prof. dr hab. Mariusz Jabłoński

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
713752306,
713752332 (FAX)
Email:
mariusz [dot] jablonski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

czwartek

godz. 14.45 - 16:45

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze :

 1. instytucje demokracji bezpośredniej;
 2. konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej;
 3.  wolności, prawa i obowiązki człowieka oraz obywatela;
 4. międzynarodowe systemów ochrony praw i wolności człowieka;
 5. statusu informacyjny jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych;
 6. statusu sędziów i organizacji sądownictwa;
 7. ustawodawstwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany konstytucji.
Publikacje: 

Monografie:

1. Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2331 seria „Prawo” Nr CCLXXIV, Wrocław 2001, ss. 152;

2. Dostęp do informacji i jego granice, (współautor K. Wygoda), Acta Universitatis Wratislaviensis No 2393, Wrocław 2002, ss. 326;

3. Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, (współautor K. Wygoda), Acta Universitatis Wratislaviensis No 2435, Wrocław 2002, ss. 332;

4. Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja administracji, (współautorzy: M. Bernaczyk, K. Wygoda) Acta Universitatis Wratislaviensis No 2769, Wrocław 2005, ss. 445;

5. Polskie referendum akcesyjne, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2965, Wrocław 2007, ss. 354;

6. Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym, Wrocław 2009, ss. 365;

7. Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych, Wrocław 2012, ss. 244 (współautor Tomasz Radziszewski);

8. Udostępnianie informacji publicznej w formie wglądu do dokumentu, Wrocław 2013, ss. 246;

9. Prawne i techniczne aspekty archiwizacji dokumentów elektronicznych, Wrocław 2014, ss. 310 (współautor Tomasz Radziszewski).

 

II. Podręczniki, leksykony i współautorskie opracowania książkowe:

 1. Konstytucja RP w formie testu, 1150 pytań sprawdzających, (współautor K. Complak) Wrocław 1998, ss. 360;
 2. Polskie zmiany ustrojowe w literaturze prawniczej, (współredaktor B. Banaszak, R. Balicki), Wrocław 1997, ss. 275;
 3. Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., red. J. Boć, Wrocław 1998, (współautor), ss. 360;
 4. Materiały do prawa konstytucyjnego, (współautor R. Balicki) skrypty Becka, Warszawa 1999, ss. 272;
 5. Słownik wiedzy o Sejmie, (współautor), red. A. Preisner Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, ss. 249; autor i współautor 17 haseł:
  1. Absolutorium, s. 7-8;
  2. Frekwencja, s. 37;
  3. Konsultacja społeczna, s. 73;
  4. Kontrasygnata, (współautor M. Masternak-Kubiak), s. 73 – 74;
  5. Plebiscyt, s. 119-120;
  6. Prawo inicjatywy ustawodawczej, s. 133-134;
  7. Promulgacja, s. 161 (współautor A. Preisner);
  8. Pytanie prawne, s. 167;
  9. Referendum, s. 172-174
  10. Stan klęski żywiołowej, s. 194;
  11. Stan wojenny, s. 194-195;
  12. Stan wyjątkowy, s. 195;
  13. Stany nadzwyczajne, s. 195-196;
  14. Weto, s. 223-224;
  15. Weto ludowe, s. 224;
  16. Wygaśnięcie mandatu posła (senatora), s. 231- 233 (współautor M. Masternak-Kubiak);
  17. Zmiana konstytucji, s. 237- 238.
  18. Prawo konstytucyjne w formie pytań i odpowiedzi, (współautor S. Jarosz – Żukowska), Acta Universitatis Wratislaviensis No 2510, Wrocław 2003, ss. 693;
 6. Polsko-niemiecki słownik prawa i gospodarki, (współautor B. Banaszak, T. De Vries,   M. Krzymuski, Warszawa 2003, ss. 534 (Słownik prawa i gospodarki, Rechts – und Wirtschaftsworterbuch, (współautor) T. I wyd. II poprawione i uzupełnione, red. B. Banaszak, Warszawa 2008, ss. 719;
 7. Prawa człowieka i systemy ich ochrony – zarys wykładu, (współautor S. Jarosz – Żukowska), Acta Universitatis Wratislaviensis No 2688, Wrocław 2004, ss. 338;
 8.  System ochrony praw człowieka, Zakamycze 2003, ss.355 – praca zbiorowa, w jej ramach opracowania:

