Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ

Kontakt: 

pokój 112, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 3752 357
Email:
elwira [dot] marszalkowska-krzes [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

czwartki od 10:30 do 12:30 w pokoju 112 budynek A

 
 

 
Działalność naukowa: 

 

Informacja na temat osiągnięć dydaktycznych

Od 2000roku wypromowałam ponad 170 magistrów prawa, w tym na na Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Uczestniczyłam w kilkudziesięciu przewodach doktorskich, jako członek komisji doktorskiej.

Byłam promotorem obronionych prac doktorskich następujących osób:

1) dr Ewa Rudkowska-Ząbczyk,

2) dr hab. Łukasz Błaszczak,

3) dr Natalia Banaś,

4) dr Berenika Kaczmarek-Templin

5) dr Marta Blok

Byłam recenzentem w przewodach doktorskich osób:

1) Maria Hauser,

2) Sylwia Kotecka,

3) Marek Zalisko,

4) Łukasz Goździaszek,

5) Monika Strus-Wołos - Uniwersytet  Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

6) Magdalena Rośniak-Marczuk - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji.

Recenzowałam rozprawę habilitacyjną Andrzeja Jarochy (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Macina Walasika (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Informacja o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi ( w kraju i za granicą)

 

2005-2010 współpraca z pracownikami naukowymi w ramach zatrudnienia na stanowisku profesora na Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Prowadziłam wykłady: Polnisches Zivilprozessrecht, Polnisches Gesellschaftsrecht aus der Perspektive EU oraz seminarium magisterskie.

 

2005 - członek Zespołu d/s Implementacji Spółdzielni Europejskiej w ramach Komisji Kodyfikacyjnej działającej przy Ministrze Sprawiedliwości.

 

2005 - współpraca z Komisją Ustawodawczą Sejmu RP, dotycząca reformy postępowania cywilnego.

 

od 2005 - członkostwo w Radach Programowych w czasopismach naukowych: ADR Arbitraż i Mediacja, Rejent, Przegląd Prawa i Administracji, Polski Proces Cywilny oraz stały recenzent Przeglądu Prawa Egzekucyjnego.

 

2006-2008 - współpraca ze Stowarzyszeniem Notariuszy RP oraz Krajową Radą Notarialną, dotycząca regulacji notariatu (udział i referat w ramach III Kongresu Notariuszy RP 12-15.10.2006 Kraków) oraz w zakresie reformy prawa cywilnego (udział w sympozjum 30.11-1.12.2007 Warszawa).

 

2006-2009 - współpraca z pracownikami naukowymi Akademii Medycznej we Wrocławiu i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, efektem czego były wspólne publikacje na temat zwalczania ptasiej grypy.

 

2006-2010 - członek Rady Fundacji, a następnie Zarządu Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

od 2006 współpraca z pracownikami naukowymi z zakresu arbitrażu, jako stały arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

 

2007-2010 - członek Rady Legislacyjnej X Kadencji (opiniowanie kilkudziesięciu projektów ustaw).

 

2007-2010 - Redaktor Naczelny Przeglądu Legislacyjnego. 

 

od 2010 - członek założyciel Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych; udział w zjazdach i konferencjach oraz współpraca naukowa z Uniwersytetem Wileńskim.

 

od 2011 wymiana doświadczeń i współpraca z uczelniami wrocławskimi jako członek Rady Nadzorczej Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ (reprezentant Uniwersytetu Wrocławskiego).

 

2011 - 2012 współpraca z University of Maastricht, Faculty of Law, w ramach realizacji projektu: "Comparative study on legal standing (locus standi) before the EU and Member States' Courts", w ramach projektu finansowanego przez Parlament Europejski (projekt IP/C/JURI/IC/2011-063) i opracowanie dotyczące legitymacji procesowej w Polsce.

 

Współpraca z pracownikami naukowymi Akademii Medycznej we Wrocławiu, wspólne wykłady na konferencjach naukowo-szkoleniowych, dotyczące zakażeń szpitalnych (aspekty prawne i medyczne) oraz odpowiedzialności lekarzy i personelu medycznego.

W ramach współpracy z samorządem lekarskim uczestnictwo w Jubileuszowym XXX Okręgowym Zjeździe Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, jako dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Aktywna współpraca z samorządami adwokackim, notarialnym, radców prawnych i sędziowskim, szkolenia aplikantów i wykłady w ramach doskonalenia zawodowego przedstawicieli tych samorządów, uczestnictwo w konferencjach naukowo-szkoleniowych organizowanych przez te samorządy oraz w komisjach egzaminacyjnych a także publikacje na łamach czasopism prawniczych wydawanych przez te samorządy.

Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej zastosowanych w praktyce

 

         Dokonując wyboru tematyki badawczej, brałam zawsze pod uwagę zarówno aspekt teoretyczny, jak i praktyczny omawianych zagadnień.

W pracy naukowej wykorzystywałam wiedzę zdobytą w trakcie aplikacji sądowej oraz radcowskiej.

Problematyka, którą się zajmuję, dotyczy prawa materialnego oraz prawa postępowania cywilnego. Przedmiotem moich zainteresowań jest przede wszystkim analiza instytucji procedury cywilnej w powiązaniu z realizacją norm prawa cywilnego oraz prawa handlowego, a także prawa medycznego.

