dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
(71) 375 29 53
Email:
agata [dot] wnukiewicz-kozlowska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 konsultacje odbywają się w środy i czwartki w godz. 8:45 - 9:45.

Dla studentów niestacjonarnych: 30.04. g. 16-17, 03.06. godz. 12-13, 04.06. godz. 13-15.

.

Konsultacje we wrześniu: 18.09 godz. 11-12, 25.09 godz. 11-12.

Zdjęcie użytkownika dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska
Działalność naukowa: 

WYKSZTAŁCENIE:

- 1999-2003: studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Kolasy;

- 1993-1999: studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo;

- 1993: matura w Prywatnym Żeńskim Liceum Ogólnokształcącym SS Urszulanek we Wrocławiu;

PRACA NA WYDZIALE:

- 2016 - adiunkt w Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki

-  2013 – kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (uchwała Rady Wydziału z dnia 20 maja 2013 r.);

- 2013 - kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki organizowanych przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;

- 2003- 2016 adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.;

UDZIAŁ W GRANTACH NAUKOWO-BADAWCZYCH:

 2003-2004 międzynarodowy projekt badawczy nt.: „Status prawny ciała ludzkiego” pod kierunkiem profesora Cosimo Mazzoniego, 2004;

2008-2010 grant KBN nt.: "Współczesne sądownictwo międzynarodowe" pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Kolasy;

2012-2014 grant NCN nt.: "Istota źródła w porządku prawa międzynarodowego" pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Kolasy

DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE:

2002/2003 Stypendium rządu włoskiego, Uniwersytet w Sienie (pobyt od 1 listopada 2002 do 28 lutego 2003);

2007 Wykłady w ramach programu Erasmus, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Północnej Karelii, Joensuu, Finlandia (7dni);

2008 Kwerenda biblioteczna - Uniwersytet w Monachium i Uniwersytet w Augsburgu (10 dni);

2011 Wykłady w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Monachium połączone z pobytem badawczym (7 dni);

2014 Kwerenda biblioteczna - Uniwerstytet w Monachium (7 dni);

2017 Wykłady w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Bolonii otwarte również dla praktyków (adwokaci, radcy prawni) (4 dni).

 

 

 

Publikacje: 

Rok 2016

Prawo do godnej śmierci (wspomagane samobójstwo, eutanazja, zaprzestanie uporczywej terapii) w interpretacji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / Agata Wnukiewicz-Kozłowska. - Bibliogr. // Prawo i Medycyna. - 2016, nr 3, s. 46-70

Kilka uwag na temat wpływu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na kształtowanie się i interpretację praw człowieka w kontekście medycyny / Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Artur Kozłowski // W: Ubi ius, ibi remedium : księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy / redaktor księgi Bartłomiej Krzan ; Lech Antonowicz [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, 2016. - S. 583-602. - Bibliogr. - Recenzja naukowa: Prof. INP PAN dr hab. Przemysław Saganek. - Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

O odszkodowawczych aspektach przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej / Beata Janiszewska, Agata Wnukiewicz-Kozłowska
Bibliogr.
// Prawo i Medycyna. - 2016, nr 2, s. 29-57

Prawa pacjenta / redakcja naukowa Urszula Drozdowska, Agata Wnukiewicz-Kozłowska. - Warszawa : Difin, 2016. - 236 s. - S. [13]-15 : Wprowadzenie - Bibliogr. s. [226]-236. - Recenzent: prof. zw. dr hab. Teresa Mróz. - Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów pt. "Prawa Pacjenta", Białystok, 8-9 maja 2015 r.

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych w kontekście transgranicznej opieki zdrowotnej / Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Urszula Drozdowska // W: Prawa pacjenta / redakcja naukowa Urszula Drozdowska, Agata Wnukiewicz-Kozłowska. - Warszawa : Difin, 2016. - S. [17]-33. - Bibliogr. - Recenzent: prof. zw. dr hab. Teresa Mróz. - Materiał z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów pt. "Prawa Pacjenta", Białystok, 8-9 maja 2015 r.

Rok 2015

Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki (2013-2015) / Agata Wnukiewicz-Kozłowska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 100/2 (2015), s. [657]-664. - Tom posiada własny tytuł: Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (1946-2015) / Agata Wnukiewicz-Kozłowska. - Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 100/2 (2015), s. [355]-374. - Tom posiada własny tytuł: Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Prawne aspekty odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego / Agata Wnukiewicz-Kozłowska // Medium. - 2015, nr 3, s. 16-19

 

Prawo do prywatności w kontekście dokumentacji medycznej : praktyka orzecznicza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / Agata Wnukiewicz-Kozłowska // W: Prawne oraz zarządcze aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej / red. naukowa Marcin Śliwka. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2015. - S. [71]-81. - Bibliogr.

