Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Renata Raszewska-Skałecka

Kontakt: 

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Instytut Nauk Administracyjnych

ul. Uniwersytecka 22/26,

50-145 Wrocław

bud. A, pokój 405a

Telefon:
713752091 (w czasie konsultacji)
713752349 (sekretariat INA)
Email:
renata [dot] raszewska-skalecka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 w trakce semestru letniego 2018/2019:
środa w godz. 10.00-12.00

dla studentów studiów niestacjonarnych:
24.02.2019 r. w godz. 9.45-10.45
09.03.2019 r. w godz. 13.00-14.00
31.03.2019 r. w godz. 13.00-14.00
27.04.2019 r. w godz. 13.00-14.00
18.05.2019 r. w godz. 13.00-14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Działalność naukowa: 

Podstawowe obszary badawcze:

1) nauka administracji

2) nauka prawa administracyjnego

3) polityka administracyjna

4) reformy i zadania administracji publicznej

4) nauka organizacji i zarządzania

5) etyka w administracji publicznej

6) prawo zakładowe (źródła prawa zakładowego, administracja świadcząca, samorządowe zadania administracji świadczącej, oświata samorządowa i prawo oświatowe)

I. Przygotowanie naukowo- dydaktyczne:

- doktor nauk prawnych w zakresie prawa Uniwersytet Wrocławski,

- adiunkt w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

II. Zainteresowania badawcze i działalność naukowa:

Podstawowe obszary badawcze mieszczą się w zakresie nauki prawa administracyjnego, nauki administracji, polityki administracyjnej, etyki w administracji publicznej, samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza zadań samorządu terytorialnego w zakresie administracji świadczącej i samorządowego prawa oświatowego oraz prawa szkolnego. Specjalizuje się w problematyce uwarunkowań administracji publicznej oraz ustroju i podstaw prawnych funkcjonowania zakładów administracyjnych. Badania naukowe mieszczą się zwłaszcza w zakresie ustroju administracji publicznej, w tym administracji świadczącej i zakładów administracyjnych  oraz ich lokalnych źródeł prawa zakładowego. Autorka publikacji naukowych z zakresu nauki administracji, nauki prawa administracyjnego i prawa oświatowego, na które składają się monografie,  artykuły, studia, referaty oraz opracowania książkowe, w tym monografia doktorska: Statut i regulamin zakładu administracyjnego jako źródła prawa (Wrocław 2007) monografie: Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, pod red. M. Tabernackiej, R. Raszewskiej-Skałeckiej (Warszawa 2010), Mediacje w społeczeństwie otwartym, red. nauk. M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (Wrocław 2012), Mediacje w społeczeństwie otwartym. Prawne, społeczne i ekonomiczne aspekty prowadzenia mediacji w obszarze działania władz publicznych, red. nauk. M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka, ADR Arbitraż i Mediacja 2012, nr 2; red. nauk. Metropolizacja : realne problemy – potencjalne rozwiązania, Przegląd Administracji Publicznej 2013, nr 2 (www.przeglad.prawo.uni.wroc.pl); Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, red. nauk. M. Giełda i R. Raszewska-Skałecka, Wrocław 2015 (http:// www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/73349); Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, red. nauk. M. Giełda i R. Raszewska-Skałecka, Wrocław 2015 (http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79973). Prowadzi wykłady, konwersatoria i seminaria na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych powierzonych do realizacji Zakładowi Nauki Administracji. Promotor prac dyplomowych, w tym wielu nagrodzonych prac magisterskich i licencjackich oraz recenzent prac magisterskich i licencjackich.

III. Działalność organizacyjna w uczelni

1. Sekretarz wielu wydziałowych komisji rekrutacyjnych na studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Członek komisji rekrutacyjnych na studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

3. Członek Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

4. Członek Rady Instytutu Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

5. Członek Wydziałowego Sądu Konkursowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2012-2016)

6. Członek zespołu koordynacyjnego  w Instytucie Nauk Administracyjnych ds. Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS).

7. Koordynator ds. przydziału zajęć dydaktycznych w Zakładzie Nauki Administracji w systemie Planista (zarządzenie nr 13/2015 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r.).

IV. Doświadczenie zawodowe i działalność poza uczelnią

Doświadczenia pedagogiczno-dydaktyczne i prawniczo-naukowe zdobywane także podczas pracy zawodowej w szkole publicznej (nauczyciel - Zespół Szkół Łączności we Wrocławiu), w szkole niepublicznej (nauczyciel i wicedyrektor szkoły niepublicznej - Policealne Studium Ekonomiczno-Administracyjne we Wrocławiu); w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu; staż i stypendium (interDaF e.V. am Herder-Institut der Universität Leipzig (Sprachkurs für Lehrerinnen und Lehrer sowie für Kuratoriumsmitglieder aus Polen „Deutsch als Fremdsprache in Theorie und Praxis”); Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (wykładowca przedmiotu zarządzanie oświatą z elementami prawa szkolnego na kierunku: Nauczanie Początkowe po Studium Nauczycielskim); Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa we Wrocławiu (szkolenia dla dyrektorów szkół); Biuro Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych we Wrocławiu (sporządzanie opinii z zakresu prawa oświatowego i prawa administracyjnego). Zdobyte  doświadczenia praktyczne wykorzystywane są w pracy naukowej i dydaktycznej. W latach 2010-2013 wykładowca na studiach podyplomowych z przedmiotu Prawo oświatowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w zakresie realizacji projektu badawczego „Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu – studia podyplomowe”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki.