dr Renata Raszewska-Skałecka

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Instytut Nauk Administracyjnych

ul. Uniwersytecka 22/26,

50-145 Wrocław

bud. A, pokój 405a

Telefon:
713752091 (w czasie konsultacji),
713752349 (sekretariat INA)
Email:
renata [dot] raszewska-skalecka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
Konsultacje: 

urlop naukowy do 30.09.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Renata Raszewska-Skałecka
Działalność naukowa: 

Podstawowe obszary badawcze:

1) nauka administracji

2) nauka prawa administracyjnego

3) polityka administracyjna

4) reformy i zadania administracji publicznej

4) nauka organizacji i zarządzania

5) etyka w administracji publicznej

6) prawo zakładowe (źródła prawa zakładowego, administracja świadcząca, samorządowe zadania administracji świadczącej, oświata samorządowa i prawo oświatowe)

I. Przygotowanie naukowo- dydaktyczne:

- doktor nauk prawnych w zakresie prawa Uniwersytet Wrocławski,

- adiunkt w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

II. Zainteresowania badawcze i działalność naukowa:

Podstawowe obszary badawcze mieszczą się w zakresie nauki prawa administracyjnego, nauki administracji, polityki administracyjnej, etyki w administracji publicznej, samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza zadań samorządu terytorialnego w zakresie administracji świadczącej i samorządowego prawa oświatowego oraz prawa szkolnego. Specjalizuje się w problematyce uwarunkowań administracji publicznej oraz ustroju i podstaw prawnych funkcjonowania zakładów administracyjnych. Badania naukowe mieszczą się zwłaszcza w zakresie ustroju administracji publicznej, w tym administracji świadczącej i zakładów administracyjnych  oraz ich lokalnych źródeł prawa zakładowego. Autorka publikacji naukowych z zakresu nauki administracji, nauki prawa administracyjnego i prawa oświatowego, na które składają się monografie,  artykuły, studia, referaty oraz opracowania książkowe, w tym monografia doktorska: Statut i regulamin zakładu administracyjnego jako źródła prawa (Wrocław 2007) monografie: Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, pod red. M. Tabernackiej, R. Raszewskiej-Skałeckiej (Warszawa 2010), Mediacje w społeczeństwie otwartym, red. nauk. M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (Wrocław 2012), Mediacje w społeczeństwie otwartym. Prawne, społeczne i ekonomiczne aspekty prowadzenia mediacji w obszarze działania władz publicznych, red. nauk. M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka, ADR Arbitraż i Mediacja 2012, nr 2; red. nauk. Metropolizacja : realne problemy – potencjalne rozwiązania, Przegląd Administracji Publicznej 2013, nr 2 (www.przeglad.prawo.uni.wroc.pl); Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, red. nauk. M. Giełda i R. Raszewska-Skałecka, Wrocław 2015 (http:// www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/73349); Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, red. nauk. M. Giełda i R. Raszewska-Skałecka, Wrocław 2015 (http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79973). Prowadzi wykłady, konwersatoria i seminaria na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych powierzonych do realizacji Zakładowi Nauki Administracji. Promotor prac dyplomowych, w tym wielu nagrodzonych prac magisterskich i licencjackich oraz recenzent prac magisterskich i licencjackich.

III. Działalność organizacyjna w uczelni

1. Sekretarz wielu wydziałowych komisji rekrutacyjnych na studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Członek komisji rekrutacyjnych na studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

3. Członek Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

4. Członek Rady Instytutu Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

5. Członek Wydziałowego Sądu Konkursowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2012-2016)

6. Członek zespołu koordynacyjnego  w Instytucie Nauk Administracyjnych ds. Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS).

7. Koordynator ds. przydziału zajęć dydaktycznych w Zakładzie Nauki Administracji w systemie Planista (zarządzenie nr 13/2015 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r.).

