dr Ryszard Balicki

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 414, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

------------------------------------------------------------

Twitter: @erbalicki

------------------------------------------------------------

  

 

 

Telefon:
+48 71 375 2613
Email:
ryszard [dot] balicki [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
Konsultacje: 

Poniedziałek, godz. 12-14 

W związku z udziałem w Narodowym KOnkgresie Nauki muszę odwołać moje konsultacje w dniu 18.09, w zamian zapraszam 22.09 o godzinie 12. 

Przepraszam  

 

Zdjęcie użytkownika dr Ryszard Balicki
Działalność naukowa: 

dr Ryszard Balicki

 

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Autor wielu publikacji naukowych poświęconych problematyce wolności i praw człowieka, władzy wykonawczej państw współczesnych, konstytucyjnym aspektom integracji europejskiej oraz autor opinii sporządzanych m.in. na zlecenie Sejmu RP, Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, MSZ i Parlamentu Europejskiego.

 

Członek zespołów redakcyjnych czasopism: „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” i „Przegląd Prawa i Administracji” oraz redaktor tematyczny czasopisma „Folia Iuridica Wratislaviensis”.

 

W ramach podejmowanej aktywności publicznej Ryszard Balicki był stałym ekspertem Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP ds. zmiany Konstytucji oraz ekspertem Podkomisji ds. opracowania „rozdziału europejskiego” (lata 2010-2011); członkiem zespołu ekspertów ds. przygotowania prawnych regulacji wprowadzenia Euro w Polsce powołanego przez Prezesa Rady Ministrów (lata 2007-2008); członkiem zespołu ekspertów ds. przygotowania założeń zmian w Konstytucji RP powołanego przez Prezesa Rady Ministrów (lata 2009-2010) oraz współpracował przy przygotowaniu raportu Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, (red. M. Boni, Warszawa 2011).

W latach 2006-2010 oraz 2010-2014 był stałym ekspertem prawnym Komisji Statutowej Rady Miejskiej Wrocławia.

Od 2012 do 2015 roku kierownik projektu UWr  „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”, w ramach którego Uniwersytet Wrocławski przygotował multimedialne podręczniki do języka polskiego, historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie (POKL.03.03.03-00-003/12-00). Gotowe e-podręczniki są dostępne na stronie www.epodreczniki.pl

Publikacje: 

Pełen wykaz dostępny na stronie http://www.bu.uni.wroc.pl/publikacje/  

 

Monografie, podręczniki, skrypty

 

Balicki Ryszard

Ustroje państw współczesnych / Ryszard Balicki. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. - 192 s. - (Podręczniki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego). - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2574). - Bibliogr. przy rozdz.

 

Balicki Ryszard

Udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu ustawodawczym / Ryszard Balicki. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. - 160 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2325). - Bibliogr.

 

Balicki Ryszard, Banaszak Bogusław, Błaś Adam, Boć Jan, Masternak-Kubiak Małgorzata, Nowacka Ewa, Nowacki Konrad

Ustrój administracji publicznej / Ryszard Balicki, Bogusław Banaszak, Adam Błaś, Jan Boć, Małgorzata Masternak-Kubiak, Ewa J. Nowacka, Konrad Nowacki [et al.] ; pod red. Ewy J. Nowackiej. - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. - 219 s. - Stan prawny na dzień 1 września 1999 roku. - S.[11]-12 : Wstęp / Ewa J. Nowacka. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.

 

Preisner Artur, Balicki Ryszard, Braciak Joanna

Prawo konstytucyjne : źródła, orzecznictwo, literatura / pod red. Artura Preisnera ; wybór i oprac. Ryszard Balicki, Joanna Braciak, Artur Preisner. - Wyd. 3 zm., stan prawny na 1 stycznia 2001 roku. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. - 901 s. - (Podręczniki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego). - Bibliogr.

 

Preisner Artur, Balicki Ryszard, Braciak Joanna

Prawo konstytucyjne : źródła, literatura, pytania kontrolne / pod red. Artura Preisnera ; wybór i oprac. Ryszard Balicki, Joanna Braciak, Artur Preisner. - Wyd. 2 popr. i uzup., stan prawny na 1 października 1999 roku. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. - 778 s. - (Podręczniki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego). - Bibliogr.

 

Balicki Ryszard, Jabłoński Mariusz

Materiały do prawa konstytucyjnego : tabele, schematy, orzecznictwo / Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński. - Warszawa : C.H.Beck, 1999. - XII, 272 s. : wykr. - (Skrypty Becka). - Bibliogr.

