Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Bogusław Sołtys

Kontakt: 

pokój 110, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 3752320
Email:
boguslaw [dot] soltys [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
wpae.uni.wroc.pl
Konsultacje: 

czwartek godz. 10.30-12.30, p. 110, budynek A

 
Działalność naukowa: 

 

1.      Zainteresowania badawcze:

 

Prawo gospodarcze i handlowe,

 

Prawo własności przemysłowej i intelektualnej,

 

Prawo konkurencji,

 

Sądownictwo polubowne (arbitrażowe),

 

Prawo i organizacja wolnych zawodów

 

2.      Dorobek naukowy:

 

a)   monografie:

 

B. Sołtys, Pojęcie i charakter klienteli w prawie polskim, Klientela przedmiotem obrotu i ochrony prawnej, Kluczbork - Poznań 1995r.

 

B. Sołtys, Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim, Kraków Zakamycze 2003r.

 

B. Pankowska-Lier, B. Sołtys, Umowa arbitrażowa w obrocie gospodarczym, WPiPG Warszawa 2004r.

 

b)     artykuły / rozdziały w monografiach / hasła encyklopedyczne /

 

B. Sołtys, Formy naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, Rejent 1992r., Nr 11, s. 49-62.     

 

B. Sołtys, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w projekcie nowej ustawy, Rejent 1993r., Nr 2, s. 90-103.

 

B. Sołtys, Charakter i konstrukcja prawa do znaku towarowego, Rejent 1993 r., Nr 3-4, s. 68-103.

 

B. Sołtys, Problematyka wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego, Rejent 1993r., Nr 5, s. 43-53.

 

B. Sołtys, Czy można zbyć wolny zawód ? Przegląd Prawa Handlowego 1995r., Nr 3, s. 27-29.

 

B. Sołtys, Glosa do Postanowienia Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z 26 stycznia 1993r., Glosa 1995r., Nr 8, s. 14-18.

 

B. Sołtys, Sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego, Przegląd Prawa Handlowego 1995r., Nr 7, s. 19-26.

 

B. Sołtys, Sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego oraz jego zorganizowanych części a podatek VAT, Rzeczpospolita z 17 września 1995r., Nr 217, s. 16.

 

B. Sołtys, Opłata skarbowa od czynności dotyczących przedsiębiorstwa oraz jego zorganizowanych części, Rzeczpospolita z 14 września 1995r., Nr 213, s. 16.

 

B. Sołtys, Egzekucja na przedsiębiorstwie, Rzeczpospolita z 2 listopada 1995r., Nr 254, s. 17.

 

B. Sołtys, Kontrowersje wokół pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Przegląd Prawa  Handlowego 1996r., Nr 2, s. 31-34.

 

B. Sołtys, J. Jacyszyn, Know-How jako wkład niepieniężny, Rzeczpospolita z 17 marca 1995r., Nr 65, s. 14.

 

J. Jacyszyn, B. Sołtys, Klientela jako wkład niepieniężny, Rzeczpospolita z 9 marca 1995r., Nr 58, s. 15.

 

J. Jezioro, B. Sołtys, Powszechny podatek dochodowy, Twórczość pracownicza akademickich nauczycieli naukowo-dydaktycznych, Rzeczpospolita z 16 listopada 1995r., Nr 265, s. 17.

 

J. Jezioro, B. Sołtys, Twórczość naukowa w ramach stosunku pracy a podatek dochodowy od osób fizycznych, Przegląd Podatkowy 1995r., Nr 12, s. 11-12.

 

B. Sołtys, Wybrane zagadnienia z likwidacyjnej sprzedaży przedsiębiorstwa państwowego oraz zorganizowanych części jego mienia (powielacz z konferencji zorganizowanej przez Wojewodę Wrocławskiego 25 maja 1995r. poświęconej prawno-ekonomicznym problemom przekształceń własnościowych w gospodarce).

 

B. Sołtys, Klientela przedmiotem aportu w spółkach kapitałowych, Acta Universitatis Wratislaviensis Wrocław 1995 r., Nr 1770, s. 109-137.

 

B. Sołtys, Klientela - Przedsiębiorstwo - Wolny zawód, Rejent 1995r., Nr 1, s. 124-145.

 

B. Sołtys, Sytuacja prawna nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa, Rejent 1996r. Nr 2, s. 81-90.

 

B. Sołtys, Opłata skarbowa od umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Podatkowy 1996r., Nr 7.

 

B. Sołtys, Prawo do urządzeń przesyłowych przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa, Przegląd Prawa i Administracji. Rozprawy z prawa handlowego pod red. J. Frąckowiaka, Tom LXIV, Acta Universitatis Wratislaviensis Wrocław 2004r.

 

B. Sołtys (w:) Prawniczy słownik wyrazów trudnych pod red. J. Bocia, Wyd. Kolonia Limited 2004r.

 

B. Sołtys, M. Podleś, Umowy z pośredniczącymi dostawcami usług internetowych (w:) W. Dubis, J. Jacyszyn, M. Leśniak, M. Podleś, M. Skory, B. Sołtys, Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym pod red. J. Gołaczyńskiego, Warszawa 2005r.

