dr hab. Maciej Trzciński prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2402
Email:
maciej [dot] trzcinski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

piątek 15-16

Zdjęcie użytkownika dr hab. Maciej Trzciński prof. nadzw. UWr
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

1.Prawo ochrony dziedzictwa kulturowego

2.Przestępczość przeciwko zabytkom

3.Archeologia sądowa

 

Udział w stowarzyszeniach

 

1.Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne

2.Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich

3.Polski Komitet Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOM)

Publikacje: 

Monografie

 

Zabytki jurysdykcji karnej na Dolnym Śląsku od XIII do XVIII w.Miecz katowski, pręgierz,szubienica,Wrocław 2001, 276 stron.

 

Wykład prawa dla archeologów (współautor K.Zeidler),Warszawa 2009 ,200 stron.

 

Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym.Problematyka prawno-kryminalistyczna.,Warszawa 2010, 320 stron.

 

Współautorstwo i redakcja podręcznika

 

Archeologia sądowa w teorii i praktyce.(aut:J.Kawecki, P.Konczewski, K.Szwagrzyk, M.Trzciński),Warszawa 2013.

 

Redakje naukowe

 

M.Jabłoński, M.Trzciński, Przegląd Prawa i Administracji,t.LXXXVIII, 2012.

 

M.Jabłoński, M.Trzciński, Przegląd Prawa i Administracji,t.LXXXXIX, 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artkuły w pracach zbiorowych

 

Gladius Iustitiae-symbol sprawiedliwości czy narzędzie kata?

/w:/Pozycja prawna stanu szlacheckiego, P.Jurek (red.) Wrocław 2004, s.79-93

 

Współczesne korelacje metodologiczne archeologii i krymianlistyki./w:/Wokół problematyki dokumentu,T.Widła (red.), Katowice 2005,s.193-198.

 

Z problematyki przestępczości przeciwko zabytkom w Polsce-/w:/

Nauka wobec prawdy sądowej-Księga pamiątkowa ku czci profesora

Zdzisława Kegla,R.Jaworski,M.Szostak (red.)Wrocław 2005,s.563-570

 

Prawnokarne i kryminalistyczne aspekty przestępstw popełnianych

na stanowiskach archeologicznych./w:/ Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury. J.Kaczmarek (red), Kraków 2006,s.183-194.

 

 Kilka uwag o znaczeniu ekspertyz dzieł sztuki i zabytków. /w:/ Prawo muzeów ,

J. Włodarski, K. Zeidler (red.) Warszawa 2008, s.71-81.

 

Selected legal, penal and forensic aspects of forgery in relation to historic monuments and works of art. /w:/ Combating the Criminality against the European archaeological heritage, A. Lazar(red), Bucuresti 2008, s.89-101.

 

Z problematyki fałszowania zabytków i dzieł sztuki /w:/Nauka i zabytki .Nauki ścisłe w służbie archeologii ochronie zabytków oraz historii, W. Weker (red.)Warszawa 2008, s.35-44.

 

Specyfika przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom archeologicznym./w:/W. Szafrański, K. Zalasińska (red.), Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego, t. III, Poznań 2009, s.247-258.

 

Prawna ochrona zabytków archeologicznych/w:/J. Sobczak. T. Gardocka (red.),Prawna ochrona zabytków. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Wydział Prawa ,Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie- (publikacja w druku, przewidywany termin publikacji, czerwiec 2010 r.)

 

Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom archeologicznym./w:/

A. Dębiński, L. Pietraszko (red.) Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza, Lublin 2011, s.229-236.

 

Dziedzictwo kultury w zagrożeniu-czyli o tym czy warto jest znaleźć skarb./w:/G. Borowski, A. Błażejewski (red.) Skarb Średzki 20 lat później. Wrocław 2011, s.75-84.

 

Sudebnaā archeologia -issledovatel΄skie vozmožnosti i napravleniā./w:/ S. P .Kusnirenko, Criminalistic and forensic examination: science, studies, practice. Sankt Petersburg 2012, s.125-129.

 

 

 

 

 

 

Artykuły

 

 Ratownicze badania archeologiczne w Górce Sobóckiej , gm.Kondratowice

/w :/ Śląskie Sprawozdania Archeologiczne , t.36 ,1995 , s.287-290 ( z A.Błażejewskim ).

 

 Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku wielokulturowym w Rusku , gm. Strzegom , w roku 1994./w:/ Śląskie Sprawozdania Archeologiczne , t.XXXVII .1996 , s.131-156. (z J.M. Burdukiewiczem i P. Rzeżnikiem ) .

 

 Póżnośredniowieczna ceramika ze wsi Rusko gm.Strzegom , z badań w 1994 roku./w:/ Śląskie Sprawozdania Archeologiczne , t.XXXVII,1996 , s.301-314.(z P.Rzeżnikiem)

 

 Premiere reflexion  a propos  l' archeologie  judiciaire  dans le territoire 

  de Basse-Silesie./w:/ Materiały Konferencyjne , 1998,  Brugia

 

 Urządzenia i narzędzia penitencjarne Ziemi Kłodzkiej póżnego średniowiecza

i czasów nowożytnych /w:/ Kladsky Sbornik, 1994, t.3, s.279-308.

