dr Aleksandra Szadok-Bratuń

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 521, piętro 5, budynek A,

ul. Uniwersytecka 22/26 

Telefon:
71 375 25 01,
71 375 23 49 - sekretariat INA
Email:
aleksandra [dot] szadok-bratun [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

  środa: 10.00 - 11.00 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Aleksandra Szadok-Bratuń
Działalność naukowa: 

I. Przygotowanie naukowo-dydaktyczne:

- studia filozoficzne, Katolicki Uniwersytet Lubelski

- magister prawa kanonicznego, Katolicki Uniwersytet Lubelski

- magister prawa, Uniwersytet Wrocławski

- doktor nauk prawnych w zakresie prawa, Uniwersytet Wrocławski

II. Zainteresowania badawcze:

1. W zakresie dyscypliny naukowej prawo:

- prawo publiczne, administracyjne, wyznaniowe, filozofia prawa

2. W zakresie dyscypliny naukowej prawo kanoniczne:

- prawo kanoniczne publiczne, konkordatowe, małżeńskie,  administracyjne

III. Udział w radach naukowych, redakcjach czasopism, stowarzyszeniach:

- członek Rady Naukowej czasopisma Przegląd Administracji Publicznej

- członek założyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego

- członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

IV. Nagrody:

- zespołowa nagroda Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo podręcznika Prawo administracyjne, J. Boć (red.)

- trzykrotna nagroda Rektora UWr za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne

- Medal Pamiątkowy Trzechsetlecia UWr  za współautorstwo i współredakcję dwujęzycznej publikacji Erasmus w 16 smakach, czyli studenckie wyprawy po edukacyjne przyprawy/Erasmus in 16 flavors, expeditions in searchof educational seasoning

- nagroda Prorektora ds. Studenckich za zdobycie II miejsca Koła Naukowego-IAN na WPAiE

- nagroda Rektora UWr za wkład w naukowy rozwój studentów – członków Koła Naukowego IAN

VI. Działalność pozauczelniana:

- radca prawny, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

- adwokat kościelny, Metropolitalny Sąd Duchowny we Wrocławiu

Publikacje: 

Wybrane publikacje z dorobku naukowego:

Monografie i redakcja naukowa:

- A. Szadok-Bratuń (red.), Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Komentarz, E-Wydawnctwo, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie, Wrocław 2016, ss. 278, online: http://www.bibiotekacyfrowa.pl/publication/80004  

- A. Szadok-Bratuń, Z dziejów teorii prawa natury w Polsce (1918-1989), wyd. Quaestio, Wrocław 2015, ss. 167

- A. Szadok-Bratuń, Procedura zawierania małżeństwa „konkordatowego” w kontekście polskiego prawa administracyjnego, wyd. e-Monografie WPAiE, Wrocław 2013, ss. 479, adres online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41354

- A. Szadok-Bratuń, M. Tabernacka (red.), Public relations w sferze publicznej. Wizerunek i komunikacja, wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, ss. 610

- A. Szadok-Bratuń (red.), Kodeks etyki studentów Wydziału Prawa, Administracji i  Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z komentarzem, wyd. Semata, Wrocław 2010, ss. 117 

- A. Szadok-Bratuń (red.), Aspekty administracyjnoprawne funkcjonowania samorządu terytorialnego w II i III RP, [w:] 20 lat Samorządu Terytorialnego w II i III Rzeczypospolitej, J. Korczak (red.), wyd. Kolonia Limited, Wrocław 2010, s. 95-141

- A. Szadok-Bratuń, M. Bratuń (red.), Erasmus w 16 smakach, czyli studenckie wyprawy po edukacyjne przyprawy/Erasmus in 16 flavours expeditions In serach of educational seasoning, wyd. Semata, Wrocław 2009, ss. 313

- A. Szadok-Bratuń (red.), Profesora Jana Bocia Styl – Słowa – Szkoła, wyd. Semata, Wrocław 2009, ss. 284

- A. Szadok-Bratuń (red.), Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, wyd. Kolonia Limited, Wrocław 2007, ss. 246

