dr hab. Mirosław Sadowski prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowy

Kontakt: 
Telefon:
48 713752331
Email:
miroslaw [dot] sadowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

      Semestr zimowy 2017/2018 -   pokój 307

           dla studentów stacjonarnych

                              

                     Czwartki:  11.15-13.15

 

Dla studentów zaocznych:


   25 II    godz. 11-12
   4 III    godz. 16-17
   11 III    godz. 12-13
   14 V     godz. 13-14 
   21 V     godz. 13- 14

          

           

 

                                 Serdecznie zapraszam

                      

 

Zdjęcie użytkownika dr hab. Mirosław Sadowski prof. nadzw. UWr
Działalność naukowa: 

 

Imię i nazwisko

Mirosław Sadowski

Tytuły naukowe/zawodowe

Dr hab. prof. nadzw. UWr., radca prawny

Stanowisko

Profesor nadzw. UWr

Jednostka organizacyjna

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

 

Pracownia Badań Praw Orientalnych- Kierownik

E-mail

sadowskiatprawo [dot] uni [dot] wroc [dot] pl

sadowski001atgmail [dot] com

 

WYKSZTAŁCENIE:

 

Stopnie i tytuły naukowe

Miejsce uzyskania stopnia/tytułu

Data

Tytuł pracy

doktor

Uniwersytet Wrocławski

2000

Państwo w doktrynie papieża Leona XIII

dr hab.

Uniwersytet Wrocławski

2011

Godność człowieka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym (1878-2005)

Prof. nadzw. UWr

Uniwersytet Wrocławski

1 VI 2013

 

Radca prawny od 1995  r.

Aplikacja radcowska w OIRP we Wrocławiu 1992-1995

1 IX 1995

wpis na listę radców prawnych

Sprawowane funkcje:

Okres

Funkcje

Instytucja

Od 01.10.2013

Wicedziekan

Okręgowa Rada Radców Prawnych we Wrocławiu

01.10.2007

Red. naczelny

Wrocławskie Studia Erazmiańskie

01.10.2010

Red. naczelny

Acta Erasmiana

01.10.2013

Red. naczelny

Przegląd Radcowski

22.10.2014

Red. naczelny

Radca Prawny. Zeszyty naukowe

 

Udział w Grantach:

- Grant NN 110 194834 Prawowitość władzy państwowej (kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Masternak - Kubiak)

 

Nagrody i wyjazdy na stypendia zagraniczne:

2002     nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za rozprawę   doktorską  Państwo w doktrynie papieża Leona XIII.

1994                          Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

1993                          Stypendysta Friedrich Ebert Stiftung – Bonn,

1991                          Stypendysta Konrad Adenauer Stiftung –Bonn,

Autor dwóch monografii. Współautor siedmiu książek. Autor około 200 artykułów i opracowań  naukowych. Czynne uczestnictwo (referat) w kilkudziesięciu konferencjach naukowych.

Recenzent 2 rozpraw habilitacyjnych i 9 rozpraw doktorskich.

Członek komisji w przewodzie habilitacyjnym.

Badania, prowadzone przeze mnie, mieszczą się w obszarze doktryn politycznych i prawnych, historii gospodarczej, praw człowieka i wielkich religii współczesnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem muzułmańskiej koncepcji prawa i państwa. Obejmują one w pierwszym rzędzie problematykę papieskiego nauczania społecznego (od Leona XIII do Jana Pawła II), ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu dignitas humana i bonum commune, jako aksjologicznych fundamentów państwa prawa. Ściśle z tym związany jest drugi nurt zainteresowań, czyli wyzwania stojące przed współczesną bioetyką, w kontekście dyskursu nad etyką świętości życia i etyką jakości życia w powiązaniu z szeroko rozumianymi prawami człowieka.

Drugi, aktualny nurt moich zainteresowań to doktryna prawa i państwa w religiach monoteistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem islamu i wpływu jaki religia ta wywiera na tworzenie i stosowanie prawa oraz panujący model ustrojowy w badanych państwach. Zajmuję się islamskim prawem rodzinnym, cywilnym i karnym. Ponadto, w kontekście islamu staram się odpowiedzieć na pytanie czy terroryzm islamski ma konotacje religijne. Uzupełnieniem tych pól są badania dotyczące powszechnej historii gospodarczej w kontekście wpływu prawa i ustroju panującego w państwie na gospodarkę.

Publikacje: 

     I.  Monografie i książki:

 1. Małżeństwo w prawie islamu. Wprowadzenie, Poznań 2015, ss. 75.
 2. Godność człowieka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym (1878-2005), Wrocław 2010, ss. 442.
 3. Państwo w doktrynie papieża Leona XIII, Kolonia Limited 2002, ss. 229.
 4. Powszechna historia gospodarcza od XV do XX wieku, Wrocław 2007, s.333  (wspólnie z M. Maciejewskim).
 5. Wysiedlenia Niemców i osadnictwo Polaków na obszarze Świdnica-Krzyżowa w latach 1945-1948. Wybór dokumentów. Die Aussiedlung der deutschen und die Ansiedlung der polnischen Bevölkerung im Raum Krzyżowa-Świdnica /Kreisau-Schweidnitz) 1945-1948. Dokumentenauswahl., pod red. K. Joncy, Wrocław 1997, ss. 632, ( współautor).
 6. Encyklopedia prawa, Wydawnictwa C. H. Beck, Wydanie drugie, zaktualizowane i poszerzone, Warszawa 2000, (współautor).
 7. Encyklopedia prawa, Wydawnictwa C. H. Beck, Wydanie trzecie, zaktualizowane i poszerzone, Warszawa 2004, (współautor).
 8. Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, pod red. E. Kundery, M.   Maciejewskiego, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2004, (współautor).
 9. Prawniczy słownik wyrazów trudnych, pod red J. Bocia, Kolonia Limited 2004, (współautor).
 10. Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, pod red. E. Kundery, M.   Maciejewskiego, II wydanie, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2006  (współautor).
 11. Encyklopedia prawa, Wydawnictwa C. H. Beck, Wydanie czwarte, Warszawa 2006 (współautor).
 12. Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, pod red. E. Kundery, M.   Maciejewskiego, III wydanie,  uzupełnione i zmienione, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2009, (współautor).