IV. Doświadczenie zawodowe i działalność poza uczelnią

Doświadczenia pedagogiczno-dydaktyczne i prawniczo-naukowe zdobywane także podczas pracy zawodowej w szkole publicznej (nauczyciel - Zespół Szkół Łączności we Wrocławiu), w szkole niepublicznej (nauczyciel i wicedyrektor szkoły niepublicznej - Policealne Studium Ekonomiczno-Administracyjne we Wrocławiu); w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu; staż i stypendium (interDaF e.V. am Herder-Institut der Universität Leipzig (Sprachkurs für Lehrerinnen und Lehrer sowie für Kuratoriumsmitglieder aus Polen „Deutsch als Fremdsprache in Theorie und Praxis”); Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (wykładowca przedmiotu zarządzanie oświatą z elementami prawa szkolnego na kierunku: Nauczanie Początkowe po Studium Nauczycielskim); Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa we Wrocławiu (szkolenia dla dyrektorów szkół); Biuro Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych we Wrocławiu (sporządzanie opinii z zakresu prawa oświatowego i prawa administracyjnego). Zdobyte  doświadczenia praktyczne wykorzystywane są w pracy naukowej i dydaktycznej. W latach 2010-2013 wykładowca na studiach podyplomowych z przedmiotu Prawo oświatowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w zakresie realizacji projektu badawczego „Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu – studia podyplomowe”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki.

 

Publikacje: 

Dorobek naukowy:

Monografie i redakcja naukowa:

1. Statut i regulamin zakładu administracyjnego jako źródła prawa, Kolonia Limited 2007.

2. Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, red. naukowa M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka, Warszawa 2010.

3. Mediacje w społeczeństwie otwartym, red. naukowa  M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka, Wrocław 2012.

4. Mediacje w społeczeństwie otwartym. Prawne, społeczne i ekonomiczne aspekty prowadzenia mediacji w obszarze działania władz publicznych. Materiały z konferencji, Wrocław 21-22.10.2011r.,( w:) ADR Arbitraż i Mediacje nr 2, red. nauk. M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka, Warszawa 2012.

5. red. nauk. Metropolizacja: realne problemy - potencjalne rozwiązania, Przegląd Administracji Publicznej 2013, nr 2 (www.przeglad.prawo.uni.wroc.pl), ss.96.

6. Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, red. naukowa M. Giełda i Renata Raszewska-Skałecka, Seria e-Monografia Nr 71, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, ss. 200 (http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/73349).

7. Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, red. naukowa M. Giełda i R. Raszewska-Skałecka, Seria e- Monografia Nr 72. Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, ss.180 (http:/www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79973).

 

Rozdziały w monografiach, podręcznikach i artykuły naukowe:

1. Problemy prawne prowadzenia szkół publicznych przez gminę, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1900, "Prawo" t. CCLIII, Wrocław 1996, s. 35-46.

2. Statut związku komunalnego, (w:) Związki komunalne w Polsce i w państwach Europy Zachodniej, pod red A. Błasia, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, seria Acta Universitatis Wratislaviensis No 1871, "Przegląd Prawa i Administracji" t. XXXV, Wrocław 1996, s. 81-91.

3. Sytuacja prawna szkoły niepublicznej w świetle ustawodawstwa polskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1931, "Przegląd Prawa i Administracji" t. XXXVI, Wrocław 1997, s. 173-189.

4. Decentralizacja w administracji publicznej na przykładzie prawa szkolnego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1973, "Przegląd Prawa i Administracji" t. XXXVII, Wrocław 1997, s. 153-180.

5. Podstawy prawne zakładania szkoły samorządowej przez gminę, (w:) Przeobrażenia we współczesnym prawie administracyjnym i w nauce administracji, pod red. A. Błasia, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, seria Acta Universitatis Wratislaviensis No 2018, "Przegląd Prawa i Administracji" t. XXXVIII, Wrocław 1997, s. 223-232.

