prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
71 3752 357
Email:
elwira [dot] marszalkowska-krzes [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

czwartki od 9:30 do 11:30 w pokoju 112 budynek A

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
Działalność naukowa: 

 

Informacja na temat osiągnięć dydaktycznych

Od 2000roku wypromowałam ponad 170 magistrów prawa, w tym na na Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Uczestniczyłam w kilkudziesięciu przewodach doktorskich, jako członek komisji doktorskiej.

Byłam promotorem obronionych prac doktorskich następujących osób:

1) dr Ewa Rudkowska-Ząbczyk,

2) dr hab. Łukasz Błaszczak,

3) dr Natalia Banaś,

4) dr Berenika Kaczmarek-Templin

5) dr Marta Blok

Byłam recenzentem w przewodach doktorskich osób:

1) Maria Hauser,

2) Sylwia Kotecka,

3) Marek Zalisko,

4) Łukasz Goździaszek,

5) Monika Strus-Wołos - Uniwersytet  Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

6) Magdalena Rośniak-Marczuk - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji.

Recenzowałam rozprawę habilitacyjną Andrzeja Jarochy (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Macina Walasika (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Informacja o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi ( w kraju i za granicą)

 

2005-2010 współpraca z pracownikami naukowymi w ramach zatrudnienia na stanowisku profesora na Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Prowadziłam wykłady: Polnisches Zivilprozessrecht, Polnisches Gesellschaftsrecht aus der Perspektive EU oraz seminarium magisterskie.

 

2005 - członek Zespołu d/s Implementacji Spółdzielni Europejskiej w ramach Komisji Kodyfikacyjnej działającej przy Ministrze Sprawiedliwości.

 

2005 - współpraca z Komisją Ustawodawczą Sejmu RP, dotycząca reformy postępowania cywilnego.

 

od 2005 - członkostwo w Radach Programowych w czasopismach naukowych: ADR Arbitraż i Mediacja, Rejent, Przegląd Prawa i Administracji, Polski Proces Cywilny oraz stały recenzent Przeglądu Prawa Egzekucyjnego.

 

2006-2008 - współpraca ze Stowarzyszeniem Notariuszy RP oraz Krajową Radą Notarialną, dotycząca regulacji notariatu (udział i referat w ramach III Kongresu Notariuszy RP 12-15.10.2006 Kraków) oraz w zakresie reformy prawa cywilnego (udział w sympozjum 30.11-1.12.2007 Warszawa).

 

2006-2009 - współpraca z pracownikami naukowymi Akademii Medycznej we Wrocławiu i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, efektem czego były wspólne publikacje na temat zwalczania ptasiej grypy.

 

2006-2010 - członek Rady Fundacji, a następnie Zarządu Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

od 2006 współpraca z pracownikami naukowymi z zakresu arbitrażu, jako stały arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

 

2007-2010 - członek Rady Legislacyjnej X Kadencji (opiniowanie kilkudziesięciu projektów ustaw).

 

2007-2010 - Redaktor Naczelny Przeglądu Legislacyjnego. 

 

od 2010 - członek założyciel Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych; udział w zjazdach i konferencjach oraz współpraca naukowa z Uniwersytetem Wileńskim.

 

od 2011 wymiana doświadczeń i współpraca z uczelniami wrocławskimi jako członek Rady Nadzorczej Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ (reprezentant Uniwersytetu Wrocławskiego).

 

2011 - 2012 współpraca z University of Maastricht, Faculty of Law, w ramach realizacji projektu: "Comparative study on legal standing (locus standi) before the EU and Member States' Courts", w ramach projektu finansowanego przez Parlament Europejski (projekt IP/C/JURI/IC/2011-063) i opracowanie dotyczące legitymacji procesowej w Polsce.

 

Współpraca z pracownikami naukowymi Akademii Medycznej we Wrocławiu, wspólne wykłady na konferencjach naukowo-szkoleniowych, dotyczące zakażeń szpitalnych (aspekty prawne i medyczne) oraz odpowiedzialności lekarzy i personelu medycznego.

