Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Wojciech Jasiński

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Wojciech Jasiński
Kontakt: 

pokój 201, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2351
Email:
wojciech [dot] jasinski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Rok akademicki 2017/2018 - urlop naukowy.

W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze:

prawo karne procesowe, prawa człowieka w procesie karnym, wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

 

2. Dorobek naukowy:

 

I. Monografie, komentarze, podręczniki:

 1. Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym, Warszawa 2009, s. 552 (monografia)
 2. Rzetelny proces karny. Materiały konferencji naukowej. Trzebieszowice 17-19 września 2009 r., Warszawa 2010, s. 220 (redakcja naukowa wspólnie z prof. dr hab. Jerzym Skorupką)
 3. Komentarz do art. 3 (współautorstwo z dr Wojciechem Szydło), 4 (współautorstwo z dr Wojciechem Szydło), 6 (współautorstwo z prof. dr hab. Jerzym Skorupką i dr Wojciechem Szydło), 7 (współautorstwo z prof. dr hab. Jerzym Skorupką), 8 (współautorstwo z dr Wojciechem Szydło), 9 (współautorstwo z dr Wojciechem Szydło), 10, 11, 12 (współautorstwo z dr Wojciechem Szydło), 13, 14, 17 (współautorstwo z dr Wojciechem Szydło), 18 i 19 (w:) J. Skorupka (red.), Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Komentarz, Warszawa 2010
 4. Komentarz do art. 4, 24-44, 47-48, 337-342, 344-364, 552-559 (w:) Kodeks postępowania karnego. Komentarz, J. Skorupka (red.), System Informacji Prawnej Legalis
 5. J. Skorupka (red.), Postępowanie karne. Materiały do ćwiczeń, Warszawa 2011 (autorstwo rozdziału I i III)
 6. K. T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński, Postępowanie karne, Warszawa 2012 (autorstwo rozdziałów IV, X, XI, XII, XIII)
 7. K. T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński, Postępowanie karne, Warszawa 2013, wyd. 2 (autorstwo rozdziałów IV, X, XI, XII, XIII)
 8. Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, Warszawa 2013 (redakcja naukowa wspólnie z dr Krzysztofem Nowickim)
 9. Komentarz do art. 4, 24-44, 47-48, 337-342, 344-364, 552-559 (w:) Kodeks postępowania karnego. Komentarz, J. Skorupka (red.), Warszawa 2015
 10. K. T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński, Postępowanie karne, Warszawa 2015 (autorstwo rozdziałów IV, IX, X, XI, XII)
 11. Komentarz do art. 4, 24-44, 47-48, 337-342, 344-364, 552-559 (w:) Kodeks postępowania karnego. Komentarz, J. Skorupka (red.), 2. wyd., Warszawa 2016
 12. Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów : między prawem administracyjnym a prawem karnym, Warszawa 2016, s. 240 (redakcja naukowa)

