dr Dobrosława Antonów

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
71 375 23 73
Email:
dobroslawa [dot] antonow [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w tygodniu 18 - 24.09.2017r. - odbędą się 18.09 (poniedziałek ) godz.10.00 - 12.00.

Konsultacje w tygodniu 11 - 17.09.2017r. - odbędą się 11.09 (poniedziałek ) godz.8.00 - 10.00.

Konsultacje w tygodniu 4 - 10.09.2017r. - odbędą się 4.09 (poniedziałek ) godz.12.00 - 14.00.

 

 

 

 

Konsultacje w semestrze letnim 2016/2017

wtorek - godz. 9.30 - 11.30

18.03.2017r. - godz. 14.15 - 15.15

6.05.2017r. - godz. 13.30 - 14.30

21.05.2017r. - godz. 12.15 - 13.15

03.06.2017r. - godz. 11.30 - 12.30

 

Termin zajęć wyrówawnczych dla SNP (W) i SNP (Z):

20.12.2016, godz. 11.30 – 13.00

11.01.2017, godz. 15.00 – 17.00

22.01.2017, godz. 11.15 – 13.15

1.02.2017r., godz. 15.00 – 17.00

25.02.2017r., godz. 13.15 – 15.15

15.03.2017r., godz. 15.00 - 17.00

25.03.2017r., godz. 12.45 - 14.45

5.04.2017r., godz. 15.00 – 17.00

8.04.2017r., godz. 12.45 – 14.45.

20.05.2017r., godz. 13.15 - 15.15

24.05.2017r., godz. 13.00 - 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Dobrosława Antonów
Działalność naukowa: 

 

Dobrosława Maria Antonów, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - kierunek: prawo. Temat pracy doktorskiej „Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”.

Zainteresowania naukowe:

- problematyka opłat publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem opłat za czynności urzędowe - zwłaszcza opłaty skarbowej

- wykładnia i stosowanie prawa podatkowego - zwłaszcza wykładnia prawa podatkowego w realiach członkostwa Polski w Unii Europejskiej

- unijne prawo podatkowe - problematyka jego wykładni i stosowania

- ogólne prawo podatkowe, w tym przede wszystkim postępowanie podatkowe

- szczegółowe prawo podatkowe

Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki opłat publicznych. Tematyka publikacji utrzymuje się przede wszystkim w dwóch zasadniczych obszarach badawczych: problematyki wykładni i stosowania prawa podatkowego (w tym w zakresie unijnego prawa podatkowego) oraz problematyki opłat publicznych. Efektem prac prowadzonych w zakresie problematyki wykładni i stosowania prawa podatkowego jest monografia -  Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Oficyna a Wolters Kluwer business 2009, a także rozdziały w monografiach, artykuły w czasopismach i glosy poświęcone problemom wykładni i stosowania prawa podatkowego w ogólności, problemom unijnego prawa podatkowego (jego wykładni, wpływu na proces stosowania prawa podatkowego w Polsce, jego ewolucji i celów oraz roli orzecznictwa TSUE w procesie stosowania prawa podatkowego.) Drugi zasadniczy nurt badawczy dotyczy problematyki opłat publicznych. W ramach tego tematu badawczego w roku 2013,2014 i 2015 jest realizowany temat badawczy w ramach dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – „Charakter prawny opłat publicznych”. Efektem prowadzonych w tym zakresie badań są opublikowane i oddane do druku rozdziały w monografiach oraz artykuły poświęcone problematyce opłat publicznych w ogólności (ich charakteru prawnego, celów, klasyfikacji), a także szczegółowej problematyce opłat za czynności urzędowe, w tym przede wszystkim cykl publikacji poświęconych opłacie skarbowej.

Działalność dydaktyczne: zajęcia dydaktyczne z zakresu Prawa finansowego, Finansów publicznych i prawa finansowego oraz postępowania podatkowego na kierunku prawo, administracja i ekonomia. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Podatkowych  - do roku akademickiego 2012/2013 monograficzny wykład „Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, od roku akademickiego 2013/2014 wykład „Wprowadzenie do prawa podatkowego”.

 

Publikacje: 

 

Publikacje z zakresu problematyki wykładni i stosowania prawa podatkowego

 

1.       Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.

2.       Wykładnia celowościowa prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Przegląd Podatkowy 2005, nr 11, s. 31 – 36.

3.       Wpływ dyrektyw na wykładnię prawa podatkowego dokonywaną przez organy podatkowe, Przegląd Podatkowy 2006, nr 5, s. 22 – 26.

4.       Wykładnia systemowa prawa podatkowego w realiach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Przegląd Podatkowy 2008, nr 2, s. 15 – 20.

5.       Wpływ orzecznictwa ETS na wykładnię prawa podatkowego, Jurysdykcja Podatkowa 2008, nr 3, 33- 40.

6.       Wybrane problemy wykładni prawa podatkowego, (w:) red. naukowa W. Miemiec, Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, Wrocław 2009, s. 39 – 49.

