Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Marta Kłopocka-Jasińska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Marta Kłopocka-Jasińska
Kontakt: 

pokój 507, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 3752477
Email:
marta [dot] klopocka-jasinska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Najbliższe konsultacje odbędą się w dniu 18.02.2019 r. w godz. 10.00 - 11.00 oraz 12.00 - 13.00

Konsultacje w semestrze letnim:
Czwartki 13.15 - 15.15 (luty, marzec, kwiecień) począwszy od 28.02.2019
Poniedziałki 11.15 - 13.15 (maj, czerwiec)
a także
30.03.2019 r. 11.15 -12.15
07.04.2019 r. 11.15 -12.15
19.05.2019 r. 9.45 - 10.45
08.06.2019 r. 11.15 - 12.15

Office hours in the summer semester:
Thursdays 13.15 - 15.15 (February, March, April) from 28.02.2019
Mondays 11.15 - 13.15 (May, June)

 
Działalność naukowa: 

Dr Marta Kłopocka-Jasińska jest absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz europeistyki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ukończyła stacjonarne studia doktoranckie oraz obroniła rozprawę doktorską pt.: „Skarga konstytucyjna w Królestwie Hiszpanii” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów doktoranckich przebywała na stypendium naukowym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w La Coruña. Odbyła staże naukowo-badawcze oraz kwerendy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Santiago de Compostela, na Wydziale Nauk Prawnych i Społecznych Uniwersytetu Castilla-La Mancha w Toledo, w Centrum Studiów Politycznych i Konstytucyjnych w Madrycie, w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Trybunale Konstytucyjnym, w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz w Instytucie Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego im. Maxa Plancka w Heidelbergu.

W 2014 r. była członkinią Trybunału powołanego na Uniwersytecie Castilla-La Mancha do oceny rozprawy doktorskiej Wendy Mercedes Jarquín Orozco pt.: ,,La naturaleza subjetiva del amparo. Análisis histórico-comparado y de derecho español".
Jest wykładowcą w ramach specjalistycznego kursu ,,Especialidad en Justicia Constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales" organizowanego przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Nauk Prawnych i Społecznych Uniwersytetu Castilla-La Mancha w Toledo.

W pracy naukowej zajmuje się problematyką sądownictwa konstytucyjnego, ochroną praw i wolności jednostki w systemie prawa polskiego oraz Rady Europy, a także systemem konstytucyjnym Królestwa Hiszpanii. Jest autorką publikacji na temat środków ochrony praw człowieka oraz innych zagadnień z zakresu prawa konstytucyjnego. Aktualnie prowadzi badania nad modelem skargi konstytucyjnej na orzeczenie sądu, który mógłby mieć zastosowanie w Polsce (jako kierownik projektu, który uzyskał finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 6). Uczestniczy w międzynarodowym projekcie naukowym pt. „Las respuestas en un Estado de Derecho a los retos de seguridad: fortalecimiento democrático, derechos fundamentales y deberes de la ciudadanía" realizowanym przez Centrum Studiów Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Santiago de Compostela. W latach 2013-2017 brała udział jako wykonawca – specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego w prestiżowym projekcie Maestro 4 pt ,,Sądowa kontrola decyzji krajowych organów regulacyjnych oraz krajowych organów konkurencji w świetle prawa unijnego i krajowego”.
Jest członkinią Kolegium Redakcyjnego rocznika Gladius et Scientia. Revista del Seguridad del CESEG wydawanego przez Uniwersytet w Santiago de Compostela.

Ukończyła aplikację adwokacką i jest adwokatem należącym do Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

PUBLIKACJE:
 
I. Monografie:

 • Marta Kłopocka-Jasińska, Skarga konstytucyjna w Królestwie Hiszpanii. W poszukiwaniu optymalnej ochrony skargowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010 r. (monografia, 261 ss.) 

II. Redakcje naukowe:

 •  Marta Kłopocka-Jasińska red. nauk. "Przeglądu Prawa Konstytucyjnego" nr 3 z 2016 r. pt.: Konstytucyjne prawo do sądu w teorii i praktyce (ss. 417)
 • Marta Kłopocka-Jasińska, Monika Filipowska-Tuthill red. nauk. Immunitet parlamentarny i immunitet głowy państwa z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej, Warszawa 2018, (ss. 161)

 III. Publikacje naukowe w językach obcych:

 •  Marta Kłopocka-Jasińska, Adam Krzywoń, On the right of public law entities to lodge a constitutional complaint in the light of the jurisprudence of the Polish Constitutional Tribunal; "Wroclaw Review of Law, Administration & Economics", Vol 6, No 1 (2016), (s. 45-64, 50%)
 • Marta Kłopocka-Jasińska, Spanish Parliament as a Network Industries Regulator, [w:] Parlament jako instytucjonalny uczestnik sektorów sieciowych, (red.) M. Szydło, W. Szydło, Oficyna Prawnicza, Wrocław 2014, (s. 296-318)
 • Marta Kłopocka-Jasińska (współautorstwo z dr Wojciechem Jasińskim), Adopted and desired modifications of the European Convention's supervisory mechanism, [w:] Pilot Judgment Procedure in the European Court of Human Rights. 3rd Informal Seminar for Government Agents and other Institutions, Warszawa 2009 (s. 204-211, 50 %)
 • Marta Kłopocka, The Constitutional Tribunal in Poland, w: Mosklines Minties Svente, Lietuvos Teises Universitates, Wilno 2007, (s. 412-420)
 • Marta Kłopocka, O Tribunal Constitucional da República da Polônia, sua organização e funcionamento, Revista Brasileira de Estudos Constitucionais RBEC 2007, nr 4, (s. 63-73)
 • Marta Kłopocka, Sobre Tribunal Constitucional de la República de Polonia, Anuario “Parlamento y Constitución” 2006-2007, nr 10, (s. 167-178)
 • Marta Kłopocka, The Constitucional Complaint in the Polish Legal System, w: Mosklines Minties Svente, Lietuvos Teises Universitates, Wilno 2006, (s. 316-324) 

III. Publikacje naukowe w języku polskim:

 •  Marta Kłopocka-Jasińska, Immunitet parlamentarny i immunitet głowy państwa jako ograniczenie prawa dostępu do sądu w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Immunitet parlamentarny i immunitet głowy państwa z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej, (red.) M. Kłopocka-Jasińska, M. Filipowska-Tuthill, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2018, (s. 129-150)
 • Marta Kłopocka-Jasińska, Zasada podziału władzy w Portugalii [w:] Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, (red.) S. Grabowska, R. Grabowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, (s. 302-321)
 • Marta Kłopocka-Jasińska, Pojęcie sprawy w świetle art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2016, nr 3, (s. 299-327)
 • Marta Kłopocka-Jasińska, Model rządowego procesu legislacyjnego w Hiszpanii, [w:] Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, (red.) W. Brzozowski, A. Krzywoń, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, (s. 165-183)
 • Marta Kłopocka-Jasińska, Konstytucyjny standard prawa do sądu a zasada prawdy materialnej - uwagi w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, (red.) E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015 (s.361-375);
 • Marta Kłopocka-Jasińska, Ryszard Balicki, Zakres podmiotowy skargi konstytucyjnej - wybrane problemy, [w:] Skarga konstytucyjna. Zagadnienia teorii i praktyki, (pod. red.) K. Urbaniaka, Wyd. Nauka i Innowacje, Poznań 2015, (s. 37-78, 50%)
 • Marta Kłopocka-Jasińska, Parlament hiszpański jako regulator sektorów sieciowych, [w:] Parlament jako instytucjonalny uczestnik sektorów sieciowych, (red.) M. Szydło, W. Szydło, Oficyna Prawnicza, Wrocław 2014, (s. 83-109)
 • Marta Kłopocka-Jasińska, Odpowiedzialność pracowników Najwyższej Izby Kontroli, [w:] Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych, (red.) M. Giżyńska, A. Piszcz,  Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014 (s. 210-243)
 • Marta Kłopocka-Jasińska, Trybunał konstytucyjny jako strażnik praw człowieka i podstawowych wolności gwarantowanych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – rozważania w świetle propozycji reform strasburskiego mechanizmu kontrolnego, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania - nowe rozwiązania, (red.) J. Jaskiernia, Tom 3, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, (s. 502 - 516)
 • Marta Kłopocka-Jasińska, Od monarchy z woli wodza do monarchy z woli ludu, [w:] Ustroje. Historia i współczesność. Polska - Europa - Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, (red.) M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, (s. 381-391)
 • Marta Kłopocka-Jasińska, Głos w sprawie legitymacji jednostek samorządu terytorialnego do wniesienia skargi konstytucyjnej, [w:] Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., (red.) Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2013, (s. 273-278)
 • Marta Kłopocka-Jasińska, Skarga konstytucyjna na akt stosowania prawa w polskim porządku prawnym – rzeczywista potrzeba czy nierealna wizja?, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, (red.) S. Biernat, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2013, (s. 139-157)
 • Marta Kłopocka-Jasińska, 15 lat skargi konstytucyjnej w Polsce, [w:] 20 rokov Ustavy Slovenskiej republiky - Ustavne Dni, (red.) L. Orosz, M. Breichova Lapcakova, T. Majercak, Univerzita Pavla Josefa Safarika, Kosice 2012, (s. 366-376)
 • Marta Kłopocka-Jasińska, Recenzja książki M. Derlatki Skarga konstytucyjna w Niemczech, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2011, nr 4, (s. 250-259)
 • Marta Kłopocka-Jasińska, (współautorstwo z Dagmarą Gruszecką i Anną Malicką), Współczesna Adwokatura wobec innych zawodów prawniczych, Wrocław 3 grudnia 2010 r., Palestra 2011, nr 1-2, (s. 230-234, 33%)
 • Marta Kłopocka-Jasińska, Przewlekłość postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,[w:] Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1990-2010, Tom II Proces transformacji i dylematy wymiaru sprawiedliwości (red.) Jerzy Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, (s. 306-320)
 • Marta Kłopocka-Jasińska, Najwyższy organ kontroli poza kontrolą – studium konfliktu między Trybunałem Konstytucyjnym a Sądem Najwyższym w Hiszpanii, [w:] Prawowitość czy zgodność z prawem. Legitymacja władzy w państwach demokratycznych. Materiały Międzynarodowej Konferencji, Wrocław 15-16 kwietnia 2010 r., (red.) A. Preisner, Beta-Druk, Wrocław 2010,  (s. 127-140)
 • Marta Kłopocka-Jasińska, Błąd sądowy jako podstawa odpowiedzialności sędziów w prawie hiszpańskim, [w:] Księga jubileuszowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, Tom II, (red.) Norbert Szczęch, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Legnica 2010 r., (s. 81-94)
 • Marta Kłopocka-Jasińska, Indywidualna skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a krajowa skarga konstytucyjna- pilna potrzeba zmian, [w:] Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009, (red.) Jerzy Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010 r. (s. 214-229)
 • Marta Kłopocka, Prawo do sądu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Prawa i Administracji 2008, nr 76, (s. 63-83)
 • Marta Kłopocka, Skarga na przewlekłość postępowania sądowego (ze szczególnym uwzględnieniem przepisów postępowania karnego), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Tom XIX, Wrocław 2006 (s. 147-167)