dr Katarzyna Liżyńska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

gabinet 208 budynek C

Telefon:
+48 71 375 2782
Email:
katarzyna [dot] lizynska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
Konsultacje: 

Konsultacje w sesji poprawkowej odbędą się:

06.09 godz. 11.00-13.00

14.09 godz.10.00-12.00

20.09 godz. 15.00-16.00

26.09 godz.10.00-12.00

 

W sprawach pilnych proszę o kontakt e-mail.

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Katarzyna Liżyńska
Działalność naukowa: 

uczestnik programu LLP-Erasmus Teaching Staff Mobility Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - 2014

 

Czynny udział w konferencajch naukowych:

1.Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, Lublin 26-27 września 2011r.

2. Mediacje w społeczeństwie otwartym. Prawne, społeczne i ekonomiczne aspekty prowadzenia mediacji w obszarze działania władz publicznych, Wrocław 21-22 października 2011r.

3. XV Międzynarodowe Sympozjum Badań Pisma, Wrocław, 19-21 września 2012r.

4. Periza grafica di un olografo: sua specificita nel procedimento successorio, XV Cogresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria "Grafologia Criminalistica Aspetti Technici e Umanistici: in memoria di Giolamo Morett e Nazareno Palaferri, Neapol, 21-22 listopada 2013r.

5. Wykorzystanie mediacji jako metody rozwiązywania sporów - stan aktualny i perspektywy, Warszawa 27 listopada 2013r.

6. Mediacja wobec dzieci, Wrocław 10 maja 2013r. (wystąpienie we współautorstwie J. Żylińska)

7. Skuteczność instrumentów prawnych ochrony praw pokrzywdzonego, Warszawa, 9 kwietnia 2014r.

8. XVI Międzynarodowe Sympozjum Badań Pisma, Wrocław, 4-6 czerwca 2014r.

9. „Małoletni świadek wobec procesu karnego” - V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Współczesne problemy nauk penalnych” pt. „Procesowo – kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym” – Wrocław 22 listopada 2016r.

10. “L’opinione grafologica nel processo penale alla luce della revisione del procedimento penale polacco” – Konferencja Międzynarodowa - XVIII Congrsso di Grafologia Giudiziaria,  “Grafologia criminalitica e peritale: aggiornamenti”, Neapol 17-19 listopada 2016r.

11. „Postępowanie w sprawach o wykroczenia – nieustająca reforma” – Konferencja Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach : zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe – 26 września 2016r.

12. „Skutki mediacji dla stron postępowania karnego” – V Oławska Konferencja Mediacyjna pt. „Mediacja w sprawach sądowych, edukacji i praktyce” – Oława 12 października 2016r.

13. „Nakaz opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy w rodzinie” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Środki karne oraz środki zabezpieczające w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości – Wrocław 17-18 listopada 2016

14. „O potrzebie zmian środków penalnych w prawie wykroczeń” – Konferencja pt. „Kara ograniczenia wolności w perspektywie nowych założeń polityki kryminalnej w Polsce”, Wrocław 25-26 luty 2016r.

15. „Kategoryczność wniosków opinii pismoznawczej, a wynik postępowania sądowego” - XVII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma 15 -17 czerwca 2016 r. Wrocław

 

 

Publikacje: 

1. Wypadek drogowy - prawne aspekty oraz zasady opracowywania opinii w sprawach o wypadki drogowe. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. Tom VIII. Wrocław 2000.

2. Noramtywne ujęcie fałszerstwa dokumentów. Document Various Sepecification 2/2001

3. Ekspertyzy dotyczące ustalania ojcostwa na podstawoie dziedziczenia listewek skórnych. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. Tom IX. Wrocław 2001

4. W kręgu kryminalistycznych badań testamentu holograficznego. Document Various Specification 4/2002

5. Wiarygodność dokumentu i jego ochrona w aspekcie karnoprawnym. Przegląd Policyjny nr 3-4/2002

6. Zmiany w piśmie ręcznym pod wpływem wieku. Document Various Specification 6/2003

7. Znaczenie ekspertyzy pismoznawczej w procesie dowodzenia. Document Various Specification 2/2004

8. Badanie autentyczności testamentu holograficznego, Wrocław 2008

9. Wpływ dowodu z opinii biegłego na orzeczenie sądu w postępowaniu karnym. Przegląd Policyjny nr 3/2008 (współautorstwo z J. Żylińska)

10. Kryminologiczne aspekty fałszerstwa dokumentów na podstawie praktyki Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej, Przegląd Policyjny nr 2/2010

11. Kazusy do prawa karnego materialnego. Praca zbiorowa. Z. Sienkiewicz (red.), Lexis Nexis 2010

12. Zasad jawności akt w postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie tymczasowego aresztowania, Przegląd Policyjny nr 4/2011

13. Kilka refleksji nad definicją handlu ludźmi - Acta Universitatis Wratislavensis. Przegląd Prawa i Administracji. Tom LXXXV/2011 (współautosrtwo A. Płońska)

14. Uwagi o sposobie ustawowego ujęcia przestępstwa zajmowania się organizowaniem adopcji wbrew przepisom ustawy (art. 211a k.k.) - Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, zeszyt 3, Tom LXXIII. 2011 (współautorstwo A. Płońska)

