dr Marcin Podleś

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Pokój 110 (Bud. A)

Telefon:
71 3752 320
Email:
marcin [dot] podles [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

konsultacje w semestrze letnim 2016/2017: wtorki 15-17

Konsultacje dodatkowe dla studentów studiów niestacjonarnych:
11.03. godz. 14.15-15.15; 23.04 godz. 14.15-15.15;  7.05. godz. 14.45-16.45, 27.05. godz. 9.45-10.45 

 

Uprzejmie informuję, że do 28.09.2017 przebywam na urlopie. W sprawach pilnych proszę o kontakt emailowy.

Zdjęcie użytkownika dr Marcin Podleś
Działalność naukowa: 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

- prawo spółek osobowych, w szczególności spółka cywilna

- prawo kontraktów w obrocie międzynarodowym

- prawo wolnych zawodów

- prawo w obrocie elektronicznym

- prawo farmacetyczne

- zagadnienia prawonoporównawcze (w szczególności system prawa niemieckiego)

GRANTY / PROJEKTY BADAWCZE

2007 - grant w ramach IV Konkursu Wewnętrznych Projektów Badawczych nr 2746/W/IPC/07

2011 - 2012 - udział w projekcie „Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STYPENDIA / STAŻE NAUKOWE:

2001 – 2002 - studia w zakresie prawa niemieckiego na Uniwersytecie w Ratyzbonie (Niemcy), promotor prof. dr Ingo Koller

2002 - pobyt biblioteczny w Instytucie Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu w Bonn na zaproszenie prof. dr. Karstena Schmidta

lipiec 2003 - pobyt badawczy w Instytucie Informatyki Prawniczej Uniwersytetu w Hanowerze na zaproszenie prof. dr. Wolfganga Kiliana, Hanower w ramach programu KBN-DAAD

lipiec – sierpień 2006 - pobyt badawczy w Zakładzie Prawa Informatycznego i Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Gospodarczym w Wiedniu w ramach stypendium Marii Curie-Skłodowskiej typu Przekaz Wiedzy w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej, z ramienia Centrum Badania Komunikacji Elektronicznej

UDZIAŁ W RADACH NAUKOWYCH I REDAKCJACH CZASOPISM I STOWARZYSZEŃ:

- członek założyciel oraz członek komisji rewizyjnej Deutscher Anwaltverein Polen (DAV Polen)

- członek wspierający iGZ e. V.

NAGRODY:

- nagroda rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe

DZIAŁALNOŚĆ POZAUCZELNIANA

- radca prawny
- wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu
- arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy DIG

Publikacje: 

I. MONOGRAFIE

Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego, Warszawa 2008.

Spółka cywilna w obrocie gospodarczym, Warszawa 2009, s. 253 (współautorstwo L. Siwik).

Konsumencka sprzedaż leków w aptekach internetowych, Wrocław 2011

Spółka cywilna w obrocie gospodarczym, Warszawa 2015, wydanie 2., współautor Lidia Siwik, recenzja dr hab. Piotr Pinior (monografia)

II. ARTYKUŁY / ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

Spółka cywilna z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech – analiza uregulowań kodeksu cywilnego (§705-740 BGB) oraz stanu orzecznictwa w tym zakresie, Rejent, 3/2003.

Zasady ponadgranicznej działalności prawników w Unii Europejskiej i ich urzeczywistnienie na przykładzie prawa niemieckiego, Radca Prawny, 5/2003, (współautorstwo L. Comandador).

Świadczenie transgranicznej pomocy prawnej w prawie Unii Europejskiej, Prawo europejskie i międzynarodowe, 2/2003.

Wątpliwości związane z występowaniem spółki cywilnej w obrocie gospodarczym oraz zagadnienie jej charakteru prawnego na tle najnowszych zmian w prawodawstwie, [w:] J. Frąckowiak, Rozprawy z prawa handlowego, Przegląd Prawa i Administracji, Tom LXIV, Wrocław 2004.

Prawna ochrona oznaczeń przedsiębiorców w środowisku domen internetowych [w:] J. Gołaczyński (red.), Przegląd Prawa i Administracji, tom LXI, Wrocław 2004 (współautorstwo M. Engeleit).

Umowy elektroniczne w prawie wybranych państw (rozdział 9: 9.1-9.6.4) oraz Umowy z pośredniczącymi dostawcami usług internetowych (rozdział 6, współautorstwo B. Sołtys), [w:] J. Gołaczyński (red.) Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym, Wrocław 2005.

Obrót międzynarodowy a działania Unii Europejskiej w celu stworzenia Europejskiego Prawa Umów, Radca Prawny, 4/2005.

