Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Piotr Machnikowski

Kontakt: 

pok. 101 bud. A

Telefon:
713752367
Email:
piotr.machnikowski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

W semestrze letnim (od 26 lutego 2020 r.): poniedziałek 13:15 - 15:15.
W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych konsultacje prowadzone są za pomocą poczty elektronicznej.
 
 

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze

 

Część ogólna prawa cywilnego oraz prawo zobowiązań, w ujęciu krajowym i porównawczym.

 

2. Dorobek naukowy

Prof. dr hab. Piotr Machnikowski jest autorem czterech monografii wydanych w Polsce i współautorem dwóch monografii opublikowanych za granicą, współredaktorem i współautorem komentarza do Kodeksu cywilnego, współautorem kilku tomów Systemu Prawa Prywatnego, autorem ponad stu artykułów, glos i rozdziałów w monografiach opublikowanych w kraju i za granicą.

Brał udział w pracach European Research Group on Existing EC Private Law (Acquis Group), współtworząc zbiór reguł modelowych europejskiego prawa umów Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles) w ramach prac nad Draft Common Frame of Reference – najpoważniejszym projektem unifikacyjnym w dziedzinie europejskiego prawa prywatnego. Obecnie jest członkiem European Group on Tort Law, prowadzącej badania prawnoporównawcze w dziedzinie prawa deliktowego. Uczestniczy także w pracach Expert Group on Liability and New Technologies, powołanej przez Komisję Europejską.

 

3. Projekty badawcze

1)  2007-2009 - kierownik projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr N110 003 32/0255) „Instytucje ochrony zaufania w polskim prawie umów na tle prawa europejskiego i porównawczego; ich wpływ na funkcjonowanie obrotu gospodarczego oraz konkurencyjność gospodarki”

2) 2011-2014 - kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Opus) „Nowe narzędzia likwidacji barier w handlu na jednolitym rynku Unii Europejskiej - Instrument Opcjonalny Europejskiego Prawa Umów i Dyrektywa o Prawach Konsumentów oraz ich wpływ na prawo polskie”;

3) 2013-2016 - kierownik międzynarodowego projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Harmonia) „Regulacja odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny w Prawie Unii Europejskiej i w prawach krajowych wobec rozwoju nowych technologii”;

4) 2018-2021 -  kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Opus) "Sprawiedliwość prawa deliktów w XXI w. Funkcje odpowiedzialności deliktowej w świecie nowych technologii".

Ponadto prof. dr hab. Piotr Machnikowski uczestniczy obecnie jako wykonawca w projektach badawczych "Public Authorities Liability" oraz "Prescription in Tort Law" prowadzonych przez European Group on Tort Law.

 

4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

Prof. dr hab. Piotr Machnikowski należy do międzynarodowych organizacji naukowych:

- International Academy of Comparative Law (associate member), 

- European Law Institute,

- Society of European Contract Law (SECOLA).

Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism "Studia Prawa Prywatnego" i "Przegląd Prawa i Administracji", recenzentem wielu innych krajowych czasopism prawniczych oraz członkiem Board of National Correspondents międzynarodowego czasopisma „Opinio Iuris in Comparatione”.

 

5. Stypendia, staże naukowe

Prof. dr hab. Piotr Machnikowski był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wykładał na uniwersytetach w Antwerpii i Santiago de Compostela, przebywał w celach naukowych na wielu uczelniach zagranicznych.

 

6. Nagrody

Rozprawy doktorska i habilitacyjna prof. Piotra Machnikowskiego zostały wyróżnione drugimi nagrodami w konkursach "Państwa i Prawa". Za monografię "Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umowy" autor otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

7. Działalność pozauczelniana

Prof. dr hab. Piotr Machnikowski w latach 2013-2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. 

Jest także radcą prawnym i pełni funkcje arbitra w krajowym i międzynarodowym arbitrażu handlowym.