6. Uwarunkowania prawne statutów szkół publicznych i szkół niepublicznych, "Gazeta Szkolna" 1997, nr 124, s. 5.

7. Wychowanie seksualne w szkole a zasady współżycia społecznego, "Gazeta Szkolna" 1997, nr 127, s. 6.

8. Organizowanie nauczania indywidualnego w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez gminę, "Zeszyty Samorządowe" 1997, nr 2-4, s.118-121.

9. Koncepcja normatywna szkoły niepublicznej de lege lata i de lege ferenda, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2100, "Przegląd Prawa i Administracji" t. XLI, Wrocław 1998, s. 193-211.

10. Zasady ustalania wynagrodzeń pracowników szkół, "Zeszyty Samorządowe" 1998, nr 2-4, s. 59-65.

11. Zakłady administracyjne w dziedzinie świadczenia usług oświatowych na przykładzie szkół, (w:) Współczesne problemy administracji publicznej i prawa administracyjnego pod red. A. Błasia, Wrocław-Poznań 1999, s. 159-177.

12. Szkoły niepubliczne a reforma systemu edukacji w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 2000 nr 7-8, s.122-145.

13. Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Studia nad samorządem terytorialnym, pod red. A. Błasia, Kolonia Limited 2002, s. 233-268.

14. Polityka administracyjna samorządu terytorialnego w sferze usług publicznych (na przykładzie oświaty, ochrony zdrowia i pomocy społecznej), Acta Universitatis Wratislaviensis No 2545, "Przegląd Prawa i Administracji", t. LVII, Wrocław 2003, s. 245-283.

15. Polityka administracyjna w wybranych sferach usług publicznych (na przykładzie oświaty, ochrony zdrowia i pomocy społecznej), (w:) Gospodarka narodowa i przedsiębiorstwa na początku XXI wieku, pod red. L. Olszewskiego, Kolonia Limited 2003, s. 515-551.

16. Polityka administracyjna w sferze administracji świadczącej - wybrane zagadnienia, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2502, "Przegląd Prawa i Administracji", t. LIV, Wrocław 2003, s. 237-274.

17. Kontrola statutu zakładu administracyjnego z punktu widzenia zgodności z prawem, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2562 "Przegląd Prawa i Administracji", t. LVIII, Wrocław 2004, s. 201-236.

18. Funkcje prawa zakładowego na przykładzie wybranych zakładów administracyjnych Acta Universitatis Wratislaviensis No 2663 "Przegląd Prawa i Administracji", t. LXII, Wrocław 2004, s. 229-245.

19. Statut i regulamin zakładu administracyjnego w polskim prawie administracyjnym - wybrane zagadnienia, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2775 "Przegląd Prawa i Administracji", t. LXVII, Wrocław 2005, s. 177-205.

20. Koncepcja zakładu administracyjnego w polskiej nauce prawa administracyjnego Acta Universitatis Wratislaviensis No 2778 "Przegląd Prawa i Administracji", t. LXVIII, Wrocław 2005, s.181-225.

21. Kwestia związania prawnego i swobody zakładów administracyjnych w stanowieniu statutu i regulaminu zakładowego, (w:) Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej, pod red A. Błasia, K. Nowackiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, seria Acta Universitatis Wratislaviensis No 2770, Prawo CCXCV, Wrocław 2005, s. 337-352.

22. Usługi edukacyjne w gospodarce opartej na wiedzy, (w:) Lokalne aspekty globalizacji gospodarki - wybrane problemy, pod. red. L. Olszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, seria Acta Universitatis Wratislaviensis No 2864, Ekonomia nr 14, Wrocław 2006, s. 47-65.

23. Legalność źródeł prawa zakładowego - statutu i regulaminu w świetle konstytucyjnego systemu źródeł prawa, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2950, "Przegląd Prawa i Administracji", t. LXXIV, Wrocław 2006, s. 191-220.

