prof. dr hab. Jacek Giezek

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2350
Email:
jacek [dot] giezek [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

wtorek 15.00 - 16.00

czwartek 15.00-16.00

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Jacek Giezek
Działalność naukowa: 

 

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół następujących grup zagadnień:

1. zagadnienia związku przyczynowego oraz obiektywnego przypisania skutku;

2. podmiotowa strona czynu zabronionego oraz związana z nią problematyka subiektywnego przypisania;

3. wybrane zagadnienia związane ze strukturą przestępstwa oraz jej elementami;

4. formy popelnienia przestępstwa oraz podstawy wyłączania odpowiedzialności karnej;

5. problematyka sądowego wymiaru kary;

6. wybrane zagadnienia prawa karnego gospodarczego;

7. zagadnienia z pogranicza prawa karnego materialnego oraz procesu karnego.

W latach 1990-1991 oraz 1997 stypendysta fundacji Alexandra von Humboldta.

Niezależnie od działalności uniwersyteckiej - członek Naczelnej Rady Adwokackiej, przewodniczący Komisji Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej oraz członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej, a także przez dwie kadencje – w latach 2008-2013 – wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Publikacje: 

 

I. Opracowania monograficzne:

1. Decyzja sędziego w sprawie wymiaru kary i jej psychospołeczne uwarunkowania, Acta Univ. Wratislawiensis nr 1009, Prawo CLXV, Wrocław 1987, ss. 168 (współautorzy: T.Kaczmarek, G.Dolińska, W.Sitek);

2. Okoliczności wpływające na sędziowski wymiar kary, Acta Univ. Wratislawiensis nr 1202, Prawo CXCII, Wrocław 1989, ss. 192;

3. Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym, Acta Univ. Wratislawiensis nr 1608, Prawo CCXXIX, Wrocław 1994, ss. 234;

4. Odpowiedzialność cywilna i karna w spółkach prawa handlowego, Warszawa 1994, ss. 176 (współautor: D.Wnuk);

5. Problematyka probacji w aspekcie prawnoporównawczym (w) Probacja w systemie prawa karnego wykonawczego, red. L.Bogunia, Wrocław 1998, s. 8-42;

6. Teorie związku przyczynowego oraz koncepcje obiektywnego przypisania /w:/ System prawa karnego, Tom 3, Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, Warszawa 2013;

7. Świadomość sprawcy czynu zabronionego, Warszawa 2013, ss. 348;

 

II. Komentarze i podręczniki:

8. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Tom I (art. 1-31), Kolonia Ltd 2000, ss. 194;

9. Przepisy karne kodeksu spółek handlowych. Komentarze Zakamycza, Zakamycze 2003, ss. 717 (współautor – P.Kardas);

10. Przepisy karne /w:/ Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Tom V, S.Sołtysiński, A.Szajkowski, A.Szumański, J.Szwaja, Warszawa 2004, s. 1-229 (współautor – P.Kardas);

11. Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2004, LexisNexis, ss. 538 (współautorzy: M.Bojarski, Z.Sienkiewicz);

12. Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2005, wyd. II, LexisNexis, ss. 565 (współautorzy: M.Bojarski, Z.Sienkiewicz);

13. Prawo karne materialne. Część ogolna i szczególna, Warszawa 2007, wyd. III, LexisNexis, ss. 595 (współautorzy: M.Bojarski, Z.Sienkiewicz);

14. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2007, s. 21-280, 387-409, 553-608, 696-794; (autorzy pozostałych fragmentów: N.Kłączyńska, G.Łabuda);

15. Prawo karne materialne, Część ogólna i szczególna, Warszawa 2010, wyd. IV, LexisNexis, ss. 637 (współautorzy: M.Bojarski, Z.Sienkiewicz);

16. Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2012, wyd. V, s. 677 (współautorzy: M.Bojarski, Z.Sienkiewicz); 17. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2012, wyd. II, s. 15-274, 375-396, 535-589, 673-762, (autorzy pozostałych fragmentów: N.Kłączyńska, G.Łabuda);

17. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz (współautorzy: D.Gruszecka, N.Kłączyńska, G.Łabuda, A.Muszyńska, T.Razowski), Warszawa 2014: Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – s. 153-260, Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego – s. 689-768, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji /art. 268a – art. 269b/ - s. 995-1011, Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu /art. 296 – art.299/ - s. 1150-1236);

18. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2014, ss. 1312 (redakcja naukowa);

19. Przepisy karne /w:/ Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Tom V, S.Sołtysiński, A.Szajkowski, A.Szumański, J.Szwaja, wyd. II, Warszawa 2014, s. .... (współautor – P.Kardas);

20. Kodeks spółek handlowych. T. 5, Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz, /autorzy Jacek Giezek, André Helin, Katarzyna Jasińska, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Piotr Kardas, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Iwona B. Mika, Krzysztof Oplustil, Anna Rachwał, Marcin Spyra, Janusz Szwaja, Monika Tarska/ wyd. III, Warszawa 2015. ss. 1741;

21. Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna /współautorzy: Marek Bojarski, Zofia Sienkiewicz/, wyd. VI,  Warszawa 2015, ss. 625;

 

III. Artykuły i studia:

22. Wpływ nieświadomości społeczno-prawnej oceny czynu na odpowiedzialność karną sprawcy, Państwo i Prawo 1984, nr 10, s.100-106;

23. Prawo do naturalnej śmierci, Gazeta Prawnicza 1985, nr 9, s. 5;

22. Kilka uwag o istocie błędu, Przegląd Prawa i Administracji, Tom XX, Wrocław 1985, s. 113-123;

24. Wysoki stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu jako okoliczność obciążająca przy wymiarze kary, Nowe Prawo 1985, nr 2, s 60-70;

25. O nową koncepcję badań nad sądowym wymiarem kary, Problemy Kryminologiczne Wielkopolski, Poznań 1986, s. 483-491 (współautor: T.Kaczmarek);

26. Okoliczności łagodzące i obciążające a uzasadnianie wyroków sądowych w części dotyczącej wymiaru kary, Nowe Prawo 1987, nr 5, s. 43-58;

27. Decyzja sędziego w sprawie wymiaru kary jako przedmiot badań empirycznych (propozycja metodologiczna), Państwo i Prawo 1988, nr 1, s. 29-36 (współautor: T.Kaczmarek);

28. Deformacje spostrzegania jako przyczyna przestępstw nieumyślnych, Nowe Prawo 1990, nr 4-6, s. 133-153;

29. Przestępstwo z niedbalstwa jako wynik deficytu informacyjnego, Przegląd Prawa Karnego 1990, nr 4, s. 16-31 (współautor: T.Kaczmarek);

30. O subiektywnym przypisaniu nieświadomego przestępstwa nieumyślnego, (w:) Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym, Wrocław 1990, s. 53-71 (współautor: T.Kaczmarek);

31. Prawo a ochrona życia. Nie ma jednej recepty, Wokanda 13.10.1991 (współautor: M.Mozgawa);

32. Naruszenie obowiązku ostrożności jako przesłanka urzeczywistnienia znamion przestępstwa nieumyślnego, Państwo i Prawo 1992, nr 1, s. 65-75;

33. Przyczynowość hipotetyczna a prawnokarne przypisanie skutku, Przegląd Prawa Karnego 1992, nr 7, s. 42-54;

34. Wyjaśnianie przyczynowe w prawie karnym, Przegląd Prawa i Administracji, Tom XXXI, Wrocław 1995, s. 45-61;

35. Przestępstwo umyślnego bankructwa, Prawo Przedsiębiorcy 1995, nr 26, s. 24-26;

36. Odpowiedzialność karna zarządcy, Prawo Przedsiębiorcy - Prawo Spółek 1996, nr 39, s. 10-16;

37. O tendencjach do subiektywizowania bezprawności oraz obiektywizowania winy we współczesnym prawie karnym (w) Wybrane Zagadnienia Reformy Prawa Karnego, red. Z.Sienkiewicz, Wrocław 1997, s. 9-19;