 

Temida w dobie rewolucji biotechnologicznej : wybrane problemy bioprawa / pod red. Oktawiana Nawrota i Agaty Wnukiewicz-Kozłowskiej. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. - 209 s. - Opracowania zaprezentowane w niniejszym zbiorze stanowią pokłosie dwóch konferencji naukowych. Pierwsza z nich "Badania biomedyczne - aspekty prawne, etyczne i społeczne" odbyła się 16-17 maja 2013 r. w Gdańsku. Druga z konferencji "Ratyfikacja Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny (konwencji biomedycznej) - skutki dla prawa polskiego" miała miejsce we Wrocławiu 11 października 2013 r. - Bibliogr. przy rozdz. - Recenzent: dr hab. Bartłomiej Krzan.

 

Zgoda pacjenta jako kluczowy element badań naukowych z udziałem człowieka w biomedycynie - uwagi w kontekście konwencji biomedycznej oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi / Agata Wnukiewicz-Kozłowska // W: Temida w dobie rewolucji biotechnologicznej : wybrane problemy bioprawa / pod red. Oktawiana Nawrota i Agaty Wnukiewicz-Kozłowskiej. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. - S. 29-42. - Bibliogr. - Opracowania zaprezentowane w niniejszym zbiorze stanowią pokłosie dwóch konferencji naukowych. Pierwsza z nich pt.: "Badania biomedyczne - aspekty prawne, etyczne i społeczne" odbyła się 16-17 maja 2013 r. w Gdańsku. Druga z konferencji - "Ratyfikacja Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny (konwencji biomedycznej ) - skutki dla prawa polskiego" miała miejsce we Wrocławiu 11 października 2013 r. - Recenzent: dr hab. Bartłomiej Krzan

 

Rok 2014

Eksperyment medyczny z udziałem pacjenta z zaburzeniami psychicznymi : warunki legalności / Agata Wnukiewicz-Kozłowska // W: Prawo medyczne dla lekarzy psychiatrów / red. nauk. Anna Jacek, Emilia Sarnacka. - Warszawa : Difin, 2014. - S. [185]-199. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Joanna Haberko

 

Rok 2013

Art. 3 [Prawo człowieka do integralności] : [objaśnienia] / Agata Wnukiewicz-Kozłowska // W: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej / red. Andrzej Wróbel ; aut. Anna Błachnio-Parzych [et al.]. - [Stan prawny na dzień 1.10.2012 r.]. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2013. - S. 78-113. - Bibliogr.

 

Aspekty prawne prowadzenia dokumentacji medycznej w poradni chirurgii stomatologicznej / Agata Wnukiewicz-Kozłowska // W: Podstawy chirurgii stomatologicznej / red. Marzena Dominiak, Jan Zapała, Tomasz Gedrange. - Wyd. 2, poszerz. - Wrocław : Elsevier Urban [and] Partner, 2013. - S. 40-54. - Bibliogr.

 

Badanie kliniczne z udziałem osób małoletnich : wybrane problemy / Agata Wnukiewicz-Kozłowska // W: Prawo badań klinicznych w zarysie / pod red. nauk. Marcina Śliwki. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2013. - S. 33-52. - Bibliogr. - Recenzenci: Prof. dr hab. med. Stefan Raszeja, Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz

 

Podmiotowość w prawie międzynarodowym / pod red. Barbary Mielnik i Agaty Wnukiewicz-Kozłowskiej. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - 368 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ius Inter Gentes ; 10). - W serii gł. Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3529. - S. 7-8 : Przedmowa / Krzysztof Wójtowicz - Bibliogr. przy rozdz. - Recenzent: Joanna Nowakowska-Małusecka

 

Zgoda pacjenta małoletniego na leczenie / Agata Wnukiewicz-Kozłowska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // e-Dentico. - 2013, nr 3, s. 6-18. - Tekst równoległy pol.-ang.

 

Rok 2012

 

Kompetencje doradcze Europejskiego Trybunału Praw Człowieka : kilka uwag o ich zakresie i potencjale / Agata Wnukiewicz-Kozłowska // W: Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. [T. 2], Efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE [Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie] / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. - S. [107]-120. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: dr hab. Anna Łabno, prof. nadzw. UŚl, dr hab. Marek Zubik, prof. nadzw. UW. - Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej w Warszawie, 18-19 kwietnia 2011 r.