- J. Boć, A. Chajbowicz, B. Kowalczyk, P. Lisowski, R. Mikowski, E. Prandota-Prendecka, A. Szadok-Bratuń, Prawo administracyjne. Konwersatoria. Ćwiczenia, wyd. Kolonia Limited, Wrocław 2007, ss. 452

 

Rozdziały w monografiach, podręcznikach i artykuły naukowe:

Przejścei na wyższy semestr, powtarzanie zajęć lub semestru, (komentarz do § 36-§ 38), [w:] Regulamin studiów w Uniwresytecie Wrocławskim. Komantarz, A. Szadok-Bratuń (red.), E-Wydawnictwo, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie, Wrocława 2016, s.137-161 [współautorstwo z P. Kuczma], online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/80004

Czy prawo naturalne wiąże administrację publiczną? Uwagi wprowadzające, [w:] Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, J. Korczak (red.), E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, WPAiE Uniwresytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie, Wrocław 2016, s. 465-479, streszcz. w jęz. ang., online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79804

Michał Jerzy Wandalin Mniszech wobec problemów administracyjnych swojej epoki, [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny (red.), Rzeszów 2016, s. 360-371 [współautorstwo z M. Bratuń], streszcz. w jęz. ang.

Krótkie rozważania o aksjologii, wartościach i antywartościach, [w:] Antywartości w prawie administracyjnym, VI Krakowsko-Wrocławskie Spotkania Naukowe Administratywistów, A. Błaś (red.), Wolters Kluwer 2016, s. 29-44

- Filozofia prawa w polskiej kulturze uniwersyteckiej dwudziestego stulecia, Orbis Linguarum, Dresden-Wrocław 2015, oprac. E. Białek, K. Lisowska, J. Pacholski,vol.42, s. 337-356, streszcz. w jęz. ang. 

O dwóch koncepcjach prawa naturalnego polskich filozofów prawa okresu międzywojennego, [w:] Księga jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersyetetu Wrocławskiego, M. Jabłoński (red.), Przegląd Prawa i Administracji, T. C, część 1, Acta Univresitatis Wratislaviensis No 3661, s. 233-251, streszcz. w jęz. ang.

- Elie Bertrand et l'affaire polonaise: transfert d'idees juridiques et politoquea dans une correspondance inconnue, [w:] Correspondances d'erudits aux XVIII et XIX siecles: France, Pologne, Lituanie. Press Universitaires de Rennes 2014, s. 35-51 

- Nowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego wielorakim obszarem niepewności administrujących i administrowanych, [w:] Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym, A. Błaś (red.), wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 145-169

- Administracja publiczna prowadzona przez Kościół Katolicki, [w:] A.  Błaś, J. Boć, J. Jeżewski,  Administracja publiczna, wyd. Kolonia Limited, Wrocław 2013, s. 68-78

-  O wizerunku, [w:] A. Szadok-Bratuń, M. Tabernacka (red.), Public relations w sferze  publicznej. Wizerunek i komunikacja, wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012,  s. 25-44 [współautorstwo z M. Bratuń]

- Domena kancelarii prawniczej – konstrukcja prosta i złożona, teoretyczna i praktyczna, informatyczna i prawnicza, [w:] A. Szadok-Bratuń, M. Tabernacka (red.), Public relations w sferze publicznej. Wizerunek i komunikacja, wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 373-391

- Instytucja zawarcia małżeństwa „konkordatowego” przykładem nietypowej prywatyzacji zadań publicznych, [w:] Prawne aspekty prywatyzacji, J. Blicharz (red.),  wyd. e-monografie WPAiE, Wrocław 2012, s. 203-220

- Słowo wstępne nt. włoskiej koncepcji osoby prawnopublicznej, [w:] 20 lat Samorządu Terytorialnego w II i III Rzeczypospolitej, J. Korczak (red.), wyd. Kolonia Limited, Wrocław 2010, s. 95-100

-  Quid leges sine moribus?,  [w:] Kodeks etyki studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z komentarzem, A. Szadok-Bratuń (red.), wyd. Semata, Wrocław 2010, s. 5-13