38. Podstawy wyłączania odpowiedzialności karnej w nowym kodeksie karnym (w) Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, red. L.Bogunia, Wrocław 1997, s. 71-86;

39. Kilka uwag o ujęciu nieumyślności w nowym kodeksie karnym (w) Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, red. L.Bogunia, Wrocław 1998, s. 9-20;

40. Strafrechtliche Fragen der Transplantation (w) Das erste deutsch-japanisch-polnische Strafrechtskolloquium der Stipendiaten der Alexander von Humboldt-Stiftung, Poznań 1998, s. 89-107;

41. Funkcja błędu co do ustawowych znamion w nowym kodeksie karnym (w) Rozważania o prawie karnym. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Aleksandra Ratajczaka, red. A.Szwarc, Poznań 1999, s. 109-120;

42. Vorverlagerung der Strafbarkeit im Bereich von Vorbereitung und Versuch unter besonderer Berücksichtigung moderner Gefährdungstatbestände (w:) Einflüsse deutschen Strafrechts auf Polen und Japan, Zweites Deutsch-Polnisch-Japanisches Strafrechtskolloquium 1999 in Osaka, Baden-Baden 2001, s. 75-89;

43. Sportowe sankcje dyscyplinarne (w) Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie (red. A.Szwarc), Poznań 2001, s. 93-118;

44. Narażenie na niebezpieczeństwo oraz jego znaczenie w konstrukcji czynu zabronionego, Przegląd Prawa i Administracji, Tom L, Wrocław 2002, s. 113-134;

45. Odpowiedzialność karna członków spółek handlowych, Przegląd Prawa i Administracji, Tom XLIX, Wrocław 2002, s. 73-88;

46. Normative Voraussetzungen der Tatbestandsverwirklichung einer fahrlässigen Straftat, Festschrift für Karl Heinz Gössel zum 70. Geburtstag, C.F.Müller Verlag, Heidelberg 2002, s. 117-127;

47. Granice ludzkiego życia a jego prawnokarna ochrona (w:) Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP (red. B.Banaszak, A.Preisner), Warszawa 2002, s. 101-117 (współautor: R.Kokot);

48. Obrońca i pełnomocnik z urzędu w procesie karnym, Jurysta 2002/7-8, s. 78-82;

49. Sporne problemy przestępstwa działania na szkodę spółki na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki, Palestra nr 9-10/2002, s. 7-26 (współautor: P.Kardas);

50. Działanie na szkodę spółki a przestępstwo nadużycia zaufania – zagadnienie zbiegu przepisów oraz wielości ocen, Palestra nr 11-12/2002, s. 13-30 (współautor: P.Kardas);

51. Einige Bemerkungen über die Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe im neuen polnischen Strafgesetzbuch (w:) Kriminalität im Grenzgebiet, Band 5-6, Das neue polnische Strafgesetzbuch, Berlin-Heidelberg 2002, s. 69-88;

52. Obrońca i pełnomocnik z urzędu w procesie karnym – założenia a rzeczywistość (w:) Sprawiedliwość ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, s. 79-87;

53. Kilka uwag o okolicznościach wyłączających bezprawność oraz winę w nowym polskim kodeksie karnym (w:) Przestępczość przygraniczna, Tom 2: Nowy polski kodeks karny (red. G.Wolf), Frankfurt n/Odrą, Słubice, Poznań 2003, s. 71-90;

54. Zgodne z prawem zachowanie alternatywne jako kryterium przypisania skutku, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 4/2004, s. 49-72;

55. System sankcji w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Prokuratura i Prawo nr 11-12/2004, s. 81-114 (współautor: Grzegorz Łabuda).