W ramach współpracy z samorządem lekarskim uczestnictwo w Jubileuszowym XXX Okręgowym Zjeździe Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, jako dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Aktywna współpraca z samorządami adwokackim, notarialnym, radców prawnych i sędziowskim, szkolenia aplikantów i wykłady w ramach doskonalenia zawodowego przedstawicieli tych samorządów, uczestnictwo w konferencjach naukowo-szkoleniowych organizowanych przez te samorządy oraz w komisjach egzaminacyjnych a także publikacje na łamach czasopism prawniczych wydawanych przez te samorządy.

Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej zastosowanych w praktyce

 

         Dokonując wyboru tematyki badawczej, brałam zawsze pod uwagę zarówno aspekt teoretyczny, jak i praktyczny omawianych zagadnień.

W pracy naukowej wykorzystywałam wiedzę zdobytą w trakcie aplikacji sądowej oraz radcowskiej.

Problematyka, którą się zajmuję, dotyczy prawa materialnego oraz prawa postępowania cywilnego. Przedmiotem moich zainteresowań jest przede wszystkim analiza instytucji procedury cywilnej w powiązaniu z realizacją norm prawa cywilnego oraz prawa handlowego, a także prawa medycznego.

         W zakresie postępowania cywilnego opublikowałam kilkadziesiąt artykułów, glos, a także podręczniki, skrypty, ćwiczenia i kazusy, które wykorzystywane są w procesie dydaktycznym, a także w praktyce aplikantów aplikacji prawniczych, sędziów, notariuszy, adwokatów i radców prawnych.

Jestem redaktorem naukowym oraz współautorem Komentarza do k.p.c. on-line, Legalis, który pomyślany jest przede wszystkim jako komentarz praktyczny.

Brałam udział w wielu konferencjach i sympozjach poświęconych nowelizacji k.p.c. (np. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem 7-9.10.2005r., efektem którego była publikacja "Kontrowersje wokół opinii biegłego w postępowaniu cywilnym po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego" [w:] Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego.).

Mój dorobek doceniono powołując mnie w skład Rady Legislacyjnej, jako członek której przygotowywałam między innymi poprawki do projektu noweli k.p.c., a także proponując mi udział w projekcie "Comparative study on legal standing (locus standi) before the EU and Member States' Courts", finansowanym przez Parlament Europejski (projekt IP/C/JURI/IC/2011-063), w ramach którego opracowałam zagadnienia dotyczące legitymacji procesowej w Polsce.

Publikacje w zakresie arbitrażu i mediacji zaowocowały zaproszeniem do wygłoszenia wykładu w Wilnie 7-8.10.2011 "Kontrola wyroku sądu polubownego przez sąd powszechny" czy prowadzeniem panelu w ramach Konferencji w Katowicach 20-21.11.2008, a także wpisem na listę stałych arbitrów przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Jestem współorganizatorem Konferencji "Arbitraż i mediacja", która odbędzie się 27-28.10.2012 w Opolu, wraz z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Opolskiego.

Celem powyższych konferencji jest wymiana doświadczeń między naukowcami a praktykami w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Byłam też referentem i współorganizatorem posiedzenia Komisji Ustawodawczej Sejmu RP (29-30.06.2006) dotyczącego zmian legislacyjnych służących usprawnieniu postępowania cywilnego. Udział w tym posiedzeniu wzięli także profesorowie z Litwy i Niemiec, którzy również wygłaszali referaty.

         Z postępowaniem cywilnym ściśle powiązana jest regulacja dotycząca ustroju sądów powszechnych i zasady wykonywania zawodów prawniczych. W tym zakresie byłam autorką opinii Rady Legislacyjnej m.in. dotyczących projektów ustaw o: Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustroju sądów powszechnych, licencjach prawniczych, a także ustawy - Prawo o adwokaturze. Uczestniczyłam również w III Kongresie Notarialnym Nowoczesny notariat w bezpiecznym państwie, w Krakowie 12-15.10.2006, poświęconym zasadom wykonywania zawodu notariusza i regulacjom prawnym odnoszącym się do jego wykonywania, podczas którego wygłosiłam wykład "Rola notariusza w kształtowaniu podmiotów ponadnarodowych".