2.9.1. Afrykański Regionalny System Ochrony, s. 221 – 262;

2.9.2. Wolności i prawa jednostki w regionalnym systemie Ligi Państw Arabskich, s. 263 – 288;

2.9.3. Wewnątrzkrajowe systemy ochrony wolności i praw jednostki (współautor B. Banaszak), s. 321 – 355;

 1. System ochrony praw człowieka, wyd. 2 zmienione, Zakamycze 2005 r., ss. 368; (jako autor dwóch rozdziałów  s. 229 – 301; i współautor trzeciego – s. 333 – 368); 
 2. Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, praca zbiorowa pod red. J. Gołaczyńskiego, Warszawa 2003 – w jej ramach opracowania:

- 2.11.1. Prawa człowieka w komunikacji elektronicznej, (współautor K. Wygoda), s. 25 – 67);

- 2.11.2. Dostęp do informacji publicznej, (współautor K. Wygoda), s. 68 – 100;

 • 2.11.3. Ochrona danych osobowych w prawie polskim (współautor K. Wygoda), s. 121 – 146;
  1. Encyklopedia Prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa 2000, s. 1320 – 1388;
 • 2.12.1. Encyklopedia Prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa 2004 (wydanie III);
 • 2.12.2. Encyklopedia Prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa 2007 (wydanie IV);
  1. Mała Encyklopedia prawa (współautor schematów) red. U. Kalina – Prasznic, Warszawa 2005, s. 805 – 859.

 

