dr hab. Piotr Wiórek

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

dr hab. Piotr M. Wiórek, LL.M.

Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego

Instytut Prawa Cywilnego

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

Uniwersytet Wrocławski

pok. 110, budynek A

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

Telefon:
+48 71 375 23 20
Email:
piotr [dot] wiorek [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017

środy 9:30 - 11:30

Zdjęcie użytkownika dr hab. Piotr Wiórek
Działalność naukowa: 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

> Polskie i niemieckie prawo cywilne i handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych, w tym problematyka spółek kapitałowych w likwidacji

> Prawo upadłościowe i naprawcze (polskie, niemieckie i europejskie)

> Restrukturyzacja przedsiębiorstw

> Prawo papierów wartościowych

> Umowy międzynarodowej sprzedaży towarów oraz międzynarodowego przewozu drogowego (CISG, CMR, dodatkowo INCOTERMS 2010)

> Europejskie prawo spółek

> Europejskie prawo prywatne

> Problematyka swobody przedsiębiorczości oraz swobody przepływu kapitału w Unii Europejskiej

> Europejskie i międzynarodowe postępowanie cywilne

> Komparatystyka prawnicza w obszarze niemieckojęzycznym (Austria, Niemcy, Szwajcaria)

> Etyka, deontologia i wykonywanie zawodów prawniczych, w szczególności zawodu adwokata

 

STYPENDIA:

10/2007-9/2008        Stypendium post-doc Europejskiego Kolegium Doktorskiego przy

Uniwersytetach: Ruperto Carola w Heidelbergu, Jagiellońskim w Krakowie i Jana Gutenberga w Moguncji

 

04-06/2004                Stypendium Europejskiego Kolegium Doktorskiego Uniwersytetów

 Ruperto Carola w Heidelbergu, Jagiellońskiego w Krakowie i Jana Gutenberga w Moguncji

Stypendium-online Sieci Kariery e-fellows.net;

07/2003                      Stypendium badawcze uniwersytetów Cambridge i Heidelberg: pobyt w King's College Cambridge,                                                  badania na Wydziale Prawa Uniwersytetu Cambridge

 

03/2001 - 03/2004      Stypendium doktoranckie Fundacji Konrada Adenauera, liczne aktywności stypendiackie, w tym                                                        prowadzenie wykładu w ramach seminarium Fundacji w sierpniu 2002 na temat harmonizacji Prawa                                                Europejskiego w Polsce

10/1999 - 2/2001          Stypendium Fundacji Konrada Adenauera dla studentów zagranicznych

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

12/1999                         Wyróżnienie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę magisterską pt.:                                                 „Weksel in blanco jako weksel“

2013                                Prawnik Roku 2012 województwa dolnośląskiego według forum Skuteczny Adwokat

 

DZIAŁALNOŚĆ POZAUCZELNIANA:

> adwokat

> wykładowca Izby Adwokackiej we Wrocławiu

> Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu

> Pełnomocnik Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu ds. współpracy samorządowej, wymiany doświadczeń i organizacji wspólnych szkoleń z niemieckimi izbami i stowarzyszeniami adwokackimi

Publikacje: 

1.       Powództwo o ustalenie podjęcia uchwały, PPH 2014, nr 11 – w druku

 

2.       Obowiązki lojalności Skarbu Państwa jako wspólnika (akcjonariusza) spółki kapitałowej, w: A. Kidyba, Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa, Warszawa 2014 – w druku

 

3.       Adwokatura w obliczu specjalizacji zawodowej – komunikat pokonferencyjny, październik 2014, do wywołania na stronie: www.adwokatura.pl

 

4.       Jak zatrzymać soft kolonizację, Rzecz o prawie, Rzeczpospolita 03.09.2014, (wspólnie z T. Siemiątkowskim)

 

5.       Kilka uwag o teorii nadużycia prawa jako koncepcji uzasadniającej tzw. odpowiedzialność przebijającą, w: J. Kruczalak-Jankowska (red.), Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, Warszawa 2013

 

6.       Odpowiedzialność zarządców niemieckiej spółki z o.o. za płatności dokonywane na rzecz wspólników prowadzące do niewypłacalności spółki, w: J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowy po dziesięciu latach, Wrocław 2013

 