 

Preisner Artur, Balicki Ryszard, Braciak Joanna

Prawo konstytucyjne : źródła, literatura, pytania kontrolne / pod red. Artura Preisnera ; wybór i oprac. Ryszard Balicki, Joanna Braciak, Artur Preisner. - Stan prawny na dzień 1 października 1998 roku. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - 815 s. - (Podręczniki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego). - Bibliogr.

 

Inne książki (poradniki, słowniki, biografie, katalogi, itp.)

 

Balicki Ryszard, Complak Krystian, Ławniczak Artur, Masternak-Kubiak Małgorzata

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Ryszard Balicki, Michał Bartoszewicz, Krystian Complak, Monika Haczkowska, Artur Ławniczak, Małgorzata Masternak-Kubiak ; pod red. Moniki Haczkowskiej. - Stan prawny na 15 września 2014 r. - Warszawa : LexisNexis, 2014. - 630 s. - (Komentarze Praktyczne. Prawo Konstytucyjne i Ustrojowe). - Bibliogr. s. 615-[627]. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej w serwisie Lexis.pl

 

Boć Jan, Balicki Ryszard, Banaszak Bogusław, Błaś Adam, Complak Krystian, Giezek Jacek, Jabłoński Mariusz, Jeżewski Jan, Kegel Zdzisław, Ławniczak Artur, Masternak-Kubiak Małgorzata, Mazurkiewicz Marek, Miemiec Wiesława, Repel Józef, Siwik Zygfryd, Świda Zofia, Trzciński Janusz, Wójtowicz Krzysztof

Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku / pod red. J. Bocia ; napisali Ryszard Balicki, Bogusław Banaszak, Adam Błaś, Jan Boć, Krystian Complak, Jacek Giezek, Mariusz Jabłoński, Jan Jeżewski, Zdzisław Kegel, Artur Ławniczak, Małgorzata Masternak-Kubiak, Marek Mazurkiewicz, Wiesława Miemiec, Józef Repel, Zygfryd Siwik, Zofia Świda, Janusz Trzciński, Krzysztof Wójtowicz [et al.]. - Wrocław : [s.n.], 1998. - 360 s. - S. 5-6 : Wprowadzenie.

 

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Balicki Ryszard, Jabłoński Mariusz

Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji / pod red. Ryszarda Balickiego i Mariusza Jabłońskiego. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - 475 s. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 62). - Bibliogr. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/66901. - . - Link zweryfikowany 09.11.2015. - Recenzent: prof. zw. dr hab. dr h.c. multi Bogusław Banaszak

 

Balicki Ryszard, Masternak-Kubiak Małgorzata

W służbie dobru wspólnemu : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu / pod red. Ryszarda Balickiego, Małgorzaty Masternak-Kubiak. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. - 630 s. - S. [11]-13 : Profesor Janusz Stanisław Trzciński : sylwetka Jubilata / [Ryszard Balicki, Małgorzata Masternak-Kubiak] - Bibliogr. w przypisach przy rozdz. - S. [15]-25 : Wykaz publikacji / oprac. Małgorzata Głowacka - Recenzent: Profesor dr hab. Marek Chmaj

 

Kalina-Prasznic Urszula, Balicki Ryszard, Banaszak Bogusław, Bojarski Marek, Gromski Włodzimierz, Huchla Andrzej, Jacyszyn Jerzy, Jezioro Julian, Jeżewski Jan, Kuczyński Tadeusz, Kundera Elżbieta, Lis Maciej, Maciejewski Marek, Marszałkowska-Krześ Elwira, Pakuła Andrzej, Pławucka Helena, Preisner Artur, Sadowski Mirosław, Scheffler Tomasz, Śmigaj Anna

Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ; aut. Ryszard Balicki, Bogusław Banaszak, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Janina Elżbieta Kundera, Maciej Lis, Marek Maciejewski, Elwira Marszałkowska-Krześ, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler, Anna Śmigaj. - Wyd. 4 zaktualizowane i poszerz. - Warszawa : C. H. Beck, 2007 (2006). - XXVIII, 1085 s. - S. VII-VIII : Przedmowa do czwartego wydania. - Wykaz literatury podstawowej s. XXI-XXVIII. - Druk książki zakończono w 2006 r.

 

Preisner Artur, Balicki Ryszard, Banaszak Bogusław, Gromski Włodzimierz, Jabłoński Mariusz, Ławniczak Artur, Masternak-Kubiak Małgorzata

Słownik wiedzy o Sejmie / red. nauk. Artur Preisner ; aut. Ryszard Balicki, Bogusław Banaszak, Włodzimierz Gromski, Mariusz Jabłoński, Artur Ławniczak, Małgorzata Masternak-Kubiak [et al.]. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2001. - 249 s. - Bibliogr.