II. Udział w pracach zbiorowych:

 1. A influência da jurisprudência do Tribunal Constitucional da Polônia sobre o processo penal polonês [w:] (red.) K. Complak, M. Maliska, Polska i Brazylia : democracia e direitos fundamentais no constitucionalismo emergentne, Curitiba 2016, s. 165-168
 2. Gwarancyjność przepisów regulujących przeszukanie w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów [w:] (red.) W. Jasiński, Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów : między prawem administracyjnym a prawem karnym, Warszawa 2016, s. 154-205
 3. Admissibility of Illegally Obtained Evidence in Proceedings before International Criminal Courts [w:] B. Krzan (red.), Prosecuting International Crimes. A Multidisciplinary Approach, Leiden 2016, s. 201-223
 4. Zakaz przeprowadzenia i wykorzystania w procesie karnym dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego (art. 168a k.p.k.) [w:] P. Wiliński (red.), Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, Warszawa 2015, s. 360-377
 5. Fairness in Juvenile Justice Proceedings – Findings of Case File Research [w:] S. Baeva (red.), Children Deprived of Liberty in Central and Eastern Europe: Between Legacy and Reform, Sofia 2014, s. 453-470 (współautorstwo A. Pietryka) - http://www.bghelsinki.org/en/publications/bhc-reports/special-reports/
 6. Prawo do obrony w znowelizowanym postępowaniu przygotowawczym [w:] M. Kolendowska-Matejczuk, Karolina Szwarc (red.), Prawo do obrony w postępowaniu penalnym. Wybrane aspekty, Warszawa 2014, s. 75-87
 7. Rzetelność postępowania w sprawach nieletnich w świetle badań aktowych [w:] M. Szwast, K. Wiśniewska, M. Wolny (red.), Rzetelność postępowania w sprawach nieletnich, Warszawa 2014, s. 57-99
 8. Zasada bezstronności [w:] P. Wiliński (red.), Zasady procesu karnego. System prawa karnego procesowego. T. III, cz. 2, Warszawa 2014, s. 1201-1270
 9. Przestępstwa z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne [w:] M. Bojarski (red.), Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe. System Prawa Karnego, t. 11, s. 674-681
 10. Przestępstwa przeciwko obrotowi podatkowemu [w:] M. Bojarski (red.), Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe. System Prawa Karnego, t. 11, s. 735-750
 11. Prawnokarna ochrona małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym [w:] L. Hirnle (red.), Przemoc wobec dzieci i młodzieży. Problemy medyczne, społeczne oraz prawne, Wrocław 2014, s. 81-95.
 12. Model procesu karnego a efektywność dochodzenia do prawdy : uwagi na tle projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego [w:] K. Kremens, J. Skorupka (red.), Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w polskim procesie karnym : materiały Wrocławskiego Seminarium Karnoprocesowego 2013, Wrocław 2013, s. 48-77
 13. Uwagi o interpretacji zasady bezstronności sądu [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński, Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 3, Warszawa 2013, s. 78-95
 14. Kilka uwag o przesłankach oskarżenia posiłkowego ubocznego w polskim procesie karnym [w:] T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski (red.), Z problematyki funkcji procesu karnego, Warszawa 2013, s. 67-75
 15. Jawność zewnętrzna procesu karnego. Uwagi na tle propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego [w:] W. Jasiński, K. Nowicki (red.), Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, Warszawa 2013, s. 119-138
 16. Jawność wewnętrzna postępowania jurysdykcyjnego [w:] J. Skorupka (red.), Jawność procesu karnego, Warszawa 2012, s. 211-310
 17. Uwagi o interpretacji przepisu art. 192a k.p.k. [w:] XX-lecie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Praca zbiorowa, Wrocław 2011, s. 205-222
 18. Uprawnienie pokrzywdzonego do zaskarżenia wyroku sądu pierwszej instancji [w:] A. Przyborowska-Klimczak, A. Taracha (red.), Iudicium et Scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika, Warszawa 2011, s. 397-411
 19. Upraszczanie procesu karnego a strasburski standard jego rzetelności : uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] T. Grzegorczyk (red.), Funkcje procesu karnego: księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, Warszawa 2011, s. 611-626
 20. Effective remedy for the violation of the right to trial within a reasonable time in criminal cases in Poland [w:] R. I. Motica, L. Bercea, V. Pasca (red.), Conferentia Internationala Bianala - Biennal International Conference, Bukareszt 2011, s. 326-331
