Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Michał Raduła

Kontakt: 

pokój 406 A, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
michal.radula [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Środa: 11:00 - 13:00
 

Działalność naukowa: 

 

Absolwent Studiów Stacjonarnych Prawa i Studiów Stacjonarnych Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył także Szkołę Prawa Hiszpańskiego współorganizowaną przez Universidad Autonoma de Madrid i kurs prawniczego języka hiszpańskiego. Uczestnik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych, adwokat. Otworzył przewód doktorski na podstawie Uchwały nr 118/IX/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Działalność badawczą koncentruje w szczególności na regulacjach związanych z systemem ochrony zdrowia w Polsce. W polu zainteresowań pozostaje także prawo zamówień publicznych, prawo ochrony konkurencji oraz prawo własności intelektualnej.

 

Staż naukowy na Uniwersytecie w Walencji - 02.2017r. - 06.2017r.

 

Badania naukowe z zakresu prawa ochrony zdrowia w Columbia Law School i New York University School of Law - 09.2016r.

 

Członek zespołu powołanego celem przygotowania wyjaśnień do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1012) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2016r.

 

Kierownik projektu badawczego finansowanego z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, 2016r.

Kierownik projektu badawczego finansowanego z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, 2018/19r.
 

Wystąpienia na konferencjach:

 

1. Seminarium naukowe zorganizowane przez Zakład Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej UWr., Sądowa kontrola decyzji Prezesa UOKiK, Wrocław 2015r., referat pt. Sądowa kontrola decyzji Prezesa UOKiK w przedmiocie nadużywania pozycji dominującej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawo, ekonomia i informatyka w medycynie i farmacji, Wrocław 2015r., referat pt. Czy SPZOZ jest przedsiębiorcą?

3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytucjonalny wymiar regulacji sektora telekomunikacyjnego: sądy i inne organy publiczne, Wrocław 2016, referat pt.Telemedycyna jako usługa użyteczności publicznej - wymiar instytucjonalny.,

4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Wrocław 2016, referat pt. Prawa majątkowe jednostek, ich ograniczenia w stanach nadzwyczajnych.

5.  Seminarium naukowe zorganizowane przez Departament Prawa Cywilnego Uniwersytetu w Walencji, referat pt. Privatizacion de los hospitales en Polonia en el contexto del derecho a la salud, Walencja (Hiszpania) 2017r.

6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Państwo a Gospodarka. Nowe Prawo zamówień publicznych, Toruń 2020, referat pt. Konkurs na usługi projektowania architektonicznego i architektoniczno-budowlanego w świetle regulacji nowego prawa zamówień publicznych.

7. Konferencja Naukowa Ochrona zdrowia w czasach pandemii. Zagadnienia ekonomiczne, medyczne i publicznoprawne, Poznań 2021, referat pt. Wyłączenia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w ochronie zdrowia w czasach pandemii.

8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zamówienia publiczne w społecznej gospodarce rynkowej, Wrocław 2021, referat pt. Konkurs w nowym Prawie zamówień publicznych.

9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Profesjonalizacja zamówień publicznych. Wiedza, doświadczenie, odpowiedzialność, Kraków 2021, referat pt. Udzielenie zamówienia współwykonawcom w trybie partnerstwa innowacyjnego a odpowiedzialność za wykonanie umowy.

10. Konferencja Naukowa Reglamentacja działalności gospodarczej na rynku aptecznym. Uwarunkowania konstytucyjno-prawne, Wrocław 2022, referat pt. Odpowiedzialność odszkodowawcza organów administracji gospodarczej. 

11. X Ogólnopolska Konferencja PZP: Dwa lata funkcjonowania nowego Prawa zamówień publicznych - próba oceny i propozycje zmian, referat pt. Przedkontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza w zamówieniach publicznych.

12. Państwo a gospodarka. Zasady – instytucje – procedury, Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu Prof. dr hab. Bożeny Popowskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 6 czerwca 2024 r., Uwagi o drugoplanowych celach systemu zamówień publicznych.
 

Redakcja opracowań zbiorowych:

wspólnie z M. Błażewskim i T. Kocowskim, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Przegląd Prawa i Administracji. Tom CVI, Wrocław 2016, s. 343.

 

Inne publikacje:

Kryminalistyczne metody identyfikacji zwłok nieznanych [w:] Edukacja Prawnicza (publikacja w wersji elektronicznej).