mgr Michał Raduła

Doktorant

Kontakt: 
Email:
michal [dot] radula [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Staż zagraniczny - proszę o kontakt poprzez e-mail.

Działalność naukowa: 

 

Absolwent Studiów Stacjonarnych Prawa i Studiów Stacjonarnych Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył także Szkołę Prawa Hiszpańskiego współorganizowaną przez Universidad Autonoma de Madrid i kurs prawniczego języka hiszpańskiego. Uczestnik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych, aplikant adwokacki. Otworzył przewód doktorski na podstawie Uchwały nr 118/IX/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Działalność badawczą koncentruje w szczególności na regulacjach związanych z systemem ochrony zdrowia w Polsce. W polu zainteresowań pozostaje także prawo zamówień publicznych, prawo ochrony konkurencji oraz prawo własności intelektualnej.

 

Staż naukowy na Uniwersytecie w Walencji - 02.2017r. - 06.2017r.

 

Badania naukowe z zakresu prawa ochrony zdrowia w Columbia Law School i New York University School of Law - 09.2016r.

 

Członek zespołu powołanego celem przygotowania wyjaśnień do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1012) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2016r.

 

Kierownik projektu badawczego finansowanego z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, 2016r.

 

Wystąpienia na konferencjach:

 

1. Seminarium naukowe zorganizowane przez Zakład Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej UWr., Sądowa kontrola decyzji Prezesa UOKiK, Wrocław 2015r., referat pt. Sądowa kontrola decyzji Prezesa UOKiK w przedmiocie nadużywania pozycji dominującej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawo, ekonomia i informatyka w medycynie i farmacji, Wrocław 2015r., referat pt. Czy SPZOZ jest przedsiębiorcą?

3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytucjonalny wymiar regulacji sektora telekomunikacyjnego: sądy i inne organy publiczne, Wrocław 2016, referat pt.Telemedycyna jako usługa użyteczności publicznej - wymiar instytucjonalny.,

4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Wrocław 2016, referat pt. Prawa majątkowe jednostek, ich ograniczenia w stanach nadzwyczajnych.

5.  Seminarium naukowe zorganizowane przez Departament Prawa Cywilnego Uniwersytetu w Walencji, referat pt. Privatizacion de los hospitales en Polonia en el contexto del derecho a la salud, Walencja (Hiszpania) 2017r.

 

Publikacje: 

   

Redakcja opracowań zbiorowych:

wspólnie z M. Błażewskim i T. Kocowskim, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Przegląd Prawa i Administracji. Tom CVI, Wrocław 2016, s. 343.

 

  1. Działalność telekomunikacyjna jednostek samorządu terytorialnego a telemedycyna - wymiar instytucjonalny (w recenzji),

  2. Kompetencje wojewody w stosunku do podmiotów leczniczych w stanach nadzwyczajnych [w:] Przegląd Prawa i Administracji. Tom CVI. Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, (red.) M. Błażewski, T. Kocowski, M. Raduła, Wrocław 2016, s. 159 - 170.

  3. Concentration of the entrepreneurs on the pharmaceutical sector - european and polish competition law [w:] Administration of Innovative Processes in Ukraine's Economic System, Lwów 2015,

  4. The Interpretation of the concept of the public interest in the public competition law, based on the  judgment of the Court of Competition and Consumer Protection of 4 February 2015 (XVII Ama 163/11)

  5. SPZOZ jako przedsiębiorca w prawie podatkowym – refleksja w świetle orzecznictwa [w:] Przegląd Prawa i Administracji. Tom CIII. Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, (red.) T. Kocowski, J. Gola, Wrocław 2015, s. 207 - 218,

  6. Performing the economic activity by the medical subjects on the example of polish law [w:] Actual Problems of Ukraine's Economic System Functioning, Lwów 2015, 

  7. Sytuacja prawna pacjenta w świetle dyrektywy pacjenci bez granic [w:] Polska wobec standardów Unii Europejskiej, (red.) P. Kuczma, Polkowice 2015, s. 139 - 155;
  8. Gminny podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej a gospodarka komunalna [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, (red.) T. Kocowski, J. Gola, Wrocław 2014, s. 314 – 326. 
  9. Kompetencje nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w odniesieniu do podmiotów uprawnionych do badań lekarskich i psychologicznych niezbędnych do uzyskania licencji i świadectwa maszynisty [w:] Przegląd Komunikacyjny nr 12/2014, 
  10. Kryminalistyczne metody identyfikacji zwłok nieznanych [w:] Edukacja Prawnicza (publikacja w wersji elektronicznej).