Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Jakub Łakomy

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika mgr Jakub Łakomy
Kontakt: 

pokój 304, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26
 

Email:
jakub [dot] lakomy2 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w najbliższym tygodniu (7-13.10) moje konsultacje odbędą się w poniedziałek, 7.10, w godzinach 7:45-9:45

W dalszej części semestru będę dyżurował w piątki w godzinach 11:15-13:15.

Konsultacje odbywają się w pokoju 304 w budynku A.

zapraszam również do kontaktu mailowego,

I would like to kindly inform you that in the coming week (7-13.10) my office hours will take place on Monday, 7.10, between 7:45 and 9:45 AM

Later in this semester I will be available on Fridays between 11:15 and 13:15 AM

Office hours take place in room 304 in building A.

I also invite you to contact by email,

​Jakub Łakomy

 

Działalność naukowa: 

W okresie studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, moje zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół zagadnień związanych z problematyką interdyscyplinarności w obszarze nauk prawnych, w szczególności zaś z postmodernistyczną krytyką naturalistycznej i modernistycznej koncepcji integracji zewnętrznej nauk i idei konsiliencji. Moja praca magisterska napisana pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Batora była zatytułowana Integracja zewnętrzna nauk prawnych na przykładzie integracji z naukami politycznymi. Zajmowałem się w niej rekonstrukcją pojęcia integracji zewnętrznej i wewnętrznej nauk prawnych, a także koncepcji ontologicznej złożoności prawa i wielopłaszczyznowości metodologicznej prawoznawstwa, korzystając przede wszystkim z dorobku profesorów Jerzego Wróblewskiego oraz Kazimierza Opałka. Zasadnicza część mojej pracy była poświęcona ukazaniu słabości tych koncepcji z perspektywy najnowszych nurtów teorii prawa, epistemologii i filozofii polityki wywodzących się z nurtów postmodernistycznych i poststrukturalistycznych.

Moja rozprawa doktorska, zatytułowana "Ewolucja koncepcji interpretacji prawniczej. Między semantyką a polityką." jest obecnie przygotowywana pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Batora.

W swojej rozprawie przedstawiam przemiany w pojmowaniu koncepcji wykładni prawa - od strukturalizmu i klasycznych ujęć pozytywistycznych, które dają prymat znaczeniu językowemu tekstu prawnego do poststrukturalizmu, który w sposób nieunikniony wprowadza do problematyki interpretacji polityczność (the political). Ewolucję pojmowania koncepcji wykładni prawa ilustruję przede wszystkim poprzez rekonstrukcję poglądów filozoficznoprawnych, epistemologicznych oraz filozoficznopolitycznch neopragmatysty - Stanleya Fisha, a także przedstawiciela ruchu studiów krytycznych nad prawem - Duncana Kennedy'ego. Narzędziem do analizy polityczności w prawoznawstwie są dla mnie koncepcje belgijskiej filozofki polityki - Chantal Mouffe.

W chwili obecnej sprawuję funkcję wykonawcy w dwóch projektach badawczych Narodowego Centrum Nauki:

Od 2017 – Wykonawca w projekcie badawczym NCN SONATA nr UMO-2016/21/D/HS5/03912 „Polityczność i legitymizacja orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”

Od 2017Wykonawca w projekcie badawczym NCN OPUS nr UMO- 2016/21/B/HS5/00164 "Idea apolityczności prawoznawstwa wobec krytyki nowoczesnej filozofii wiedzy"