Charakter prawny spółki cywilnej w świetle prawa polskiego na tle statusu spółki cywilnej w prawie niemieckim, [w:] J. Frąckowiak, Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006.

Wybrane uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Radca Prawny, 5/2006, (współautorstwo B. Sołtys).

Kontrola rozstrzygnięć o kosztach procesu, Radca Prawny 5/2007, (współautorstwo B. Sołtys).

Apteki internetowe w Polsce – status prawny i funkcjonowanie na tle prawnoporównawczym, Dodatek do Monitora Prawniczego, 22/2007.

Transgraniczna sprzedaż leków a idea autonomicznego prawa Internetu [w:] J. Gołaczyński (red.), Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych. Materiały z konferencji, Warszawa 2007.

Reprezentacja spółki cywilnej na tle jej charakteru prawnego [w:] E. Gniewek (red.) Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia, Wrocław 2008, (współautorstwo B. Sołtys).

Spółka cywilna w Niemczech, Rejent nr 5, 2008.

Granice formalizmu procedury cywilnej – wybrane aspekty dotyczące skargi kasacyjnej, Radca Prawny, 6/2008, (współautorstwo B. Sołtys).

Liability of Internet service providers [w:] A. Wiebe (red.) IT-Law in Poland, Wiedeń, Monachium 2009, (współautorstwo B. Sołtys), s. 191-201.

Reprezentacja Skarbu Państwa w procesach cywilnych z udziałem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – zagadnienia wybrane [w:] Księga Pamiątkowa Profesora Kosika, Wrocław 2009.

Przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym, Radca prawny, 1/2010, s. 24-34 (współautorstwo B. Sołtys).

Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim, Rejent 3/2010, s. 159-190 (współautorstwo: P. Wiórek, K. Kułak).

Uwagi o klauzulach mających na celu zniweczyć wybór oferty przetargowej [w:] E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski (red.), Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, Warszawa 2010, s. 303-311 (współautorstwo M. Quoos).

Spółka cywilna de lege ferenda [w:] W.J. Katner, U. Promińska (red.), Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 237-245.

Wysyłkowa sprzedaż leków przez Internet, Prawo Mediów Elektronicznych, nr 3, 2010, s. 36-40.

Zastosowanie klauzuli dobrych obyczajów w odniesieniu do reklamy leków kierowanej do publicznej wiadomości, Radca Prawny nr 1, 2011, s. 37-47.

Zagadnienie ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w aptece internetowej, Prawo Mediów Elektronicznych, nr 1, 2011, s. 15-19.

Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim na tle pojęcia przedsiębiorcy w projekcie kodeksu cywilnego (współautorstwo: P. Wiórek, K. Kułak) [w:] J. Frąckowiak (red.), Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 2011, s. 119-150.

Przeznaczenie i właściwości towaru konsumpcyjnego jako kryteria oceny jego zgodności z umową, Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, nr 2, Lwów 2011, s. 224-232.

Zagadnienie przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru konsumpcyjnego przy sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, Prawo Mediów Elektronicznych, nr 4, 2011.

Postępowanie przymuszające przed sądem rejestrowym w ujęciu prawnoporównawczym, (współautorstwo: L. Siwik), Studia Prawnicze KUL, nr 2, 2012.

Spółka cywilna w centralnych informacjach o przedsiębiorcach [w:] X-lecie CBKE, Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia CBKE, Wrocław 2012.

Roszczenia odszkodowawcze konsumentów w następstwie porozumień ograniczających konkurencję – zagadnienia wybrane [w:] M. Ganczar, E. Sługocka-Krupa, Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-963-3, recenzenci: dr hab. R. Biskup, dr hab. W. Czyżowicz, prof. SGH

Spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością zawodową w Niemczech, Rejent R. 24, grudzień (2014), s. 207-220

Festlegung des Unternehmensgegenstandes im Gesellschaftsvertrag einer Handelsgesellschaft in Polen, Deutsch-Polnische Juristen Zeitung, 4/2014

Implementacja dyrektywy 2009/101/WE w prawie polskim z perspektywy ochrony wierzycieli, Przegląd Radcowski, 4/2014

Odpowiedzialność komandytariusza z punktu widzenia interesu wierzycieli spółki, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 101 (2015), s. 157-167

Przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w umowach konsumenckich po implementacji dyrektywy w sprawie praw konsumentów, Prawo Mediów Elektronicznych. - 2015, nr 2, s. 26-30

Określenie przedmiotu działalności spółki handlowej na tle nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejent 2/2016, s. 62-75