Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Aleksandra Budniak-Rogala

Kontakt: 

pokój 116, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 3752380
Email:
aleksandra [dot] budniak-rogala [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

dla studentów dziennych:

czwartki 10:45-12:45

dla studentów zaocznych:
25.02.2018 r. 13:00-14:00
24.03.2018 r. 10:30-11:30
14.04.2018 r. 13:00-14:00
29.04.2018 r. 14:15-15:15
13.05.2018 r. 13:00-14:00

 

 

 

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze

postępowanie cywilne, arbitraż, mediacja, czynności procesowe, postępowanie dowodowe, informatyzacja postępowania cywilnego

 

2. Dorobek naukowy

1) A. Budniak,  Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim - część I, Rejent 2008, nr 9, s. 37-68.

2) A. Budniak, Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim - część II, Rejent 2008, nr 10, s. 66-87.

3) A. Budniak, Treść zapisu na sąd polubowny w świetle przepisów polskiego i niemieckiego postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia, ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 3, s. 17-39.

4) A. Budniak, Forma zapisu na sąd polubowny w świetle przepisów polskiego i niemieckiego postępowania cywilnego – zagadnienia prawnoporównawcze, ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 3, s. 15-54.

5) A. Budniak, [w:] Kazusy Becka „Postępowanie cywilne”, pod red. E. Marszałkowskiej – Krześ, Warszawa 2009, kazusy nr 95-98.

6) A. Budniak, Die Einbindung mediativer Elemente in das polnische und das deutsche Gerichtsverfahren im Zivilsachen, ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, Nr 1, s. 5-32.

7) A. Budniak, [w:] Ćwiczenia Becka „Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice”, pod red. E.  Marszałkowskiej – Krześ, Warszawa 2011, pytania nr 4-6, 19-27, 87-95, 500-511, 517-519, 534-549.

8) A. Budniak, Zasady mediacji w polskim i niemieckim postępowaniu cywilnym – szkic prawnoporównawczy, ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, Nr 2, s. 117-123.

9) A. Budniak, Zdolność arbitrażowa, ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, Nr 4, s. 5-18.

10) A. Budniak, Zastrzeżenie warunku lub terminu a charakter prawny zapisu na sąd polubowny, [w:]  Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, pod red. J. Mazurkiewicza, Wrocław 2013, s. 63-69.

11) A. Budniak, Skutki procesowe zapisu na sąd polubowny, [w:] Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga jubileuszowa sędziego doktora Zbigniewa Szczurka, pod red. J. Świeczkowskiego, b.m.w. 2014, s. 79-91.

12) A. Budniak, Zalety sądownictwa arbitrażowego, [w:] Współczesne problemy postępowania cywilnego. Zbiór studiów, pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej i A. Klich, Toruń 2015, s. 375-396.

13) A. Budniak, [w:] Ćwiczenia Becka „Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice”,  pod red. I. Gil, Warszawa 2015, pytania nr 6-8, 21-29, 100-106, 446-459, 461, 466, 468, 479-487.

14) A. Budniak-Rogala, Charakter prawny zapisu na sąd polubowny w postępowaniu cywilnym, Wrocław 2015.

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/64668/Charakter_prawny_zapisu_na...

15) A. Budniak-Rogala, M. Pyrz, Sylwetki procesualistów, AUWr No 3661, PPiA C/1, Wrocław 2015, s. 405-417.

16) A. Budniak-Rogala, Uwagi na tle dopuszczalności cofnięcia zarzutu zapisu na sąd polubowny, ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, Nr 4, s. 5-24.

17) A. Budniak-Rogala, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Legalis 2016, komentarz do art. 183 [3a] k.p.c. oraz aktualizacja komentarzy do art. 183 [2], 183 [3], 183 [4], 183 [6], 183 [8], 183 [9], 183 [10],  183 [13] i art. 509 [1] k.p.c.

18) A. Budniak-Rogala, Właściwość umowna, [w:] Meritum. Postępowanie cywilne, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Warszawa 2017, nb 143-157, s. 156-173.

19) Ł. Błaszczak, A. Budniak-Rogala, B. Gessel - Kalinowska vel Kalisz, Arbitraż, [w:] Meritum. Postępowanie cywilne, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Warszawa 2017, nb 2601-2615, s. 1898-1912; nb 2624-2628, s. 1921-1927; nb 2631-2655, s. 1932-1961, nb 2658-2673, s. 1964-1983.

20) A. Budniak-Rogala, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Legalis 2017, komentarze do art. 1164,1164 [1] i art. 1213[1] k.p.c. oraz aktualizacja komentarzy do art. 1174, 1194, 1206, 1207, 1208, 1210, 1213, 1214 i 1215 k.p.c.

21) A. Budniak-Rogala, Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta - uwagi na tle regulacji z art. 1164 [1] KPC - część I, ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, Nr 1, s. 5-14.

22) A. Budniak-Rogala, Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta - uwagi na tle regulacji z art. 1164 [1] KPC - część II, ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, Nr 2, s. 5-24.

23) A. Budniak-Rogala, Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta - uwagi na tle regulacji z art. 1164 [1] KPC - część III, ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, Nr 4, s. 5-14.