 

B. Sołtys, Zapis na sąd polubowny w prawie spółek (w:) Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 2842, Wrocław 2006r., s. 201-214.

 

B. Sołtys, Zawarcie umowy o arbitraż w formie elektronicznej (w:) Prawo umów elektronicznych pod red. J. Gołaczyńskiego, Zakamycze 2006r., s. 125-143.

 

B. Sołtys, M. Podleś, Wybrane uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Radca Prawny 2006r., Nr 5, s. 6-13.

 

B. Sołtys (w:) M. Ludwik, Ł. Błaszczak, Sądownictwo polubowne (arbitraż), Wzory czynności związanych z działalnością Sądu Polubownego CH BECK 2007 r., s. 314 – 341.

 

B. Sołtys, M. Podleś, Kontrola rozstrzygnięć o kosztach procesu, Radca Prawny 2007r., Nr 5, s. 71 - 82.

 

B. Sołtys, Forma umowy o arbitraż (w:) Europeizacja prawa cywilnego, Wolters Kluwer 2008r., s. 407-418.

 

B. Sołtys, Recenzja książki Łukasza Błaszczaka i Małgorzaty Ludwik, Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa CH Beck 2007r. Rejent 2008r., Nr 3.

 

M. Podleś, B. Sołtys, Reprezentacja Spółki cywilnej na tle jej charakteru prawnego, Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia. Prawo CCCIV pod red. E. Gniewka, Wrocław 2008r., s. 137-149.

 

B. Sołtys, M. Podleś, Granice formalizmu procedury cywilnej – wybrane aspekty dotyczące skargi kasacyjnej, Radca Prawny 2008r., Nr 6, s. 25-39.

 

B. Sołtys, M. Skory, Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu – podstawy funkcjonowania i orzekania, ADR Arbitraż i Mediacja 2008r., Nr  4, s. 181-185.

 

B. Sołtys, M. Podleś, Liability of Internet service providers [w:] A. Wiebe (red.) IT-Law in Poland, Wiedeń, Monachium 2009r., s. 191-201.

 

B. Sołtys, M. Podleś, Przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym, Radca Prawny 2010r., nr 1, s. 24-34.

 

B. Pankowska-Lier, B. Sołtys, Reklama usług prawnych w Niemczech, Radca Prawny 2012r. nr 124, s. 2-6.

 

B. Sołtys, Zasady ustalania cen dla rynku szpitalnego, mechanizmy kontroli i zmian, Farmakoekonomika Szpitalna 2012r., Nr 20, s. 29-32.

 

B. Sołtys, Porównywanie cen usług prawniczych (w:) Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, Oficyna Prawnicza, Wrocław 2012r., s. 419-427.

 

B. Sołtys, Prawnicze Spółki Kapitałowe, (w:) Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach, red. J. Frąckowiak, Acta Universitatis Wratislaviensis Wrocław, 2013r., s. 338-363.

 

B. Sołtys, Przetargi na dostawę leków w nowym systemie refundacji – problemy hurtowni farmaceutycznych, Farmakoekonomika Szpitalna 2013r., Nr 23, s. 22-23.

 

B. Sołtys, Jurysdykcja prewencyjna notariusza w umowach zawieranych przez dewelopera z konsumentami w odniesieniu do niedozwolonych postanowień umownych (art. 3851 i n. k.c.), Rejent 2013r., nr 12, s. 197-213.

 

B. Sołtys (w:) Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz pod red. B. Kaczmarek-Templin, P. Steca, D. Szostka, Warszawa CH. Beck 2014r., s. 281-292.

 

B. Sołtys, Koszty postępowania arbitrażowego – wybrane zagadnienia na tle sporów dotyczących kontraktów FIDIC, ADR Arbitraż i Mediacja 2014r., Nr 3, s. 39-47.

 

B. Sołtys, Bariery rozwoju osobowych spółek wielodyscyplinarnych z udziałem regulowanych zawodów prawniczych, Rejent 2014r.

 

c)    granty / projekty badawcze

 

Prawo oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorstwo – zakończony

 

4)     udział w radach naukowych i redakcjach czasopism/ stowarzyszeń

 

członek rady programowej czasopisma ADR Arbitraż i Mediacja

 

redaktor tematyczny czasopisma OIRP we Wrocławiu - Przegląd Radcowski

5)     stypendia / staże naukowe:

 

Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

 

6)     nagrody:

 

Nagroda za najlepszą pracę magisterską

 

Nagroda i wyróżnienie za pracę doktorską

 

Pięć nagród Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne

 

7)     Działalność pozauczelniana:

 

Radca prawny

 

Arbiter sądownictwie polubownym stałym i ad hoc

 

Prezes Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu

 

Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu i Przewodniczący wizytatorów

 

Członek Komisji Egzaminacyjnych Egzaminu zawodowego radcy prawnego

 

Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych

  

Autor wielu ekspertyz sporządzonych na zlecenie różnych instytucji publicznych.