24. Statut i regulamin szkolnego zakładu administracyjnego w świetle obowiązującego systemu źródeł prawa, (w:) Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowośc studenta, pod red. A. Szadok-Bratuń, Kolonia Limited 2007, s. 37-53.

25. Rola organizacji pozarządowych w działalności gospodarczej na przykładzie fundacji, (w:) Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, pod red. L. Olszewskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3018, Ekonomia nr 15, Wrocław 2007, s. 183-198.

26. Miejsce statutu i regulaminu zakładu administracyjnego w systemie źródeł prawa. Kwestie wybrane, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3052, "Przegląd Prawa i Administracji", t. LXXVII, Wrocław 2008, s. 259-291.

27. Organizacje pozarządowe w systemie oświaty - zarys problematyki, (w:) Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, pod red. J. Blicharz i J. Bocia, Kolonia Limited 2009, s. 433-454.

28. Edukacja jednostki wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego - kwestie wybrane, (w:) Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, pod red. J. Blicharz i J. Bocia, Kolonia Limited 2009, s. 455-485.

29. Między tradycją a przyszłością w polskim systemie edukacji - wyrównywanie szans edukacyjnych, (w:) Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009, s. 593-613.

30. (współautor) B. Olszewski, Publiczne prawa podmiotowe dziecka w zakresie świadczeń edukacyjnych, (w:) Profesora Jana Bocia Styl-Słowa-Szkoła, red. A. Szadok-Bratuń, Wrocław 2009, s. 195-229.

31. Współczesne wyzwania i dylematy zarządzania oświatą samorządową. Społeczne inicjatywy edukacyjne, (w:) Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, red. S. Wrzosek. M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, Lublin 2010, s. 621-633.

32. Pojęcie, rola i znaczenie konfliktów w administracji publicznej, (w:) Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, red. M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka, Warszawa 2010, s. 21-37.

33. Płaszczyzna etyczna konfliktów w administracji publicznej, (w:) Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, red. M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka, Warszawa 2010, s. 52-65.

34. Szczególna ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego w sytuacjach konfliktowych w szkole - kwestie wybrane, (w:) Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, red. M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka, Warszawa 2010, s. 175-185.

35. Wybrane źródła konfliktów moralno-etycznych w zawodzie urzędnika administracji publicznej, (w:) Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, red. M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka, Warszawa 2010, s. 220-246.

36. Udział organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu lokalnych konfliktów edukacyjnych na tle rozwiązań prawnych, (w:) Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, red. M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka, Warszawa 2010, s. 466-498.

37. Decentralizacja publicznych zadań oświatowych a zawodność państwa, (w:) Państwo i rynek. Obszary zawodności, red. U. Kalina-Prasznic, Wrocław 2011, s. 105-144.

38. W kierunku etyki public relations w administracji publicznej i etycznego wymiaru kształtowania jej wizerunku, (w:) Public relations w sferze publicznej. Wizerunek i komunikacja, red. M. Tabernacka, A. Szadok-Bratuń, Warszawa 2012, s. 215-234.

39. Etyka w public relations narzędziem kształtowania wizerunku jednostek administracji publicznej - etyczny wizerunek urzędu i urzędnika, (w:) Public relations w sferze publicznej. Wizerunek i komunikacja, red. M. Tabernacka, A. Szadok-Bratuń, Warszawa 2012, s. 235-249.

40. współautorka M. Szczepkowska, Mediacje w środowisku szkolnym na tle rozważań prawno-psychologicznych - skuteczność i ograniczenia mediacji rówieśniczych, (w:) Mediacje w społeczeństwie otwartym, pod red. nauk. M. Tabernackiej, R. Raszewskiej-Skałeckiej, Wrocław 2012, s. 174-196.

41.Problem pewności sytuacji prawnej użytkownika likwidowanego zakładu administracyjnego (oświatowego) - wybrane zagadnienia, (w:) Pewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym, red. A. Błaś, Warszawa 2012, s. 75-83.