7.       Elektroniczne zgłoszenie spółki z o.o. przez notariusza do Rejestru Handlowego w Niemczech a elektroniczny tryb składania wniosku o wpis spółki z o.o. do KRS, Studia Prawnicze KUL, nr 2 (2012)

 

8.       Powołanie członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod warunkiem rozwiązującym, Rejent , nr 6 (2012), s. 80-100

 

9.       Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) – spółka przedsiębiorcza jako konkurencyjna odmiana niemieckiej spółki z o.o., w: T. Mróz, M. Stec (red.), Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie , Warszawa 2012. - (Monografie Lex). - S. 722-745

 

10.    Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł IV. Łączenie, podział i przeksz. sp. Tytuł V. Przepisy karne. Tytuł VI. Zmiany, P. Głuchowski, R. Potrzeszcz, J. Raglewski, T. Siemiątkowski, K. Strzelczyk, P. M. Wiórek, A. Zwara; T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), Lexis Nexis, Warszawa 2011 (współautor)

 

11.    Pozytywne konflikty jurysdykcyjne w sprawach o ogłoszenie upadłości, objętych zakresem zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, Polski Proces Cywilny 2011 nr 4, s. 39 i n.  (wspólnie z dr Anną Hrycaj)

 

12.    Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim (wspólnie z M. Podleś, K. Kułak), (w:) J. Frąckowiak (red.), Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa i Administracji, T. LXXXIV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 119 i n.

 

13.    Konflikt ogólnych warunków umów (battle of the forms) w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (w:) Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa profesora Józefa Okolskiego, Warszawa 2010

 

14.    Obowiązek lojalności wspólników spółek kapitałowych, (w:) Prawo Handlowe po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa 2010

 

15.    Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim (wspólnie z M. Podleś, K. Kułak), Rejent 2010, nr 3, s. 159 i n.

 

16.    Ustawowe wzorce umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w niemieckim prawie spółek – rozwiązanie godne naśladowania czy chybiony pomysł legislacyjny?, Rejent 2010, nr 2, s. 77 i n.

 

17.    Zasady postępowania procesowego w sprawach cywilnych, w:: Adwokatura gwarantem prawa do obrony / pod red. Jacka Giezka. - Stan prawny na 30 października 2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - (Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu ; t. 2). - s. 127 i n.

 

18.    Sprawozdanie z VII Niemiecko - Polskiego Forum Adwokackiego , Biuletyn Izby Adwokackiej we Wrocławiu, grudzień 2008

 

19.    Otwieranie europejskich postępowań upadłościowych przez polskie sądy upadłościowe – przepisy jurysdykcyjne Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego- zagadnienia ogólne, upadłość osób fizycznych, HUK 2009, nr 2 (wspólnie z dr Anną Hrycaj)

 

20.    Otwieranie europejskich postępowań upadłościowych przez polskie sądy  upadłościowe – ustalanie właściwych przepisów jurysdykcyjnych, HUK 2009, nr1. s. 63-82 (wspólnie z dr Anną Hrycaj)

 

21.    Kształtowanie statutu spółki europejskiej (SE) z dualistycznym systemem organów w: „Kodeks spółek handlowych po pięciu latach“, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław 2006

 

22.    Das Prinzip der Gläubigergleichbehandlung im Europäischen Insolvenzrecht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2005

 

23.    Europejskie i polskie regulacje dotyczące informacji poufnych na rynku kapitałowym, Prawo Spółek Nr 2/2005 (wspólnie z dr K. Oplustilem)

 

24.    Aktualne tendencje w europejskim prawie spółek – orzecznictwo ETS i  planowane działania prawodawcze, Przegląd Prawa Handlowego Nr 5/2004 (wspólnie z dr K. Oplustilem)

 

25.    Aktualne tendencje w europejskim prawie spółek – nowe akty prawa wspólnotowego, Przegląd Prawa Handlowego Nr 4/2004 (współnie z dr K. Oplustilem)

 

26.    Prawo spółek – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Park 2001 (Red. J. Jacyszyn, M. Skory); współautor

 

27.    Wady i zalety spółki komandytowo-akcyjnej,( w): Kodeks spółek handlowych. Studia i materiały, Poznań - Kluczbork 2001(wspólnie z M. Orłowską)