Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Jakub Łakomy

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika mgr Jakub Łakomy
Kontakt: 

pokój 304, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26
 

Telefon:
+48 71 375 2324
Email:
jakub.lakomy2 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

My office hours this semester (until 3 April remotely, on MS TEAMS) are held on Fridays from 9:30 to 11:30 AM.
  

Działalność naukowa: 

W okresie studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, moje zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół zagadnień związanych z problematyką interdyscyplinarności w obszarze nauk prawnych, w szczególności zaś z postmodernistyczną krytyką naturalistycznej i modernistycznej koncepcji integracji zewnętrznej nauk i idei konsiliencji. Moja praca magisterska napisana pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Batora była zatytułowana Integracja zewnętrzna nauk prawnych na przykładzie integracji z naukami politycznymi. Zajmowałem się w niej rekonstrukcją pojęcia integracji zewnętrznej i wewnętrznej nauk prawnych, a także koncepcji ontologicznej złożoności prawa i wielopłaszczyznowości metodologicznej prawoznawstwa, korzystając przede wszystkim z dorobku profesorów Jerzego Wróblewskiego oraz Kazimierza Opałka. Zasadnicza część mojej pracy była poświęcona ukazaniu słabości tych koncepcji z perspektywy najnowszych nurtów teorii prawa, epistemologii i filozofii polityki wywodzących się z nurtów postmodernistycznych i poststrukturalistycznych.

Moja rozprawa doktorska, zatytułowana "Ewolucja koncepcji interpretacji prawniczej. Między semantyką a polityką." jest obecnie przygotowywana pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Batora.

W swojej rozprawie przedstawiam przemiany w pojmowaniu koncepcji wykładni prawa - od strukturalizmu i klasycznych ujęć pozytywistycznych, które dają prymat znaczeniu językowemu tekstu prawnego do poststrukturalizmu, który w sposób nieunikniony wprowadza do problematyki interpretacji polityczność (the political). Ewolucję pojmowania koncepcji wykładni prawa ilustruję przede wszystkim poprzez rekonstrukcję poglądów filozoficznoprawnych, epistemologicznych oraz filozoficznopolitycznch neopragmatysty - Stanleya Fisha, a także przedstawiciela ruchu studiów krytycznych nad prawem - Duncana Kennedy'ego. Narzędziem do analizy polityczności w prawoznawstwie są dla mnie koncepcje belgijskiej filozofki polityki - Chantal Mouffe.

W chwili obecnej sprawuję funkcję wykonawcy w dwóch projektach badawczych Narodowego Centrum Nauki:

Od 2017 – Wykonawca w projekcie badawczym NCN SONATA nr UMO-2016/21/D/HS5/03912 „Polityczność i legitymizacja orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”

Od 2017Wykonawca w projekcie badawczym NCN OPUS nr UMO- 2016/21/B/HS5/00164 "Idea apolityczności prawoznawstwa wobec krytyki nowoczesnej filozofii wiedzy"