 21. Admissibility of Evidence Obtained by Torture and Inhuman or Degrading Treatment in Criminal Proceedings. Overview of European and Polish Standards [w:] C. Fenyvesi, C. Herke (red.), Pleadings. Celebration Volume of Professor Tremmel Florian's 70th Birthday, Pecs 2011, s. 125-134 (współautorstwo z dr Ł. Chojniakiem)
 22. Nowelizacja ustawy o skardze na przewlekłość postępowania a strasburskie standardy ochrony prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie [w:] J. Jaskiernia (red.), Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. T. 2. Proces transformacji i dylematy wymiaru sprawiedliwości, Toruń 2011, s. 716-729
 23. Zasada szybkości w postępowaniu przygotowawczym - uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] J. Warylewski (red.), Czas i jego znaczenie w prawie karnym, Gdańsk 2010, s. 147-166 (współautorstwo z mgr Marcinem Kuźmą)
 24. Głos w dyskusji o europejskim kodeksie postępowania karnego [w:] P. Kruszyński, S. Pawelec, M. Warchoł (red.), Europejski kodeks postępowania karnego, Warszawa 2010, s. 129-130
 25. Pokrzywdzony w postępowaniu przeciwko niepoczytalnemu [w:] Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody, Warszawa 2010, s. 422-441
 26. Odpowiedzialność karna prezydenta RP [w:] N. Szczęch (red.), Księga jubileuszowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, t. 1, Legnica 2010, s. 365-376
 27. Głos w dyskusji [w:] J. Skorupka, W. Jasiński (red.), Rzetelny proces karny. Materiały konferencji naukowej. Trzebieszowice 17-19 września 2009 r., Warszawa 2010, s. 104-111
 28. Standard niezależnego i ustanowionego ustawą sądu w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] J. Jaskiernia (red.), Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009, Toruń 2010, s. 250-265
 29. Skutki procesowe naruszenia przepisów o wyznaczaniu składu orzekającego w sprawach karnych [w:] P. Hofmański (red.), Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010, s. 972-983
 30. Adopted and desired modifications of the European Convention's supervisory mechanism [w:] Pilot Judgment Procedure in the European Court of Human Rights. 3rd Informal Seminar for Government Agents and other Institutions, Warsaw 2009, s. 204-211 (współautorstwo z dr Martą Kłopocką-Jasińską)
 31. Publiczne ogłoszenie wyroku jako warunek rzetelnego procesu karnego [w:] J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa profesor Zofii Świdy, Warszawa 2009, s. 269-282
 32. Problematyka posiedzenia w przedmiocie skazania bez rozprawy [w:] C. Kulesza (red.), Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2009, s. 176-199 (współautorstwo z mgr M. Kuźmą)
 33. Jawność postępowania jako warunek rzetelnego procesu karnego na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] C. Kulesza (red.), System wymiaru sprawiedliwości a media, Białystok 2009, s. 113-138
 34. Granice i zaskarżalność porozumień procesowych [w:] Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, Warszawa 2009, s. 311-340 (współautorstwo z mgr M. Kuźmą)
 35. Kilka uwag na temat gwarancji prawa do rozpoznania sprawy przez sąd właściwy w polskim procesie karnym [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. XXI, Wrocław 2007, s. 195-209
 36. Dyrektywa rozstrzygania sprawy w "rozsądnym terminie" a realizacja zasady prawdy materialnej w polskim procesie karnym [w:] Z. Sobolewski, G. Artymiak (red.), Zasada prawdy materialnej, Kraków 2006, s. 15-42 (współautorstwo z prof. dr hab. Z. Świdą i mgr M. Kuźmą)
 37. Przesłanki wyłączenia sędziego z mocy prawa na tle orzecznictwa i piśmiennictwa karnoprocesowego [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. XIX, Wrocław 2006, s. 119-146
 38. Wybrane uwagi o przestępczości zawodowej na tle unormowania art. 65 kodeksu karnego [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, T. XX, Wrocław 2006, s. 43-65 (współautorstwo z mgr M. Kuźmą)
 39. Przyznanie się do winy jako warunek skazania bez rozprawy (335 k.p.k.) i dobrowolnego poddania się karze (387 k.p.k.) - wnioski de lege ferenda [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. XVIII, Wrocław 2005, s. 59-81
 40. Ewolucja modelu postępowania przygotowawczego w aspekcie sytuacji procesowej podejrzanego i pokrzywdzonego [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. XVII, Wrocław 2005, s. 95-125

