prof. dr hab. Adam Sulikowski

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2093
Email:
adam [dot] sulikowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim (2016/17) - w czwartki 10.30-12.30. Z uwagi na wyjazdy konferencyjne nie odbędą się konsultacje w dniu 14.09. Zapraszam w dniach 21.09 i 28.09.

 

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Adam Sulikowski
Działalność naukowa: 

Główne obszary zainteresowań badawczych:

1) Krytyczna teoria i filozofia prawa

2) Posthumanizm i poststrukturalizm (wpływ na prawoznawstwo)

3) Teoria prawa konstytucyjnego

4) Teoria i praktyka funkcjonowania sądów konstytucyjnych

5) Francuska filozofia prawa i teoria konstytucyjna

 

Stopnie i tytuły naukowe:

1. magister prawa (2000, Uniwersytet Wrocławski);

2. doktor nauk prawnych (2003, Uniwersytet Wrocławski) rozprawa doktorska: Konstytucja w systemie źródeł prawa V Republiki Francuskiej;

3. doktor habilitowany nauk prawnych (2010, Uniwersytet Wrocławski) rozprawa habiliacyjna: Współczesny paradygmat sądownictwa konstytucyjnego wobec kryzysu nowoczesności;

4. profesor nauk prawnych (2015), książki profesorskie: Konstytucjonalizm a nowoczesność. Dyskurs konstytucyjny wobec tryumfu i kryzysu moderny, Posthumanizm a prawoznawstwo;

 

 

Nagrody

Laureat nagrody "Złota Seria UWr" 2011 za najlepszą monografię naukową

Laureat nagród rektorskich za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne

 

Najważniejsze referaty wygłoszone na konferencjach (po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego)

1)referat: Postmodernistyczne tropy w juryscentryzmie. konferencja naukowa na temat  Perspektywy juryscentryzmu, WPAIE UWr luty 2010

2) referat: Platonizm konstytucyjny i jego postmodernistyczna krytyka na międzynarodowej konferencji Dny práva – 2010 – Days of Law, Masarykova Universita Brno 2010

3)referat: Modernistyczne fundamenty wykładni konstytucji i ich praktyczne implikacje, Konferencja na temat: Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, Karpacz 2009, Organizator WPAiE UWr

4) referat: Opresywność pozytywizmu prawnego i jej postmodernistyczna krytykaKonferencja na temat: Pozytywizm prawniczy i szkoła prawa natury : tradycje sporu i jego współczesne implikacje, Zieleniec 2010

5) referat: Postmodernistyczne tropy w juryscentryzmie / Adam Sulikowski Konferencja: Perspektywy juryscentryzmu, Wrocław 2011

6) referat „Konstytucjonalizm a postmodernizm” – III CongressoBrasil-Polonia de direito constitucional, Kurytyba 18-20 września 2012

7)referat „Instrumentalizacja prawa sportowego” – konferencja Aktualne Problemy Prawa Sportowego, Wrocław 15 czerwca 2012

8)referat „Rececpcja French Theory w dyskursie konstytucyjnym, XX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Łódź 6-9 września 2012.

9) referat „Wpływ sygnalizacji na porządek prawny państwa” konferencja Wykonywanie orzeczeń TK w praktyce konstytucyjnej organów państwa, Wrocław 27 listopada 2012

10) referat „Critical legal thought in Poland”, Critical Legal Conference  Belfast 5-7 września 2013

11) referat “Constitutional engeneers in postmodern era”, I-Con Workshop, Boston College of Law, Boston 19-21 października 2013,

12) referat “Hegemony of Polish Constitutional Court”,  Critical Legal Conference Brighton 4-6 września 2014.

 

Granty:

Wykonawca w projekcie badawczym:

Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstutucyjnych organów państwa, pod kier. Kazimierza Działochy

Wykonawca w projekcie badawczym: 

"Prawowitość władzy państwowej" (nr NN 110 194834, umowa 1948/B/H03/2008/34)

 

Udział w stowarzyszeniach naukowych

Członek zarządu sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej IVR

Członek rady programowej czasopisma "Przegląd Administracji Publicznej"

Członek Rady programowej corocznej konfefencji "Legal Argumentation" w Brnie.

Członek Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes

 

 

 

Publikacje: 

Monografie:

1. „Konstytucja w systemie źródeł prawa V Republiki Francuskiej”, Wrocław 2003.

2. „Współczesny paradygmat sądownictwa konstytucyjnego wobec kryzysu nowoczesności” – monografia habilitacyjna, Wrocław 2008.

3. „Konstytucjonalizm a nowoczesność. Dyskurs konstytucyjny wobec tryumfu i kryzysu moderny”, monografia nagrodzona w konkursie Złota Seria UWr w 2011 r., Wrocław 2012.

4. „Posthumanizm a prawoznawstwo”, Opole 2013.

 

Podręcznik autorski:

5. „Wstęp do prawoznawstwa.”, Wałbrzych 2007.

 

Redakcja naukowa:

6. „Z zagadnień teorii i filozofii prawa. W poszukiwaniu podstaw prawa”, Wrocław 2006.

7.  "Law and Critique in Central Europe: Questioning the Past, Resisting the Present", (współredakcja Rafał Manko i Cosmin Cercel)

Oxford: Counterpress 2016.

 

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 Prace większe:

8. „Procedury rewizji konstytucji w V Republice Francuskiej”, Państwo i Prawo 11/2001,

9. „Odpowiedzialność polityczna rządu we Francji. Geneza i specyfika”, Przegląd Sejmowy 3/2002,

10. „Francuska koncepcja suwerenności i jej ewolucja w procesie integracji europejskiej”, Państwo i Prawo 8/2002,

11. „Ewolucja kompetencji francuskiej Rady Konstytucyjnej” [w:] „Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa” pod red. W.Jedleckiej, Wrocław 2004,

12. „Suwerenność a Europa w orzecznictwie Rady Konstytucyjnej” [w:] „Teoretycznoprawne aspekty integracji europejskiej ”, pod red. L.Leszczyńskiego, Lublin 2004,

13.„Tworzenie prawa przez sądy konstytucyjne i jego demokratyczność”, Państwo i Prawo 8/2005,

14. „Tworzenie prawa przez sądy konstytucyjne. Problemy pojęciowe”, Roczniki Naukowe PWSZ im Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu t.8 (2005), Wałbrzych 2005,

15. „Tworzenie prawa przez ETS” [w] „Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Teoria Prawa Europejskiego”, pod red. J.Kaczora, Wrocław 2005,

16. „Nowoczesność i ponowoczesność w pojmowaniu prawa” [w:] Zeszyty Naukowe WWSZiP w Wałbrzychu nr 9, Wałbrzych 2006,

17. „O ponowoczesnej teorii prawa” [w:] W poszukiwaniu podstaw prawa pod red. A.Sulikowskiego, Wrocław 2006,

18. „Francja i Europa. Ewolucja polityki europejskiej Francji pod rządami IV i V Republiki”, [w:] „Francja i Niemcy. Siły napędowe europejskiej integracji”, pod red. L.Olszewskiego, Wrocław 2006,

19. Opinia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, [w:] Nowa Currenda Nr 12/2006.

20. „Trzy filary nowoczesnego logosu sądzenia i jego postmodernistyczna krytyka”, [w:] „Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Ponowoczesność”, pod red. M.Błachuta, Wrocław 2007,

21. „Poststrukturalistyczne pojmowanie prawa w Myśli M.Foucaulta”, [w:] Zeszyty Naukowe WWSZiP Nr 10, Wałbrzych 2007,

22. „Derridiańska koncepcja prawa” [w:] Zeszyty Naukowe WWSZiP Nr 10, Wałbrzych 2007,

23. „Pozytywistyczne pojęcie konstytucji a kontrola konstytucyjności prawa” [w:] Zeszyty Naukowe WWSZiP Nr 11, Wałbrzych 2008,

24 „Francuska koncepcja ustawy i jej ewolucja” [w:] Zeszyty Naukowe WWSZiP Nr 11, Wałbrzych 2008, s. 85-94.