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. i R. Grabowscy, Warszawa 2009 - autor  haseł i zagadnień:   1. Głosowanie w referendum lokalnym, s. 162-163;
  1. Głosowanie w referendum ogólnokrajowym, s. 163;
  2. Porządek prawny, s. 351-352;
  3. Prawo do wystąpienia z wnioskiem o zarządzenie referendum lokalnego, s. 421-422;
  4. Prawo do wystąpienia z wnioskiem o zarządzenie referendum ogólnokrajowego, s. 422-423;
  5. Prawo do zarządzenia referendum lokalnego, s. 425-426;
  6. Prawo do zarządzenia referendum ogólnokrajowego, s. 426-427;
  7. Prawo obywateli do udziału w referendum, s. 435437;
  8. Prawo składania petycji, wniosków i skarg, s. 442-443;
  9. Protest w sprawie referendum ogólnokrajowego, s. 467;
  10. Przedmiot referendum lokalnego, s. 471-472;
  11. Przedmiot referendum ogólnokrajowego, s. 472-473;
  12. Referendum, s. 493-495;
  13. Referendum lokalne, s. 495496;
  14. Referendum ogólnokrajowe w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej, s. 496-497;
  15. System organów państwowych, s. 571-572;
  16. System prawa, s. 572-573;
  17. Ważność referendum lokalnego, s. 616;
  18. Ważność referendum ogólnokrajowego, s. 616-617;
 2. Leksykon obywatela (autor i współautor 62 haseł w części: Prawo konstytucyjne i Ochrona praw człowieka), pod. red. S. Serafin, B. Szmulik, Warszawa 2008, s. 202 – 256:
  1. Rzecznicy praw konsumenta, s. 202;
  2. Rzecznik Praw Dziecka, s. 202;
  3. Rzecznik Praw Obywatelskich, s. 202 - 204 (współautor S. Jarosz-Żukowska),
  4. Rzecznik Praw Ubezpieczonych, s. 204 (współautor S. Jarosz-Żukowska),
  5. Actio popularis, s. 209;
  6. Administrator BIP, s. 209;
  7. Alternatywne metody rozstrzygania sporów – (Alternative Dispute Resolution), s. 209;
  8. Amparo sądowe, s. 209;
  9. Bezpieczeństwo danych osobowych, s. 209 – 210;
  10. Bezpośrednie stosowanie konstytucyjnych norm o prawach i wolnościach człowieka, s. 210;
  11. BIP – Biuletyn Informacji Publicznej, s. 210;
  12. Dane sensytywne (dane szczególnie wrażliwe), s. 210;
  13. Derogowalne prawa człowieka, s. 210-211;
  14. Funkcja publiczna, s. 211;
  15. Funkcjonariusz publiczny, s. 211;
  16. Horyzontalne obowiązywanie praw i wolności, s. 211-212;
  17. Immanentne ograniczenia praw i wolności, s. 212;
  18. Informacja niejawna, s. 212;
  19. Informacja publiczna, s. 212;
  20. Informacja publiczna przekształcona, s. 212;
  21. Informacja publiczna przetworzona, s. 212-213;
  22. Kolizja praw i wolności jednostki, s. 213;
  23. Niepodzielność praw człowieka, s. 213;
  24. Ochrona prywatności a jawność postępowania sądowego, s. 213;
  25. Ograniczoność praw, s. 213;
  26. Ombudsman, s. 213-214;
  27. Pierwotność praw człowieka, s. 214;
  28. Podmiotowe prawa, s. 214;
  29. Powszechność praw i wolności, s. 214;
  30. Pozakonstytucyjny system środków ochrony wolności i praw jednostki, s. 214;
  31. Pozyskiwanie informacji o jednostce, s. 214;
  32. Prawa i wolności ekonomiczne, s. 214-215;
  33. Prawa i wolności kolektywne, s. 215;
  34. Prawa i wolności kulturalne, s. 215;
  35. Prawa i wolności osobiste, s. 215;
  36. Prawa i wolności polityczne, s. 215-216;
  37. Prawa wolnościowe, s. 216;
  38. Przyrodzoność praw człowieka, s. 216;
  39. Samoobrona jednostki przed naruszeniami praw i wolności, s. 216-217;
  40. Skarga konstytucyjna, s. 217-218 (współautor B. Banaszak)
  41. Skarga na przewlekłość postępowania sądowego, s. 218-219 (współautor S. Jarosz-Żukowska);
  42. Sprawa publiczna, s. 219;
  43. Sprawa sądowa, s. 219;
  44. Sprawiedliwość sądowa, s. 219;
  45. Stany nadzwyczajne a prawa człowieka, s. 219;
  46. Status informacyjny jednostki, s. 219-220;
  47. Systemowe ograniczenia praw i wolności, s. 220;
  48. Środki ochrony wolności i praw jednostki, 220;
  49. Wertykalne obowiązywanie praw i wolności, s. 220-221;
  50. Wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej, s. 221 (współautor S. Jarosz-Żukowska)
  51. Zawieszenie obowiązywania praw i wolności, s. 221;
  52. Zbiór danych osobowych, s. 221;
  53. Zbrodnia sądowa, s. 221;
  54. Międzynarodowe prawo praw człowieka, s. 222;
  55. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka, s. 222 (współautor B. Banaszak);
  56. Zasada istnienia tzw. praw niederogowanych, s. 223 (współautor S. Jarosz-Żukowska);
  57. Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów, s. 250-251;
  58. Afrykańska Komisja Praw Człowieka, s. 251;
  59. Afrykański system ochrony praw i wolności, s. 251 – 252;
  60. Afrykański Trybunał Praw Człowieka, s. 252-253;
  61. Arabski Komitet Ekspertów Praw Człowieka, s. 254-255;
  62. System ochrony praw człowieka w ramach Ligi Państw Arabskich, s. 256.