 

Banaszak Bogusław, Kalina-Prasznic Urszula, Batorski Dariusz, Bojarski Marek, Gromski Włodzimierz, Huchla Andrzej, Jacyszyn Jerzy, Jeżewski Jan, Jezioro Julian, Kuczyński Tadeusz, Kundera Elżbieta, Lis Maciej, Maciejewski Marek, Pakuła Andrzej, Pławucka Helena, Preisner Artur, Sadowski Mirosław, Scheffler Tomasz, Balicki Ryszard, Jabłoński Mariusz

Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ; aut. Bogusław Banaszak, Dariusz Batorski, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Janina Elżbieta Kundera, Maciej Lis, Marek Maciejewski, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler. - Wyd. 2 zaktualizowane i poszerz. - Warszawa : C.H. Beck, 2000. - XXXII, 1388 s. : schematy i tab. - Schematy i tabele do poszczególnych dziedzin prawa opracowali : Julian Jezioro, Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński, Włodzimierz Gromski. - Bibliogr.

 

Balicki Ryszard, Banaszak Bogusław, Jabłoński Mariusz

Polskie zmiany ustrojowe w literaturze prawniczej : wybór tekstów / pod red. Ryszarda Balickiego, Bogusława Banaszaka, Mariusza Jabłońskiego. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1997. - 275 s., err. - S. [7] : Wstęp. - Bibliogr. - Publikacja zawiera przedruki prac : Krzysztofa Wójtowicza, Małgorzaty Masternak-Kubiak, Kazimierza Działochy, Janusza Trzcińskiego, Bogusława Banaszaka, Józefa Repela, Artura Preisnera, Krystiana Complaka, Aleksandra Patrzałka.

 

 

Prace zbiorowe

 

Jabłoński Mariusz, Balicki Ryszard, Banaszak Bogusław, Bernaczyk Michał, Działocha Kazimierz, Jarosz-Żukowska Sylwia, Kaczmarek Przemysław, Ławniczak Artur, Malicka Agnieszka, Masternak-Kubiak Małgorzata, Mielnik Barbara, Trzciński Janusz

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. T. 1, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP / red. Mariusz Jabłoński ; aut. R. Balicki, B. Banaszak, M. Bernaczyk, I. Biśta, K. Działocha, M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, P. Kaczmarek, A. Ławniczak, A. Malicka, M. Masternak-Kubiak, B. Mielnik, J. Trzciński, M. Wiącek. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - XV, 555 s. - (Studia Prawnicze). - S. [V]- VI : Wprowadzenie - Bibliogr.

 

Balicki Ryszard, Banaszak Bogusław, Bojarski Marek, Gromski Włodzimierz, Huchla Andrzej, Jacyszyn Jerzy, Jezioro Julian, Jeżewski Jan, Kuczyński Tadeusz, Kundera Elżbieta, Lis Maciej, Maciejewski Marek, Marszałkowska-Krześ Elwira, Pakuła Andrzej, Pławucka Helena, Preisner Artur, Sadowski Mirosław, Scheffler Tomasz

Lexikon des polnischen Rechts / Hrsg. Krzysztof Napierała, Wojciech Plesiński ; Aut. Agnieszka Błażek [et al.] ; [aut. pol. wersji Ryszard Balicki, Bogusław Banaszak, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Janina Elżbieta Kundera, Maciej Lis, Marek Maciejewski, Elwira Marszałkowska-Krześ, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler, Anna Śmigaj]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. - XXIV, 544 s. - Uwzględniono zmiany w ustawodawstwie i literaturze do 1 stycznia 2013 r. - Publikacja przygotowana na podst. siatki haseł z: Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic. Wyd. 4 zaktualizowane i poszerz. Warszawa. 2007. - Wybrane hasła zostały przetłumaczone i zaktualizowane, a ich treść dostosowano do potrzeb niemieckojęzycznego odbiorcy. - Książka jest także dostępna jako e-book.

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Balicki Ryszard

Geneza prawa petycji / Ryszard Balicki // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji / pod red. Ryszarda Balickiego i Mariusza Jabłońskiego. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 62). - S. 19-26. - Bibliogr. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/66901. - . - Link zweryfikowany 09.11.2015. - Recenzent: prof. zw. dr hab. dr h.c. multi Bogusław Banaszak

 

Balicki Ryszard, Matusz-Protasiewicz Patrycja

Prawo dzieci migrantów / Ryszard Balicki, Patrycja Mateusz-Protasiewicz [!] // W: Konwencja o Prawach Dziecka : wybór zagadnień (artykuły i komentarze) / red. nauk. S. L. Stadniczeńko. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015. - (Biblioteka RPD). - S. 283-292. - W książce błędnie opisano informacje o współautorce : podano błędnie nazwisko (Mateusz-Protasiewicz) oraz zatrudnienie : adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Unwersytetu Wrocławskiego.