15. Współczesne prawo karne wobec handlu ludźmi, w: Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, (red.) T. Bojarski, A. Michalska - Warias, I. Nowikowski, K. Nazar - Gutkowska, J. Piórkowska - Flieger, D. Firkowski, Lublin 2011 (współautorstwo A. Płońska)

16. Wykorzystanie materiału porównawczego w ekspertyzie pimoznawczej testamentu holograficznego - Prokuratura i Prawo 2/2012 (współautorstwo J. Żylińska)

17. W sprawie środka zabezpieczającego z art. 95 a k.k., Państwo i Prawo nr 4/2012

18. Ochrona pokrzywdzonego w aspekcie regulacji o dozorze elektronicznym. Przegląd Więziennictwa Polskiego nr 74-75/2012

19. Skutki prawne mediacji w prawie karnym (w:) Mediacja w społeczeństwie otwartym, red. M. tabernacka, R. Raszewska - Sałecka, Wrocław 2012 (współautorstwo J. Żylińska)

20. Mediacje w sprawach o wykroczenia - wnioski de lege ferenda - Mediacja i Arbitraż ADR, nr 2 (18)/2012 (współautorstwo J. Żylińska)

21. Z zakresu leczniczych środków zabezpieczających (w:) Interdyscyplinaroność badań w naukach penalnych, red. J. Sepioło, Warszawa 2012 (współautorstwo A. Płońska)

22. Kwalifikowana postać przestępstwa pomówienia a ochrona wolności słowa, Państwo i Prawo 9/2012

23. Analiza obowiązujących w polskim prawie karnym unormowań dotyczących procederu handlu dziećmi, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXV, zeszyt 3/2013 (współautorstwo A. Płońska

24. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec tzw. więźniów sumienia (w:) Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym, red. A. Kwieciński, Wrocław 2013

25. Z problematyki czynów przepołowionych, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Tom XXIX/2013

26. Kształtowanie się kary aresztu w polskim prawie wykroczeń, Prokuratura i Prawo 2/2013

27. Periza grafica di un olografo: sua sepcificata nel procedimento successorio. Economica e Diritto N. I/2014

28. Postępowanie mediacyjne w sprawach z oskarżenia prywatnego. Państwo i Prawo 1/2014 (współautorstwo J. Żylińska)

29. Naprawienie szkody w Kodeksie wykroczeniach. Nowa Kodyfikacja Prawa karnego. Tom XXX/2014

30. Rozkład materialnego ciężaru dowodu w sprawach o zniesławienie. Nowa Kodyfikacja Prawa karnego. Tom XXXII/2014

31.Kilka refleksji nad wpływem wieku i choroby na badanie autentyczności testamentu holograficznego / Katarzyna Liżyńska // W: Dokument i jego badania / pod red. Rafała Cieśli. - Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu

32. Detention in petty offense cases. Nowa Kodyfikacja Prawa karnego. Tom XXXIV/2014, s. 47-56 (Zatrzymanie w sprawach wykroczeniowych)

33. La sistemazione delle pene nella legge polacca sulle contravvenzioniLa sistemazione delle pene nella legge polacca sulle contravvenzioniLa sistemazione delle pene nella legge polacca sulle contravvenzioniLa sistemazione delle pene nella leggepolacca sulecontravvenzioni, Economia e Diritto N. 1/2015 (Systematyka kar w polskim prawie wykroczeń)

34. Zasadność kary aresztu w polskim prawie o wykroczeniach, (w:) M. Bojarski, K. Łucarz, J. Brzezińska (red.), Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga Jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, Wrocław 2015, s. 451-460 (współautorstwo dr A. Płońska)

35. Kilka uwag o przestępstwach związanych z wykorzystaniem kart płatniczych, (w:) E. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau (red.), Przestępczość w XXI wieku. Zapobieganie i zwalczanie. Problemy prawno – kryminologiczne, Warszawa 2015, s. 820-830

36. O celowości kary grzywny za wykroczenia / Katarzyna Liżyńska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 100/2 (2015), s. [541]-549. - Tom posiada własny tytuł: Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

37. Kontradyktoryjność w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - założenia i praktyka - Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. - T. 37 (2015), s. 123-134

38. La specificità della perizia sulla scrittura nel processo penale polacco -  EconomiaeDiritto.it . - 2015, n. 5, [9 s.]

39. Narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w warunkach bójki// W: Problematyka ochrony życia i zdrowia ludzkiego w prawie karnym / red. nauk. Piotr Góralski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2016. - S. [171]-181

40. Obserwacja psychiatryczna oskarżonego w zakładzie leczniczym, Państwo i Prawo 2016, z. 11 (849), s. 68-78

41. Kara ograniczenia wolności w prawie o wykroczeniach w świetle najnowszych zmian polityki kryminalnej / współautorstwo: Katarzyna Liżyńska, Anna Płońska
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty wykonywania kary ograniczenia wolności / pod redakcją Adama Kwiecińskiego. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 86).- S. 161-168  

42.O modelu postępowania w sprawach o wykroczenia,
// W: Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach : zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu. T. 1 / pod redakcją Janusza Sawickiego i Katarzyny Łucarz. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3710). - S. [325]-332.

43.Kontradyktoryjność w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - założenia i praktyka - Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. - T. 37 (2015), s. 123-134