 

   II. Artykuły w czasopismach naukowych i wstępy do prac zbiorowych:

 

1.  Votum na sprowadzenie prochów kardynała Adolfa J. Bertrama, w: Zbliżenia, nr 2/1992, ss. 102-107.

2. Z badań nad poglądami politycznymi Władysława Studnickiego, w: Przegląd Zachodni, 1992 nr 2, ss. 203-213.

3. Korespondencja kardynała Adolfa Bertrama z Adolfem Hitlerem /1933-1944/, w: Ludzie Śląskiego Kościoła katolickiego, pod red. K. Matwijowskiego, Wrocław 1992, ss. 113-128.

4. Sesja Niemcy-Polacy. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość, w: Zbliżenia, nr 1/1993., ss. 108-109.

5. Z badań nad więźniami żydowskimi wyzwolonymi w filiach obozu koncentracyjnego Gross - Rosen, w: Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, t. XVI, Wrocław 1993, ss. 251-276.  

6. Kardynał Adolf Bertram o niemieckiej polityce okupacyjnej w Polsce, w: Polacy-Niemcy. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość. Katowice 1993, ss. 274-277.

7. Poufne projekty traktatów niemiecko - radzieckich  z   września 1939 r., w: Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, t. XVII, Wrocław 1994, ss. 151-161.

8. Deportacje niemieckich Żydów z Wrocławia do KZ-Theresienstadt w styczniu i kwietniu 1944 r., w: Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, t. XVII, Wrocław 1995, ss. 260-290.

9. Z badań nad nazistowską eutanazją we Wrocławiu, / wspólnie z T. Schefflerem/, w: Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, t. XIX, Wrocław 1996, ss. 261-290.

10. Sytuacja na froncie niemiecko-radzieckim w dniach 14-23 VII 1941 r. w relacji niemieckiego oficera, w: Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, t. XX, Wrocław 1997, ss. 307-314.

11. Hitlerowska polityka eksterminacji Żydów i Słowian podczas II wojny światowej. Polsko-czeska konferencja naukowa w Terezinie, w: Czasopismo Prawno-Historyczne. Tom L-Zeszyt 1. 1998, ss. 347-348.

12. Z badań nad wczesnochrześcijańską doktryną państwa, w: Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 1999,  t. XLII, ss. 207-214.

13. Europa pod rządami nazistów a Holocaust. Międzynarodowa       konferencja naukowa, w: Zbliżenia, nr 1 (25) / 2000, ss. 148-150.

14. Koncepcja wolności w nauczaniu papieża Leona XIII, w:     Przegląd Prawa i Administracji, t. XLIV, Wrocław 2000, ss. 85-94.

15. Ze studiów nad państwem, władzą polityczną i stosunkami państwo-Kościół w  doktrynie papieża Leona XIII, w: Przez tysiąclecia: państwo -prawo- jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa, Ustroń 17-20 września 2000r. Pod redakcją A. Lityńskiego i M. Mikołajczyka, tom I, Katowice 2001, ss. 209-218.

16. Ze studiów nad śmiertelnością ludności żydowskiej we Wrocławiu w latach 1941-1944, w: SnFiZH, t. XXIV, Wrocław 2001,  (wspólnie z T. Schefflerem ), ss.465-498.

17.  From the Studies of the Death Rate of Jewish People in Wrocław in the Period of Nazi Deportations 1941-1944, (wspólnie z T. Schefflerem ), edited by M. Wodziński and Janusz Szpyra, Cracow 2001, ss. 385-400.

18.  Some studies of Nazi  euthanazia in Wrocław in the Period of the `Final Solution of the Jewish Problem`,(wspólnie z T. Schefflerem ),  edited by M. Wodziński and Janusz Szpyra, Cracow 2001, ss. 375-384.

19.  Prekursor katolicyzmu społecznego - Hugues Felicite Robert de  Lamennais /1782-  1855/, w; Przegląd Prawa i Administracji, t. XLVII, Wrocław 2001, ss. 45-61.

20.Papież Leon XIII (1878-1903) wobec socjalizmu, masonerii i liberalizmu, w: Przegląd Prawa i Administracji, t. XLVIII, Wrocław 2001,ss. 73-90, /wydane w 2002 r./.

21. Ze studiów nad  papieską koncepcją godności człowieka /1891-1991/, w; Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku. Wybrane problemy badawcze, pod red. M. Maciejewskiego i M. Marszała, Kolonia Limited 2002, ss. 407-428.

22. Encyklika papieża Leona XIII Graves de communi - o demokracji chrześcijańskiej, w: Przegląd Prawa i Administracji nr LI, Wrocław 2002, ss. 99-112.

23.  Władza państwowa i administracyjna w doktrynie papieża Leona XIII, /w:/ A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, „Administracja publiczna.”, pod red. J. Bocia, Wrocław 2003, ss.96-98

24.  Struktura administracyjna Kościoła katolickiego, /w:/ A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, „Administracja publiczna.”, pod red. J. Bocia, Wrocław 2003, ss. 188-192.

25. Wilhelm Emannuel von Ketteler – prekursor katolickiej nauki społecznej,  w: Przegląd Prawa i Administracji nr LIXI, Wrocław 2003 ,ss. 87-97.

26. Katolicy konserwatywni wobec Soboru Watykańskiego II, w:   Konserwatyzm. Historia i współczesność, pod red. S. Stępnia, Lublin 2003., ss. 295- 308.

27. Idea dobra wspólnego w papieskich encyklikach społecznych /1891-1991/, w: Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych, pod red. L. Dubela, Lublin 2003, ss. 215-238.

28.  Powstanie i rozwój islamskiej doktryny prawa /VII – IX w./, w: Przegląd Prawa i administracji, nr LV, Wrocław 2003, ss. 3-31.

29.  Idea własności w papieskim nauczaniu społecznym – od Leona XIII do Piusa XII,   w: Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 2004, ss. 177-202.

30. Koncepcja własności w nauczaniu społecznym papieża Leona XIII, w: Czasopismo Prawno-Historyczne, T. LVI – Zeszyt 2, Poznań 2004, ss.. 247-257.

31.  Z dziejów studenckiego ruchu naukowego historyków idei na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w: Czasopismo Prawno-Historyczne, T. LVI – Zeszyt 2, Poznań 2004, ss. 468-469. 

32. Ze studiów nad wczesnomuzułmańską doktryną państwa, w: Politeja, Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 2, Kraków 2004, ss. 243-278, (zeszyt ukazał się w 2005 r.)

33. Uwagi o godności człowieka w nauczaniu społecznym papieża Jana Pawła II, w;  Przegląd Uniwersytecki, Pismo Informacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 (110), maj 2005, ss. 10-12. 