III. Artykuły naukowe:

 1. Sens istnienia zasady rozdziału Kościoła od Państwa, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1850, Przegląd Prawa i Administracji XXXIV Wrocław 1996, s. 139-150;
 2. Społeczeństwo informatyczne i kultura prawna w Europie (tytuł oryginalny: Informationsgessellsschaft Rechtskultur in Europa (recenzja), Acta Universitatis Wratislaviensis No 1850 Przegląd Prawa i Administracji nr XXXIV Wrocław 1996r, s. 163 – 165;
 3. Uwagi o ewolucji niezawisłości sędziów i sądów powszechnych, [w:] Studia nad prawem konstytucyjnym, red. J. Trzciński i B. Banaszak, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1963, Prawo CCLVII, Wrocław 1997 r., s. 119 – 128;
 4. Uwagi o referendum lokalnym, Humanistyczne Zeszyty Naukowe nr (4) 12, Katowice 1997, s. 72 - 79;
 5.  Referendum de lege lata i de lege ferenda, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2047,  Przegląd Prawa i Administracji nr XXXIX, 1998; s.75-84;
 6. Bibliografia prac prof. K. Działochy (współautor) [w:] Studia nad prawem konstytucyjnym, red. J. Trzciński i B. Banaszak, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1963, Prawo CCLVII, Wrocław 1997, s. 325 - 336;
 7. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji nt. Aktualne problemy państwa prawa, Frankfurt n/O – Słubice, 7-8 czerwca 1999 r., „Prawo i Życie” 1999 nr 7; 
 8. Ogólna charakterystyka instytucji referendum ogólnokrajowego po uchwaleniu nowej Konstytucji RP, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2142, Przegląd Prawa i Administracji nr XLII Wrocław 1999, s. 135 - 152;
 9. Konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (zagadnienie realizacji praw wyborczych przez obywateli Unii w wyborach do organów stanowiących samorządu terytorialnego – uwagi wstępne, Humanistyczne Zeszyty Naukowe nr 5 (13), Katowice 1998, s. 9 - 26;
 10. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a sprawa realizacji praw wyborczych obywatela Unii w wyborach samorządowych, „Prawo i Życie” nr 8 1999;
 11. Zagadnienia ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Przegląd Sejmowy 2000, nr 1(36) (współautor B. Banaszak), s. 81 - 98;
 12. Opinia w sprawie postępowania legislacyjnego w przepisach Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej, Przegląd Sejmowy 2000, nr 2(37) (współautor B. Banaszak), s. 61 - 73;
 13. Référendum et démocratie – sous la direction du doyen Rousillon, Secondes assises de l`Association des auditeurs de l`Académie internationale de droit constitutionnel (1 er et 2 avril 1996 à Toulouse), Toulouse 1998 (recenzja – Acta Universitatis Wratislaviensis No 2177, Przegląd Prawa i Administracji, t. XLIII, Wrocław 2000), s. 215 - 219;
 14. Andrzej Frycz Modrzewski - Myśliciel i Pisarz Polityczny (recenzja), Acta Universitatis Wratislaviensis No 1931,  Przegląd Prawa i Administracji nr XXXVI, Wrocław 1997, s. 191 -194;
 15. Referendum jako forma wyrażenia zgody na przekazanie organizacji międzynarodowej kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2079, Przegląd Prawa i Adminitracji, nr XL, Wrocław 1998, s. 41 – 54;
 16. Wynik referendum a zasada dyskontynuacji prac Sejmu, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2100, Przegląd Prawa i Administracji nr LXI, Wrocław 1999, s. 97 – 116;
 17. Referendum konstytucyjne w Polsce, pod red. M.T. Staszewskiego, (recenzja), Warszawa 1998, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2100, Przegląd Prawa i Administracji nr LXI, Wrocław 1999, s. 227 - 231;
 18. Pojęcie i ochrona  godności człowieka w orzecznictwie polskich organów władzy sądownicze, [w:] Godność człowieka jako kategoria prawna, pod red. K. Complak, Wrocław 2001, s. 289 – 307;
 19. Verfassungsgerichtsbarkeit In Polen, Analysen und Entscheidungssammlung 1986 – 1997, Georg Brunner, L. Garlicki, Baden-Baden 1999, (współautor recenzji B. Banaszak), Przegląd Prawa i Administracji, t. XLVI, red. B. Banaszak, s. 197 – 199;
 20. Zakres podmiotowy realizacji praw obywatelskich w Konstytucji RP z 2.4.1997 r., [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak i A. Preisner, Warszawa 2002, s. 139 - 156;
 21. Rozważania na temat znaczenia pojęcia godności człowieka w polskim porządku konstytucyjnym [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak i A. Preisner, Warszawa 2002, s. 81 - 100;
 22. Wolności art. 73 Konstytucji RP, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak i A. Preisner, Warszawa 2002, s. 551 - 568,
 23. Prawo dostępu do służby publicznej, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak i A. Preisner, Warszawa 2002, s. 625 – 644;
 24. Obywatelskie prawo inicjatywy ustawodawczej, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP red. B. Banaszak i A. Preisner, Warszawa 2002, s. 645 -  666;
 25. Referendum i inne instytucje demokracji bezpośredniej, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2396,  Przegląd Prawa i Administracji tom LI, red. B. Banaszak, Wrocław 2002, s. 65 – 98;
 26. Wejście w życie ustawy o dostępie do informacji publicznej, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2396, Przegląd Prawa i Administracji tom LI, red. B. Banaszak, Wrocław 2002, s. 229 – 233;
