów Polskich, z. 6 (2014), s. 863-867, (współautorswo z dr Moniką Lewandowicz-Machnikowską).

9. Nawiązanie zatrudnienia z osobami pełniącymi funkcję centralnych organów administracji rządowej nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 2015  (współautorswo z prof. dr hab. T Kuczyńskim).
10. Status zawodowy członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Przegląd Prawa Publicznego. - 2015, nr 2.

11. Status zawodowy szefów służb specjalnych : wybrane elementy,  (w:) Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 100/1 (2015), s. [623]-633. 

12. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania w toku naboru na stanowisko w służbie publicznej, Wrocławskie Studia Sądowe 2016, nr 1.

13. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a zasada równego traktowania w zakresie wynagradzania w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Monitor Prawa Pracy 2016, nr 9.

 

Monografie, opracowania systemowe, rozdziały w monografiach:

1. Prawo do wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze w prawie polskim. Warszawa 2008, Wolters Kluwer business, 259 s.

2. International Encyclopaedia of Laws. Intellectual Property. Poland (współautorstwo z prof. dr hab Piotrem Machnikowskim i dr Justyną Balcarczyk), Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2009, ss.204

3. Rozdział XII Stare dogmaty : nowe wyzwania prawa pracy, (w:) Stare dogmaty - nowe wyzwania w prawie i ekonomii, red. nauk. U. Kalina-Prasznic, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013, s. 237-271 (współautorstwo z dr Elizą Mazurczak-Jasińską)

4. International Encyclopaedia of Laws. Intellectual Property. Poland (współautorstwo z prof. dr hab. Piotrem Machnikowskim i dr Justyną Balcarczyk), Kluwer Law International, wyd. 2, Alphen aan den Rijn 2014, ss. 208.

Opublikowane także jako: Intellectual Property Law in Poland (współautorzy: Piotr Machnikowski, J. Balcarczyk, A. Górnicz-Mulcahy), Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2014, ss.208.

 

Podręczniki:

Zbiór kazusów z prawa socjalnego / red. nauk. Renata Babińska-Górecka, Karolina Stopka ; aut. Renata Babińska-Górecka, Jacek Borowicz, Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Andrzej Jabłoński, Monika Lewandowicz-Machnikowska, Karolina Stopka
Warszawa, "Difin", 2014. - 225 s.