56. Przepisy karne kodeksu spółek handlowych – propozycje de lege ferenda, Przegląd Legislacyjny, nr 2(42)/2004, s. 181-208 (współautor – P.Kardas);

57. Przekroczenie granic rzeczywistej oraz mylnie wyobrażonej obrony koniecznej /w:/ W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005, s. 131-149.

58. Znaczenie testu warunku sine qua non przy wyjaśnianiu przyczynowości. W odpowiedzi Jubilatowi /w:/ Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Karczmarka, Zakamycze 2006, s. 201-227;

59. Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Karczmarka, Zakamycze 2006, ss. 742 (wstęp i redakcja);

60. Zbieg przepisów a konstrukcja przestępstwa ciągłego /w:/ Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym (red. J.Majewski), Toruń 2006, s. 91-111;

61. Kolizja dóbr a prawnokarna ochrona wolności /w:/ Prawnokarne aspekty wolności (red. M.Mozgawa), Zakamycze 2006, s. 71-88; 61. Odpowiedzialność karna notariusza w świetle art. 231 kodeksu karnego, Rejent 3/2006, s. 9-39;

62. Adwokacki obowiązek doskonalenia zawodowego, Palestra 5-6/2006, s. 179-183 (współautor – A.Malicki);

63. El Combate a la Corrupcion en el Derecho Penal Polaco, Revista de Derecho, Vox Juris, Universidad de San Martin de Porres, Edicion Nr 13/2006, s. 15-31;

64. Wprowadzanie w błąd jako znamię oszustwa popełnianego w obrocie gospodarczym /w:/ Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga Jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Wolters Kluwer 2007, s. 61-75;

65. O powadze rzeczy osądzonej w ramach konstrukcji czynu ciągłego. Uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 15 czerwca 2007 roku, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XII, 2008/1, s. 81-112;

66. „Zezwolenie” na naruszenie dobra prawnego – negatywne znamię typu czy okoliczność kontratypowa /w:/ Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. Urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca (red. Ł.Pohl), Poznań 2009, s. 131-154;

67. Einige Bemerkungen uber das erlaubte Risiko und Sorgfaltspflichtverletzungen im Sport /w:/ Vergleichende Strafrechtswissenschaft. Frankfurter Festschrift fur Andrzej J. Szwarc (red. J.C.Joerden, U.Scheffler, A.Sinn, G.Wolf), Berlin 2009, s. 543-558;

68. „Brudne pieniądze“ jako korzyść związana z popełnieniem czynu zabronionego /w:/ Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy (red. J.Skorupka), Warszawa 2009, s. 758-776;

69. Błąd co do znamion modyfikującychy typ czynu zabronionego /w:/ Okoliczności wyłączające winę (red. J.Majewski), Toruń 2010, s. 41-68;

70. „Sprawstwo” polecające – między kierowaniem czynem zabronionym a nakłanianiem do jego popełnienia (w:) Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi (red. V.Konarska-Wrzosek, J.Lachowski, J.Wójcikiewicz), Warszawa 2010, s. 63-82;

71. Zwalczanie zachowań o charakterze korupcyjnym w świetle przepisów ustawy o sporcie /w:/ Ustawa o sporcie /red. A.Szwarc/, Poznań 2011, s. 65-101;

72. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej a odpowiedzialność karna na przedpolu naruszenia dobra prawem chronionego /w:/ Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu /red. A. Michalska-Warias, I.Nowikowski, J.Piórkowska-Flieger/, Lublin 2011, s. 87-103;

73. Einige Probleme der Fahrlassigkeit im polnischen Strafrecht /w:/ Das vierte deutsch-japanisch-polnische Strafrechtskolloqium /red. J.C.Joerden, A.J.Szwarc, K.Yamanaka/, Poznań 2011, (współautor: T.Kaczmarek);

74. Konstrukcja działania na szkodę spółki handlowej oraz przestępstwa stanowiące jej odpowiednik – projekt nowelizacji, Palestra 2011, nr 1-2, s. 149-165 (współautor: P.Kardas);

