Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Jakub Łakomy

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Jakub Łakomy
Kontakt: 

pokój 304, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26
 

Telefon:
+48 71 375 2324
Email:
jakub.lakomy2 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

konsultacje w semestrze zimowym odbywają się we wtorki 9:00-11:00
konsultacje dla studentów zaocznych odbędą się w dniach:
8.10 8:30 - 9:30
3.12 8:30 - 9:30
7.01 8:30 - 9:30
28.01 8:30 - 9:30
29.01 13:00 - 14:00
29.01 15:30-16:30 
4.02     11:00-13:00

Wszystkie konsultacje odbywają się stacjonarnie w gabinecie 304 w budynku A. W celu umówienia się w tym czasie na konsultacje zdalne, za pośrednictwem MS TEAMS, proszę o wiadomość e-mail dzień wcześniej.

office hours in the winter semester are held on Tuesdays 9:00-11:00

All office hours are held in office 304 in building A.
To arrange a remote office hours, via MS TEAMS, please email me the day before.

 

Działalność naukowa: 

W okresie studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, moje zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół zagadnień związanych z problematyką interdyscyplinarności w obszarze nauk prawnych, w szczególności zaś z postmodernistyczną krytyką naturalistycznej i modernistycznej koncepcji integracji zewnętrznej nauk i idei konsiliencji.

W pracy magisterskiej: "Integracja zewnętrzna nauk prawnych na przykładzie integracji z naukami politycznymi." zajmowałem się rekonstrukcją pojęcia integracji zewnętrznej i wewnętrznej nauk prawnych, a także koncepcji ontologicznej złożoności prawa i wielopłaszczyznowości metodologicznej prawoznawstwa, korzystając przede wszystkim z dorobku profesorów Jerzego Wróblewskiego oraz Kazimierza Opałka. Zasadnicza część mojej pracy była poświęcona ukazaniu słabości tych koncepcji z perspektywy najnowszych nurtów teorii prawa, epistemologii i filozofii polityki wywodzących się z nurtów postmodernistycznych i poststrukturalistycznych.

Rozprawa doktorska:  "Ewolucja koncepcji interpretacji prawniczej. Między semantyką a polityką." została przygotowana pod opieką naukową prof. dr hab. Andrzeja Batora.

W swojej rozprawie przedstawiam przemiany w pojmowaniu koncepcji wykładni prawa - od strukturalizmu i klasycznych ujęć pozytywistycznych, które dają prymat znaczeniu językowemu tekstu prawnego do poststrukturalizmu, który w sposób nieunikniony wprowadza do problematyki interpretacji polityczność (the political). Ewolucję pojmowania koncepcji wykładni prawa ilustruję przede wszystkim poprzez rekonstrukcję poglądów filozoficznoprawnych, epistemologicznych oraz filozoficznopolitycznch neopragmatysty - Stanleya Fisha, a także przedstawiciela ruchu studiów krytycznych nad prawem - Duncana Kennedy'ego. Narzędziem do analizy polityczności w prawoznawstwie są dla mnie koncepcje belgijskiej filozofki polityki - Chantal Mouffe.