III. Artykuły w periodykach naukowych:

 1. Pouczenia osoby podejrzanej oraz podejrzanego o uprawnieniach i obowiązkach procesowych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, Przegląd Prawa i Administracji 2015, tom C, część 2, s. 53-75 (współautorstwo mgr Dominika Czerniak)
 2. Prawo do nieobciążania się a interes publiczny w sprawach karnych (w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka), Państwo i Prawo 2015, nr 11, s. 82-93
 3. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, wykonanie środka zabezpieczającego oraz niezasadne stosowanie środków przymusu po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, Prokuratura i Prawo 2015, nr 9, s. 49-79
 4. Prawo do nieobciążania się w procesie karnym w świetle standardów strasburskich, Prokuratura i Prawo 2015, nr 7-8, s. 7-35
 5. Dowodowe czynności wykrywcze a ingerencja w prawo do prywatności - standardy strasburskie, Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 1, s. 17-25
 6. Porozumienia procesowe w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego, Prokuratura i Prawo 2014, nr 10, s. 5-32
 7. Uwagi o trybie ścigania przestępstwa zgwałcenia, Prokuratura i Prawo 2014, nr 1, s. 68-84
 8. Publiczność posiedzeń sądu w procesie karnym (w nawiązaniu do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2012 r., I KZP 26/11), Prokuratura i Prawo 2013, nr 5, s. 36-52
 9. Jawność wewnętrzna postępowania przygotowawczego w świetle propozycji nowelizacji kodeksu postępowania karnego, Wrocławskie Studia Sądowe 2012, nr 3, s. 34-49
 10. Przedsiębiorca jako pokrzywdzony w procesie karnym (na tle art. 49 § 1 i 2 k.p.k.), Państwo i Prawo 2012, nr 7, s. 78-88
 11. Karnoprocesowa dopuszczalność dowodów uzyskanych w wyniku tortur (standardy strasburskie), Państwo i Prawo 2011, nr 5, s. 44-56
 12. Zaskarżalność rozstrzygnięć w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania karnego, Państwo i Prawo 2010, nr 6, s. 67-79
 13. Prozessuelle Vereinbarungen im polnischen Strafprozess, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 2010, nr 2, s. 32-35
 14. Jawność zewnętrzna posiedzeń sądu (nawiązanie do artykułu M. Rogackiej-Rzewnickiej), Prokuratura i Prawo 2010, nr 4, s. 27-41
 15. Udział stron, obrońców i pełnomocników w czynnościach postępowania przygotowawczego - uwagi de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Prawa i Administracji 2010, nr LXXXII, s. 139-154
 16. Jawność zewnętrzna posiedzeń sądowych w polskim procesie karnym, Państwo i Prawo 2009, nr 9, s. 70-81
 17. Realizacja zasady szybkości w postępowaniu przygotowawczym, Prokuratura i Prawo 2008, nr 10, s. 48-62 (współautorstwo z mgr M. Kuźmą)
 18. Kumulacja ról oskarżonego i pokrzywdzonego w polskim procesie karnym, Państwo i Prawo 2008, nr 1, s. 85-95
 19. Węzłowe elementy konstrukcji aktu oskarżenia i ich rola w komunikacji pomiędzy oskarżycielem publicznym a sądem, Przegląd Prawa i Administracji 2007, nr LXXVI, s. 31-54 (współautorstwo z mgr M. Kuźmą)
 20. Skrócony akt oskarżenia, Prokuratura i Prawo 2007, nr 6, s. 62-72
 21. Problematyka art. 397 § 4 k.p.k., Prokuratura i Prawo 2007, nr 1, s. 90-100
 22. Instytucje skazania bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) oraz dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej (art. 387 k.p.k.) na tle naczelnych zasad procesu karnego, Prokuratura i Prawo 2005, nr 9, s. 15-35

IV. Glosy:

 1. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2015, sygn. SK 28/14, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2016, nr 3, s. 381-396
 2. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 r., I KZP 17/14, Orzecznictwo Sądów Polskich 2015, nr 3, s. 474-479
 3. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 maja 2013 r., sygn. II AKa 85/13, Prokuratura i Prawo 2014, nr 9, s. 175-186
 4. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2011 r., II KO 49/11, System Informacji Prawnej LEX (opublikowano: wrzesień 2012)
 5. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2011 r., III KK 222/11, System Informacji Prawnej LEX (opublikowano: marzec 2012)
 6. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2010 r., II AKz 176/10, System Informacji Prawnej LEX (opublikowano: listopad 2011)
 7. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 8 lutego 2011 r., V KK 227/10, Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, z. 9, s. 687-691
 8. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 4 lutego 2010 r. (I SA/Łd 768/09), Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2011, nr 2, s. 121-134
 9. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2008 r. (V KO 88/08), System Informacji Prawnej LEX (opublikowano: sierpień 2010)
 10. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2008 r. (II Aka 155/08), Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2010, nr 2, s. 141-151
 11. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 stycznia 2009 r. (II Akz 181/08), System Informacji Prawnej LEX (opublikowano: luty 2010)

V. Recenzje:

 1. Recenzja książki C. Mik, K. Gałka (red.), Między wykładnią a tworzeniem prawa. Refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych, Toruń 2011, ss. 432, Kwartalnik Prawa Publicznego 2011, nr 3-4, s. 229-237
 2. Recenzja książki E. Cape, Z. Namoradze, R. Smith, T. Spronken, Effective Criminal Defence in Europe, Intersentia 2010, Wrocławskie Studia Sądowe 2011, nr 1, s. 77-83

VI. Ekspertyzy i opinie prawne:

 1. M. Gabriel-Węglowski, W. Jasiński, K. Kremens, Nowy model organizacyjny prokuratury, ss. 356 – opinia przygotowana na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
 2. K. Kremens, W. Jasiński, Obciążenie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i prokuratorów postępowaniami przygotowawczymi w 2011 r., ss. 400 - opracowanie przygotowane na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości RP - http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5175,analiza-problemow-w-funkcjonowa...
 3. Ł, Chojniak, W. Jasiński, Opinia prawna dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego, druki sejmowe nr 870, 945 oraz 378) - opinia zlecona przez Biuro Analiz Sejmowych - http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=870