 

Balicki Ryszard, Ławniczak Artur

Lietuviškos ir lenkiškos teisinës-politinës sistemos po 1918 m : lyginamoji analizë / Ryszard Balicki, Artur Ławniczak // W: Lietuvos ir Lenkijos santykių dynamika : nuo istorinës patirties iki šiuolaikinës situacijos : straipsnių rinkinys / sudarytojai: Mindaugas Norkevičius, Gintarë Lukoševičiūtë, Ieva Masiliūnaite. - Kaunas ; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas ; "Versus aureus", 2015. - S. 133-[150]. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. lit., pol. - Recenzentai: dr Giedrë Milerytë (Lietuvos istorijos institutas), dr. Łukasz Lewkowicz (Marijos Skladovskos-Curie universitetas Liubline)

 

Balicki Ryszard

Zagadnienie "rozdziału europejskiego" w Konstytucji RP - uwagi "de lege ferenda" / Ryszard Balicki // W: Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP / pod red. Mariusza Jabłońskiego i Sylwii Jarosz-Żukowskiej. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 58). - S. 95-104. - Bibliogr. - Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/64552. - . - Link zweryfikowano 10.07.2015. - Recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

 

Balicki Ryszard

Udział Rady Ministrów w tworzeniu prawa europejskiego / Ryszard Balicki // W: Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP / pod red. Mariusza Jabłońskiego i Sylwii Jarosz-Żukowskiej. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 58). - S. 119-132. - Bibliogr. - Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/64552. - . - Link zweryfikowano 10.07.2015. - Recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

 

Balicki Ryszard, Ławniczak Artur

Prezydent RP a proces stanowienia prawa europejskiego / Ryszard Balicki, Artur Ławniczak // W: Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP / pod red. Mariusza Jabłońskiego i Sylwii Jarosz-Żukowskiej. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 58). - S. 171-181. - Bibliogr. - Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/64552. - . - Link zweryfikowano 13.07.2015. - Recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

 

Balicki Ryszard, Banaszak Bogusław

Die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs : ausgewählte Probleme / Ryszard Balicki, Bogusław Banaszak // W: Verfassungsrechtsprechung in Polen : Dokumentation und Analyse der Entscheidungen des polnischen Verfassungsgerichtshofs 2000-2009 / [Bogusław] Banaszak, [Tomasz] Milej, [Carmen] Schmidt (Hrsg.). - [Köln] : Institut für Ostrecht der Universität zu Köln, 2014. - S. 1-30. - Bibliogr.

 

Balicki Ryszard, Ławniczak Artur

Instytucjonalne aspekty PRL jako kolejnego wcielenia państwowości polskiej / Ryszard Balicki, Artur Ławniczak // W: Państwo demokratyczne, prawne i socjalne : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 2, Studia historyczno-prawne i ustrojowo-porównawcze / red. nauk. Marian Grzybowski, Bogumił Naleziński. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. : Oficyna Wydawnicza AFM, 2014. - S. [81]-93. - Bibliogr. - Recenzenci: dr Monika Augustyniak, prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz, dr Marcin Pieniążek, prof. dr hab. Krzysztof Prokop

 

Balicki Ryszard

Pozasądowe procedury rozwiązywania sporów między jednostkami / Ryszard Balicki // W: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym / pod red. Mariusza Jabłońskiego. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 45). - S. 901-913. - Bibliogr. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/53082. - . - Link zweryfikowano 1.07.2014. - Recenzent: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga.

 

Balicki Ryszard

Rola Komitetu Regionów a działalność samorządu terytorialnego / Ryszard Balicki, Karolina Piech // W: 10 lat doświadczeń polskiego samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej / red. Elżbieta Feret, Przemysław Niemczuk ; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów - Przemyśl. - Rzeszów ; Przemyśl : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2014. - S. 361-382. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzja: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Czarnik

 

Balicki Ryszard

Zniesienie kary śmierci w Polsce / Ryszard Balicki // W: Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki : prace uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi / pod red. Mariusza Jabłońskiego i Sylwii Jarosz-Żukowskiej. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 50). - S. 15-23. - Bibliogr. - Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego : http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/59198. - . - Link zweryfikowano 20.10.2014. - Recenzent: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga.

 

Balicki Ryszard

Rozdział europejski w polskiej Konstytucji : rzecz o niezrealizowanym kompromisie konstytucyjnym z 2011 r. / Ryszard Balicki // W: Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich / red. naukowa Sławomir Dudzik, Nina Półtorak. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - (Monografie Lex). - S. 185-196. - Bibliogr.