42. Przestrzeń administracji świadczącej w sferze oświaty samorządowej, (w:) Przestrzeń w prawie administracyjnym, red. nauk. Jan Zimmermann, Warszawa 2013, s. 238-260.

43. Wpływ przemian cywilizacyjnych na paradygmat zarządzania placówką oświatową a oczekiwania społeczne, (w:) Stare dogmaty - nowe wyzwania w prawie i ekonomii, red. nauk. U. Kalina-Prasznic, Warszawa 2013, s. 177-194.

44. Mediacje rówieśnicze jako instrument przeciwdziałania agresji i rozwiązywania konfliktów w szkole, (w:) Mediacje ponad podziałami, red. nauk. M. Tabernacka, Wrocław 2013, s. 71-83, Seria: e-Monografie, nr 41 (http://bibliotekacyfrowa.pl/publication/42209.

45. Przemiany i wyzwania współczesnej przestrzeni edukacyjnej. (Contemporary educational sphere - transformations and challenges), (w:) Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia (Contemporary education space. Genesis, transformation, new meanings, pod red. nauk. E. Musiał i M. Bednarskiej, Kraków 2013, s. 59-80.

46. Niepewność sytuacji prawnej jednostki w związku z powszechnym i równym dostępem do edukacji na tle ustawy o systemie oświaty (wybrane zagadnienia), (w:) Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym, red. nauk. A. Błaś, Warszawa 2014, s. 266-274.

47. Wybrane problemy administracji świadczącej w zakresie wykonywania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego, AUW, Przegląd Prawa i Administracji 2015, t. 100/1, s. 127-148.

48. Decentralizacja zadań oświatowych w kontekście wyzwań i oczekiwań społecznych, (w:) Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, red. naukowa M. Giełda i R. Raszewska-Skałecka, Seria e-Monografia Nr 71, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 145-170 (http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/73349).

49. Zakres prawnej samodzielności prawotwórczej zakładu administracyjnego, (w:) Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, pod red. J. Korczaka, e- Monografia Nr 74, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 409-429 (http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79804).

50. Prawne gwarancje edukacji osób niepełnosprawnych w ustawodawstwie polskim - wybrane zagadnienia, (w:) Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, red. naukowa M. Giełda i R. Raszewska-Skałecka, Seria e- Monografia Nr 72, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 55-86 (http:/www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79973).

51. Niepewność w oświacie jako antywartość w prawie administracyjnym, (w:) Antywartości w prawie administracyjnym, red. nauk. A. Błaś, Warszawa 2016, s. 271-294.

52. Edukacja osób niepełnosprawnych jako dobro wspólne na tle rozważań administracyjnoprawnych, AUW No 3725, Przegląd Prawa i Administracji 2016, t. 105, s. 119-142.

53. Obowiązek szkolny sześciolatka i jego codzienność jako wyzwanie edukacyjne - na tle reformy edukacji de lege lata i de lege ferenda, Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 2016, Nr 7, s. 183-206.

54. Administracyjnoprawne aspekty wolności "edukacji domowej" w ustawodawstwie polskim, (w:) Wolność w prawie administracyjnym, red.nauk. J. Zimmermann, Warszawa 2017, s. 487-523.

55. Dobro wspólne jako wartość w prawie administracyjnym - wybrane aspekty aksjologii prawa oświatowego, (w:) Aksjologia prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, t. II, Warszawa 2017, s. 717-732.

56. Trzeci sektor w systemie oświaty - wybrane formy wspierające oświatę (w druku)

57. Polityka administracyjna a samorządowa polityka oświatowa - na gruncie nauk prawnoadministracyjnych (w druku)

58. Wybrane segmenty otoczenia administracji publicznej w sfezre edukacji i ich wpływ na oświatę samorządową w zakresie wykonywania zadań oświatowych (w druku).