34. Wstęp, w: Zeszyty Naukowe Koła Doktryn Politycznych i Prawnych, Zeszyt 1, ss. 7-10, (wspólnie z S. Ziembickim), Wrocław 2005. 35. Praca i płaca w papieskich encyklikach społecznych Leona XIII i Piusa XI,  w: Konferencja Polskich Historyków Państwa i Prawa, Szczecin 23-26 września 2004 r., Podstawy  materialne państwa. Zagadnienia Prawno-historyczne, pod. red. D. Bogacza i M. Tkaczuka, Szczecin 2006, s. 881-892.

36. Uwagi o koncepcji prawa naturalnego Johna Finnisa, w: Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków, pod red. M. Marszała i J. Przygodzkiego, Wrocław 2006, s. 260-265.

37. Ewolucja idei sprawiedliwości w papieskich encyklikach społecznych, w: Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty sprawiedliwości, red. Naukowa: P. Sadowski, E. Kozerska, A. Szymański, Opole 2007, s. 91-102.

38. Godność człowieka – aksjologiczna podstawa państwa i prawa, w: Studia Erasmiana Wratislaviensia -  Wrocławskie Studia Erasmiańske. Zeszyt Naukowy Studentów , Doktorantów i Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 8-28.

39.  Słowo wstępne, w: Studia Erasmiana Wratislaviensia -  Wrocławskie Studia Erasmiańske. Zeszyt Naukowy Studentów , Doktorantów i Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 5-6. 

40.  Godność człowieka i dobro wspólne jako fundament wartości europejskich. Propozycje katolickiej nauki społecznej, w:  Aksjologiczne i praktyczne aspekty integracji europejskiej, pod red. E. Kozerskiej i T. Schefflera, Wrocław 2007, (ukazało się w 2008 r.) s. 99-110.

41.  Elementy prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności, w świetle prawa islamskiego, w:  Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego,  Opole 2008,    s. 47-56.

42. Słowo wstępne, w: Studia Erasmiana Wratislaviensia -  Wrocławskie Studia Erazmiańske. Zeszyt Naukowy Studentów, Doktorantów i Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, Zeszyt II,  Państwo – koncepcje i zadania, Wrocław 2008, s. 258, (wspólnie z: P. Szymaniec), s. 7-8.

43.  Ze studiów nad wczesnoislamską – sunnicką koncepcją władzy, w: Cuius regio, eius religio? II, Publikacja po zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin, wrzesień 2006, pod red. G. Górskiego, L. Ćwikły i M. Lipskiej, Lublin 2008, s. 31-49.

44.  Prof. zw. dr hab. dr hc Karol Jonca syn ziemi śląskiej 1930-2008, wspólnie z: Maciejewski Marek, Antonów Radosław, Machaj Łukasz, Marszał Maciej,  Scheffler Tomasz, Wspomnienie : / pracownicy Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych / Przegląd Uniwersytecki : pismo Uniwersytetu Wrocławskiego. - R. 14, nr 2 (2008), s. 28 : fot.).

45.  Prezentacja zespołowych osiągnięć naukowych w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji  i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2005-2008, w: Czas a trwanie idei politycznych i prawnych, red. K. Chojnicka, A. Citkowska-Kimla, W. Kozub-Ciembroniewicz, Warszawa 2008, s. 218-221.

46. Słowo wstępne, w: Wrocławskie Studia Erazmiańske. Zeszyty Studenckie I. Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium I, Wrocław 2008, , s. 7-8, (wspólnie z: P. Szymaniec i E. Bojek).

47.  Słowo wstępne, w: Wrocławskie Studia Erazmiańske. Zeszyty Studenckie II. Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium II, Wrocław 2009, s. 332, (wspólnie z: P. Szymaniec i E. Bojek), s. 8-9.

48.  Na szlakach Niepodległej – słowo wstępne, w: Na szlakach Niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w latach 1918-1939, Wrocław 2009, s. 11-20, (wspólnie z M. Marszał). 

49. Wprowadzenie, w: Studia Erasmiana Wratislaviensia -  Wrocławskie Studia Erazmiańske. Zeszyt Naukowy Studentów, Doktorantów i Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, Zeszyt III,  Własność. Idea. Instytucje. Ochrona. Wrocław 2009, s. 400, s. 6-9.

50.  Wstęp, w: - Wrocławskie Studia Erazmiańske. Zeszyty Studenckie. Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium. Prace prawnicze, administratywistyczne i historyczne,   Wrocław 2009, s. 7-8 , (wspólnie z: P. Szymaniec).

51.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Na szlakach Niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w latach 1918-1939" (Kudowa Zdrój, 5-7 listopada 2008), w: Czasopismo Prawno-Historyczne. - T. 61, z.1 (2009), s. 411-414

 

52. Wstęp - Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie. Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium. Prace z zakresu myśli polityczno-prawnej oraz elektronicznej administracji, Wrocław 2010, s. 7-8, (wspólnie z: P. Szymaniec ).

53. Papież Leon XIII wobec demokracji, w: Krytycy demokracji,  pod red. C. Kality i A. Wielomskiego, Warszawa 2009,  s. 245-269, (ukazał się w 2010 r.).

54.  Szariat i fikh – golowni tierminy musulmanskowo prawa, w: Visnyk Lviv Univ., Ser. Law., 2009, s. 20-27.

55.  Godność człowieka i dobro wspólne w nauczaniu papieża Leona XIII, w; Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, pod. red. J. Przygodzkiego i M. J. Ptaka, Kolonia Limited 2010, s. 501-528.

56.  Personalizm chrześcijański Jacques`a Maritain`a jako fundament koncepcji godności człowieka, w: Pozytywizm prawniczy i szkoła prawa natury – tradycje sporu i jego współczesne implikacje, pod red. P. Kaczmarka i Ł. Machaja, Wrocław 2010,  s. 36-43.

57.  Karol Jonca (1930-2008), w: Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010, pod red. L. Lehmann i M. Maciejewskiego, Wrocław 2010, s. 121-126.

58. Godność człowieka i dobro wspólne jako podstawa władzy prawowitej: w kontekście papieskiego nauczania społecznego, (wspólnie z T. Schefflerem), w: Prawowitość czy zgodność z prawem : legitymacja władzy w państwach demokratycznych : materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Wrocław, 15-16 kwietnia 2010 r. / pod red. Artura Preisnera. - Wrocław : beta-druk, 2010. - S. 317-343. 

59. Wstęp, w: Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie. Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium. Prace z

zakresu myśli polityczno-prawnej oraz elektronicznej administracji,   Wrocław 2010, s. 5-6, (wspólnie z: P. Szymaniec ).