 

Balicki Ryszard, Preisner Artur

Ogłaszanie aktów normatywnych : wybrane zagadnienia / Ryszard Balicki, Artur Preisner // W: Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej : w 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku / pod red. Andrzeja Bałabana, Jerzego Ciapały i Przemysława Mijala. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji, 2013. - S. [143]-155. - Bibliogr. - Recenzent: prof. UMCS dr hab. Ryszard Mojak. - Materiały z sesji naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, która odbyła się w dn. 18 października 2012 r.

 

Balicki Ryszard, Ławniczak Artur

Głowa państwa w Polsce i na Litwie / Ryszard Balicki, Artur Ławniczak // W: Ustrój polityczny państwa : Polska, Europa, świat : [prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Mołdawie z okazji siedemdziesięciolecia urodzin] / pod red. Stanisława Sulowskiego, Jarosława Szymanka. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. - S. 227-239. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Kiełmiński, prof. dr hab. Jan Wawrzyniak.

 

Balicki Ryszard

Dwuizbowość w Republice Czeskiej / Ryszard Balicki // W: Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. nauk. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik. - Wyd. 2 uzup. - Lublin : Innovatio Press Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2013. - (Monografie Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii Innowacji w Lublinie). - S. [9]-27. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Recenzent: prof. dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska.

 

Balicki Ryszard, Ławniczak Artur

Pozakonstytucyjny wymiar sprawiedliwości / Ryszard Balicki, Artur Ławniczak // W: Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce : wybrane problemy / pod red. Mariusza Jabłońskiego i Sylwii Jarosz-Żukowskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3468). - S. [217]-238. - Bibliogr. - Recenzent: Andrzej Bisztyga.

 

Balicki Ryszard

Parlament narodowy kraju członkowskiego UE po Traktacie Lizbońskim / Ryszard Balicki // W: Władza w państwie współczesnym : próba nowego określenia w dobie integracji i globalizacji / pod red. Artura Preisnera. - Lublin : Wydawnictwo Polihymnia ; [Katowice] : Luksemburska Fundacja Praw Człowieka, 2013. - (Zeszyty Luksemburskie ; 2). - S. 113-122. - Bibliogr. - Recenzenci: dr hab. Maciej Marszał, prof. nadzw., dr hab. Mariusz Jabłoński, prof. nadzw.

 

Balicki Ryszard

Terroryzm - wojna bogów? / Ryszard Balicki, Janusz Zawadka // W: Czy istnieje uniwersalny standard praw człowieka? : kulturowe i cywilizacyjne uwarunkowania statusu jednostki / pod red. Artura Preisnera. - Lublin : Wydawnictwo Polihymnia ; Katowice : Luksemburska Fundacja Praw Człowieka, 2013. - (Zeszyty Luksemburskie ; 3). - S. 13-25. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. JUDr Jan Filip (Uniwersytet Masaryka, Brno, Republika Czeska), dr hab. Mirosław Sadowski (Uniwersytet Wrocławski)

 

Balicki Ryszard

Unia Europejska po Lizbonie : stagnacja czy rozwój? / Ryszard Balicki // W: Wokół Traktatu Lizbońskiego : propozycje i postulaty dotyczące prawa i ekonomii Unii Europejskiej / red. Ewa Kozerska, Tomasz Scheffler. - Kraków : Wydawnictwo AT, 2013. - S. 19-30. - Bibliogr. - Recenzent: dr hab. Barbara Mielnik, prof. UWr.

 

Balicki Ryszard, Ławniczak Artur

Wizja narodu w konstytucjach wybranych państw europejskich / Ryszard Balicki, Artur Ławniczak // W: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań : księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni. [T.] 1, Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka / red. nauk. Ryszard M. Czarny i Kamil Spryszak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. - S. [431]-451. - Bibliogr. - Recenzent: Prof. dr hab. Ewa Gdulewicz

 

Balicki Ryszard, Ławniczak Artur

Tradycja monarchiczna w ustroju politycznym RP / Ryszard Balicki, Artur Ławniczak // W: Prawo w służbie państwu i społeczeństwu : prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin / pod red. Bogusława Banaszaka, Mariusza Jabłońskiego, Sylwii Jarosz-Żukowskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - S. 411-422. - Bibliogr. - Recenzent : Jan Wiktor Tkaczyński.

 

Balicki Ryszard

Head of State / Ryszard Balicki // W: Constitutional Law, Poland / ed. by André Alen [and] David Haljan ; Bogusław Banaszak [et al.]. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law [and] Business, 2012. - (International Encyclopaedia of Laws). - S. 113-126. - The monograph "Poland" is an integral part of "Constitutional Law" in the "International Encyclopaedia of Laws" series. - Tyt. w żywej paginie: Constitutional Law - Suppl. 99 (September 2012). - Tekst przedrukowano również w: Constitutional Law in Poland. Alphen aan den Rijn, 2012.

