Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki

Adres: 
Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Adres email: 
agata.wnukiewicz-kozlowska@uwr.edu.pl

Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki została utworzona na mocy zarządzenia Nr 106/2013 Rektora Uniwersytetu z dnia 20 czerwca 2013 r. jako jednostka naukowo-dydaktyczna Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Funkcja kierownika pracowni powierzona została dr Agacie Wnukiewicz-Kozłowskiej – ówczesnemu adiunktowi Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego.

/Zarządzenie Nr 106/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: http://uniwr.biuletyn.info.pl/ /

Celem powołania nowej jednostki w postaci Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki jest instytucjonalizacja dotychczasowych działań naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych w przedmiotowym zakresie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, umożliwiająca podejmowanie uporządkowanych, celowanych, wyspecjalizowanych inicjatyw. Istotną przesłanką ustanowienia pracowni jest również konieczność wyraźnego zaznaczenia posiadania w zasobach ludzkich wydziału grupy osób skoncentrowanych na problematyce szeroko pojmowanego prawa medycznego, szczególnie w jego międzynarodowym, europejskim, prawnoporównawczym, cywilnoprawnym, karnoprawnym,  administracyjnoprawnym i teoretycznoprawnym kontekście. Prawo medyczne, jako dziedzina interdyscyplinarna, w modelowym wręcz ujęciu, implikuje konieczność współpracy przedstawicieli wszystkich podstawowych nauk prawnych

 

Konferencje: 

1.  11 października 2013r. została zorganizowana ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Ratyfikacja konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny (Konwencji biomedycznej) – skutki dla prawa polskiego .

2. 10 października 2014 r. przy współpracy samorządu zawodowego lekarzy w postaci Dolnośląskiej Izby Lekarskiej oraz przy współudziale lokalnych samorządów prawniczych – Okręgowej Rady Adwokackiej oraz Okręgowej Rady Radców Prawnych, została zorganizowana ogólnopolska konferencja naukowa na temat:Rola biegłego w procesach medycznych.

Sprawozdanie z konferencji dostępne pod adresem mailowym: http://medium.dilnet.wroc.pl/index.php/listopad-2014/613-wydarzyo-si-rola-biegego-w-procesach-medycznych

3. 18 października 2015, staraniem pracowni przy współpracy Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i pod patronatem Okręgowej Rady Radców Prawnych, zorganizowana została kolejna ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Prawa lekarza".

Program konferencji dostępny na stronie: http://konferencja.dilnet.wroc.pl/

Dydaktyka: 

Pracownia ma charakter naukowo-dydaktyczny. Prowadzone badania mają wymiar współpracy interdyscyplinarnej i międzynarodowej, czego zalążkiem jest już umowa o współpracy dydaktycznej z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu w formie Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki oraz współpraca z Dolnośląską Izbą Lekarską dotycząca organizacji konferencji, praktyk studenckich, szkoleń branżowych.

Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki zostały utworzone zarządzeniem rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 czerwca 2013 r. i uruchomione w październiku 2013 roku. W czerwcu 2014 r. świadectwa ukończenia tych studiów otrzymało 29 pierwszych absolwentów. Drugą edycję ukończyły 32 osoby.  Trzecia  edycja przyciągnęła 23 słuchaczy. Czwarta, tegoroczna edycja prowadzona jest dla grupy 33 słuchaczy.

Zarządzenie Nr 96/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: http://uniwr.biuletyn.info.pl/

Powołanie takiego rodzaju studiów podyktowane było aktualnymi potrzebami rynkowymi. W środowiskach medycznych i prawniczych bardzo wyraźnie zaznacza się bowiem potrzeba edukacji w zakresie zagadnień pojawiających się na styku prawa i medycyny. W związku również z dynamicznymi zmianami regulacji prawnych w dziedzinie medycyny i biomedycyny, uwarunkowanych koniecznością uporządkowania dotychczasowych rozproszonych rozwiązań oraz dostosowania prawa polskiego do prawa unijnego oraz międzynarodowego, kompleksowe i zaktualizowane szkolenie przedstawicieli zawodów prawniczych i medycznych stało się niezbędne.

Głównym założeniem i celem studiów jest przekazanie uczestnikom rzetelnej i bieżącej wiedzy na temat obowiązków i praw obu głównych stron relacji: system ochrony zdrowia – pacjent. Ponadto założeniem organizatorów jest prezentacja rozwiązań prawnych i etycznych dotyczących zróżnicowanych działów działalności leczniczej, takich jak: profilaktyka, leczenie zachowawcze, leczenie farmakologiczne, chirurgiczne, operacyjne, rehabilitacja, badania naukowe w medycynie, transplantologia, wspomagana prokreacja.

Program studiów został opracowany na podstawie dydaktycznego doświadczenia wynikającego z prowadzenia zajęć fakultatywnych dla studentów wydziału, szkoleń branżowych – dla lekarzy i prawników oraz wymiany doświadczeń naukowo-dydaktycznych podczas specjalistycznych konferencji naukowych. Zostały również przeprowadzone konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi w formie wymiany pism zawierających propozycje programu oraz sugestie ewentualnych uczestników studiów.

Oferta dydaktyczna kierowana przez pracownię we współpracy z innymi jednostkami wydziału, np. Katedrą Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Katedrą Doktryn Prawnych i Politycznych, Zakładem Prawa Pracy, obejmuje zarówno studentów studiów jednolitych, I i II stopnia a także uczestników programu Erasmus oraz absolwentów studiów wyższych chcących podnosić kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. Skierowana jest też do studentów kierunków angielskojęzycznych: 3 –letnich studiów I stopnia LL.B oraz 2-letnich studiów II stopnia LL.M – International and European Law. Pracownia wraz z wspomnianymi jednostkami prowadzi wykłady i konwersatoria z przedmiotów: prawo medyczne, prawo medyczne w kazusach, prawo i etyka w medycynie, bioetyka dla studentów prawa i  biotechnologii, Bioethics, Biomedicine and Human Rights, Current Problems of International Law.

Brak postów w tej kategorii.