60. Prawa człowieka- kilka uwag, w: Wrocławskie Studia Erazmiańskie - Studia Erasmiana Wratislaviensia, Zeszyt IV, Prawa człowieka - idea, instytucje, krytyka, Wrocław 2010, s. 9-16, Wersja w jęz. ang. pt: "Human rights - selected remarks" na s. 17-24.

61.  Moralność i władza w nauczaniu papieża Leona XIII,  w: Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej, red. Janusz Justyński, Andrzej Madeja. - Warszawa 2011, s. 315-329.

62.   Wrocławsko-lwowska współpraca naukowa, Państwo i prawo,  zeszyt 9 (787) z 2011 r., s. 114-115.

63.  Naturalne i społeczne prawa człowieka w nauczaniu papieża Leona XIII, w; Zeszyty Prawnicze    Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 1.4, Zeszyt poświęcony pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Warszawa 2011, s. 103-136.

64.  Wprowadzenie, w: Acta Erasmiana,  Prace z zakresu integracji europejskiej oraz nauk penalnych, t. I, Wrocław   2011, s. 8-10, (wspólnie z P. Szymaniec).

65.  Religie monoteistyczne o prawie i państwie, w: Wrocławskie Studia Erazmiańskie - Studia Erasmiana Wratislaviensia -  , Zeszyt V, Religia a prawo i państwo, Wrocław 2011, s. 13-48.

66. Wprowadzenie, w: Wrocławskie Studia Erazmiańskie- Studia Erasmiana Wratislaviensia,  Zeszyt V,  Religia a prawo i państwo, Wrocław 2011, s. 11-12.

67.Polska i Polacy doby Renesansu w oczach cudzoziemców, Poland and the Poles of the age of the Renaissance in foreginers' eyes’, Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. - Vol. 58, z. 1 (2011) [wyd. 2012], s. [63]-74.

68. Z badań nad spuścizną naukową Karola Joncy, w: Prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim, pod red. Macieja Marszała i Jacka Przygodzkiego. - Wrocław 2012, s. 105-117.

69. Wstęp, w: Acta Erasmiana; t. 2, Prace z myśli polityczno-prawnej oraz prawa publicznego, [Dokument elektroniczny, Wrocław 2012, s. 7-8, (wspólnie z P. Szymaniec), recenzent: dr hab. A. Ławniczak, s. 282.

70. Wstęp, w: Acta Erasmiana; t. 3,  Prace prawnicze [Dokument elektroniczny], Wrocław, 2012, s. 7-8, (wspólnie z P. Szymaniec), recenzent: dr hab. Łukasz Machaj, s. s. 219.

71. Wstęp, w:  Acta Erasmiana; t. 4, Prace z teorii i historii prawa oraz administracji publicznej [Dokument elektroniczny]/ Wrocław, 2012, s. 7-8, (wspólnie z P. Szymaniec), recenzent: dr hab. A. Ławniczak, s. 199.

72. Inroduction, Wprowadzenie, w: Wrocławskie Studia Erazmiańskie- Studia Erasmiana WratislaviensiaSprawiedliwość prawa, Justice and the Law, Wrocław 2012, Zeszyt VI, s. 7-8, 9-10 (ukazało się w 2013 r.).

73. Dżihad – święta wojna w islamie, w: Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 8 (5) 2013, s. 29-47.

74. Wstęp, w: Acta Erasmiana; t. 5, Varia, [Dokument elektroniczny]/ Wrocław, 2013, s. 7-8.

75. Jan Baszkiewicz- historyk doktryn politycznych i prawnych, w: Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, pod red. M. Maciejewskiego, M. Marszała, M. Sadowskiego, Wrocław 2014, s. 19-29.

76. Familie, Verhältnisse zwischen Ehegatten und Nichteheliche Lebensgemeinschaften  im Polnischen  und Islamischen Recht,  w; Comparative Law Review, [S.l.], v. 16, p. 91-130, maj. 2014. ISSN 0866-9449. dostępne na: http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/CLR/article/view/CLR.2013.019/3600, (wspólnie z: B. Banaszakiem). 

77. Małżeństwo z muzułmaninem- aspekty prawne, w: Temidium, nr  4 (79), Listopad 2014 r., Czasopismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, s. 63-70. 78.

78.  Tablighi Jamaat – globalny ruch misyjny czy zaplecze islamskiego terroryzmu?, w: Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 11 (7) 2014, s. 19-47.

79. Pomiędzy Kiplingiem i Saidem : myśl polityczno-prawna w dobie globalizacji, w : Myślenie o polityce i prawie : przedmiot, metoda, praktyka / red. nauk. Iwona Barwicka-Tylek, Agnieszka Czarnecka, Michał Jaskólski, Jacek Malczewski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. -  S. 109-121.

80. Naskh - metoda usuwania sprzeczności w prawie islamu , w: // Wrocławskie Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana Wratislaviensia,        Z. 8 (2014), s. [57]-75

81. Mahomet, w: Słownik historii doktryn politycznych, red. K. Chojnicka, M. Jaskólski, Warszawa 2015, s. 831-838.

82. Pol'ŝa : lûds'ka gìdnìst' u doktrinì konstitucìjnogo prava Pol'ŝì / M. Sadovskì
// W: Gìdnìst' lûdini : ŝo mi rozumìêmo pìd "gìdnìstû", "lûdinoû" ta "lûds'koû gìdnìstû"? : materìali mìžnarodnogo naukovo-praktičnogo semìnaru "Lûds'ka gìdnìst' u pravì Nìmeččini, Pol'ŝì ta Ukraïni" = Die Würde des Menschen : was verstehen wir unter "Würde", "Mensch" und "Menschenwürde"? : Sammelband der Beiträge des internationalen Seminars "Menschenwürde im deutschen, polnischen und ukrainischen Recht" / [vìdpov. red. B. Šloer]. - Harkìv : V dele, 2017. - S. 108-130.

83. Praktičnì vipadki / Mirosław Sadowski
// W: Gìdnìst' lûdini : ŝo mi rozumìêmo pìd "gìdnìstû", "lûdinoû" ta "lûds'koû gìdnìstû"? : materìali mìžnarodnogo naukovo-praktičnogo semìnaru "Lûds'ka gìdnìst' u pravì Nìmeččini, Pol'ŝì ta Ukraïni" = Die Würde des Menschen : was verstehen wir unter "Würde", "Mensch" und "Menschenwürde"? : Sammelband der Beiträge des internationalen Seminars "Menschenwürde im deutschen, polnischen und ukrainischen Recht" / [vìdpov. red. B. Šloer]. - Harkìv : V dele, 2017. - S. 131-136.