 27. Referendum ogólnokrajowe w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1993-1997), Acta Universitatis Wratislaviensis No 2341,  Przegląd Prawa i Administracji tom  XLIX, red. B. Banaszak, Wrocław 2002, s. 99 – 118;
 28. Zusammenfassung, [w:] Aktuelle Probleme des Rechsstaates, Wissenschafliche Reihe des Collegium Polonicum b. 4, Frankfurt (Oder) – Słubice 2002, s. 125 – 129;.
 29. Referendum ogólnokrajowe. Wybrane zagadnienia, Palestra nr 5-6/ 2003, s. 9 – 20;
 30. Konstytucyjne uprawnienia jednostki w sferze informacyjnej, (współautor K. Wygoda) [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, red. L. Garlicki i A. Szmyt, Warszawa 2003, s. 123 – 134;
 31. E. Olejniczak – Szałowska, Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego (recenzja) Studia prawno-ekonomiczne, tom LXVIII,  2003, s. 97 – 104;
 32. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit In Polen (współautor P. Górecki), Vergleichendes Verwaltungsrecht In Ostmitteleuropa, (Hg) B. Wieser, A. Stolz, Wien 2004, s. 409 – 458;
 33. Kilka uwag o prawnych podstawach ogłaszania ocen w szkołach wyższych (Czy wywieszenie imiennej listy studentów z przyporządkowaną oceną  z egzaminu jest naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych?), (współautor K. Wygoda), Acta Universitatis Wratislaviensis No 2642, Przegląd Prawa i Administracji nr LX, Wrocław 2004, s. 301 – 317;
 34. Ochrona danych osobowych a telefoniczne udzielanie informacji. Czy dopuszczalne jest telefoniczne udostępnianie informacji o ocenie uzyskanej z egzaminu przez studenta? (współautor K. Wygoda), Acta Universitatis Wratislaviensis No 2664, Przegląd Prawa i Administracji nr LXIII, Wrocław 2004, s. 275 – 280;
 35. Die persönlichen Rechte und Freiheiten in der Rechtssprechung des polnischen Verfassungsgerichtshofs, WGO 2004 nr 4, s. 279-291;
 36. Czy informacja oświatowa jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej? System Informacji Oświatowej, Świdnica 2005, s. 112 – 121;
 37. Impulse aus der Rechtsprechung des polnischen Verfassungsgerichtshofs zu den persönlichkeitsbezogenen Menschenrechte (współautor B. Banaszak), [w:] K. Stern, P.J. Tettinger (red.), Die Europäische Grundrechte-Charta im wertenden Verfassungsvergleich, Berlin 2005, s.24;
 38. Das Naturrecht In der polnischen Verfassung vom 2. April 1997, (współautor B. Banaszak) [w:] Die Wiederkehr des Naturrechts und die Neuevangelisierung Europa, (Hrsg) R. Weiler, Wien 2005, s. 220 – 241;
 39. Informacja oświatowa jako przedmiot udostępnienia na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2775, Przegląd Prawa i Administracji t. LXVII, Wrocław 2005, s. 223 -238;
 40. Konstrukcja prawna tzw. kosztów dodatkowych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Problem ustalania i pobierania kosztów dodatkowych przez organy gminy), Acta Universitatis Wratislaviensis No 2724, Przegląd Prawa i Administracji t. LXV, Wrocław 2005, s. 265 – 276;
 41. S. Grabowska, Instytucja ogólnonarodowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich. Studium prawno-porównawcze, (recenzja) Przegląd Prawa i Administracji t. LXVIII, Wrocław 2005, s.309 – 312;
 42. Charakter i znaczenie prawno-naturalnych odesłań w Konstytucji RP, (współautor B. Banaszak), Acta Universitatis Wratislaviensis No 2798, Przegląd Prawa i Administracji t. LXXI, Wrocław 2005, s. 7 – 28;
 43. Opracowanie opublikowane w formie elektronicznej, dostępne na stronie www.wszystkoobip.pl pt. Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej; data publikacji: marzec 2005;
 44. Udostępnianie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej w świetle kontroli NIK (współautor M. Bernaczyk), Elektroniczna Administracja, nr 2(3) 2006, s. 24 – 38;
 45. Praktyczne problemy wdrażania ustawy o dostępie do informacji publicznej (współautor M. Bernaczyk), Elektroniczna Administracja, nr 6(7) 2006, s. 2 - 18;
 46. Determinanty zmiany konstytucji (współautor B. Banaszak), [w:] Praktyczne i teoretyczne aspekty prawa konstytucyjnego, red. B. Banaszak, M. Bernaczyk, Wrocław 2006, s. 41 – 60;
 47. Obowiązki podstawowe człowieka i obywatela (współautor B. Banaszak), [w:] Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, Warszawa 2006, s. 238 – 266;
 48. E-Government in Polen: Programmgrundsätze and rechtliche Lösungen – ausgewählte Probleme (współautor B. Banaszak), Osteuropa Recht nr 2, 2006, s. 69 – 83;
 49. Obywatelstwo polskie jako przesłanka realizacji konstytucyjnych praw i wolności, [w:] Prawa podmiotowe, pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, red. J. Ciapała, K. Flaga-Giruszyńska, Szczecin 2006, s. 47 – 64;
 50. Prawo do sądu, [w:] Prawa i wolności I i II generacji, red. A. Florczak, A. Bolechów, Wydawnictwo Adam Marszałek 2006, (współautor S. Jarosz-Żukowska);
 51. Wnioskowy tryb udostępniania informacji, Tygodnik „Wspólnota” – Wydanie Monografie, nr 12/810 z 24 marca 2007 r., s. 2 – 22 (współautor M. Bernaczyk);
 52. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2007 (sygn. akt K 8/07), Przegląd Sejmowy nr 6,  2007 r., s. 180 – 191; (współautor S. Jarosz-Żukowska);
 53. Referendalny charakter aktu legitymizującego przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Studia Wyborcze nr 4, 2007, s. 47-64.

3. Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia, Finanse Komunalne 2008, nr 1 - 2, s. 5-24;

 1. Zasady zmiany Konstytucji Królestwa Danii, [w:] Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, red. R. i S. Grabowscy, Warszawa 2008, s. 104-110;
 2. Weryfikacja faktu posiadania informacji publicznej, [w:] Dostęp do informacji publicznej – rozwój czy stagnacja, Materiały z konferencji zorganizowanej 6 czerwca 2006 r. w Warszawie przez Instytut Nauk Prawnych PAN, Naczelny Sąd Administracyjny, Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2008, s. 54-66;
 3. Społeczeństwo obywatelskie a konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej, [w:] Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka, Rzeszów 2007 (opracowanie ukazało się w 2008 r.);
 4. Specyfika ochrony danych osobowych w kontekście udostępniania danych z rejestru gruntów i budynków, (współautor K. Wygoda, wkład autorski 50%) Przegląd Prawa i Administracji nr LXXV, Wrocław 2007 (numer ukazał się w 2008), s. 65 – 74;
 5. Szczególne przypadki udostępniania danych osobowych w związku z poszukiwaniem majątku dłużników przez wierzycieli (firmy windykacyjne) oraz problem zakresu umocowania pośrednika nieruchomości w dostępie do informacji znajdującej się w ewidencji gruntów i budynków, (współautor K. Wygoda, wkład autorski 50%) Przegląd Prawa i Administracji nr LXXVII, Wrocław 2008, s, 337 – 343;
 6. Dostęp do informacji znajdujących się w ewidencji gruntów i budynków i  – wybrane kwestie dyskusyjne (współautor K. Wygoda, wkład autorski 50%), Przegląd Prawa i Administracji nr LXXVIII, Wrocław 2008;
 7. Piotr Uziębło, Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Warszawa 2008, (recenzja) Studia Wyborcze, T. VII, red. K. Skotnicki, Łódź 2008;
 8. Verfassungsgerichtsbarkeit und die Gerichtsbarkeit des Europaischen Gerichtshofes fur Menschenrechte (ein Konspekt), [w:] Verfassungs – und Verwaltungsgerichtbarkeit im Mehrebenensystem, red. W. Erbguth, J. Masind, Stuttgart 2008, s. 65 – 77;
 9. Społeczeństwo obywatelskie – dylematy konstytucyjnoprawne; [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, red. L. Blicharz, J. Boć, Wrocław 2009, s.23-32;
 10. Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na ustawodawstwo polskie i działalność orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Wybrane zagadnienia teorii i praktyki prawa europejskiego, red. Z. Pulka, Legnica 2009, s. 83-96;
 11. Prawo do repatriacji, (współautor B. Banaszak, wkład autorski 50%), [w:] Sytuacja ludności polskiej na Wschodzie w świetle obowiązującego prawa i praktyki, red. D. Górecki Toruń 2009, s. 217-235;
 12. Klasyfikacja wolności i praw jednostki w Konstytucji RP, [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP Tom I:  Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa 2010, red. M. Jabłoński, s. 78 – 106;
 13. Zasada zróżnicowania zakresu realizacji konstytucyjnych wolności i praw jednostki w oparciu o kryterium obywatelstwa, [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP Tom I:  Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa 2010, red. M. Jabłoński, s. 529 – 555;
 14. Artykuł 235 jako podstawa zmiany i uchwalenia Konstytucji RP, [w:] Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. M. Jabłoński, B. Banaszak, Wrocław 2010, s. 31 – 54;
 15. Problem zdefiniowania podmiotu wolności i praw w Konstytucji RP – wybrane zagadnienia, [w:] Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. M. Jabłoński, B. Banaszak, Wrocław 2010, s. 223 – 236;
 16. W sprawie prac nad ustawą wdrażającą dyrektywy „równościowe” Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego, (współautor S. Jarosz-Żukowska, wkład autorski 50%) Przegląd Prawa i Administracji LXXXII, Wrocław 2010, s. 139 – 154;
 17. Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Austrii, [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, red. S. i R. Grabowscy, Toruń 2010, s. 46 – 60;
 18. Demokracja partycypacyjna w Unii Europejskiej  - rozważania na tle wprowadzenia instytucji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, Przegląd Sejmowy, nr 4 (99), 2010, s. 107-122;
 19. Wprowadzenie do ustawy o dostępie do informacji publicznej [w:] Ustawa o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, o dostępie do informacji publicznej z wprowadzeniami, Warszawa 2010, s.163 – 189;
 20. Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku – kwestie dyskusyjne, Raptularz, zeszyt nr 2, Wrocław 2009 (ukazał się w marcu 2010) s. 5-29;
 21. Ankieta konstytucyjna, [w:] Ankieta konstytucyjna, red. B. Banaszak, J. Zbieranek, Warszawa 2011 r., s. 52 – 74;
 22. Informacja prosta a informacja przetworzona – kontrowersje wokół przedmiotu i procedury udostępnienia na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej; [w:] Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie – wybrane zagadnienie prawne, red. E. Pierzchała, M. Woźniak, Opole 2010 r. (ukazało się w czerwcu 2011 r.), s. 33 – 44;