25. „Systemowość w myśleniu prawniczym” (referat konferencyjny wygłoszony na Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa w Międzyzdrojach w 2006 r. opracowany wraz z M.Błachutem, J.Kaczorem, P.Kaczmarkiem), [w:] System prawny a porządek prawny, pod red. S. Czepity, Szczecin 2007.

26. "Wzrost znaczenia ADR jako przejaw kryzysu nowoczesnego paradygmatu stosowania prawa", ADR Arbitraż i mediacja, Nr 1/2009

27. "Między tekstem rozumem i polityką: Modernistyczne fundamenty wykładni konstytucji i ich praktyczne implikacje", [w:] P.Kaczmarek (red.) Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Wrocław 2009.

28. "Opresywność pozytywizmu prawnego i jej postmodernistyczna krytyka", [w:]  P.Kaczmarek, Ł.Machaj (red.), Pozytywizm prawniczy a szkoła prawa natury – tradycje sporu i jego współczesne implikacje, Wrocław 2010, s. 28-35.

29. "O możliwościach postmodernizacji nauki prawa konstytucyjnego", Państwo i Prawo 12/2010,

30. "Konstytucjonaliści a postmodernizm", Państwo i Prawo 12/2011.

31. "Platonizm konstytucyjny i jego postmodernistyczna krytyka" [w:] R. Dávid, D. Sehnálek, J. Valdhans, Dny práva – 2010 – Days of Law. 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity - The fourth year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law Sborník příspěvků - the conference proceedings, Brno 2010.

32.  "Postmodernistyczne tropy w juryscentryzmie", [w:] P.Jabłoński, P.Kaczmarek, M.Pichlak, M.Pażdziora (red.) Perspektywy juryscentryzmu, Wrocław 2011, s.103-114.

33. "Création du droit par les cours constitutionnelles" (współautortswo ze ś.p. prof. Aleksandrem Patrzałkiem) [w:] Jean-François Poli (red.) Vers un monde nouveau. Mélanges, textes et documents offerts au Professeur Edmond Jouve, Bruxelles 2011.

34. "Czy koniec teorii prawa?", współautorstwo z A. Batorem i  Z. Pulką

W: Czy koniec teorii prawa? : z zagadnień teorii i filozofii prawa / pod red. Pawła Jabłońskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 312). - S. 13

35."Ideologia technokratyczna a współczesny paradygmat sądownictwa konstytucyjnego" / Adam Sulikowski

// W: Prawo w służbie państwu i społeczeństwu : prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin / pod red. Bogusława Banaszaka, Mariusza Jabłońskiego, Sylwii Jarosz-Żukowskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - S. 197-207. - Bibliogr.

36. "Literary fiction in legal dogmatics in continental european constitutional law" / Adam Sulikowski

// W: Law and Literature : workshop proceedings / Michał Araszkiewicz (ed.)[et al.] ; [aut: Vanessa C. Duss [et al.]]. - Brno : Masaryk University , 2012. - (Acta Universitatis Brunensis ; Iuridica No 432).

37. "The crisis of traditional legal theory : a diagnosis and view into the future" / Adam Sulikowski
// W: Legal theory and philosophy of law : towards contemporary challenges / ed. by Andrzej Bator and Zbigniew Pulka. - Warsaw : Scholar Publishing House, 2013. - S. 227-246

38. "Postanowienia sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego : założenia instytucjonalne, praktyka, wykonywanie" / Adam Sulikowski
// W: Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa / pod red. Kazimierza Działochy, Sylwii Jarosz-Żukowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. - S. [257]-281.

39. "Nowoczesny paradygmat człowieka jako podmiotu prawa a posthumanizm poststrukturalistyczny" [w:] J.Potrzeszcz, T.Barankiewicz i in. „Abiit non obiit. Księga poświęcona panięci Księdza Profesora Antoniego Kościa, Lublin 2013,

40. "French Theory a konstytucjonalizm" [w:] M.Zirk-Sadowski, B.Wojciechowski, T.Bekrycht (red.) Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych, Jurysprudencja 2/2014, Łódź 2014

41. "Poststrukturalistyczne oddziaływania na prawoznawstwo" [w:] J.Czapska, M.Dudek, M.Stępień, Wielowymiarowość prawa, Toruń 2014

42.Afirmatywna amnezja i konserwatywni crits. Kilka uwag o kondycji krytycznej myśli prawniczej w Europie Środkowej i Wschodniej, Archiwum IVR nr 1(8)/2014.

