Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Aleksandra Budniak-Rogala

Kontakt: 

pokój 116, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 3752380
Email:
aleksandra [dot] budniak-rogala [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

dla studentów dziennych:
czwartki 10:15-12:15

dla studentów zaocznych:
24.02.2019 r. 13:00-14:00
02.03.2019 r. 15:45-16:45
30.03.2019 r. 17:00-18:00
19.05.2019 r. 13:00-14:00
08.06.2019 r. 13:00-14:00

 

 

 

 

 
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze

postępowanie cywilne, arbitraż, mediacja, czynności procesowe, postępowanie dowodowe, informatyzacja postępowania cywilnego

 

2. Dorobek naukowy

1) A. Budniak,  Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim - część I, Rejent 2008, nr 9, s. 37-68.

2) A. Budniak, Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim - część II, Rejent 2008, nr 10, s. 66-87.

3) A. Budniak, Treść zapisu na sąd polubowny w świetle przepisów polskiego i niemieckiego postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia, ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 3, s. 17-39.

4) A. Budniak, Forma zapisu na sąd polubowny w świetle przepisów polskiego i niemieckiego postępowania cywilnego – zagadnienia prawnoporównawcze, ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 3, s. 15-54.

5) A. Budniak, [w:] Kazusy Becka „Postępowanie cywilne”, pod red. E. Marszałkowskiej – Krześ, Warszawa 2009, kazusy nr 95-98.

6) A. Budniak, Die Einbindung mediativer Elemente in das polnische und das deutsche Gerichtsverfahren im Zivilsachen, ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, Nr 1, s. 5-32.

7) A. Budniak, [w:] Ćwiczenia Becka „Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice”, pod red. E.  Marszałkowskiej – Krześ, Warszawa 2011, pytania nr 4-6, 19-27, 87-95, 500-511, 517-519, 534-549.

8) A. Budniak, Zasady mediacji w polskim i niemieckim postępowaniu cywilnym – szkic prawnoporównawczy, ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, Nr 2, s. 117-123.

9) A. Budniak, Zdolność arbitrażowa, ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, Nr 4, s. 5-18.

10) A. Budniak, Zastrzeżenie warunku lub terminu a charakter prawny zapisu na sąd polubowny, [w:]  Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, pod red. J. Mazurkiewicza, Wrocław 2013, s. 63-69.

11) A. Budniak, Skutki procesowe zapisu na sąd polubowny, [w:] Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga jubileuszowa sędziego doktora Zbigniewa Szczurka, pod red. J. Świeczkowskiego, b.m.w. 2014, s. 79-91.

12) A. Budniak, Zalety sądownictwa arbitrażowego, [w:] Współczesne problemy postępowania cywilnego. Zbiór studiów, pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej i A. Klich, Toruń 2015, s. 372-392.

13) A. Budniak, [w:] Ćwiczenia Becka „Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice”,  pod red. I. Gil, Warszawa 2015, pytania nr 6-8, 21-29, 100-106, 446-459, 461, 466, 468, 479-487.

14) A. Budniak-Rogala, Charakter prawny zapisu na sąd polubowny w postępowaniu cywilnym, Wrocław 2015.

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/64668/Charakter_prawny_zapisu_na...

15) A. Budniak-Rogala, M. Pyrz, Sylwetki procesualistów, AUWr No 3661, PPiA C/1, Wrocław 2015, s. 405-417.

16) A. Budniak-Rogala, Uwagi na tle dopuszczalności cofnięcia zarzutu zapisu na sąd polubowny, ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, Nr 4, s. 5-24.

17) A. Budniak-Rogala, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Legalis 2016, komentarz do art. 183 [3a] k.p.c. oraz aktualizacja komentarzy do art. 183 [2], 183 [3], 183 [4], 183 [6], 183 [8], 183 [9], 183 [10],  183 [13] i art. 509 [1] k.p.c.

18) A. Budniak-Rogala, Właściwość umowna, [w:] Meritum. Postępowanie cywilne, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Warszawa 2017, nb 143-157, s. 156-173.

19) Ł. Błaszczak, A. Budniak-Rogala, B. Gessel - Kalinowska vel Kalisz, Arbitraż, [w:] Meritum. Postępowanie cywilne, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Warszawa 2017, nb 2601-2615, s. 1898-1912; nb 2624-2628, s. 1921-1927; nb 2631-2655, s. 1932-1961, nb 2658-2673, s. 1964-1983.