 23. Suwerenność i legitymizacja władzy na poziomie krajowym w kontekście członkostwa polski w Unii Europejskiej – wybrane problemy, [w:] Perspektywy juryscentryzmu, red. P. Jabłoński, P. Kaczmarek, M. Paździora, M. Pichlak, Wrocław 2011, s. 55 – 71;
 24. Analiza kwestii intertemporalnych po wejściu w życie ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 12/2010 (ukazało się w styczniu 2011), s. 57 – 68 (współautor J. Gołaczyński, wkład autorski 50%);
 25. Publicznoprawna ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi w Konstytucji RP i w ustawodawstwie polskim, [w:] Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji Effet Utile, red. J. Frąckowiak, R. Stefanicki, Wrocław 2011, s. 101 – 120, (współautor: J. Wegrzyn, wkład autorski 50%);
 26. Znaczenie Protokołu Nr 7 do Traktatu z Lizbony dla procesów integracyjnych w Unii Europejskiej, Przegląd Prawa i Administracji t. 86, Wrocław 2011, s. 67 – 82 (współautorzy J. Węgrzyn, J. Rzucidło, wkład autorski 30%);
 27. Wprowadzenie w błąd jako przesłanka ochrony konsumentów, Przegląd Prawa i Administracji t. 87, Wrocław 2011, s. 109 -126 (współautor J. Węgrzyn, wkład autorski 50%);
 28. Klauzule abuzywne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Prawa i Administracji t. 85, Wrocław 2011, s. 257 – 269; (współautor J. Węgrzyn, wkład autorski 50%);
 29. Citizenship and relevance of citizenship, [w:] Constitutional Law, Poland / ed. by André Alen [and] David Haljan ; Bogusław Banaszak [et al.]. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law [and] Business, 2012. - (International Encyclopedia of Laws), s. 211-219; Tekst przedrukowano również w: Constitutional Law in Poland. Alphen aan den Rijn, 2012;
 30. Legal Position of Aliens, [w:]: Constitutional Law, Poland / ed. by André Alen [and] David Haljan; Bogusław Banaszak [et al.]. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law [and] Business, 2012. - (International Encyclopedia of Laws). s. 250-256; Tekst przedrukowano również w: Constitutional Law in Poland. Alphen aan den Rijn, 2012;
 31. Fundamental Rights and Liberties, [w:] Constitutional Law, Poland / ed. by André Alen [and] David Haljan ; Bogusław Banaszak [et al.]. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law [and] Business, 2012. - (International Encyclopedia of Laws), s. 220-240; Tekst przedrukowano również w: Constitutional Law in Poland. Alphen aan den Rijn, 2012;
 32. Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej poprzez wgląd do dokumentu, [w:] Prawo w służbie państwu i społeczeństwu. Prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin, red. B. Banaszak, M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław 2012, s. 60 – 80;
 33. Opinia na temat zgodności postanowień Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej z prawem Unii Europejskiej oraz trybu jego ratyfikacji na podstawie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Zeszyty Prawnicze nr 1(33) 2012, s. 131-147;
 34. Opinia prawna w sprawie określenia konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2012 r. P 13/11, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 7-10, 2012, s. 75 – 82;
 35. Prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej : nowy etap rozwoju prawa do informacji, [w:] W służbie dobru wspólnemu : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, red. R. Balicki, M. Masternak-Kubiak. - Warszawa 2012, s. 191-211;
 36. Protection of Rights and Liberties, [w:] Constitutional Law, Poland / ed. by André Alen [and] David Haljan ; Bogusław Banaszak [et al.]. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law [and] Business, 2012. - (International Encyclopedia of Laws). - s. 243-249 (współautor S. Jarosz-Żukowska, wkład autorski 50%);
 37. Constitutional approach to minorities, [w:] Constitutional Law, Poland / ed. by André Alen [and] David Haljan ; Bogusław Banaszak [et al.]. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law [and] Business, 2012. - (International Encyclopedia of Laws), s.. 241-242 (współautor S. Jarosz-Żukowska, wkład autorski 50%);
 38. Głosowanie za pośrednictwem internetu w Królestwie Norwegii: założenia i realizacja programu E-VALG2011, Studia Wyborcze. - T. 14, 2012, s. 55-73 (współautor J. Rzucidło, wkład autorski 50%);
 39. Praktyka udostępnienia informacji publicznej - kwestie sporne, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 89 (2012), s. 87-95 (współautor S. Jarosz-Żukowska, wkład autorski 50%);
 40. Modyfikacja roli sądów po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej na działalność orzeczniczą polskich organów wymiaru sprawiedliwości, [w:] Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce – wybrane problemy, red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław 2013, s. 103 – 132 (współautor M. Jaworska, wkład autorski 50%);
 41. Wyrok interpretacyjny Trybunału Konstytucyjnego jako podstawa stosowania procedur z art. 190 ust. 4 Konstytucji RP, [w:] Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce – wybrane problemy, red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław 2013, s. 103 – 132 (współautor S. Jarosz-Żukowska, wkład autorski 50%).