43. Recenzja książki Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa : podręcznik akademicki / pod red. Pawła Chmielnickiego. Warszawa, 2014, Przegląd Prawa Publicznego. - 2014, nr 6,

44. Konstytucja jako forma uprawomocnienia władzy 
// W: Prawowitość władzy państwowej / pod red. Małgorzaty Masternak-Kubiak, Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej i Artura Preisnera. - Wrocław : Beta-Druk, 2014. - S. [147]-163. - Bibliogr.

45. Transhumanizm i perspektywy jego oddziaływań na prawoznawstwo : wybrane problemy, Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze = Vroclavs'ko-L'vìvs'kij Ûridičnij Zbìrnik. - [Nr] 5 (2014), s. [89]-99.

46. Perspektywy zastosowań metod Krytycznej Analizy Dyskursu w badaniach nad prawem : kilka uwag, Wrocławskie Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana Wratislaviensia. - Z. 8 (2014), s. [99]-111

47. Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa : podręcznik akademicki / pod red. Pawła Chmielnickiego. Warszawa, 2014 art. recenzyjny// Przegląd Prawa Publicznego. - 2014, nr 6, s. 111-119

48.Idee i metody współczesnych krytycznych studiów nad prawem// Przegląd Prawa Publicznego. - 2015, nr 7-8, s.9-21.

49. Prawa a ideologia. Prawa jednostki z perspektywy krytycznej myśli prawniczej i społecznej (Wybrane problemy), Roczniki Nauk Społecznych tom 7(43) nr 4/ 2015, s.17-32.

50. Trybunał Konstytucyjny a polityczność. O konsekwencjach upadku pewnego mitu., Państwo i Prawo nr 4/2016, s.3-14.

51. "Prawo petycji" a "prawo do składania petycji" : warunki sensowności rozróżniania,
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji / pod red. Ryszarda Balickiego i Mariusza Jabłońskiego. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.

52. Postanalityczne perspektywy ogólnej refleksji nad prawem, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 102 (2015), s. [55]-67

53.Constitucionalismo e pós-modernismo / Adam Sulikowski
// W: Polska i Brazylia : democracia e direitos fundamentais no constitucionalismo emergente / organizadores Krystian Complak, Marcos Augusto Maliska. - Curitiba : Juruá Editora, 2016. - S. [41]-44

54. Konstytucja, system, hegemonia : "(anty)polityczna" funkcja argumentów systemowych w orzecznictwie konstytucyjnym / Adam Sulikowski
Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
// Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 104 (2016), s. [251]-263

55.Trybunał Konstytucyjny a polityczność : o konsekwencjach upadku pewnego mitu / Adam Sulikowski
Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
// Państwo i Prawo. - R. 71, z. 4 (2016), s. 3-14

Formy krótsze:

56. Wstęp [w:] W poszukiwaniu podstaw prawa, pod red. A.Sulikowskiego, Wrocław 2006.

57. „Sądy i Trybunały w praktyce stosowania konstytucji RP” – głos w dyskusji, [w:] „Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP”, pod red. A.Preisnera i T.Zalasińskiego, Wrocław 2006

58. Recenzja książki, Moniki Frączak - Wątor, „Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne”, Państwo i Prawo nr 6/2008.

59. Recenzja książki Adama Zienkiewicza, „Studium mediacji. Od teorii ku praktyce”, ADR nr 2/2008

60. Debata Tocqueville’owska, „Sąd czy ustawodawca; Legitymizacja sądownictwa konstytucyjnego we współczesnej Europie”. [Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego]. - Łódź : Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a, 2009. - S. 16-18, 25-29, 55-56

61. Głos w dyskusji [w:] Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa / red. Jerzy Skorupka, Izabela Haÿduk-Hawrylak. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - (Monografie Lex). - S. 102-104.