 

Balicki Ryszard

Executive Branch / Ryszard Balicki // W: Constitutional Law, Poland / ed. by André Alen [and] David Haljan ; Bogusław Banaszak [et al.]. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law [and] Business, 2012. - (International Encyclopaedia of Laws). - S. 148-160. - The monograph "Poland" is an integral part of "Constitutional Law" in the "International Encyclopaedia of Laws" series. - Tyt. w żywej paginie: Constitutional Law - Suppl. 99 (September 2012). - Tekst przedrukowano również w: Constitutional Law in Poland. Alphen aan den Rijn, 2012.

 

Balicki Ryszard

Kryzys demokracji? / Ryszard Balicki // W: W służbie dobru wspólnemu : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu / pod red. Ryszarda Balickiego, Małgorzaty Masternak-Kubiak. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. - S. [45]-65. - Bibliogr. - Recenzent: Profesor dr hab. Marek Chmaj

 

Balicki Ryszard

Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Federalnej Niemiec / [Ryszard Balicki] // W: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich / pod red. Sabiny Grabowskiej i Radosława Grabowskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. [207]-217. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. zw. dr hab. Ryszard M. Małajny, dr hab. Bogumił Szmulik.

 

Balicki Ryszard

Relacje między organami władzy wykonawczej - na drodze do systemu kanclerskiego? / Ryszard Balicki // W: Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku / pod red. Bogusława Banaszaka i Mariusza Jabłońskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3234). - S. 329-353. - Bibliogr.

 

Banaszak Bogusław, Balicki Ryszard

Członkostwo w Unii Europejskiej a zmiana Konstytucji RP z 1997 roku - prawo unijne jako stymulator zmian / Bogusław Banaszak, Ryszard Balicki // W: Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku / pod red. Bogusława Banaszaka i Mariusza Jabłońskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3234). - S. 55-61. - Bibliogr.

 

Balicki Ryszard

Zasada równości i jej wpływ na realizację konstytucyjnych praw i wolności / R. Balicki // W: Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. T. 1, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP / red. Mariusz Jabłoński ; aut. R. Balicki [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - (Studia Prawnicze - C. H. Beck). - S. [413]-440. - Bibliogr.

 

Malicka Agnieszka, Balicki Ryszard

Der Beitritt Polens zur EU und das Funktionieren des polnischen Parlaments / Agnieszka Malicka, Ryszard Balicki // W: Der Einfluss des Gemeinschaftsrechts auf das Recht der Mitgliedstaaten der EU : Tagungsband zum wissenschaftlichen Symposium in Kligenthal-Elsass 2005 / hrsg. von Agnieszka Malicka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. EU-Recht und Mitgliedstaatliches Recht). - S. 125-133. - Bibliogr.

 

Balicki Ryszard

Prezydent Republiki Federalnej Niemiec / Ryszard Balicki // W: Pozycja ustrojowa prezydenta na przykładzie wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Niemiec / red. Anna Frankiewicz i Stanisław Leszek Stadniczeńko. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2009. - S. [165]-174. - Bibliogr. - Recenzent : Bogusław Banaszak.

 

Balicki Ryszard

Parlament narodowy w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej (po wejściu w życie postanowień Traktatu z Lizbony) / Ryszard Balicki // W: Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej : księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz / pod red. Jana Wawrzyniaka, Marzeny Laskowskiej. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2009. - S. 335-343. - Bibliogr.

 

Balicki Ryszard, Malicka Agnieszka

Die Bildung und Finanzierungsgrundlagen politischer Parteien in Polen / Ryszard Balicki, Agnieszka Malicka // W: Die Finanzierung von politischen Parteien in Europa : Bestandsaufnahme und europäische Perspektive / Gerrit Manssen (Hrsg.). - Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2008. - (Regensburger Beiträge zum Staats- und Verwaltungsrecht ; 9). - S. 39-49. - Sympozjum "Die Finanzierung von politischen Parteien in Europa - Nationale Bestandsaufnahme und europäische Perspektive ; (Vilnius) : 2006.09.27-10.01

 

Balicki Ryszard

Zasady zmiany konstytucji Republiki Estonii / Ryszard Balicki // W: Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich / red. Radosław Grabowski, Sabina Grabowska. - Stan prawny na 1 stycznia 2008 r. - Warszawa : Ofic. a Wolters Kluwer Business, 2008. - (Seria Akademicka). - S. 111-117. - Bibliogr. - Recenzent : prof. dr hab. Marek Chmaj.