 

IV. Redakcje:

 1. Przegląd Prawa i Administracji t. LXXIX, Wrocław 2009;
 2. Przegląd Prawa i Administracji t. LXXXI, Wrocław 2009
 3. Przegląd Prawa i Administracji t. LXXXII, Wrocław 2010;
 4. Przegląd Prawa i Administracji t. LXXXIII, Wrocław 2010
 5.  Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa 2010, ss. 555;
 6.  Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, (współredaktor B. Banaszak), Wrocław 2010 ss. 443;
 7. Przegląd Prawa i Administracji, t. LXXXV; Wrocław 2011;
 8. Przegląd Prawa i Administracji, t. LXXXVI (współredaktor D. Kornobis-Romanowska); Wrocław 2011;
 9. Przegląd Prawa i Administracji, t. LXXXVII; Wrocław 2011;
 10. Przegląd Prawa i Administracji, t. LXXXVIII; Wrocław 2012 (współredaktor: M. Trzciński);
 11. Przegląd Prawa i Administracji, t. LXXXIX; Wrocław 2012, (współredaktora: M. Trzciński);
 12. Przegląd Prawa i Administracji, t. XC; Wrocław 2012 (współredaktor D. Kornobis-Romanowska);
 13. Przegląd Prawa i Administracji, t. XCI; Wrocław 2012
 14. Prawo w służbie państwu i społeczeństwu. Prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin, red. B. Banaszak, M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska Wrocław 2012, ss. 507: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego;
 15. Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce – wybrane problemy, red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław 2013, ss. 274.