prof. dr hab. Piotr Machnikowski

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pok. 101 bud. A

Telefon:
713752367
Email:
piotr [dot] machnikowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

czwartek 14.30 - 16.30

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Piotr Machnikowski
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze

 

Część ogólna prawa cywilnego oraz prawo zobowiązań, w ujęciu krajowym i porównawczym.

 

2. Dorobek naukowy

Prof. dr hab. Piotr Machnikowski jest autorem czterech monografii wydanych w Polsce i współautorem dwóch monografii opublikowanych za granicą, współredaktorem i współautorem komentarza do Kodeksu cywilnego, współautorem kilku tomów Systemu Prawa Prywatnego, autorem ponad stu artykułów, glos i rozdziałów w monografiach opublikowanych w kraju i za granicą.

Brał udział w pracach European Research Group on Existing EC Private Law (Acquis Group), współtworząc zbiór reguł modelowych europejskiego prawa umów Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles) w ramach prac nad Draft Common Frame of Reference – najpoważniejszym projektem unifikacyjnym w dziedzinie europejskiego prawa prywatnego. Obecnie jest członkiem European Group on Tort Law, prowadzącej badania prawnoporównawcze w dziedzinie prawa deliktowego.

 

3. Projekty badawcze

1)  2007-2009 - kierownik projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr N110 003 32/0255) „Instytucje ochrony zaufania w polskim prawie umów na tle prawa europejskiego i porównawczego; ich wpływ na funkcjonowanie obrotu gospodarczego oraz konkurencyjność gospodarki”

2) 2011-2014 - kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Opus) „Nowe narzędzia likwidacji barier w handlu na jednolitym rynku Unii Europejskiej - Instrument Opcjonalny Europejskiego Prawa Umów i Dyrektywa o Prawach Konsumentów oraz ich wpływ na prawo polskie”;

3) 2013-2016 - kierownik międzynarodowego projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Harmonia) „Regulacja odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny w Prawie Unii Europejskiej i w prawach krajowych wobec rozwoju nowych technologii”.

Ponadto prof. dr hab. Piotr Machnikowski uczestniczy obecnie jako wykonawca w projektach badawczych "Public Authorities Liability" oraz "Prescription in Tort Law" prowadzonych przez European Group on Tort Law

 

4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

Prof. dr hab. Piotr Machnikowski należy do międzynarodowych organizacji naukowych:

- International Academy of Comparative Law (associate member), 

- European Law Institute,

- Society of European Contract Law (SECOLA).

Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism "Studia Prawa Prywatnego" i "Przegląd Prawa i Administracji", recenzentem wielu innych krajowych czasopism prawniczych oraz członkiem Board of National Correspondents międzynarodowego czasopisma „Opinio Iuris in Comparatione”.

 

5. Stypendia, staże naukowe

Prof. dr hab. Piotr Machnikowski był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wykładał na uniwersytetach w Antwerpii i Santiago de Compostela, przebywał w celach naukowych na wielu uczelniach zagranicznych.

 

6. Nagrody

Rozprawy doktorska i habilitacyjna prof. Piotra Machnikowskiego zostały wyróżnione drugimi nagrodami w konkursach "Państwa i Prawa". Za monografię "Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umowy" autor otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

7. Działalność pozauczelniana

Prof. dr hab. Piotr Machnikowski w latach 2013-2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. 

Jest także radcą prawnym i pełni funkcje arbitra w krajowym i międzynarodowym arbitrażu handlowym.

Publikacje: 

a) monografie

1) Weksel własny in blanco, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, ss. 261

2) Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005, ss. XXXIII + 377

3) Prawo wekslowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, ss. 250

4) Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, ss. 211

5) Contract Law in Poland, Kluwer Law International, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2011 (wyd. 2. 2014, wyd. 3. 2017), ss. 212 (współautorzy: J. Balcarczyk, M. Drela)

6) Intellectual Property Law in Poland (współautorzy: J. Balcarczyk, A. Górnicz-Mulcahy), Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2014 (wyd. 2. 2017), ss.208

 

b) artykuły, rozdziały w monografiach, glosy, podręczniki, redakcja prac zbiorowych

1)  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8.05.1997, II CKN 158/97, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1998, nr 7-8, poz. 138

2)  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.05.1998, III CKN 531/97, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1999, nr 7-8, poz. 140

3)  Hipoteka na wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, „Rejent” 2000, nr 3, s. 98-117

4)  Porozumienie wekslowe, „Przegląd Sądowy” 2000, nr 6, s. 65 - 84

5)  Numerus clausus papierów wartościowych inkorporujących wierzytelności, „Państwo i Prawo” 2000, nr 8, s. 53 - 65

6)  Perspektywa wprowadzenia do prawa polskiego papierów wartościowych inkorporujących prawa rzeczowe, „Radca Prawny” 2000, nr 5, s. 70 - 81

7)  Uprawnienia kształtujące w zobowiązaniowych stosunkach prawnych                         (w:) O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina (red. E.Gniewek), Kraków 2000, s. 237 - 276

8)  Uwagi do projektowanych zmian przepisów kodeksu cywilnego dotyczących zawierania umów (współautorzy E.Gniewek, A.Łuszpak-Zając), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001, nr 1, s. 99 - 113

9)  O niektórych zagadnieniach „weksli dyskontowych”, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 3, s. 30-33

10) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24.10.2000 r., V CKN 136/00, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2002, nr 3, poz. 38

11) Recenzja pracy Fryderyka Zolla „Klauzule dokumentowe. Prawo dokumentów dłużnych ze szczególnym uwzględnieniem papierów wartościowych”, „Państwo i Prawo” 2002 nr 4/2002, s. 85-88

12) Uchwała jedynego wspólnika a art. 173 k.s.h. (współautor E.Marszałkowska-Krześ), „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 6, s. 35-39

13) Papiery wartościowe (w:) Podstawy prawa cywilnego i handlowego, red. E. Gniewek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, t. II, s. 1-33

14) Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16.04.2002 r., V CK 41/02, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2003, nr 2, poz. 22

15) Znaczenie nowelizacji art. 495§2 k.p.c. dla procesu wekslowego, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 5, s. 74-82

16) Kierunek zmian w przepisach o zawieraniu umów, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2003, nr 2, s. 13-28

17) Nowa regulacja zawarcia umowy w trybie przetargowym (współautor A. Łuszpak-Zając), „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, Nr 9, s. 10-16

18)  Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym (w:) System Prawa Prywatnego, tom 3, Prawo rzeczowe (red. T. Dybowski), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 1-62

19) Odpowiedzialność odszkodowawcza przedsiębiorcy składowego według art. 855 k.c., „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 2545 „Przegląd Prawa i Administracji” LVII, Wrocław 2003, s. 43-56

20) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22.11.2002 r., IV CKN 1526/00, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2003, nr 12, poz. 159

21) Zmiany w przepisach k.c. o zawieraniu umów w trybie ofertowym i rokowaniowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2004, Nr 1, s. 4-13

22) Skutki prawne ulepszenia przedmiotu najmu według art. 676 k.c. (w:) Zawieranie i wykonywanie umów. Wybrane zagadnienia, red. E. Gniewek, Prawo CCLXXXIX, Wrocław 2004, s. 209-231

23) Umowa przedwstępna po nowelizacji kodeksu cywilnego – wybrane zagadnienia, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 2642 „Przegląd Prawa i Administracji” LX, Wrocław 2004, s. 79-93

24) w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do artykułów 1-534 (red. E. Gniewek), Warszawa 2004, ss. 3-45 (43), 193-301 (109), 405-430 (26), 761-811 (51), 848-858 (11), 915-967 (53), 1355-1372 (18) – razem 311 stron

25) w: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do artykułów 535-1088 (red. E. Gniewek), Warszawa 2004, ss. 367-398 (32), 573-592 (20), 713-756 (44) – razem 96 stron

26) O „Elementach zobowiązaniowego stosunku prawnego” Alfreda Kleina, w: A. Klein, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 2005

27) Redakcja naukowa pracy A. Kleina, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 2005

28) O pojęciach długu i odpowiedzialności w zobowiązaniu, „Edukacja Prawnicza” 2005, Nr 11, s. 29-33

29) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 19 listopada 2004 r., V CK 228/04, OSP 2005, Nr 11, poz. 130

30) Rodzaje ustawowych ograniczeń swobody kształtowania treści zobowiązania, „Monitor Prawniczy” 2005, Nr 24, s. 1241-1249

31) w: Kodeks cywilny. Komentarz (red. E. Gniewek), wyd. 2, Warszawa 2006

32) Zasada swobody umów jako problem kodyfikacyjny, w: Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.) (red. M. Sawczuk), Kraków 2006, s. 211-234

33) Uwagi wstępne o podstawach odpowiedzialności cywilnej za zawiedzione zaufanie, w: Odpowiedzialność w prawie cywilnym, red. P. Machnikowski, Prawo CCC, Wrocław 2006, s. 215-224