75. O znaczeniu ryzyka w prawie karnym /w:/ Księga dedykowana dr Ewie Weigend, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, /red. S.Waltoś/ Kraków 2011, s. 117-130;

76. W obronie granic obrony koniecznej /w:/ Prawo karne wykonawcze w systemie nauk kryminologicznych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leszka Boguni /red. T.Kalisz/, Wrocław 2011, s. 50-69;

77. Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki – o potrzebie zmian, Przegląd Prawa Handlowego 2011, nr 8, s. 27-29 (współautor: P.Kardas);

78. Taktyka obrończa oraz jej wpływ na decyzję sędziego /w:/ Współczesna adwokatura wobec innych zawodów prawniczych, Tom IV, Warszawa 2011, s. 83-99;

79. Przestępstwo narażającego na wyrządzenie szkody nadużycia zaufania (część I), Wrocławskie Studia Sądowe, 2011, nr 1, s. 19-38 (współautor: P.Kardas);

80. Dynamika stanu świadomości sprawcy czynu zabronionego oraz jej wpływ na odpowiedzialność karną /w:/ Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Warszawa 2012, s. 563-584;

81. Przewidywanie czynu zabronionego oraz zamiar jego uniknięcia jako podmiotowe elementy świadomej nieumyślności /w:/ Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga Jubileuszowa Profesora Mariana Filara, t. I, Toruń 2012, s. 130-155;

82. Kontradyktoryjność procesu karnego – uwagi wprowadzające /w:/ Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego, Warszawa 2012, s. 27-37.

83. Przestępstwo narażającego na wyrządzenie szkody nadużycia zaufania (część 2), Wrocławskie Studia Sądowe, 1/2012;

84. Przeciwko ustawowej regulacji kryteriów obiektywnego przypisania skutku, Państwo i Prawo 5/2013, (współautor – T.Kaczmarek), s. 79-92;

85. Formy stadialne popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym (w:) Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G, VOL. LX, 2, 2013, s. 41-57;

86. „Przewidywalność” jako kryterium przypisania czynu zabronionego a tzw. „wiedza szczególna” jego sprawcy /w:/ Między nauką a praktyką prawa karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Lecha Gardockiego, Warszawa 2014, s. 63-78;

87. Dyrektywy wymiaru kary łącznej /w:/ Dyrektywy sądowego wymiaru kary. Pokłosie X Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego /red. J.Majewski/, Warszawa 2014, s. 49-64;

88. O granicach tajemnicy adwokackiej oraz zgodzie „dysponenta” na jej ujawnienie, Palestra 9/2014, s. 60-72;

89. Kilka uwag o konstrukcji przestępstwa „prania brudnych pieniędzy” na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2013 roku (I KZP 19/13) /w:/ Księga Jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40- lecia pracy zawodowej, Warszawa 2014, s. …;

90. Kilka uwag o modyfikacji podstaw wymiaru kary łącznej / w:/ Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. : przewodnik po zmianach / red. nauk. Paweł Wiliński. – Warszawa 2015. - s. 399-415.

91. Konsensualizm w procesie karnym a zasady etyki adwokackiej /w:/ Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny / red. J.Giezek, P.Kardas/, Warszawa 2015, s. 118-133.

92. Miejsce i znaczenie teorii prawa we współczesnej literaturze karnistycznej, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, t. 102 (2015), s. 167-184.