 

  Hasła encyklopedyczne: 

 

 Allerhand Maurycy, Arystoteles, Augustyn św., Fierich Franciszek Ksawery,   Ihering Rudolf von,   Jellinek Georg,   Kołłątaj Hugo,   Machiavelli NiccoloPetrażycki Leon,   Platon,  Sofokles,Stefko Kamil,   Tomasz  z   Akwinu św.,  w: Encyklopedia prawa, Wydawnictwa C. H. Beck, Wydanie drugie, zaktualizowane i poszerzone, (współautor),Warszawa 2000.

Drakon, Finnis John Mitchel, Gumplowicz Ludwik, Justynian I Wielki, Kalwin Jan, Kołłątaj Hugo, Luter Marcin,   Marsyliusz z Padwy,   Rawls John, Raz JosephZnamierowski Czesław, Znaniecki Florian, gildie, herb, magdeburskie prawo, majorat, minorat, namiestnictwo, palatynat, plenipotencja, pogłówne, pręgierz, regalia,    w: Encyklopedia prawa, Wydawnictwa C. H. Beck, Wydanie trzecie, zaktualizowane i poszerzone, Warszawa 2004, (współautor).

 

ArystotelesAugustyn Aureliusz, św., Campanella Tomasso Giovanni Domenico, Comte August, Constant Benjamin, Henri de Rebecque, Dahrendorf sir Ralf, Derrida Jacques, Diderot Denis, Dworkin Ronald, Erazm z Rotterdamu, Franklin Beniamin, Freud Sigmund, Fukuyama Francis, Gandhi Mohandas Karamchand, Habermas Juergen, Hobhouse Leonard Trelawney, Humboldt Wilhelm, Huntington Samuel, Ihering Rudolf, Jan XXIII, Jan Paweł II, Jefferson Thomas, Jedlinek Georg, Justynian I Wielki, Kalwin Jan, Ketteler Wilhelm, Kołłątaj Hugo, Konfucjusz, Kristol Irwing, Lamennais Hugues Felicite Robert de, Leon XIII, Lippmann Walter, Mably Gabriel Bonnot de, Machiavelli Niccolo, Marcel Gabriel,  Marcuse Herbert, Maritain Jacques, Meslier Jean, Mounier Emanuel, Mueller Adam, Muenzer Thomas, Napoleon I Bonaparte, Nietzsche Friedrich Wilhelm, Nozick Robert, Oakeshot Michael, Ortega y Basset Jose, Paine Thomas, Paweł VI, Petrażycki Leon, Pius IX, Pius XI, Pius XII, Platon, Richelieu Armand Jean du Plessis de, Robespierre Maximilien Francis Marie de, Seneka, Sieyès Emanuel Joseph, Sofokles, Sokrates, Sorokin Pitrim Aleksandrowicz, Thomasius Christian, Tomasz z Akwinu, Wolff Christian, Wolter Francois Marie Arouet, Zwingli Ulrich,    w: Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, pod red. E. Kundery, M.   Maciejewskiego, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2004, (współautor).

 

Koran ,  Szachada, Salat, ZakatSaum, Hadżdż, Dżihad, Prawo muzułmańskie, Ibadat, Idżtihad, Mudżtahid, Sunna, Hadith, Idżma, Kijas, Raj, Imam, Wakf, Tora, Talmud, HalachaAgada, hagada, Miszna, RabinMicwa,, w: Prawniczy słownik wyrazów trudnych, pod red J. Bocia (współautor), Kolonia Limited 2004,

 

Atatürk Kemal, Farabi al, James William, Rorty Richard, Berlin Isaiah, Ghazali al Abu Hamid          Muhammad, Sartre Jean Paul, Singer Peter Albert,   Towiański Andrzej,  w: Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, pod red. E. Kundery, M.   Maciejewskiego, II wydanie, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2006, (współautor).

 

Chomejni Ruhollah, Chaldun Ibn Wali ad-Din` abd ar-Rahman, Tajmija Ibn ad-Din Abu al-Abbas Ahmad Ibn Abd al-Halim, w:  Leksykon myślicieli politycznych i prawnych  (III wydanie, pod red. E. Kundery, M.   Maciejewskiego, III wydanie, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2009, (współautor).

 

Lexikon des polnischen Rechts / Hrsg. Krzysztof Napierała, Wojciech Plesiński ; Aut. Agnieszka Błażek [et al.] ; [aut. pol. wersji Ryszard Balicki, Bogusław Banaszak, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Janina Elżbieta Kundera, Maciej Lis, Marek Maciejewski, Elwira Marszałkowska-Krześ, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler, Anna Śmigaj], Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. - XXIV, 544 s.

 

Recenzje:

 1. (rec.), Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, pod red. ks. A. Zwolińskiego, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne (Polwen), Radom 2003, ss. 619, w: Przegląd Prawa i Administracji, t. LXIX, Wrocław 2005, (ukazał się w 2007 r.), s. 257-260.
 2. (rec.) Timothy Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, Świat Ksiązki, Warszawa 2011,  s. 512, w: Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 34, 2012, nr 3, s. 121-128, (ukazała się w 2013 r.).
 3. W obawie przed islamizmem. Uwagi na marginesie książki  Krzysztofa Izaka, w: Studia nad Autorytaryzmem i totalitaryzmem, 37, nr 2,2015, s. 97-105.
 4. Apologia to za mało. Kilka uwag na marginesie książki Eugeniusza Sakowicza, w:  Politeja, nr n43/2016, s. 427-441.

 

Recenzje dorobku naukowego i rozpraw habilitacyjnych:

 1. Recenzja dorobku  naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr Małgorzaty Łuszczyńskiej w przewodzie habilitacyjnym na Wydziale Prawa, Administracji UMCS w Lublinie, (2013)
 2. Recenzja osiągnięcia naukowego i istotnej aktywności naukowej  dra Zbigniewa Landowskiego w przewodzie habilitacyjnym na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, (Lublin 2013)

Recenzje prac doktorskich:

---------------------------------------------------------2011-----------------------------------------------------------------------

1. Recenzja rozprawy doktorskiej magisterKatarzyny Bomby  Wykluczenie społeczne i cele Unii   Europejskiej w zakresie jego zwalczania, (Łódź 2011, s. 219).