34) Redakcja zbioru pt. Odpowiedzialność w prawie cywilnym (Prawo CCC, Wrocław 2006)

35) Struktura zobowiązania, w: System Prawa Prywatnego, tom 5, Prawo zobowiązań – część ogólna (red. E. Łętowska), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 107-168

36) Swoboda umów, w: System Prawa Prywatnego, tom 5, Prawo zobowiązań – część ogólna (red. E. Łętowska), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 416-453

37) Treść umowy, w: System Prawa Prywatnego, tom 5, Prawo zobowiązań – część ogólna (red. E. Łętowska), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 455-537

38) Zasady Europejskiego Prawa Umów a przepisy Kodeksu cywilnego o zawarciu umowy, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2006, nr 3-4, s. 77-87

39) W sprawie ważności zobowiązań cywilnoprawnych, których skutkiem jest ograniczenie swobody wykonywania mandatu posła i senatora, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2, s. 148-163 (opublikowane także w: Mandat wolny a zobowiązania cywilnoprawne, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2007, s. 53-71)

40) Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym (w:) System Prawa Prywatnego, tom 3, Prawo rzeczowe (red. T. Dybowski), wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 1-69

41) w: Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles). Contract I, Sellier, München 2007 (współautor, s. 255-278)

42) Odpowiedzialność przedkontraktowa – jej podstawy, przesłanki i funkcje, w: Europeizacja Prawa Prywatnego (red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar), Warszawa 2008, t. I, s. 699-720

43) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 14 listopada 2006 r., II CSK 205/06, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2008, nr 1, poz. 9 (s. 55-59)

44) Wybrane problemy regulacji czynności prawnych w nowym kodeksie cywilnym, „Rejent” 2008, Nr 2, s. 130-153

45) Acquis Principles, w: Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law (red. R. Schulze), Sellier, München 2008, współautor M. Szpunar (s. 302-306, 309-311, 323-324, 329)

46) Umowa o zwolnienie poręczyciela z obowiązku świadczenia, „Monitor Prawniczy” 2008, Nr 9, s. 496-504

47) Przepisy dotyczące czynności prawnych w projekcie Common Frame of Reference i w Principles of the Existing EC Contract Law, „Rejent” 2008, Nr 4, s. 22-54 (część I) i Nr 5, s. 42-62 (część II)

48) O zdolności deliktowej, w: Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia (red. E. Gniewek), AUWr No 3048, Prawo CCCIV, Wrocław 2008, s. 111-125

49) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 15 lutego 2007 r., II CSK 372/06, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2008, Nr 6, poz. 69, s. 469-472

50) w: Kodeks cywilny. Komentarz (red. E. Gniewek), wyd. 3, Warszawa 2008

51) Odpowiedzialność za własne czyny, w: System Prawa Prywatnego, tom 6, Prawo zobowiązań – część ogólna (red. A. Olejniczak), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 363-428

53) Odpowiedzialność za wykonawcę powierzonej czynności, w: System Prawa Prywatnego, tom 6, Prawo zobowiązań – część ogólna (red. A. Olejniczak), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 428-447

54) Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta (współautor A. Śmieja), w: System Prawa Prywatnego, tom 6, Prawo zobowiązań – część ogólna (red. A. Olejniczak), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 486-506

55) Jan Kosik – naukowiec, organizator, żołnierz, w: Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, AUWr 3161, Prawo CCCVIII, Wrocław 2009, s. 7-13

56) Odpowiedzialność za podwładnego, w: Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, AUWr 3161, Prawo CCCVIII, Wrocław 2009, s. 359-375

57) redakcja tomu pt. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, AUWr 3161, Prawo CCCVIII, Wrocław 2009

58) Podstawy prawa wekslowego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, ss. 128

59) w: Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles). Contract II, Sellier, München 2009 (współautor s. 339-355, 361-367, 401-404, 408-410, 421, 425-426; autor s. 380-398, 464-474)

60) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 10 października 2008 r., II CSK 221/08, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2010, nr 1, poz. 3, s. 19-23

61) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP 122/08 (współautor: J. Kuźmicka-Sulikowska), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2010, nr 2, poz. 18, s. 120-126

62) Aktualne zjawiska i tendencje w europejskim prawie umów (2006-2008), w: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27.9.2008 r.) pod red. E. Gniewka, K. Górskiej i P. Machnikowskiego, Warszawa 2010, s. 235-247

63) redakcja tomu „Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27.9.2008 r.)”, Warszawa 2010 (współredaktorzy E. Gniewek, K. Górska)