Praca naukowo-badawcza dotycząca instytucji prawa cywilnego znalazła odzwierciedlenie w zaproszeniu do udziału w pracach nad "Zieloną Księgą - optymalną wizją Kodeksu cywilnego" i dyskusji z ekspertami holenderskimi oraz zaprezentowaniu przeze mnie swojego stanowiska.

         Badanie zagadnień z zakresu prawa handlowego związane było z dyskusją nad kształtem Kodeksu spółek handlowych w okresie jego tworzenia, co później wykorzystałam w komentarzach do Kodeksu spółek handlowych, do przepisów o spółce akcyjnej w Kodeksie spółek handlowych i do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

         Zostałam powołana do Zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w sprawie Spółdzielni Europejskiej i uczestniczyłam w organizacji konferencji "Kodeks spółek handlowych po pięciu latach" we Wrocławiu 26-28.09.2005, która była jednocześnie V Zjazdem Katedr Prawa Handlowego i III Naukową Konferencją Notarialną. Podczas tej Konferencji wygłosiłam referat "Spółdzielnia Europejska - ogólny zarys".

         Byłam współtwórcą ustawy o Spółdzielni Europejskiej, a także autorką wielu opinii dotyczących projektów ustaw m.in. o nadzorze właścicielskim nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz o przekształceniach własnościowych, czy zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

         W ramach projektu "Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w służbie ochrony prawnej konsumenta (1/POKL/4.1.1/2009)", którego byłam kierownikiem 06/07.2011, uczestniczyłam w konferencji międzynarodowej, z udziałem instytucji działających na rzecz konsumentów (np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Europejskie Centrum Konsumenckie), pod tytułem:  "Aktualne tendencje w prawie konsumenckim" podczas której wygłosiłam referat: "Ochrona interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym".

         Prowadzone badania z obszaru prawa medycznego zaowocowały nie tylko publikacjami z zakresu odpowiedzialności za błędy medyczne czy zwalczania "ptasiej grypy", ale także współpracą ze środowiskiem medycznym (naukowcami i praktykami).

Zostałam zaproszona i reprezentowałam Instytut Prawa Cywilnego na XXX Okręgowym Zjeździe Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 24.03.2012 w Jeleniej Górze oraz zaproszono mnie do wygłoszenia wykładu podczas XII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych (Wisła 26-28.04.2009).

         Dorobek naukowy z zakresu prawa handlowego dostrzeżono powołując mnie do Rady Nadzorczej Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. we Wrocławiu, gdzie reprezentuję Uniwersytet Wrocławski oraz konsultuję kwestie związane z funkcjonowaniem organów w spółce handlowej.

          

 

Publikacje: 

Monografie:

1. Uchwały zgromadzeń w spółkach kapitałowych, Wyd. KiK, Warszawa 2000, ss. 176.

2. Wpisy w rejestrze przedsiębiorców dotyczące spółek handlowych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, ss. 247.

3. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, Wyd. Librata, Warszawa 2001, ss. 550.

 

Komentarze i podręczniki:

 

1. Kodeks handlowy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz         pod red. J.                                          Okolskiego, Art. 158 (s.        11-16), art. 220-243 (s. 105-115), art.           280-282 (s. 181-193),                                                art. 290-306 (s. 201-230), Totolotek, Warszawa 1994.

2. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Rozdziały: 1-7 w dziale I tytułu III                (art. 151-300), s. 258-406; rozdziały: 3 i 8 w dziale II tytułu III (art. 368-429 i art. 479-                                        490), s. 465-524 i s. 561-576 oraz tytuły: V i VI (art. 585-633), s. 655-681, Wyd. Librata,                              Warszawa 2001.

3. Spółka akcyjna. Komentarz (pod red. J. Okolskiego), Rozdziały 3 i 8 w dziale II tytułu III                 (art. 368-429, s. 180-298; art. 479-490, s. 352-373) oraz tytuł V (art. 585-595), s. 380-393,                    Wyd. Librata, Warszawa 2001.