2. Recenzja rozprawy doktorskiej magister Agnieszki Adamczak Rewolucja w społeczeństwie i w Kościele we Francji w latach sześćdziesiątych  i siedemdziesiątych XX wieku, (Kraków 2011, s. 311)

3. Recenzja rozprawy doktorskiej magistra Piotra Szymańca Myśl polityczno-prawna Adama Fergusona,  Wrocław 2011 (s. 419).

 

-----------------------------------------------------------2012---------------------------------------------------------------------

 

4. Recenzja rozprawy doktorskiej magister  Edyty Kowalczyk Poglądy ekonomiczne i polityczne Wincentego Stysia  (Wrocław 2012, s. 264)

-----------------------------------------------------------2013 --------------------------------------------------------------------

5. Recenzja rozprawy doktorskiej magistra Piotra Musiewicza Myśl polityczna przywódców  Ruchu Oksfordzkiego 1833-185,(Kraków 2012, s. 408)

6. Recenzja rozprawy doktorskiej magistra Marcina Krzysztofa Jendrzejczaka  Kulturowe korzenie demokratycznego kapitalizmu według Michaela Novaka (Siedlce 2013, s. 298).

7. Recenzja rozprawy doktorskiej magister Moniki Dimitrowej Uniwersalne standardy ochrony wolności i praw człowieka a poszanowanie praw muzułmanek, Wrocław 2013 (s. 318).

---------------------------------------------------------2015-------------------------------------------------------------------------

8. Recenzja rozprawy doktorskiej magister Ilony Balcerczyk, Podmiotowy model społeczeństwa obywatelskiego. Doktrynalne motywacje aktywności łodzian w latach 2012-2013, Łódź 2014 (s. 497).

9. Recenzja rozprawy doktorskiej magistra Arnolda Rzepeckiego, Źródła prawa kanonicznego w polskim porządku prawnym, Wrocław 2015 (s. 523).

---------------------------------------------------------2017------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Recenzja rozprawy doktorskiej magistra Marcina Merkwy, Rozwój idei uprawnień naturalnych jednostki jako element procesu kształtowania się oświeceniowej idei praw człowieka, Lublin 2017, (s.481).

 1. Recenzje wydawnicze:

 

 1. Recenzja wydawnicza tomu Annales UMCS sectio G   (Ius), Lublin 2011.
 2. Recenzja wydawnicza książki: Jan Wacław Machajski Robotnik umysłowy, Zamość 2012,  opracował Lech Dubel.
 3. Recenzja wydawnicza 7 artykułów do: Opolskie Studia Administracyjno-Prawne IX,   Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
 4. Recenzja wydawnicza książki M. Łuszczyńska, Ubi ratio, ibi ius. Doktryna prawna świętego Tomasza z Akwinu,  Lublin 2013, s. 305.
 5. Recenzja wydawnicza: Lech Krzyżanowski,  Repetytorium. Historia państwa i prawa polskiego, Od. Nowa,  Bielsko-Biała 2013, s. 280.
 6. Recenzja wydawnicza 6 artykułów do: Opolskie Studia Administracyjno-Prawne XII/2,   Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.
 7. Recenzja wydawnicza książki: K. Izak, Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych, Warszawa 2014, s. 656
 8. Recenzja wydawnicza książki: Antropologia mediacji, red. naukowa M. Tabernacka, Wrocław 2014, s. 497

 

      Redakcje czasopism:

