Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Jakub Łakomy

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika mgr Jakub Łakomy
Kontakt: 

pokój 304, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26
 

Telefon:
+48 71 375 2324
Email:
jakub.lakomy2 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:

zostają zawieszone od 11.03.2020 r.

Na podstawie § 2 ust. 3 zarządzenia nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. - odwołuje się bezpośrednie konsultacje dla studentów. Konsultacje przeprowadzane będą drogą elektroniczną (e-mail). Pod mailem jestem dostępny codziennie i będę odpisywał niezwłocznie. W sprawach wymagających rozmowy osobistej bardzo proszę o informację drogą mailową - odpiszę wraz z informacją o moim numerze telefonu.

Office hours in the 2019/2020 summer semester:

suspended from 11/03/2020 until further notice

Pursuant to § 2 item 3 of Ordinance No. 29/2020 of the Rector of the University of Wrocław of March 11, 2020 - "direct" office hours for students are cancelled. They will be carried out by e-mail. I am available daily by e-mail and I will write back as soon as possible. In matters requiring a personal conversation, I am asking for information via e-mail - I will reply with my phone number.

Działalność naukowa: 

W okresie studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, moje zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół zagadnień związanych z problematyką interdyscyplinarności w obszarze nauk prawnych, w szczególności zaś z postmodernistyczną krytyką naturalistycznej i modernistycznej koncepcji integracji zewnętrznej nauk i idei konsiliencji. Moja praca magisterska napisana pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Batora była zatytułowana Integracja zewnętrzna nauk prawnych na przykładzie integracji z naukami politycznymi. Zajmowałem się w niej rekonstrukcją pojęcia integracji zewnętrznej i wewnętrznej nauk prawnych, a także koncepcji ontologicznej złożoności prawa i wielopłaszczyznowości metodologicznej prawoznawstwa, korzystając przede wszystkim z dorobku profesorów Jerzego Wróblewskiego oraz Kazimierza Opałka. Zasadnicza część mojej pracy była poświęcona ukazaniu słabości tych koncepcji z perspektywy najnowszych nurtów teorii prawa, epistemologii i filozofii polityki wywodzących się z nurtów postmodernistycznych i poststrukturalistycznych.

Moja rozprawa doktorska, zatytułowana "Ewolucja koncepcji interpretacji prawniczej. Między semantyką a polityką." jest obecnie przygotowywana pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Batora.

W swojej rozprawie przedstawiam przemiany w pojmowaniu koncepcji wykładni prawa - od strukturalizmu i klasycznych ujęć pozytywistycznych, które dają prymat znaczeniu językowemu tekstu prawnego do poststrukturalizmu, który w sposób nieunikniony wprowadza do problematyki interpretacji polityczność (the political). Ewolucję pojmowania koncepcji wykładni prawa ilustruję przede wszystkim poprzez rekonstrukcję poglądów filozoficznoprawnych, epistemologicznych oraz filozoficznopolitycznch neopragmatysty - Stanleya Fisha, a także przedstawiciela ruchu studiów krytycznych nad prawem - Duncana Kennedy'ego. Narzędziem do analizy polityczności w prawoznawstwie są dla mnie koncepcje belgijskiej filozofki polityki - Chantal Mouffe.

W chwili obecnej sprawuję funkcję wykonawcy w dwóch projektach badawczych Narodowego Centrum Nauki:

Od 2017 – Wykonawca w projekcie badawczym NCN SONATA nr UMO-2016/21/D/HS5/03912 „Polityczność i legitymizacja orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”

Od 2017Wykonawca w projekcie badawczym NCN OPUS nr UMO- 2016/21/B/HS5/00164 "Idea apolityczności prawoznawstwa wobec krytyki nowoczesnej filozofii wiedzy"