 

Rozwój międzynarodowych regulacji dotyczących badań biomedycznych z udziałem człowieka / Agata Wnukiewicz-Kozłowska // W: Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie : standardy międzynarodowe / red. nauk. Joanna Różyńska, Marcin Waligóra ; [aut. Weronika Chańska et al.]. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. [30]-49. - Bibliogr.

 

Zdolność patentowa embrionu ludzkiego w kontekście orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 października 2011 r. w sprawie Brüstle przeciwko Greenpeace / Agata Wnukiewicz-Kozłowska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Sejmowy. - R. 20, nr 4 (2012), s. [55]-76

 

Rok 2011

Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego / pod red. Agaty Wnukiewicz-Kozłowskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. - 337 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ius Inter Gentes ; 8). - W serii gł.: Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3294. - S. [7]-8 : Przedmowa / Krzysztof Wójtowicz, Agata Wnukiewicz-Kozłowska - Bibliogr. - Recenzent: Barbara Mielnik. - Zbiór referatów wygłoszonych na konferencji katedr prawa międzynarodowego w Książu, 12-14 maja 2010 r.

 

Legal and ethical aspects of ghostwriting in medicine / Agata Wnukiewicz-Kozłowska. - Bibliogr. // Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. - Vol. 59, no 1 (2011), s. [1]-9

 

Rok 2010

Kompetencje doradcze sądów międzynarodowych / Agata Wnukiewicz-Kozłowska // W: Współczesne sądownictwo międzynarodowe. T. 2, Wybrane zagadnienia prawne / pod red. Jana Kolasy. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3250). - S. [155]-192. - Bibliogr. - Recenzent: Małgorzata Masternak-Kubiak.

 

Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i jej aspekty prawne w poradni chirurgii stomatologicznej / Agata Wnukiewicz-Kozłowska // W: Podstawy chirurgii stomatologicznej / pod red. Marzeny Dominiak ; [aut. Hanna Augustyniak-Bartosik et al.]. - Wrocław : Akademia Medyczna, 2010. - S. 32-[50]. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Sokalski.

 

Rok 2009

Europejski Trybunał Praw Człowieka / Agata Wnukiewicz-Kozłowska // W: Współczesne sądownictwo międzynarodowe. T. 1, Zagadnienia instytucjonalne / pod red. Jana Kolasy. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3172). - S. [289]-325. - Bibliogr.

 

Karta Praw Podstawowych a Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny : (konwencja bioetyczna) / Agata Wnukiewicz-Kozłowska // W: Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym / pod red. Andrzeja Wróbla. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - (Monografie). - S. 313-339. - Bibliogr.

 

Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnej medycyny / Agata Wnukiewicz-Kozłowska // W: Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata / pod red. Elżbiety Dyni. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. - S. [347]-364. - Bibliogr. - Recenzent: prof. UŚ dr hab. Barbara Mikołajczyk - Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej nt. "Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata", która odbyła się w Jesionce k. Rzeszowa w dniach 16-19 września 2008 r.

 

Rok 2008

Some remarks on the legal status of embryo in the international perspective / Agata Wnukiewicz-Kozłowska // W: Per uno statuto del corpo / a cura di Cosimo Marco Mazzoni ; [Jean-Pierre Baud et al.]. - Milano : Giuffrè, 2008. - (Derive ; 11). - S. [245]-258. - Bibliogr. - Papers resulting from congress, Florence, 16-17 April 2004.

 

Rok 2007

The admissibility of research in emergency medicine / Agata Wnukiewicz-Kozłowska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Science and Engineering Ethics. - Vol. 13, no. 3 (2007), s. [315]-332 - Tekst dostępny również w wersji elektronicznej - dostęp licencjonowany (tylko z komputerów w sieci UWr) : http://www.springerlink.com/content/p37411l741773ln2/. -

 

Rok 2005

Harmonisation of the Polish Law with the EU Directives in the Field of Biomedicine / Agata Wnukiewicz-Kozłowska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i lit. // Jurisprudencija. - T. 72 (2005), s. 55-60

 

Rok 2004

Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim : w prawie międzynarodowym i europejskim / Agata Wnukiewicz-Kozłowska. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, cop. 2004. - 259 s. - Bibliogr.

 

Rok 2003

Prawnomiędzynarodowe aspekty eksperymentów medycznych na człowieku / Agata Wnukiewicz. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 55 (2003), s. 215-233

 

 

.