 1. Redakcja:  Zeszyty Naukowe Koła Doktryn Politycznych i Prawnych, Zeszyt 1,(wspólnie z S.   Ziembickim), Wrocław 2005, ss. 159.
 2. Redakcja: Wrocławskie Studia Erazmiańskie  - Studia Erasmiana Wratislaviensia . Zeszyt Naukowy Studentów, Doktorantów i Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 318, (wspólnie z: E. Bojek, M. Machaj, P. Szymaniec).
 3. Redakcja - Wrocławskie Studia Erazmiańskie - Studia Erasmiana Wratislaviensia , Zeszyt Naukowy Studentów, Doktorantów i Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, Zeszyt II,  Państwo – koncepcje i zadania, Wrocław 2008, s. 258, (wspólnie z: P. Szymaniec).
 4. Redakcja: Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie I. Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium I, Wrocław 2008, s. 332, (wspólnie z: P. Szymaniec, E. Bojek).
 5. Redakcja: Ławniczak Artur, Ustroje polityczne państw latynoamerykańskich, Wrocław 2008, Wrocław 2008, s. 232, Przedmowa / Krystian Complak - Bibliogr. s. 223-232. - Streszcz. w jęz. ang., hiszp. Recenzent: Prof. dr hab. Krystian Complak.
 6. Redakcja: Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie II. Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium II, Wrocław 2009, s. 332, (wspólnie z: P. Szymaniec i E. Bojek).
 7. Redakcja: Na szlakach Niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w latach 1918-1939, Wrocław 2009, s. 465, (wspólnie z M. Marszał).
 8. Redakcja: Studia Erasmiana Wratislaviensia -  Wrocławskie Studia Erazmiańske. Zeszyt Naukowy Studentów, Doktorantów i Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, Zeszyt III,  Własność. Idea. Instytucje. Ochrona. Wrocław 2009, s. 400, (wspólnie z: P. Szymaniec).
 9. Redakcja: Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie. Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium. Prace prawnicze, administratywistyczne i historyczne,  Wrocław 2009, s. 280, (wspólnie z: P. Szymaniec ).
 10.  Redakcja: Wrocławskie Studia Erazmiańske. Zeszyty Studenckie. Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium. Prace z zakresu myśli polityczno-prawnej oraz elektronicznej administracji,   Wrocław 2010, s. 264, (wspólnie z: P. Szymaniec ).
 11.  Redakcja: Wrocławskie Studia Erazmiańskie - Studia Erasmiana Wratislaviensia (wspólnie z P. Szymaniec), Zeszyt IV,  Prawa człowieka - idea, instytucje, krytyka. Wrocław 2010, 487 s.
 12.  Redakcja: Acta Erasmiana,  Prace z zakresu integracji europejskiej oraz nauk penalnych, t. I, Wrocław 2011, s. 380, (wspólnie z P. Szymaniec).
 13.  Redakcja: Wrocławskie Studia Erazmiańskie - Studia Erasmiana Wratislaviensia, Zeszyt V,  Religia a prawo i państwo (wspólnie z P. Szymaniec), Wrocław 2011, s. 438.
 14. Redakcja: Acta Erasmiana; t. 2, Prace z myśli polityczno-prawnej oraz prawa publicznego, [Dokument elektroniczny, Wrocław 2012, s. 282, (wspólnie z P. Szymaniec),
 15. Redakcja: Acta Erasmiana; t. 3,  Prace prawnicze [Dokument elektroniczny], Wrocław, 2012, s. 219, (wspólnie z P. Szymaniec),
 16. Redakcja: Acta Erasmiana; t. 4, Prace z teorii i historii prawa oraz administracji publicznej [Dokument elektroniczny]/ Wrocław, 2012, s. 199, (wspólnie z P. Szymaniec),
 17. Redakcja: Wrocławskie Studia Erazmiańskie - Studia Erasmiana Wratislaviensia, Zeszyt VI: Sprawiedliwość prawa, Justice and the Law, Wrocław 2012, s. 254, (ukazało się w 2013 r.)
 18. Redakcja: Acta Erasmiana; t. 5, Varia, [Dokument elektroniczny]/ Wrocław, 2013, s. 312.
 19. Redakcja: Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, pod red. M. Maciejewskiego, M. Marszała, M. Sadowskiego, Wrocław 2014, s. 646.
 20. Redakcja: Wrocławskie Studia Erazmiańskie - Studia Erasmiana Wratislaviensia, Zeszyt VII: Prawo życia i śmierci. The Law of Life and Death, Wrocław 2013, s. 453, (ukazało się w 2014 r.), wspólnie z: A. Spychalska, K. Sadowa.
 21. Redakcja: Acta Erasmiana; t. 6,  Ze studiównad prawem, administracją i ekonomią, Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - 454 s., [dokument elektroniczny], Dostęp w wersji online w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/49420, wspólnie z: A. Spychalska, K. Sadowa.
 22. Redakcja: Acta Erasmiana; t. 7, Z badań nad prawem i administracją / red. naczelny Mirosław Sadowski, zast. red. nacz. Aleksandra Spychalska, Katarzyna Sadowa
  Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - 399 s. : il., tab.,  [Dokument elektroniczny]/
 23. Redakcja: Wrocławskie Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana Wratislaviensia, Zeszyt VIII- Rozprawa o metodzie prawa i polityki / red. naczelny Mirosław Sadowski, I zastępca red. naczelnego Aleksandra Spychalska, II zastępca red. naczelnego i sekretarz redakcji Katarzyna Sadowa. - Z. 8 (2014), Wrocław  2014. - 426 s.
 24. Redakcja: Radca Prawny. Zeszyty naukowe, 1/(1)2014, Warszawa 2014, s. 248.
 25. Redakcja: Radca Prawny. Zeszyty naukowe, 1(2)/2015, Warszawa 2015, s. 253.
 26. Redakcja: Radca Prawny. Zeszyty naukowe, 2(3)/2015, Warszawa 2015, s. 185.
 27. Redakcja: Radca Prawny. Zeszyty naukowe, 3(4)/2015, Warszawa 2015, s. 288.
 28. Redakcja: Radca Prawny. Zeszyty naukowe, 4(5)/2015, Warszawa 2015, s. 275.
 29. Redakcja: Acta Erasmiana; t. 8, Wiara, polityka i religia, wspólnie z : Katarzyna Sadowa, Aleksandra Spychalska, red. tomu Magdalena Debita, Paweł Jagiełło,
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015. s. 312
 30. Redakcja: Acta Erasmiana; t. 9, Varia II, wspólnie z: Agnieszka Kuriata, Barbara Jelonek, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015. s. 286
 31. Redakcja: Acta Erasmiana; t. 10, Z badan nad prawem, administracją i myślą polityczną, wspólnie z: Agnieszka Kuriata, Barbara Jelonek, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015. s. 326.
 32. Redakcja: Wrocławskie Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana Wratislaviensia, Zeszyt IX- Kobieta w prawie i polityce / red. naczelny Mirosław Sadowski, I zastępca red. naczelnego Aleksandra Spychalska, II zastępca red. naczelnego i sekretarz redakcji Katarzyna Sadowa. - Z. 9 (2015), Wrocław  2015.  s. 697.
 33. Redakcja: Radca Prawny. Zeszyty naukowe, 1(6)/2016, Warszawa 2016, s. 262.
 34. Redakcja: Radca Prawny. Zeszyty naukowe, 2(7)/2016, Warszawa 2016, s. 221.

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH:

 

ROK

ORGANIZATOR

TEMAT KONFERENCJI              

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

CHARAKTER WYSTĄPIENIA ٭

 

2000

Uniwersytet Śląski

Przez tysiąclecia: państwo -prawo- jednostka. Ogólnopolska konferencja historyków prawa, Ustroń 17-20 września 2000r.

Ze studiów nad państwem, władzą polityczną

 i stosunkami państwo-Kościół

w  doktrynie papieża Leona XIII,

RP

2001

Uniwersytet Wrocławski

Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku. Wybrane problemy badawcze, Świeradów Zdrój 16-19 października 2001

Ze studiów nad  papieską koncepcją

godności człowieka /1891-1991/,

RP

 

2002

UMCS Lublin

Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych, Krasnobród 27-30 września 2002

Idea dobra wspólnego w papieskich

 encyklikach społecznych (1891-1991),

RP

 

2003

Uniwersytet Łódzki

Własność w doktrynach politycznych i prawnych, Sulejów 19-22 września 2004

Koncepcja własności w

nauczaniu społecznym papieża Leona XIII,

RS

 

2004

Uniwersytet Szczeciński

Podstawy  materialne państwa. Zagadnienia Prawno-historyczne, Konferencja Polskich Historyków Państwa i Prawa, Szczecin 23-26 września 2004 r.

Praca i płaca w papieskich

 encyklikach społecznych Leona XIII

 i Piusa XI,,

RP

 

2005

UAM Poznań

Prawo natury w doktrynach polityczno-prawnych, 8-11 września 2005 Gniezno

D

D

 

2006

KUL Lublin

Cuius regio eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin 21-24 września 2006

Ze studiów nad wczesnoislamską –

 sunnicką koncepcją władzy,

RS

 

2006

Akademia Podlaska w Siedlcach

Krytycy demokracji, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 12 grudnia 2006 Siedlce

Papież Leon XIII wobec demokracji,

RP

 

2007

Uniwersytet Opolski

Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym, Brzeg 18 maja 2007

Własność w prawie muzułmańskim,

RP

 

2007

Uniwersytet Opolski

Aksjologiczne i praktyczne aspekty integracji europejskiej, Kamień Śląski 3-4 czerwca 2007

Godność człowieka i dobro wspólne jako

 fundament wartości europejskich.