24) A. Budniak-Rogala, Prorogatio fori w polskim postępowaniu cywilnym - wybrane zagadnienia, [w:] Ius est a iustitia apellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, pod red. T. Erecińskiego, J. Gudowskiego, M. Pazdana, M. Tomalaka, Warszawa 2017, s. 103-130.

25) A. Budniak-Rogala, [w:] Skrypty Becka "Postępowanie cywilne", pod red. I. Gil, Warszawa 2017, pytania nr 14-16, 19-27, 98-106, 222, 224, 584-600, 602, 607, 609, 620-645.

26) A. Budniak-Rogala, Mediacja w postępowaniu cywilnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 15 września 2015 r. a realizacja zasad postępowania mediacyjnego, [w:] Postępowanie cywilne w dobie przemian, pod red. I. Gil, Warszawa 2017, s. 362-395.

27) A. Budniak-Rogala, Przeprowadzenie dowodu za pomocą środków porozumiewania się na odległość na zasadzie art. 235 § 2 KPC a realizacja zasady bezpośredniości - uwagi w kontekście nowelizacji KPC z 10.7.2015 r. - część 1, PME 2017, nr 2, s. 5-15.

28) A. Budniak-Rogala, Przeprowadzenie dowodu za pomocą środków porozumiewania się na odległość na zasadzie art. 235 § 2 KPC a realizacja zasady bezpośredniości - uwagi w kontekście nowelizacji KPC z 10.7.2015 r. - część 2, PME 2017, nr 3, s. 18-23.

29) A. Budniak-Rogala, Przepis art. 207 k.p.c. jako instrument realizacji zasady koncentracji materiału procesowego w postępowaniu cywilnym - uwagi wybrane po pięciu latach obowiązywania, PPC 2018, nr 1, s. 22-69.

3. Wygłoszone referaty

1) Referat "Posiedzenie na odległość w postępowaniu arbitrażowym" - 14 maja 2016 r., Wrocław, Konferencja Naukowa "Rozprawa na odległość - wykorzystanie wideokonferencji w postępowaniu sądowym", organizowana przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersystetu Wrocławskiego, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej

2) Referat "Mediacja w postępowaniu cywilnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 10 września 2015 r - 1-2 października 2016 r., Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Postępowanie cywilne w dobie przemian", organizowana przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Postępowania Cywilnego

3) Referat "Przeprowadzenie dowodu za pomocą środków porozumiewania się na odległość na zasadzie art. 235 § 2 k.p.c. a realizacja zasady bezpośredniości - uwagi w kontekście zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. - 10 października 2016 r., Warszawa, Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych "Problemy ewolucji prawa postępowania cywilnego", organizowane przez Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych

4) Referat "Wymóg obligatoryjny pozwu z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c." - 21 kwietnia 2017 r., Nowy Tomyśl, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Arbitraż i mediacja w teorii i w praktyce", pt. "Aktualne problemy arbitrażu i mediacji w kraju i za granicą", organizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

5) Referat "E-uzasadnienie w postępowaniu cywilnym" - 24 kwietnia 2017 r., Sandomierz, Ogólnopolska Konferencja Naukowa  "W kierunku odformalizowania postępowania sądowego. Perspektywy a rzeczywistość", organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego 

6) Referat "Przesłanka kontroli wyroku sądu polubownego z art. 1206 § 2 pkt 3 i z art. 1214 § 3 pkt 3 k.p.c." - 25 kwietnia 2017 r, Sandomierz, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości VII", pt. "Problemy kontroli decyzji procesowych", organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa "Viribud Unitis"

7) Referat "Zasada koncentracji materiału procesowego w postępowaniu cywilnym - wybrane uwagi na tle nowelizacji ustawą z dnia 16 września 2011 r. po pięciu latach jej obowiązywania" - 25 maja 2017 r., Katowice, II Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych "Zasady procesowe. Środki zaskarżenia", organizowane przez Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych we współpracy z Katedrą Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego

4. Granty/projekty badawcze

Grant WPAiE UWr 2015 r.

Grant WPAiE UWr 2016 r.

Grant WPAiE UWr 2017 r.

 

5. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

Członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika "ADR. Arbitraż i Mediacja."

 

6. Stypendia/staże naukowe

1) Stypendium naukowe w ramach projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”; współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - rok akademicki 2011/2012 oraz 2012/2013.

2) Stypendium naukowe dla doktorantów – Uniwersytet   Wrocławski - rok akademicki 2008/2009 oraz 2009/2010 i 2012/2013.

3)  Stypendium naukowe  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - rok akademicki 2004/2005 i 2005/2006 oraz 2006/2007.

4) Stypendium naukowe przyznane przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą fundowane przez Fundację Ludwiga Heidenheina - rok akademicki 2004/2005 oraz 2006/2007.

 

7. Nagrody

Nagroda Rektora Uniwersystetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe w 2015 r.

 

8. Działalność pozauczelniana

1) Adwokat (ORA Wrocław) - aktualnie

2) Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - w latach 2012 - 2014