7.       Możliwość odwoływania się w orzecznictwie krajowym do dorobku ETS. Glosa do wyroku WSA w Krakowie z dnia 17 stycznia 2008r., I S.A./Kr 221/07., Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2009, nr 3, poz. 7, s. 67 – 76.

8.       Recepcja postulatu wykładni prounijnej w strategii interpretacyjnej sądów administracyjnych w sprawach podatkowych,  (w:) red. Hanna Litwińczuk, Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Podatkowego. Warszawa, 10- 11 czerwca 2010r., Warszawa 2011, s.396 – 412.

9.       Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w procesie stosowania prawa przez organy podatkowe, (w:) red. P. Borszowski, A. Huchla, E. Rutkowska – Tomaszewska, Podatnik versus organ podatkowy, Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2011. - (Studia Finansowoprawne ; 2), s. 9-24.

10.   Zasada efektywności prawa unijnego w procesie stosowania prawa daninowego nieobjętego harmonizacją, Jurysdykcja Podatkowa 2012, nr 2, s. 36 – 47

11.   Cele unijnego prawa podatkowego, (w: ) red. J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Wróblewska, System prawnofinansowy. Law and finance. „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku” „The financial law towards challenges of the XXI century”, Gdańsk – Nynnasham – Sztoholm 2013, s. 19 – 28.

12.   Kontrola podatkowa w procesie stosowania prawa podatkowego, (w: ) red. P. Malinowski, T. Nowak, A. Sędkowska, Kontrola podatkowa, skarbowa i celna. Wyzwania teorii i praktyki, Warszawa 2013, s. 19 – 33.

13.   Kilka uwag na temat kierunków rozwoju unijnego prawa podatkowego (w: ) red. E. Kozerska, T. Scheffler, Wokół Traktatu Lizbońskiego: propozycje i postulaty dotyczące prawa i ekonomii Unii Europejskiej, Kraków 2013, s. 77 – 92.

14.   Prawo do zwrotu nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości jako gwarancja pozycji podatnika w procesie stosowania prawa podatkowego, (w: ) red. nauk. I. Mirek i T. Nowak, Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe. Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego, Łódź, 5-6 czerwca 2012 r., Łódź 2013, s. 311- 323.

 

Publikacje z zakresu problematyki opłat publicznych

 

15.   Opłata skarbowa, (w:) red. A. Kaźmierski, Meritum Podatki 2010, Warszawa 2010, s.963 – 976.

16.   Opłata skarbowa w orzecznictwie sądowym i interpretacjach organów podatkowych, Przegląd Podatkowy 2010, nr 4, s. 27 – 35.

17.   Opłata skarbowa, (w:) red. A. Kaźmierski, Meritum Podatki 2011, Warszawa 2011, s. 990 – 1003.

18.   Uchwała rady gminy w sprawie opłaty skarbowej jako przedmiot nadzoru regionalnych izb obrachunkowych, Finanse Komunalne 2012, nr 4, s. 33 – 42.

19.   Opłaty w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Problem tworzenia i stosowania prawa w państwach Europy środkowej i wschodniej. Zbiór artykułów naukowych, Mińsk 2012, s. 166 –172.

20.   Charakter prawny opłat publicznych na przykładzie opłaty skarbowej, Wrocławsko Lwowskie Zeszyty Prawnicze 2012, nr 3., s. 369 – 379.

21.   Opłata skarbowa, (w:) red. A. Kaźmierski, Meritum Podatki 2012, Warszawa 2012, s.  1007 – 1022.

22.   Opłata skarbowa, (w:) red. R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska, Prawo finansowe. 2.wydanie poszerzone i uaktualnione, Warszawa 2013, s. 471 – 474.

23.   Opłata skarbowa od pełnomocnictwa  w świetle orzecznictwa sądowego – wybrane problemy, Przegląd Radcowski 2013, nr 1, s. 26 – 37.

24.   Opłata skarbowa, (w:) red. A. Kaźmierski, Meritum Podatki, Warszawa 2013, s. 1025 – 1041.

25.   Opłata skarbowa od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji), (w:) red. P. Borszowski, A. Huchla, Podatkowy slalom przedsiębiorcy, Wrocław 2014, s. 27 – 37.

26.   Realizacja zobowiązania podatkowego z tytułu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, Przegląd Radcowski 2014, nr 2, s. 72 – 84.

27.   Cele opłat publicznych, (w: ) red. W. Miemiec, K. Sawicka, Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, Warszawa 2014, s. 134 – 145.

28.   Pojęcie opłaty administracyjnej w polskim języku prawnym i prawniczym, (w: ) red. Z. Ofiarski, XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014r., s. 367 – 377.

29.   Opłata skarbowa jako dochód własny gminy, (w: ) red. P. Borszowski, R. Kowalczyk, Prawo i Administracja dla Regionu, Nr 1, Wałbrzych 2014, s. 111 – 124.

30.   Opłata skarbowa, (w:) red. A. Kaźmierski, Meritum Podatki,  - Meritum 2014, s. 1031 – 1048

31. Opłata skarbowa, (w:) red. A. Kaźmierski, Meritum Podatki,  - Meritum 2015, s. 1002 - 1019. 

32. Opłata skarbowa w systemie prawa PRL na przykładzie ustawy z dnia 13 grudnia 1957 roku o opłacie skarbowej, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 2014, 36 nr 3, s. 7 - 23.