 Propozycje katolickiej nauki społecznej,

RP

 

2007

Uniwersytet Jagielloński

Czas a trwanie idei Politycznych i Prawnych , Kraków 21-23 września 2007 

Prezentacja zespołowych osiągnięć

naukowych w Katedrze Doktryn Politycznych

 i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji

  i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 w latach 2005-2008,

KB

 

2008

Uniwersytet Gdański

Kultura i Myśl Polityczno-Prawna, VII Ogólnopolska Konferencja Historyków Doktryn, Jurata 30-31 maja 2008

D

D

 

2008

Uniwersytet Wrocławski

Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, Kliczków 8-21 września 2008, XXII Zjazd Historyków Państwa i Prawa

Godność człowieka i dobro wspólne

w nauczaniu papieża Leona XIII,

RP

 

2009

Uniwersytet Toruński

Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej, 24-26 września 2009 Toruń

Moralność i władza w nauczaniu

papieża Leona XIII

RP

 

2009

Uniwersytet Wrocławski

Pozytywizm prawniczy i szkoła prawa natury – tradycje sporu i jego współczesne implikacje, Szklarska Poręba 17-18 maja 2009

Personalizm chrześcijański Jacques`a

Maritain`a jako fundament

koncepcji godności człowieka,

RP

 

2010

Uniwersytet Wrocławski

Prawowitość czy zgodność z prawem : legitymacja władzy w państwach demokratycznych , Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 15-16 kwietnia 2010

Godność człowieka i dobro wspólne

 jako podstawa władzy prawowitej :

 w kontekście papieskiego nauczania

społecznego, (wspólnie z T. Schefflerem),

RP

 

2011

UMCS Lublin

Polska i Polacy w oczach cudzoziemców. Polacy wobec  cudzoziemców, Kazimierz Dolny 22 – 25 września 2011

Polska i Polacy doby Renesansu w oczach cudzoziemców,

RP

 

2011

UWr

Konferencja naukowa z okazji 200-lecia Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim Polanica Zdrój 27-29 października 2011 roku

 Spuścizna naukowa prof. Karola Joncy

RP

 

2012

Uniwersytet Opolski

Ius belli et pacis w tradycji europejskiej, VIII Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne, Brzeg 17 kwietnia 2012

Dżihad- święta wojna w islamie.

 Perspektywa judeochrześcijańska,

RP

 

2012

Uniwersytet Wrocławski

Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych, Szklarska Poręba 23-25 października 2012 r.

Prawo muzułmańskie-

stagnacja czy rozwój?

RP

 

2013

Uniwersytet Opolski

Prawno-historyczne oraz teologiczne aspekty tolerancji i nietolerancji religijnej, IX Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne, Brzeg 15-16 maja 2013 r.

Prześladowanie chrześcijan w

krajach muzułmańskich

RS

 

2013

Uniwersytet Łódzki

Wolność w myśli politycznej i prawnej, Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych, Uniejów 18-20 września 2013 r.

Leon XIII i klasyczna,

 katolicka koncepcja wolności.

RS

 

2014

Uniwersytet Jagielloński

Myśl polityczno –prawna. Teoria i metodologia. Ogólnopolski Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych, Kraków 8-11 czerwca 2014 r

Pomiędzy Kiplingiem a Saidem.

Myśl polityczno-prawna w dobie globalizacji.

 

 

RP

 

2015

Uniwersytet Wrocławski

Ochrona zabytków i obrót dziełami sztuki w Unii Europejskiej, 18-19 maja 2015 r.

Państwo islamskie wobec zabytków

 przedmuzułmańskich

RP

 

2016

Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki

(Kijów)

Niemiecko-Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa pt. Human Dignity is Inviolable but What do We Understand under „Dignity”, „Human Being” and „Human Dignity”? 10-11 X 2016 r. Kijów

Human Dignity in Polish Constitutional Law

 

RP

 

2016

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Samorządu Radców Prawnych

Poznań

Konstytucja w państwie demokratycznym, 21-22 października 2016 r.

 

  Islam a prawa człowieka

RP

 

2016

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ogólnopolska konferencja naukowa Islam w międzynarodowej i polskiej przestrzeni prawnej. 17-18 listopada 2016 r.

Kontrakt małżeński w prawie islamu. 

RP

           

 

٭ CHARAKTER WYSTĄPIENIA

RP – referat plenarny, RS – referat w sesji równoległej, KB- komunikat z badań, D – głos w dyskusji, P – udział w panelu, PO – poster

Wykłady i szkolenia:

2012

 1. Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Adwokatów – Karpacz 13-15 kwietnia 2012 r. – referat: Prawa i zwyczaje islamskie wobec kobiet i dzieci z małżeństw różnowyznaniowych oraz sytuacja kobiet w małżeństwach z muzułmanami.
 2. VIII Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne, Ius belli et pacis w tradycji europejskiej, Brzeg Opolski 17 kwietnia 2012 r., referat: Dżihad - święta wojna w islamie. (Kontekst judeochrześcijański).
 3. Wykład dla Prokuratorów, Funkcjonariuszy Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Prokuratura Apelacyjna we  Wrocławiu 11 kwietnia 2012 r. – Prawo muzułmańskie i specyfika kontaktów z muzułmanami w kontekście uwarunkowań występowania przez te osoby w postępowaniach karnych.

 

2013                                                       

 1. Wykład dla doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Małżeństwo i rodzina  w prawie muzułmańskim, Kraków 13 kwietnia 2013 r.
 2. Wykład na dorocznej Konferencji sędziów Sądów Apelacyjnych w Łodzi, w Poznaniu, w Rzeszowie, Szczecinie i we Wrocławiu – Małżeństwo w prawie islamu, Wrocław 13 maja 2013 r.
 3. Wykład dla sędziów Sądu Okręgowego w Opolu na konferencji szkoleniowej, Elementy prawa karnego i małżeńskiego w prawie muzułmańskim, Wojcieszyce 9 września 2013 r.
 4. Wykład na dorocznej Konferencji sędziów Sądów Apelacyjnych w Katowicach i Gdańsku: Prawo rodzinne we współczesnym islamie, Ustroń 27 września 2013 r.

2014

19 XII 2014 r. Wykład dla radców prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu pt.

Prawne aspekty zawarcia związku  małżeńskiego z wyznawcą islamu.

 

2015

15 X 2015 r. Wykład dla radców prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu pt. Specyfika zawierania kontraktów handlowych z wyznawcami islamu

 

 

 

                     Dr hab. prof. nadzw. UWr Mirosław Sadowski