Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Katarzyna Liżyńska

Kontakt: 

gabinet 208 budynek C

Telefon:
+48 71 375 2782
Email:
katarzyna.lizynska [at] uwr.edu.pl
Strona WWW: 
www.uni.wroc.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w czwartki godz. 10.00-12.00  gabinet 208 C.
Konsultacje dla studentów niestacjonarnych kierunków:
24.02- godz. 16.45-17.45
10.03. - 14.00-15.00
23.03 - godz. 10.00-11.00
06.04- 9.00-10.00 online
18.05 - 9.00-10.00 online
25.05- godz. 14,15-15.15
Chętnych na konsultacje online zapraszam do umówienia się przez e-mail.

Działalność naukowa: 

uczestnik programu LLP-Erasmus Teaching Staff Mobility Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2014)
Staż naukowy w Carles University w Pradze w ramach umowy bilateralnej (2015)
Staż naukowy w Ivan Franko National University of Lviv w ramach umowy bilateralnej (2019)
Staż naukowy w Uniwersytecie Masarykova Univerzita w Brnie w ramach umowy biliateralnej (2024)
 

 

Czynny udział w konferencajch naukowych:

1.Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, Lublin 26-27 września 2011r.

2. Mediacje w społeczeństwie otwartym. Prawne, społeczne i ekonomiczne aspekty prowadzenia mediacji w obszarze działania władz publicznych, Wrocław 21-22 października 2011r.

3. XV Międzynarodowe Sympozjum Badań Pisma, Wrocław, 19-21 września 2012r.

4. Periza grafica di un olografo: sua specificita nel procedimento successorio, XV Cogresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria "Grafologia Criminalistica Aspetti Technici e Umanistici: in memoria di Giolamo Morett e Nazareno Palaferri, Neapol, 21-22 listopada 2013r.

5. Wykorzystanie mediacji jako metody rozwiązywania sporów - stan aktualny i perspektywy, Warszawa 27 listopada 2013r.

6. Mediacja wobec dzieci, Wrocław 10 maja 2013r. (wystąpienie we współautorstwie J. Żylińska)

7. Skuteczność instrumentów prawnych ochrony praw pokrzywdzonego, Warszawa, 9 kwietnia 2014r.

8. XVI Międzynarodowe Sympozjum Badań Pisma, Wrocław, 4-6 czerwca 2014r.

9. „Małoletni świadek wobec procesu karnego” - V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Współczesne problemy nauk penalnych” pt. „Procesowo – kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym” – Wrocław 22 listopada 2016r.

10. “L’opinione grafologica nel processo penale alla luce della revisione del procedimento penale polacco” – Konferencja Międzynarodowa - XVIII Congrsso di Grafologia Giudiziaria,  “Grafologia criminalitica e peritale: aggiornamenti”, Neapol 17-19 listopada 2016r.

11. „Postępowanie w sprawach o wykroczenia – nieustająca reforma” – Konferencja Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach : zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe – 26 września 2016r.

12. „Skutki mediacji dla stron postępowania karnego” – V Oławska Konferencja Mediacyjna pt. „Mediacja w sprawach sądowych, edukacji i praktyce” – Oława 12 października 2016r.

13. „Nakaz opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy w rodzinie” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Środki karne oraz środki zabezpieczające w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości – Wrocław 17-18 listopada 2016

14. „O potrzebie zmian środków penalnych w prawie wykroczeń” – Konferencja pt. „Kara ograniczenia wolności w perspektywie nowych założeń polityki kryminalnej w Polsce”, Wrocław 25-26 luty 2016r.

15. „Kategoryczność wniosków opinii pismoznawczej, a wynik postępowania sądowego” - XVII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma 15 -17 czerwca 2016 r. Wrocław
16. "(Bez)celowość najsurowszej restrykcji penalnej w prawie o wykroczeniach" (referat wygłoszony wspólnie z dr Anna Płońska, Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Problematyka sankcji karnych’’,Wroclaw, 20 – 21.11. 2017 r.
17. ,,Racjonalizacja systemu karania za wykroczenia w świetle reformy prawa karnego", Ogólnopolska konferencja naukowa, ,,Reforma prawa karnego w latach 2015 - 2019’’, Wrocław 21 – 22 listopada 2019 r.
18. ,,Problematyka recydywy sprawców wykroczeń stadionowych''  - Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej, recydywistycznej oraz zawodowej’’ Wrocław 18 – 19 listopada 2021 r.
19. "Mediacja w sprawach karnych jako narzędzie w rozwiązaniu sporu (lub próba rozwiązania  kryzysu) pomiędzy sprawcą a ofiarą" -OFMK,18-20.05.2022r., Białystok