4. Działalność gospodarcza osoby zagranicznej w Polsce (współ. J. Jacyszyn, S. Krześ),                                                 Rozdziały (przygotowane samodzielnie): I (s. 15-30), II (s. 31-72), III (s. 73-79), IV                                                                 (część) (s. 89-105), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.

5. Encyklopedia Prawa pod red. U. Kaliny-Prasznic, wszystkie hasła z dziedziny                                                                                              postępowania cywilnego, Warszawa 2004, ok. 10 arkuszy wydawniczych.

6. Leksykon Kodeksu spółek handlowych (współ. J. Okolski, J. Jacyszyn, S. Krześ), Wyd.                                              Unimex, Wrocław 2004.

7. Postępowanie cywilne. Podręcznik (pod. red. H. Mądrzaka), Rozdziały: II (s. 16-26), VI                               (s. 75-92), X (s. 185-191), XI (s. 192-197), XII (s. 198-250), XIII § 71-76 (s. 251-277),                                               XIII § 771 (s. 288-289), XIV (s. 290-319), XVI (s. 393-403), XVII (s. 404-410), XIX (s.                                  431-448), wyd. IV rozszerzone i uaktualnione, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1997, 1999,                            2001, 2003.

8. Rozdz. 4, s. 77-105 (w:) Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej (współ.                     M. Filar, S. Krześ, P. Zaborowski), Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.

9. Hasła (w:) Wielka Encyklopedia PWN, t. 22, Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa 2004,                 193 wiersze (5 haseł).

10. Wprowadzenie, s. 9-12 i redakcja (w:) Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego,                                  Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2005.

11. Redakcja i wprowadzenie,  Postępowanie cywilne. Pytania. Tablice, Wyd. C.H. Beck,                                 Warszawa 2007, ss. 418.

12. Hasła z postępowania cywilnego, (w:) Encyklopedia Prawa (pod red. Urszuli Kaliny-           Prasznic), wydanie czwarte zaktualizowane i poszerzone, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.

13. Postępowanie cywilne. Pytania. Tablice, redakcja (współ. N. Banaś, Ł. Błaszczak, M.

            Drabik, I. Gil, B. Kaczmarek, J. Kindrat-Nongiesser, E. Rudkowska-Ząbczyk, A. Sikorski),

            Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, ss. 418.

Artykuły i glosy:

 