64) Regulacja fazy przedkontraktowej w Draf Common Frame of Reference i w Acquis Principles / Regulace předsmluvní fáze v Draft Common Frame of Reference a v Acquis Principles, w: Macurův jubilejní památník (k nedožitým osmdesátinám profesora Josefa Macura), Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 159-197

65) redakcja tomu “Współczesne problem prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka”, C.H. Beck, Warszawa 2010 (współredaktor J. Gołaczyński)

66) Nabycie własności rzeczy ruchomej od nieuprawnionego – dziś i jutro, w: J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Współczesne problem prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010, s. 335-345

67) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 28 stycznia 2010 r., I CSK 249/09, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2010, nr 11, poz. 111

68) Ocena funkcjonowania i kierunki zmian prawa UE w zakresie ochrony konsumentów na przykładzie dyrektywy o podróżach, w: Aktualne tendencje w prawie konsumenckim, pod red. R. Stefanickiego, Wrocław 2010, s. 97-115

69) w: Kodeks cywilny. Komentarz (red. E. Gniewek), wyd. 4, Warszawa 2011

70) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 16 grudnia 2009 r., I CSK 162/09, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2011, nr 1, poz. 11, s. 67-76

71) Damages for the infringement of intellectual property rights under EU law, w: Compensation of Private Losses. The Evolution of Torts in European Business Law (red. R. Schulze), Sellier, Munich 2011, s. 75-90

72) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 21.10.2010 r., IV CSK 112/10, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2011, nr 10, poz. 110, s. 772-778

73) Uwagi o podstawie odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za wadliwe rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, w: Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza (red. Z. Kubot, T. Kuczyński), Warszawa 2011, s. 139-149

74) Odpowiedzialność za majątkowe skutki naruszenia dobra osobistego w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego, w: Dobra osobiste w XXI wieku. Nowe wartości, zasady, technologie (red. J. Balcarczyk), Warszawa 2012, s. 19-34

75) Prawo prywatne Unii Europejskiej i jego wpływ na prawo polskie (współautor: T. Pajor), w: System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna (red. M. Safjan), wyd. 2, Warszawa 2012, s. 255-316

76) Odpowiedzialność odszkodowawcza w razie niewykonania umowy przedwstępnej, w: Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa (red. J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz), Białystok 2012, s. 548-556

77) Prawo deliktowe Unii Europejskiej – zarys struktury, w: Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. B.Gawlikowi (red. J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll), Warszawa 2012, s. 203-217

78) Struktura zobowiązania, w: System Prawa Prywatnego, tom 5, Prawo zobowiązań – część ogólna (red. E. Łętowska), Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 119-181

79) Swoboda umów, w: System Prawa Prywatnego, tom 5, Prawo zobowiązań – część ogólna (red. E. Łętowska), Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 462-501

80) Treść umowy, w: System Prawa Prywatnego, tom 5, Prawo zobowiązań – część ogólna (red. E. Łętowska), Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 503-589

81) w: Kodeks cywilny. Komentarz (red. E. Gniewek, P. Machnikowski), wyd. 5, Warszawa 2013

82) Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, w: System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, wyd. 3, Warszawa 2013, s. 1-70

83) Funkcja prewencyjna roszczeń pieniężnych powstających w razie naruszenia praw własności intelektualnej, w: Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi (red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc), Warszawa 2013, s. 493-513

84) Naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności deliktowej Unii Europejskiej, w: Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka, doktora Marka Zagrosika (red. J. Mazurkiewicz), Wrocław 2013, s. 303-310

85) Międzynarodowe prawo wekslowe i czekowe, „Studia Prawa Prywatnego” 2013, nr 3-4, s. 17-29

86) Zarys prawa cywilnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, współredaktor (z E. Gniewkiem), autor s. 3-46, 110-134

87) Odpowiedzialność za własne czyny, w: System Prawa Prywatnego, tom 6, Prawo zobowiązań – część ogólna (red. A. Olejniczak), Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 381-450

88) Odpowiedzialność za wykonawcę powierzonej czynności, w: System Prawa Prywatnego, tom 6, Prawo zobowiązań – część ogólna (red. A. Olejniczak), Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 451-470

89) Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta (współautor A. Śmieja), w: System Prawa Prywatnego, tom 6, Prawo zobowiązań – część ogólna (red. A. Olejniczak), Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 512-532