 

Urządzenia penitencjarne w krajobrazie średniowiecznych

i nowożytnych miast Dolnego Śląska./w:/Wratislavia Antiqua 2,

Wrocław 2000, s.147-158.

 

 

 Póżnośredniowieczne i nowożytne zabytki

Wrocławia-Ołtaszyna./w:/ Śląskie sprawozdania archeologiczne,Wrocław 2000,t.XLII,

s.549-551.(z A.Błażejewskim)

 

 A contemporary problem of criminality against the goods of culture in Poland /w:/Jurisprudencija,Wilno 2003, t.43,s.148-152

 

 Le probleme actuel de delinquance contre les bien culturels en Pologne

/w:/Materiały Konferencyjne 7-go Sympozjum Kryminalistycznego,Comunicari stiintificie la al. 7-lea Simpozion National de Criminalistica, Cluj-Napoca 2003, s.249-254.

 

 Głos w dyskusji o torturach. Od Średniowiecza do Derhowitza /w:/

Przegląd Prawa i Administracji, t.LVIII,Wrocław 2003,s.81-90.

 

 

 Miecz katowski w zbiorach ziębickiego Muzeum Gospodarstwa Domowego

 /w:/Silesia Antiqua t.42,  2002, ,s.291-294.

 

L’ aspect  criminalistique et criminologique des delits contre les oeuvres

d’art. en Pologne-/w:/Revista de Criminologie,Criminalistica si Penologie nr.4/2005,

Cluj –Napoca 2005,s.164-174.

 

Probleme de l’utilisattion de methodes non conventionnelles de recherche

et de detection tentative de verification /w:/Revista de Criminologie de criminalistica si de penologie,nr.2/2005,Cluj –Napoca 2005, s.314-317.

 

 The problem of crime against cultural heritage in Poland /w:/Annales Universitatis Apulensis, Series Jurisprudentia,10/2007,Alba Iulia 2008,s.727-732.

 

Kryminalistyczne i kryminologiczne aspekty przestępstw przeciwko zabytkom archeologicznym /w:/Przegląd Policyjny  nr. 3(87) 2007,s.26-33

 

 Dawne urządzenia penitencjarne w miastach Dolnego Śląska jako ślady prawa magdeburskiego/w:/Europejskie Miasta Prawa Magdeburskiego .Tradycja ,Dziedzictwo, Identyfikacja.-materiały konferencyjne, Kraków 2007,s.76-83.

 

 Criminalistic and Criminological aspects of offences against monuments of archaeological value/w:/Criminalistic and forensic examination, Wilno 2007,s.179-184.

 

 Warmątowice- na ratunek dziedzictwu archeologicznemu. /w:/ Silesia Antiqua,t.44,

2008, s.233-239 (współautor A. Degler)

 

 Wokół definicji zabytku archeologicznego /w:/Ochrona Zabytków, nr.4, 2007,Warszawa 2008, s.111-118.

 

 

 Rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego grodziska na wrocławskich Partynicach /w:/ Silesia Antiqua, t. 44, Wrocław 2008, s.229-231

 

 Nagroda pieniężna czy znaleźne- problemy z określeniem właściwej gratyfikacji za odkrycie bądź znalezienie zabytku. /w:/ Przegląd Legislacyjny, nr 2, 2008,s.28-36

 

 

 Wybrane aspekty prawnokarnej i kryminalistycznej problematyki fałszowania zabytków i dziel sztuki, /w:/ Problemy współczesnej kryminalistyki, t. XII, Warszawa 2008, s.329-338.

 

 Nielegalny wywóz zabytków za granicę- próba oceny skali oraz rangi problemu- /w:/ Problemy współczesnej kryminalistyki, t. XIII, Warszawa 2009, s.173-186.

 

Ekspertyzy sądowe w archeologii./w:/Silesia Antiqua t..45,Wrocław 2009,s.234-243(współautor R. Jarysz)

 

 Zakaz fotografowania w regulaminie muzeum. Komentarz do wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 maja 2010 r./w:/ Ochrona Zabytków, 2009,.nr 4,s.83-89..(razem z M. Drelą).

 

 

Problem nielegalnego obrotu zabytkami archeologicznymi./w:/Prawo Europejskie w praktyce. Nr 7/8 2010, s.114-116.

 

Przestępczość przeciwko zabytkom./w:/Prokuratura i Prawo 2011, nr 6, s.36-52.

 

Ochronić dziedzictwo /w:/Archeologia Żywa, 2012, nr.1, s.62-63.

 

Sojusznicy czy wrogowie ?/w:/Archeologia Żywa 2012, nr 3 ,s.54-55.

 

Poszukiwania skarbów czy poszukiwania zabytków ?Między legendą a rzeczywistością./w:/

Przegląd  Prawa i Administracji, t. LXXXVIII, 2012, s.99-112.