 1. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zadłużenie spółki wobec ZUS – przesłanki formalne (cześć I), (współ. S. Krześ),, Monitor Prawniczy 1995, nr 5, s. 133-136.
 2. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zadłużenie spółki wobec ZUS – przesłanki merytoryczne (część II), (współ. S. Krześ), Monitor Prawniczy 1995, nr 6, s. 171-173.
 3. SN: wynagrodzenie i wydatki adwokata – glosa, Monitor Prawniczy 1995, nr 8, s. 239-   240.
 4. Czy wspólnicy spółki z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki, (współ. S. Krześ),         Monitor Prawniczy 1995, nr 8, s. 254-255.
 5. Czy członek zarządu spółki kapitałowej zatrudniony jednocześnie w spółce na umowę o pracę na stanowisku członka zarządu, odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną przez działalność sprzeczną z prawem lub postanowieniami umowy spółki – na podstawie przepisów k.h. (art. 292 lub 774) czy na podstawie przepisów art. 114 i n. k.p.?, (współ. S. Krześ), Monitor Prawniczy, 1995, nr 9, s. 287-288.
 6.  Zaskarżalność uchwał wspólników spółki z o.o. (współ. S. Krześ), Monitor Prawniczy 1995, nr 10, s. 289-292.
 7.  Pojęcie uchwały negatywnej na tle kodeksu handlowego w spółce z o.o., Przegląd Prawa Handlowego 1998, nr 1, s. 30-31.
 8. Zaskarżanie uchwały wspólników w spółce z o.o. przed sądem polubownym, Przegląd Prawa Handlowego 1998, nr 3, s. 36-37.
 9.  Zwołanie zgromadzenia wspólników przez zarząd z pominięciem jednego z członków (współ. S. Krześ), glosa, Monitor Prawniczy 1998, nr 5, s. 194-196.
 10.  Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 15 listopada 1996 r., I ACr 598/96, Monitor Prawniczy 1998, nr 5, s. 196-198.
 11.  Charakter prawny uchwały, Przegląd Prawa Handlowego 1998, nr 6, s. 23-26.
 12.  Powództwo o unieważnienie uchwały oraz o ustalenie istnienia (nieistnienia) uchwały – zagadnienia proceduralne, cz. I, Przegląd Prawa Handlowego 1998, nr 11, s. 31-34.
 13.  Powództwo o unieważnienie uchwały oraz o ustalenie istnienia (nieistnienia) uchwały – zagadnienia proceduralne, cz. II, Przegląd Prawa Handlowego 1998, nr 12, s. 28-36.
 14.  Uchwały nie istniejące, nieważne z mocy prawa oraz wzruszalne wyrokiem sądu, Przegląd Prawa Handlowego 1998, nr 7, s. 28-37.
 15.  Skuteczność uchwał wspólników w spółce z o.o., Przegląd Prawa Handlowego 1998, nr 8, s. 27-29.
 16.  Przesłanki powództwa o ustalenie istnienia uchwały wspólników w spółce z o.o., Przegląd Prawa Handlowego 1998, nr 9, s. 28-31.
 17.  Nakaz zapłaty z urzędu w postępowaniu cywilnym (współ. S. Krześ), Prawo Spółek 1998, nr 10, s. 49-50.
 18.  Przesłanki merytoryczne powództwa o unieważnienie uchwały wspólników w spółce z o.o., Przegląd Prawa Handlowego 1998, nr 10, s. 27-34.
 19.  Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. (współ. S. Krześ), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6.06.1997, Przegląd Prawa Handlowego, 1998, nr 10, s. 44-45.
 20.  Skutki zaskarżenia uchwały wspólników w spółce z o.o., Materiały edukacyjne, Przegląd Prawa Handlowego 1999, nr 4, s. 31-36.
 21.  Glosa do wyroku SN z dnia 13 marca 1998 r., I CKN 563/97, Przegląd Prawa Handlowego 1999, nr 5, s. 47-49.
 22.  Nowelizacja postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych, Przegląd Prawa Handlowego 2000, nr 8, s. 1-17.
 23.  Stosowanie klauzul dotyczących terminów wypowiedzenia umów najmu na czas nieoznaczony, Monitor Prawniczy 2002, nr 5, s. 233-235.
 24.  Uchwała jednego wspólnika a art. 173 k.s.h., (współ. P. Machnikowski),  Przegląd Prawa Handlowego 2002, nr 6, s. 35-39.
 25.  Organy jurysdykcyjne (w:) Skuteczne ściąganie należności, Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa, lipiec 2003, s. 9.2.
 26.  Postępowanie odrębne (w:) Skuteczne ściąganie należności, Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa, maj 2003, nr 9.4, ss. 4.
 27.  Postępowanie zwykłe (w:) Skuteczne ściąganie należności, Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa, sierpień 2003, nr 9.3, ss. 95.
 28.  Procedura założenia spółki z o.o., Profesjonalny Serwis Notarialny, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Warszawa 2003, forma elektroniczna, ss. 10.
 29.  Umowa zbycia udziałów w spółkach jednoosobowych, Profesjonalny Serwis Notarialny, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Warszawa 2003, forma elektroniczna, ss. 9.
 30.  Zgromadzenie wspólników spółki z o.o., Profesjonalny Serwis Notarialny, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Warszawa 2003, forma elektroniczna, ss. 12.
 31. Reprezentacja uczestników w postępowaniu rejestrowym dotyczącym wpisu w rejestrze przedsiębiorców, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2724, Przegląd Prawa i Administracji, Tom LXV, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 53-67.
 32. Zasady rejestru przedsiębiorców, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2748, Przegląd Prawa i Administracji, Tom LXVI, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 135-150.
 33. Recenzja: Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym, Rejent, nr 12/2005, s. 198-201.

34. Kontrowersje wokół opinii biegłego w postępowaniu cywilnym po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego (w:) Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s. 203-214.