 

Balicki Ryszard

Głowa państwa w rozwiązaniach konstytucyjnych różnych systemów rządów / Ryszard Balicki // W: Systemy rządów : dylematy konstytucyjnej regulacji i praktycznej funkcjonalności / red. Tadeusz Mołdawa, Jarosław Szymanek. - Warszawa : "Elipsa", 2007. - S. 11-28. - Bibliogr.

 

Balicki Ryszard, Banaszak Bogusław

Obywatelstwo polskie w Konstytucji RP / Ryszard Balicki, Bogusław Banaszak // W: Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. nauk. Ewa Gdulewicz, Halina Zięba-Załucka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 9-21. - Recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki.

 

Balicki Ryszard, Preisner Artur

e-Voting - szanse, możliwości,zagrożenia / Ryszard Balicki, Artur Preisner // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu, Rzeszów, 26-27 marca 2007 r. / red. nauk. Sabina Grabowska, Radosław Grabowski. - Rzeszów : [s.n], 2007. - S. 50-73. - Bibliogr.

 

Banaszak Bogusław, Balicki Ryszard

Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich / pod red. Sabiny Grabowskiej, Konrada Składowskiego ; [aut.: Wiesław Skrzydło, Krzysztof Urbaniak, Bogumił Naleziński, Anna Młynarska-Sobaczewska, Janusz Karp, Konrad Składowski, Tadeusz Mołdawa, Sabina Grabowska, Bogusław Banaszak, Ryszard Balicki, Marian Grzybowski, Krzysztof Skotnicki, Radosław Grabowski, Marek Chmaj, Jerzy Rychlik, Paweł Sarnecki, Witold Brodziński, Monika Babiak]. - Stan prawny na 31 grudnia 2005 r. - Kraków : Zakamycze, 2006. - 311 s. - Seria Akademicka. - Bibliogr. przy rozdz. - Recenzja: prof. dr. hab. Marek Bankowicz

 

Balicki Ryszard

Europejski system ochrony praw człowieka / Ryszard Balicki // W: Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006. - S. [63]-86. - Bibliogr.

 

Balicki Ryszard

Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Niemczech / Ryszard Balicki // W: Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich / red. Sabina Grabowska, Radosław Grabowski. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2006. - (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). - S. 293-298. - Bibliogr.

 

Balicki Ryszard

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej a funkcjonowanie parlamentu - kilka uwag wstępnych / Ryszard Balicki // W: Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : doświadczenia i inspiracje / red. nauk. Leszek Garlicki, Andrzej Szmyt. - Warszawa, 2003. - S. 11-[18]. - Bibliogr. - Profesorowi Kazimierzowi Działosze prace dedykowane na siedemdziesięciolecie urodzin.

 

Balicki Ryszard

Konstytucja RP a wewnętrzne procedury podejmowania decyzji w sprawach unijnych przez organy RP / Ryszard Balicki // W: Rola parlamentów narodowych w perspektywie poszerzenia Unii Europejskiej oraz Konferencji Międzyrządowej 2004 / [red. merytoryczna Jan Barcz, Stanisław Puzyna ; oprac. Małgorzata Lipińska, Agnieszka Ojdowska] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa, 2002. - S. 125-130. - Bibliogr.

 

Balicki Ryszard

Rzecznik Praw Obywatelskich / Ryszard Balicki // W: Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP / pod red. Bogusława Banaszaka i Artura Preisnera. - Warszawa, 2002. - S. 789-805. - Bibliogr.

 

Balicki Ryszard

Skarga konstytucyjna jako pismo procesowe / Ryszard Balicki // W: Skarga konstytucyjna : praca zbiorowa / pod red. Janusza Trzcińskiego. - Warszawa, 2000. - S. [155]-169. - Bibliogr.

 

Balicki Ryszard

"Małe konstytucje" w polskim prawie konstytucyjnym / Ryszard Balicki // W: Studia nad prawem konstytucyjnym : [dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze] / pod red. Janusza Trzcińskiego i Bogusława Banaszaka. - Wrocław, 1997. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 257). - S. 309-324. - Bibliogr.

 

 

Artykuły problemowe

 

Balicki Ryszard

Spór o Trybunał Konstytucyjny czy o demokrację? / Ryszard Balicki // Instytut Idei. - 2016, nr 9, s. 50-52. - Dostęp: http://tinyurl.com/zgrnc2b. - . - Link zweryfikowano 8.03.2016. - Zeszyt ma własny tyt.: Jeszcze demokracja nie zginęła.