- Dlaczego warto zajmować się etyką studencką. Próba (re)konstrukcji źródłowo-pojęciowej?, [w:] Kodeks etyki studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z komentarzem, A. Szadok-Bratuń (red.), wyd. Semata, Wrocław 2010, s. 43-71

- Z rodowodu polskiej nauki prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne, J. Boć (red.), wyd. Kolonia Limited, Wrocław, 2010, s. 25-34 [wydanie 13]

- Od redaktora, [w:] Profesora Jana Bocia Styl – Słowa – Szkoła, wyd. Semata, Wrocław 2009, s. 5-8

 - Moje pytania o wrocławską szkołę nauki prawa administracyjnego, ale nie moje odpowiedzi,  [w:] Profesora Jana Bocia Styl – Słowa – Szkoła, wyd. Semata, Wrocław 2009, s. 261-270

- Od redaktorów/From the editors,  [w:] Erasmus w 16 smakach, czyli studenckie wyprawy po edukacyjne przyprawy/Erasmus in 16 flavours expeditions In serach of educational seasoning,  wyd. Semata, Wrocław 2009, s. 9-13

- Posłowie – prawo do nauki w „trzech lekcjach bolońskich” – medytacje rocznicowe/Postface – The right to education in „three Bologna lessons” – anniversary meditations, [w:] Erasmus w 16 smakach, czyli studenckie wyprawy po edukacyjne przyprawy/Erasmus in 16 flavours expeditions In serach of educational seasoning,  wyd. Semata, Wrocław 2009, s. 285-313

- Trójwymiarowość przestrzeni podmiotowości prawnej studenta, [w:] Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, A. Szadok-Bratuń (red.), wyd. Kolonia Limited, Wrocław 2007, s. 177-197

- Od uniwersytetu klasycznego do uniwersytetu współczesnego, [w:] Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, A. Szadok-Bratuń (red.), wyd. Kolonia Limited, Wrocław 2007, s. 237-243

- Elie Bertrand et l’affaire polonaise: transfer d’idees juridigues et politiques dans une correspondance inconnue, [w:] Correspondances d’érudits aux XVIIIe et XIXe siècles: France, Pologne, Lituanie, sous la direction de M.F. de Palacio,  Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2014, s.  35-51 [współautorstwo z M. Bratuń]

- Elie Bertrand a sprawa polska — przekaz idei prawno-politycznych na podstawie nieznanej korespondencji, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3508, Prawo CCCXV/1,Wrocław 2013, s. 255-271 [współautorstwo z M. Bratuń]

- O przenikaniu władztwa publicznego do sfery prywatnej. Przyczynek do rozważań o nowej formie zawierania małżeństwa/The penetration of the public powers to the private sphere. A Contribution to the discussion of a new form of marriage, [w:] Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, J. Łukasiewicz (red.), Rzeszów 2012, s. 622-634

- Kontekstualność prawa do nauki w „dwóch lekcjach bolońskich” – medytacje rocznicowe, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, J. Supernat (red.), wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 699-716

- Personalizm filozoficzny a kultura prawna, [w:] Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej, G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj (red.), Olsztyn-Bari 2008, s. 79-92 [współautorstwo z M. Bratuń]

- Prolegomena do wszelkiej możliwej polityki, czyli w stronę społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Polityka administracyjna, J. Łukasiewicz (red.), Rzeszów 2008, s. 695-709 [współautorstwo z M. Bratuń]

- Definicje pojęcia „biurokracji” – aspekt metodologiczny/Definitions of the term „bureaucracy” – methodological aspect, [w:] Biurokracja/Bureaucracy, J. Łukasiewicz (red.), Rzeszów 2006, s. 618-630

- Instytucja zawierania małżeństwa „konkordatowego” – refleksje aksjonormatywne, [w:] Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej, A. Błaś, K. Nowacki (red.), Acta Universitatis Wratislaviensis No 2779, Prawo CCXCV, Wrocław 2005, s. 397-407