35. Rozdziały: VIII.4.C, IX.4, (w:) Meritum. Prawo spółek, Dom             Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, s. 836-860, 1220-1260.

36. Czy sąd II instancji związany jest zarzutami apelacji? (w:) Monitor Prawniczy nr 17/2006, Wyd. C.H. Beck, s. 929-930.

37. Wnioski de lege ferenda wynikające z dyskusji prawnoporównawczej z udziałem ekspertów holenderskich na temat wybranych zagadnień osób prawnych (Warszawa, 15.12.2005 r.), (w:) Zielona Księga (optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej), pod red. Zbigniewa Radwańskiego, Oficyna Wydawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 2006, s. 296-306.

38. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania odrębnego w

sprawach gospodarczych, (współ. I. Gil), dodatek do Monitora Prawniczego Nr 7/2007,

Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 1-18.

39. Rozdziały VIII.4.C; IX.5, (w:) Prawo Spółek 2007/2008, Wyd. ABC Wolters Kluwer,

Warszawa 2007, s. 788-810; 1188-1242.

 

 

Inne publikacje:

40.       Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ORO Druck, Poland, Zielona Góra 1994, ss. 23.

41.       Postępowanie nakazowe i upominawcze, ORO Druck Poland, Zielona      Góra 1994, ss. 17.

42.       Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za składki ubezpieczeniowe, Radca Prawny 1995, nr 4, s. 69-74; Odpowiedzialność            członka zarządu spółki z o.o. za składki ubezpieczeniowe (współ. S.           Krześ), Palestra 1995, nr 7-8, s. 65-70.

43.       Zwolnienia od cła dla spółek z udziałem zagranicznym (współ. S. Krześ), cz. I, Monitor Prawniczy 1995, nr 12, s. 357.

44.       Wynagrodzenie adwokata – jednak z VAT (współ. S. Krześ),         Rzeczpospolita z 22.08.1995 r., nr 193, s. 13.

45. Zwolnienia celne także dla surowców (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 17.11.1995 r.

46.       Jest przedawnienie czy go nie ma, Rzeczpospolita z 27.12.1995 r.

47.       Co innego obietnica wyborcza, co innego przyrzeczenie publiczne (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 5.01.1996 r.

48.       Nieobecny może mieć rację. Sto milionów Wałęsy (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 8.01.1996 r.

49.       Darowizny: zmiany są potrzebne, ale nie w ciągu roku (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 17.01.1996 r.

50.       Czy obietnica wyborcza jest przyrzeczeniem publicznym (współ. S. Krześ),            Rzeczpospolita z 23.01.1996 r.

51.       Odsetki od kosztów sądowych, Rzeczpospolita z 21.02.1996 r.

52.       Aktualny adres w rejestrze (zmiany do k.p.c.), Rzeczpospolita z 29.02.1996 r.

53.       Strony udowadniają, sąd ocenia i rozstrzyga, Rzeczpospolita         z 23.02.1996 r.

54.       Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego: trafne i mniej trafne,             Rzeczpospolita z 4.03.1996 r.

55. Kasacja do orzeczeń o kosztach, Rzeczpospolita z 21.03.1996 r.

56.       Honorarium adwokata (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 28.03.1996 r.

57.       Cudzoziemiec kupuje (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 26.04.1996 r.

58.       Prawo celne: kontrowersyjny przepis (współ. S. Krześ), cz. II, Monitor Prawniczy 1996, nr 6, s. 14-17.

59.       Gdy spółka jest niewypłacalna (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 21.06.1996 r.

60.       Zwolnienia od cła dla spółek z udziałem zagranicznym (współ. S. Krześ), cz. II, Monitor Prawniczy 1996, nr 6, s. 14-17.

61.       Postępowanie nakazowe i upominawcze, Rzeczpospolita z 1.07.1996 r.

62.       Rozporządzenie sprzeczne z ustawą. Donosy na klientów (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 11.07.1996 r.

63.       Kiedy orzeczenie sądu staje się prawomocne i wykonalne (współ. S.          Krześ), Rzeczpospolita z 26.07.1996 r.