90) Sufficiently Serious Breach of a Rule of Law Intended to Confer Rights on Individuals. A Commentary on the Decision of the Court of Justice of the European Union in Case C-221/10 P, Artegodan GmbH v European Commission et Federal Republic of Germany, 19 April 2012, ), “Journal of European Tort Law” Vol. 5 (2014), Issue 1, pp. 98-104

91) w: Kodeks cywilny. Komentarz (red. E. Gniewek, P. Machnikowski), wyd. 6, Warszawa 2014

92) Poland, w: Private Law Reform (red. P. Lavicky, J. Hurdik et al.), Brno 2014, s. 197-212

93) Międzynarodowe prawo wekslowe i czekowe, w: System Prawa Prywatnego, t. 20B, Prawo prywatne międzynarodowe (red. M. Pazdan), Warszawa 2015, s. 707-723

94) Prawo zobowiązań w 2025 roku. Nowe technologie, nowe wyzwania, w: Współczesne problemy prawa zobowiązań (red. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska), Warszawa 2015, s. 379-395

95) Merger Clause in Contracts under Polish Law, w: The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration (red. B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz), Warsaw 2015, s. 182-190

96) Rozwój unijnej regulacji zobowiązań umownych służących wymianie dóbr, „Studia Prawa Prywatnego” 2015, nr 1, s. 3-23

97) Anerkennug von punitive damages- und actual damages- Urteilen in Polen, „IPRax – Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts” 2015, Heft 5, s. 453-458 (współautor M. Margoński)

98) Kilka uwag o celach, metodach i kompetencji Unii Europejskiej do ujednolicania prawa prywatnego dotyczącego przepływu towarów, „Przegląd Prawa i Administracji” C/1, Wrocław 2015, s. 443-460

99) Prawo właściwe dla odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt według art. 5 Rzym II, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2015, z. 4, s. 817-848

100) Kodeks cywilny. Komentarz (red. E. Gniewek, P. Machnikowski), wyd. 7, Warszawa 2016

101) Pełnomocnictwo opiekuńcze w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w latach 2012-2015, „Rejent” 2016, nr 5, s. 50-59

102) Product Defect and Damage: A Commentary on the Decision of the Court of Justice of the European Union in Joined Cases C-504/13 and C-504/13, Boston Scientific Medizintechnik GmbH v AOK Sachsen-Anhalt — Die Gesundheitskasse (C503/13) and Betriebskrankenkasse RWE (C504/13), 5 March 2015, „Journal of European Tort Law” 2016, 7(2), s. 229-236

103) European Product Liability: An Analysis of the State of the Art in the Era of New Technologies, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland 2016, ss. 705 (red. P. Machnikowski) 

104) recenzja: Anna Piszcz, Dominik Wolski (red.), Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji. Warszawa, 2016 „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2016, nr 5, s. 150-155

105) Regulacja przedawnienia roszczeń w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w latach 2014-2015, w: T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz (red.), Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Warszawa 2016, s. 1000-1015

106) The Liability of Public Authorities in the European Union, w: K. Oliphant (ed.), The Liability of Public Authorities in Comparative Perspective, Intersentia Cambridge-Antwerp-Portland 2016, s. 559-585

107) Zarys prawa cywilnego, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2016, (red. E. Gniewek, P. Machnikowski)

108) Ważność umowy ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym – wybrane zagadnienia, w: M. Szczepańska (red.), Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie, Warszawa 2017, s. 36-52

109) Regulation of Damages on National or European Level, w: R. Schulze, D. Staudenmayer, S. Lohsse (eds.), Contracts for the Supply of Digital Content: Regulatory Challenges and Gaps, Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden, 2017, s. 141-153

110) Harmonizacja maksymalna jako metoda zbliżania prawa zobowiązań w UE na przykładzie odpowiedzialności za produkt, „Studia Prawa Prywatnego” 2017, z. 1, s. 3-18

111) Kodeks cywilny. Księga I. Część ogólna. Projekt Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przyjęty w 2015 r. z komentarzem członków zespołu problemowego KKPC, C.H. Beck, Warszawa 2017 (red. P. Machnikowski)

112) Wada produktu i szkoda w świetle wyroku TSUE w sprawie Boston Scientific Medizintechnik GmbH, w: M. Fras, P. Ślęzak (red.), Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, Warszawa 2017, s. 245-252

113) O wypowiedzeniu umowy najmu zawartej przez przedsiębiorców na czas oznaczony, w: M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar (red.), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warszawa 2017, s. 740-749

114) Odpowiedzialność za produkt wobec rozwoju nowych technologii (współautor: Nina Baranowska), „Studia Prawa Prywatnego” 2017, z. 2, s. 35-50