20) A. Budniak-Rogala, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Legalis 2017, komentarze do art. 1164,1164 [1] i art. 1213[1] k.p.c. oraz aktualizacja komentarzy do art. 1174, 1194, 1206, 1207, 1208, 1210, 1213, 1214 i 1215 k.p.c.

21) A. Budniak-Rogala, Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta - uwagi na tle regulacji z art. 1164 [1] k.p.c. - część I, ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, Nr 1, s. 5-14.

22) A. Budniak-Rogala, Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta - uwagi na tle regulacji z art. 1164 [1] k.p.c. - część II, ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, Nr 2, s. 5-24.

23) A. Budniak-Rogala, Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta - uwagi na tle regulacji z art. 1164 [1] k.p.c. - część III, ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, Nr 4, s. 5-14.

24) A. Budniak-Rogala, Prorogatio fori w polskim postępowaniu cywilnym - wybrane zagadnienia, [w:] Ius est a iustitia apellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, pod red. T. Erecińskiego, J. Gudowskiego, M. Pazdana, M. Tomalaka, Warszawa 2017, s. 103-130.

25) A. Budniak-Rogala, [w:] Skrypty Becka "Postępowanie cywilne", pod red. I. Gil, Warszawa 2017, pytania nr 14-16, 19-27, 98-106, 222, 224, 584-600, 602, 607, 609, 620-645.

26) A. Budniak-Rogala, Mediacja w postępowaniu cywilnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 15 września 2015 r. a realizacja zasad postępowania mediacyjnego, [w:] Postępowanie cywilne w dobie przemian, pod red. I. Gil, Warszawa 2017, s. 362-395.

27) A. Budniak-Rogala, Przeprowadzenie dowodu za pomocą środków porozumiewania się na odległość na zasadzie art. 235 § 2 k.p.c. a realizacja zasady bezpośredniości - uwagi w kontekście nowelizacji KPC z 10.7.2015 r. - część 1, PME 2017, nr 2, s. 5-15.

28) A. Budniak-Rogala, Przeprowadzenie dowodu za pomocą środków porozumiewania się na odległość na zasadzie art. 235 § 2 k.p.c. a realizacja zasady bezpośredniości - uwagi w kontekście nowelizacji KPC z 10.7.2015 r. - część 2, PME 2017, nr 3, s. 18-23.

29) A. Budniak-Rogala, Przepis art. 207 k.p.c. jako instrument realizacji zasady koncentracji materiału procesowego w postępowaniu cywilnym - uwagi wybrane po pięciu latach obowiązywania, PPC 2018, nr 1, s. 22-69.

30) A. Budniak-Rogala, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Legalis 2018, aktualizacja komentarzy do art. 183 [1] - 183 [15], 184-186 i 1154-1217 k.p.c.

31) A. Budniak-Rogala, Czy wszczęcie postępowania pojednawczego w sprawie objętej zapisem na sąd polubowny stanowi nadużycie prawa procesowego?, [w:] Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Pofesorowi Józefowi Frąckowiakowi, pod red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniaka, M. Skorego, B. Sołtysa, Wrocław 2018, s. 125-141.

32) A. Budniak-Rogala,  Podniesienie zarzutu zapisu na sąd polubowny w postępowaniu pojednawczym, [w:] Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa Profesora Janusza Jankowskiego, pod red. A. Barańskiej, S. Cieślaka, Warszawa 2018, s. 641-660.

33) A. Budniak-Rogala, Wymóg obligatoryjny pozwu z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c.- de lege lata i de lege ferenda, [w:] Doświadczenia arbitrażu i mediacji. Perspektywa prywatnoprawna i publicznoprawna - między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukasiewicza, pod red. Ł. Błaszczaka, J. Olszewskiego, R. Morka, Rzeszów 2018, s. 93-120.

3. Wygłoszone referaty

1) Referat "Posiedzenie na odległość w postępowaniu arbitrażowym" - 14 maja 2016 r., Wrocław, Konferencja Naukowa "Rozprawa na odległość - wykorzystanie wideokonferencji w postępowaniu sądowym", organizowana przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersystetu Wrocławskiego, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej

2) Referat "Mediacja w postępowaniu cywilnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 10 września 2015 r - 1-2 października 2016 r., Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Postępowanie cywilne w dobie przemian", organizowana przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Postępowania Cywilnego

3) Referat "Przeprowadzenie dowodu za pomocą środków porozumiewania się na odległość na zasadzie art. 235 § 2 k.p.c. a realizacja zasady bezpośredniości - uwagi w kontekście zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. - 10 października 2016 r., Warszawa, Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych "Problemy ewolucji prawa postępowania cywilnego", organizowane przez Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych

4) Referat "Wymóg obligatoryjny pozwu z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c." - 21 kwietnia 2017 r., Nowy Tomyśl, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Arbitraż i mediacja w teorii i w praktyce", pt. "Aktualne problemy arbitrażu i mediacji w kraju i za granicą", organizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

5) Referat "E-uzasadnienie w postępowaniu cywilnym" - 24 kwietnia 2017 r., Sandomierz, Ogólnopolska Konferencja Naukowa  "W kierunku odformalizowania postępowania sądowego. Perspektywy a rzeczywistość", organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego 

6) Referat "Przesłanka kontroli wyroku sądu polubownego z art. 1206 § 2 pkt 3 i z art. 1214 § 3 pkt 3 k.p.c." - 25 kwietnia 2017 r, Sandomierz, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości VII", pt. "Problemy kontroli decyzji procesowych", organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa "Viribud Unitis"

7) Referat "Zasada koncentracji materiału procesowego w postępowaniu cywilnym - wybrane uwagi na tle nowelizacji ustawą z dnia 16 września 2011 r. po pięciu latach jej obowiązywania" - 25 maja 2017 r., Katowice, II Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych "Zasady procesowe. Środki zaskarżenia", organizowane przez Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych we współpracy z Katedrą Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego

8) Referat "Nadużycie prawa w postępowaniu cywilnym - sens czy nonsens regulacji?" - 23 kwietnia 2018 r., Sandomierz, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "W obliczu reformy sądownictwa w Polsce. Główne problemy przebiegu postępowań sądowych", organizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

9) Referat "Wyłączenie biegłego w postępowaniu arbitrażowym" - 25 kwietnia 2018 r., Sandomierz, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości VIII nt. "Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych, organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa "Viribus Unitis" oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Naukowej w Krakowie, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

10) Referat "Zastosowanie zakazu nadużycia prawa do zapisu na sąd polubowny jako sposób budowania zaufania do arbitrażu" - 8 czerwca 2018 r., Nowy Tomyśl, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Arbitraż i mediacja w teorii i w praktyce", pt. "Budowanie zaufania do arbitrażu i mediacji", organizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

11) Referat "Umowy dowodowe w postępowaniu cywilnym w sprawach gospodarczych - uwagi na tle projektowanego art. 479 [96] k.p.c." - 17 października 2018 r., Kielce, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Działalność gospodarcza w dobie przemian - aspekty prawne, ekonomiczne i etyczne", organizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

12) Referat "Umowy dowodowe w postępowaniu arbitrażowym" - 18-19 października 2018 r., Łańcut, Konferencja Naukowa "Środki dowodowe. Tradycja - Współczesność - Perspektywy", organizowana przez Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Prawa Rzymskiego i Zakład Prawa Karnego Procesowego

13) Referat „Odpowiedź na pozew i inne pisma przygotowawcze de lege lata i de lege ferenda” - 5 grudnia 2018 r., Wrocław, Konferencja Naukowa "Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego", organizowana przez Instytut Prawa Cywilnego, Zakład Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

14) Referat "Potrącenie w postępowaniu arbitrażowym" - 8 marca 2019 r., Kraków, Wspólne Seminarium Katedr i Zakładów Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego z Uniwersytetów Łódzkiego, Wrocławskiego i Jagiellońskiego nt. "Potrącenie w prawie cywilnym materialnym i procesowym", organizowane przez Katedrę Prawa Cywilnego i Zakład Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

4. Granty/projekty badawcze

Grant WPAiE UWr 2015 r.

Grant WPAiE UWr 2016 r.

Grant WPAiE UWr 2017 r.

Grant WPAiE UWr 2018 r.

 

5. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

Członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika "ADR. Arbitraż i Mediacja."

 

6. Stypendia/staże naukowe

1) Stypendium naukowe w ramach projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”; współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - rok akademicki 2011/2012 oraz 2012/2013.

2) Stypendium naukowe dla doktorantów – Uniwersytet   Wrocławski - rok akademicki 2008/2009 oraz 2009/2010 i 2012/2013.

3)  Stypendium naukowe  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - rok akademicki 2004/2005 i 2005/2006 oraz 2006/2007.

4) Stypendium naukowe przyznane przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą fundowane przez Fundację Ludwiga Heidenheina - rok akademicki 2004/2005 oraz 2006/2007.

 

7. Nagrody

Nagroda Rektora Uniwersystetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe w 2015 r.

 

8. Działalność pozauczelniana

1) Adwokat (ORA Wrocław) - aktualnie

2) Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - w latach 2012 - 2014