64.       Świadectwo homologacji a podatek (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita       z 20.09.1996 r.

65.       Zamówienia publiczne: pytania i wątpliwości (współ. S. Krześ),     Rzeczpospolita z 14.11.1996 r.

66.       Zlekceważone przepisy (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 20.11.1996 r.

67.       Sprzeciw a zaskarżenie, Rzeczpospolita z 29.11.1996 r.

68.       Co innego pośrednictwo pracy, co innego doradztwo personalne (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 2.12.1996 r.

69.       Z ulgą czy bez ulgi (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 27.12.1996 r.

70.       Długi szpitali (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 19.02.1997 r.

71.       Darowizny jak bumerang (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 28.01.1997.

72.       Wyrok w sprawie karnej a wyrok w sprawie cywilnej, Rzeczpospolita z 25.02.1997 r.

73.       Wyjawienie majątku, Rzeczpospolita z 28.02.1997 r.

74.       Podatkowe zeznanie. Istotna jest data złożenia (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 1.08.1997 r.

75. Paragrafy zamiast rozsądku (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita            z 7.08.1998.

76.       Skarb Państwa nie może być bezradnym właścicielem (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 2.11.1998 r.

77.       Zaskarżanie uchwał w projekcie ustawy: Prawo o spółkach (referat na konferencji), Przegląd Prawa Handlowego 1999, nr 2 (wkładka).

78.       Nieodpłatne świadczenia (dot. podatku dochodowego), (współ. S. Krześ),             Monitor Podatkowy 1999, nr 10, s. 13-15.

79.       Trzeba żądać precyzyjnie (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 13.04.1999.

80.       Trzeba wpuścić inspektorów (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita      z 15.09.1999 r.

81.       Lepiej się stawić (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 21.10.1999 r.

82.       Wzywa się na świadka, Rzeczpospolita z 15.05.2000 r., c. 2.

83.       Cel nie uświęca środków (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 14.09.2000 r., c. 3.

84.       Czekajcie na listy (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 3.11.2000 r., c. 3.

85.       Merytoryczne rozpoznanie - prawem nabytym (współ. S. Krześ),    Rzeczpospolita z 7.06.2001 r., nr 132, s. c. 3.

86.       Ufajcie, a dopłacicie (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 22.01.2002 r.,    c. 3.

87.       Weksel: podpis plus słowo. Niezupełnie biała kartka (współ. S. Krześ),      Rzeczpospolita z 5.07. 2002 r., c. 5.

88.       Paragrafy na Krzysztofa Rutkowskiego. Ukarać detektywa czy zmienić      ustawę (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 9.10.2002 r., c. 3.

89.       Odpowiedzialność władz w spółkach kapitałowych (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 16.10.2002 r., c. 2.

90.       Za co odpowiadają zarządzający spółkami kapitałowymi (współ. S.           Krześ), Vademecum Rzeczpospolitej z 16.10.2002 r., s. 11-13.

91.       Nie bójmy się fiskusa (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 7.11.2002 r., c. 3.

92.       Złudne nadzieje (współ. S. Krześ), Rzeczpospolita z 18.04.2003 r., c. 3.

93.       Kodeks spółek handlowych w praktyce notarialnej (współ. J. Jacyszyn, S.             Krześ), Rejent 2003, nr 5, s. 169-177.

94.       Kodeks spółek handlowych – pytania i odpowiedzi (część II), (współ. J.     Jacyszyn, S. Krześ), Rejent 2003, nr 7-8, s. 197-209.

95.       Kodeks spółek handlowych – pytania i odpowiedzi (część III), (współ. J.   Jacyszyn, S. Krześ), Rejent 2003, nr 9, s. 148-154.

96. Opinia z 16 kwietnia 2007 r. o projekcie ustawy o nadzorze właścicielskim nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz o przekształceniach własnościowych, (w:) Przegląd Legislacyjny, Wyd. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Nr 3/2007, s. 105-111.

97. Opinia z 16 lipca 2007 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw,  (w:) Przegląd Legislacyjny, Wyd. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Nr 3/2007, s. 139-146.