         W zakresie postępowania cywilnego opublikowałam kilkadziesiąt artykułów, glos, a także podręczniki, skrypty, ćwiczenia i kazusy, które wykorzystywane są w procesie dydaktycznym, a także w praktyce aplikantów aplikacji prawniczych, sędziów, notariuszy, adwokatów i radców prawnych.

Jestem redaktorem naukowym oraz współautorem Komentarza do k.p.c. on-line, Legalis, który pomyślany jest przede wszystkim jako komentarz praktyczny.

Brałam udział w wielu konferencjach i sympozjach poświęconych nowelizacji k.p.c. (np. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem 7-9.10.2005r., efektem którego była publikacja "Kontrowersje wokół opinii biegłego w postępowaniu cywilnym po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego" [w:] Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego.).

Mój dorobek doceniono powołując mnie w skład Rady Legislacyjnej, jako członek której przygotowywałam między innymi poprawki do projektu noweli k.p.c., a także proponując mi udział w projekcie "Comparative study on legal standing (locus standi) before the EU and Member States' Courts", finansowanym przez Parlament Europejski (projekt IP/C/JURI/IC/2011-063), w ramach którego opracowałam zagadnienia dotyczące legitymacji procesowej w Polsce.

Publikacje w zakresie arbitrażu i mediacji zaowocowały zaproszeniem do wygłoszenia wykładu w Wilnie 7-8.10.2011 "Kontrola wyroku sądu polubownego przez sąd powszechny" czy prowadzeniem panelu w ramach Konferencji w Katowicach 20-21.11.2008, a także wpisem na listę stałych arbitrów przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Jestem współorganizatorem Konferencji "Arbitraż i mediacja", która odbędzie się 27-28.10.2012 w Opolu, wraz z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Opolskiego.

Celem powyższych konferencji jest wymiana doświadczeń między naukowcami a praktykami w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Byłam też referentem i współorganizatorem posiedzenia Komisji Ustawodawczej Sejmu RP (29-30.06.2006) dotyczącego zmian legislacyjnych służących usprawnieniu postępowania cywilnego. Udział w tym posiedzeniu wzięli także profesorowie z Litwy i Niemiec, którzy również wygłaszali referaty.

         Z postępowaniem cywilnym ściśle powiązana jest regulacja dotycząca ustroju sądów powszechnych i zasady wykonywania zawodów prawniczych. W tym zakresie byłam autorką opinii Rady Legislacyjnej m.in. dotyczących projektów ustaw o: Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustroju sądów powszechnych, licencjach prawniczych, a także ustawy - Prawo o adwokaturze. Uczestniczyłam również w III Kongresie Notarialnym Nowoczesny notariat w bezpiecznym państwie, w Krakowie 12-15.10.2006, poświęconym zasadom wykonywania zawodu notariusza i regulacjom prawnym odnoszącym się do jego wykonywania, podczas którego wygłosiłam wykład "Rola notariusza w kształtowaniu podmiotów ponadnarodowych".

Praca naukowo-badawcza dotycząca instytucji prawa cywilnego znalazła odzwierciedlenie w zaproszeniu do udziału w pracach nad "Zieloną Księgą - optymalną wizją Kodeksu cywilnego" i dyskusji z ekspertami holenderskimi oraz zaprezentowaniu przeze mnie swojego stanowiska.

         Badanie zagadnień z zakresu prawa handlowego związane było z dyskusją nad kształtem Kodeksu spółek handlowych w okresie jego tworzenia, co później wykorzystałam w komentarzach do Kodeksu spółek handlowych, do przepisów o spółce akcyjnej w Kodeksie spółek handlowych i do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

         Zostałam powołana do Zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w sprawie Spółdzielni Europejskiej i uczestniczyłam w organizacji konferencji "Kodeks spółek handlowych po pięciu latach" we Wrocławiu 26-28.09.2005, która była jednocześnie V Zjazdem Katedr Prawa Handlowego i III Naukową Konferencją Notarialną. Podczas tej Konferencji wygłosiłam referat "Spółdzielnia Europejska - ogólny zarys".

         Byłam współtwórcą ustawy o Spółdzielni Europejskiej, a także autorką wielu opinii dotyczących projektów ustaw m.in. o nadzorze właścicielskim nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz o przekształceniach własnościowych, czy zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

         W ramach projektu "Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w służbie ochrony prawnej konsumenta (1/POKL/4.1.1/2009)", którego byłam kierownikiem 06/07.2011, uczestniczyłam w konferencji międzynarodowej, z udziałem instytucji działających na rzecz konsumentów (np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Europejskie Centrum Konsumenckie), pod tytułem:  "Aktualne tendencje w prawie konsumenckim" podczas której wygłosiłam referat: "Ochrona interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym".

         Prowadzone badania z obszaru prawa medycznego zaowocowały nie tylko publikacjami z zakresu odpowiedzialności za błędy medyczne czy zwalczania "ptasiej grypy", ale także współpracą ze środowiskiem medycznym (naukowcami i praktykami).

Zostałam zaproszona i reprezentowałam Instytut Prawa Cywilnego na XXX Okręgowym Zjeździe Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 24.03.2012 w Jeleniej Górze oraz zaproszono mnie do wygłoszenia wykładu podczas XII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych (Wisła 26-28.04.2009).

         Dorobek naukowy z zakresu prawa handlowego dostrzeżono powołując mnie do Rady Nadzorczej Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. we Wrocławiu, gdzie reprezentuję Uniwersytet Wrocławski oraz konsultuję kwestie związane z funkcjonowaniem organów w spółce handlowej.