VII. Inne:

 1. Polski proces karny po reformie. Publikacja wydana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka - http://www.hfhr.pl/co-kryje-w-sobie-kontradyktoryjnosc-polski-proces-kar...
 2. Polish Criminal Process after the Reform. Publikacja wydana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka – http://www.hfhr.pl/en/co-kryje-w-sobie-kontradyktoryjnosc-polski-proces-...
 3. Procedury do art. 24-44 - Navigatory Postępowanie karne, System Informacji Prawnej Lex
 4. Kto pracuje jak wół w prokuraturze, Prawo europejskie w praktyce, nr 9 (111) wrzesień 2013, s. 11-19 (wywiad z dr Karolioną Kremens i dr Wojciechem Jasińskim)
 5. Przed rewolucją. Wnioski z badań obciążenia pracą prokuratorów, Na wokandzie, 2013, nr 4 (18), s. 44-45 (współautorstwo z dr Karoliną Kremens).
 6. Prokuratur Generalny utrudnia badania naukowe dotyczące prokuratury, Analiza Forum Obywatelskiego Rozwoju nr 14/2013 - dostępna pod adresem: http://www.for.org.pl/pl/a/2738,Analiza-FOR-142013Prokurator-Generalny-u... (współautorstwo z dr Karoliną Kremens)
 7. Nielegalne dowody i granice prowokacji, Rzeczpospolita z 9.05.2013
 8. Obowiązek naprawienia szkody, Rzeczpospolita nr 48/2012 z 27.02.2012
 9. Tymczasowe aresztowanie. Wątpliwości pozostały, Rzeczpospolita nr 52/2011, s. C9
 10. Członkowie komisji śledczej: między sędzią a prokuratorem, Rzeczpospolita nr 299/2009, s. C9
 11. Europejski Trybunał Praw Człowieka przed reformą, Rzeczpospolita nr 154/2009, s. C7 (współautorstwo z dr Martą Kłopocką-Jasińską)
 12. (red.) K. Kubiak, P. Mickiewicz, Bezpieczeństwo w szkole. Przewodnik dla nauczycieli, Warszawa 2009 - konsultacja prawna

3. Granty/projekty badawcze:

 1. "Improving the transfer of persons pursuant to mutual recognition of judicial decisions in criminal matters and the citizens' fundamental rights protection" (2016-2018) - Grant Komisji Europejskiej (DG Justice) - wykonawca
 2. "Model dopuszczalnej ingerencji w prawa i wolności jednostki w procesie karnym" (2014-2018) - Grant OPUS NCN, wykonawca
 3. „Nowy model organizacyjny prokuratury (grant Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości 2014) - Grant Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości - wykonawca
 4. "Sądowa kontrola decyzji krajowych organów regulacyjnych oraz krajowych organów konkurencji w świetle prawa unijnego i krajowego" (2013-2017) - grant MAESTO NCN, wykonawca
 5. "Children Deprived of Liberty: Between Legacy and Reform" (2013-2014) - grant HFPCz, ekspert
 6. "Implementation of the Right to Interpretation and Translation Services in Criminal Proceedings" (2012-2013) - Grant JUSTICIA European Rights Network, country researcher
 7. "Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego" (2009-2012) - grant MNiSW, wykonawca.

4. Udział w redakcjach czasopism naukowych:

Członek kolegium redakcyjnego (redaktor tematyczny) Wrocław Review of Law, Administration and Economics

Członek kolegium redakcyjnego (redaktor tematyczny) Wrocławskich Studiów Sądowych

5. Stypendia, staże naukowe:

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2015-2018)

Stypendysta rządu Francji (2011 r., Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne)

Stypendysta rządu Flandrii (2011 r., 2013 r. Vrije Universiteit Brussel, 2014 r. Katholieke Universiteit Leuven)

Stypendysta programu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt „Gwarancje praw przedsiębiorców w postępowaniu karnym” (2011-2012)

Pobyt badawczy w Instytucie Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim (XI 2013, X 2014, II 2016)

W ramach Teaching Staff Mobility Programme wykładał na City University London (2010, 2012) oraz Universidad de Castilla-La Mancha (2013, 2014, 2016)

6. Nagrody:

Nagroda Rektora UWr za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w 2010 r.

Nagroda Rektora UWr za osiągnięcia organizacyjne w 2012 r.

Nagroda Rektora UWr za osiągnięcia naukowe w 2014 r.

7. Działalność pozauczelniana:

Od 1.05.2016 r. członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

W latach 2005-2008 odbył aplikację prokuratorską, którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym plus.