 

Balicki Ryszard

Change of the government model in Poland / Ryszard Balicki. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Prawa Konstytucyjnego. - 2015, nr 6, s. 215-226

 

Balicki Ryszard

Eutanazja - "prawem do śmierci"? / Janusz Zawadka, Ryszard Balicki. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol., ang. // Przegląd Prawa Konstytucyjnego. - 2015, nr 1, s. [135]-158

 

Balicki Ryszard, Ławniczak Artur

Europejskie źródła konstytucyjnego federalizmu północnoamerykańskiego / Ryszard Balicki, Artur Ławniczak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 100/2 (2015), s. [325]-336. - Tom posiada własny tytuł: Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Balicki Ryszard

Ograniczenia swobody prowadzenia kampanii wyborczej w świetle regulacji "Kodeksu wyborczego" / Ryszard Balicki, Karolina Piech. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Polityka i Społeczeństwo. - 2015, nr 3, s. [33]-45

 

Balicki Ryszard, Ławniczak Artur

Kształtowanie się państwowości Polski i Litwy w czasach nowoczesnych / Ryszard Balicki, Artur Ławniczak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Gdańskie Studia Prawnicze. - T. 31 (2014), s. [747]-761. - Tom posiada własny tytuł: Studia ustrojoznawcze : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Pułło

 

Balicki Ryszard

Zwierzchnictwo prezydenta RP nad siłami zbrojnymi : (wybrane problemy) / Ryszard Balicki. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Przegląd Prawa Konstytucyjnego. - 2014, nr 2, s. [13]-25

 

Balicki Ryszard

Ein Kanzlersystem für Polen? / Ryszard Balicki. - Bibliogr. // Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift. - Jg. 5, Nr. 4 (2011) [und] Nr. 1 (2012), s. 4-6

 

Balicki Ryszard

Koniec państwa narodowego? / Ryszard Balicki. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 86 (2011), s. [11]-25

 

Balicki Ryszard

Demokracja oraz jej deficyt w Unii Europejskiej / Ryszard Balicki. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Prawa Konstytucyjnego. - 2011, nr 4, s. [11]-27. - Tom posiada własny tytuł: Deficyt demokracji czy legitymacji - monarchie i republiki w Europie

 

Balicki Ryszard

Prawo petycji (prolegomena) / Gintaras Kalinauskas, Ryszard Balicki. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Pro Publico Bono : Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR. - Z. 6 (2010), s. [99]-110. - Podano afiliacje: doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Katedrze Administracji Publicznej i Służb Socjalnych DWSSP "ASESOR" we Wrocławiu.

 

Balicki Ryszard

Prawo inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP / Ryszard Balicki. - Bibliogr. // Pro Publico Bono : Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR. - 2008, nr 4 [wyd. 2009], s. [19]-33. - Afiliacja : Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, Katedra Administracji Publicznej DWSSP "Asesor".

 

Balicki Ryszard

E-voting - przyszłość demokracji? / Ryszard Balicki // Elektroniczny Biuletyn Naukowy CBKE [Dokument elektroniczny]. - 2008, nr 3. -  http://cbke.prawo.uni.wroc.pl. - W serwisie należy wybrać w menu po prawej stronie Publikacje, następnie e-biuletyn, numer 3/2008. - Link zweryfikowany 03.03.2010. - Dokument w formacie *.pdf - do otwarcia potrzebna przeglądarka plików *.pdf np. Adobe Acrobat Reader

 

Banaszak Bogusław, Balicki Ryszard

Członkostwo w UE a zmiana konstytucji RP z 1997 - prawo unijne jako stymulator zmian / Bogusław Banaszak, Ryszard Balicki. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. lit. // Jurisprudencija. - T. 12 (2006), s. 99-102

 

Balicki Ryszard

Kompetencje Prezydenta RP wobec ustawy uchwalonej przez parlament / Ryszard Balicki. - Bibliogr. // Pro Publico Bono : Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR. - Z. 1 (2005), s. [11]-29. - Podano drugą afiliację autora w DWSSP ASESOR o

 

Balicki Ryszard

Sądownictwo polubowne w Polsce / Ryszard Balicki. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 54 (2003), s. 35-51

 

Balicki Ryszard

Konstytucyjna pozycja głowy państwa w różnych systemach rządów / Ryszard Balicki. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 43 (2000), s. 137-155

 

Balicki Ryszard

Konstytucyjna pozycja Rady Ministrów / Ryszard Balicki. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 44 (2000), s. 185-212

 

Balicki Ryszard

Weto prezydenckie jako element postępowania legislacyjnego / Ryszard Balicki. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Sejmowy. - R. 7, z. 3 (1999), s. [42]-54

 

Balicki Ryszard

Uprawnienia Prezydenta w nowej "Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej" : zagadnienia podstawowe / Ryszard Balicki. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 40 (1998), s. 21-40

 

Balicki Ryszard

O niezawisły sąd : na marginesie prac Sekcji Ustroju Sądownictwa Komisji Prac Ustawodawczych Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP w Londynie / Ryszard Balicki. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 34 (1996), s. 79-96