33. Opłaty publiczne na gruncie prawa unijnego – wybrane problemy, (w: ) red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2015, s. 469 - 479

34.The Influence of the Stamp Duty on Setting and Running a Business, komunikat - (w:) Contemporary Issues in Economy - Market or Government? : 8th International Conference on Applied Economics : 18-19 June 2015 / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń : Polish Economic Society , 2015. - S. 122

35.Opłaty na gruncie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - wybrane problemy, (w: ) red. W. Miemiec, Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy, Warszawa 2015, s. 372 - 382.

36. Opłata skarbowa, (w:) red. A. Kaźmierski, Meritum Podatki,  - Meritum 2016,Warszawa 2016, s. 1055 – 1073.

37. Świadczenia pieniężne związane z działalnością administracji publicznej// W: Jednostka wobec działań administracji publicznej / redakcja naukowa Elżbieta Ura, Elżbieta Feret, Stanisław Pieprzny. - Rzeszów : RS Druk Rzeszów, 2016. - S. 685-702.

 

Pozostałe publikacje

 

38.  Podatek od spadków i darowizn, (w:) red. R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska, Prawo finansowe, Warszawa 2011, s. 322 – 329.

39.   Podmioty wykonujące budżet, (w:) red. R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska, Prawo finansowe, Warszawa 2011, s. 76 – 81.

40.   Zasady wykonywania budżetu państwa, (w:)  red. R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska, Prawo finansowe, Warszawa 2011, s. 72 – 76.

41.   Organy podatkowe, (w:) red. R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska, Prawo finansowe, Warszawa 2011, s. 217 – 221.

42.   Czynności sprawdzające, (w:) red. R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska, Prawo finansowe, Warszawa 2011, s. 234 -237.

43.    Kontrola podatkowa, (w:) red. R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska, Prawo finansowe, Warszawa 2011, s. 237 – 242.

44.   Kontrola skarbowa, (w:) red. R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska, Prawo finansowe, Warszawa 2011, s. 242 – 247.

45.   Podatek od spadków i darowizn, (w:) red. R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska, Prawo finansowe. 2.wydanie poszerzone i uaktualnione, Warszawa 2013, s. 371 – 377.

46.   Podmioty wykonujące budżet, (w:) red. R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska, Prawo finansowe. 2.wydanie poszerzone i uaktualnione Warszawa 2013, s. 93 – 98.

47.   Zasady wykonywania budżetu państwa, (w:)  red. R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska, Prawo finansowe. 2.wydanie poszerzone i uaktualnione, Warszawa 2013, s. 88 – 93.

48.   Organy podatkowe, (w:) red. R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska, Prawo finansowe. 2.wydanie poszerzone i uaktualnione, Warszawa 2013, s. 253 – 258.

49.   Czynności sprawdzające, (w:) red. R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska, Prawo finansowe. 2.wydanie poszerzone i uaktualnione, Warszawa 2013, s. 272 -275.

50.    Kontrola podatkowa, (w:) red. R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska, Prawo finansowe. 2.wydanie poszerzone i uaktualnione, Warszawa 2013, s. 275 – 280.

51.   Kontrola skarbowa, (w:) red. R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska, Prawo finansowe. 2.wydanie poszerzone i uaktualnione, Warszawa 2013, s. 280 – 286.

52. Podatek od spadków i darowizn, (w:) red. A. Kaźmierski, Meritum Podatki 2015, s. 690 - 726

53.Energetyczne i podatkowe aspekty zgazowania pomiotu drobiowego,  Wiesław Jodkowski, Andrzej Sitka, Dobrosława Antonów
( W:) Aktualne zagadnienia energetyki : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Kazimierza Wójsa, Andrzeja Sitki. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. - S. [447]-454

54.Wydatki związane z uzyskaniem i zachowaniem uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego jako koszty uzyskania przychodu, Radca Prawny: zeszyty naukowe, 2014, nr 1, s. 23-42

55.Koszty uzyskania przychodu w kancelarii radcy prawnego - wydatki poniesione na cele osobiste, czy w celu uzyskania przychodu? Radca Prawny: zeszyty naukowe, 2015, nr 3(4), s. 67 - 91 

56. Podatek od spadków i darowizn (w: ) red. A. Kaźmierski, Meritum podatki 2016, Warszawa 2016, s. 701-739.

57.Podatek od czynności cywilnoprawnych (w: ) red. A. Kaźmierski, Meritum podatki 2016, Warszawa 2016, s.1021-1054.

58.Kontrola skarbowa w Polsce : wybrane problemy// W: Dny práva 2015 - Days of law 2015. Část 5, Dohled, dozor, kontrola ve veřejné finanční činnosti [Dokument elektroniczny] / eds.: Petr Mrkývka, Damian Czudek, Jiří Valdhans. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; vol. 549). - S. 9-25.