93. Nowa filozofia karania, czyli o założeniach i zasadniczych elementach nowelizacji Kodeksu karnego, Palestra nr 7-8 (2015), s. 10-24 (współautor – P.Kardas)

94. O etyczności działań obrońcy podejmowanych w trybie konsensualnym, Palestra Świętokrzyska Nr 31-32 (2015), s. 42-51

95. O etycznych i deontologicznych standardach aktywnej obrony w zmodyfikowanym modelu procedury karnej oraz wiążącej adwokata tajemnicy zawodowej /w:/ Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny / red. J.Giezek, P.Kardas/, Warszawa 2015, s. 13-38 (współautor – P.Kardas)

96. O modyfikacji funkcji błędu co do znamion czynu zabronionego, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 100/2 (2015), s. 181-198;

97. O sankcjach alternatywnych oraz możliwości wyboru wymierzanej kary, Palestra nr 7-8 (2015), s. 25-36;

98. Prawnokarne (obiektywne) przypisanie narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo /w:/ Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo /red. J.Majewski/, Warszawa 2015. - S. 47-68 (współautor – D.Gruszecka);

99. Tajemnica adwokacka - wartość względna czy absolutna? O nieujawnialności informacji objętych tajemnicą adwokacką /w:/ Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny / red. J.Giezek, P. Kardas/, Warszawa 2015, s. 184-198.

100. Ułaskawienie jako przejaw abolicji indywidualnej, Palestra Świętokrzyska, Nr 33-34 (2015), s. 25-30

101. W sprawie modyfikowania terminów przedawnienia i karalności /w:/ Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz /red. Marek Bojarski, J.Brzezińska, K.Łucarz/, Wrocław 2015, s. 89-104.

102. Konstytucyjne podstawy prezydenckiego prawa łaski a możliwość stosowania tzw. abolicji indywidualnej, Palestra nr 1-2/2016, s. 21-39 (współautor - P.Kardas);

 

IV. Glosy, recenzje oraz inne opracowania:

103. Glosa do wyroku SN z 18.01.1982 (II KR 308/81), Nowe Prawo 1983, nr 4, s. 121-124;

104. Problemy patologii społecznej, Sprawozdanie z VII Wrocławskiego Sympozjum Kryminologicznego, Państwo i Prawo 1987, nr 5, s. 131-134;

105. Postawy wobec własności społecznej a jej prawnokarna ochrona, (w:) Konferencja Młodej Kadry Wydziału Prawa i Administracji UWr., Z problemów prawa własności, Wrocław 1990, s. 59-70;

106. Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym, Sprawozdanie z polsko-niemieckiego Sympozjum Prawa Karnego, Państwo i Prawo 1990, nr 12, s. 100-104;

107. Osobowość sędziego jako wyznacznik wymiaru kary, (w:) Elementy socjologii prawa, Warszawa 1991, t. IV, s. 249-254 (współautorzy: T.Kaczmarek, G.Dolińska, W.Sitek);

108. Recenzja pracy "Recht und Moral: Beitrage zu einer Standortbestimmung" (red. H.Jung, H.Muller-Dietz, U.Neumann; Baden-Baden 1991), Państwo i Prawo 1992, nr 3, s. 96-98;

109. Komentarz do art.38 i art. 42 Konstytucji RP z 1997 roku (w:) Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku (red. J.Boć), Wrocław 1998;

110. Recenzja pracy: Modelowanie pojęć w prawie karnym (autor: Mateusz Rodzynkiewicz, Kraków 1998), Państwo i Prawo 1998, nr 7, s. 94-96;

111. Glosa do wyroku SN z 8.03.2000 (III KKN 231/98), Państwo i Prawo 2001, nr 6, s. 109-114;

112. Glosa do uchwały SN z 20.11.2000 (I KZP 36/2000), Prokuratura i Prawo 2001, nr 9, s. 105-111;

113. Glosa do postanowienia SN z 3.01.2002, IV KKN 635/97 (dot. obrony koniecznej), Państwo i Prawo 11/2002, s. 106-110;

114. Recenzja pracy: Tak zwana kolizja obowiązków w prawie karnym (autor: Jarosław Majewski), Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1/2003, s. 251-266.

115. Prawniczy słownik wyrazów trudnych /red. J.Boć/, Kolonia Ltd 2004, s. 27-28, 61-62, 68-69, s. 99-101, 108-110, 114-116, 140-141, 161, 178, 339-342, 390, 395-397, 401-402, 403-406, 407-408;

116. Glosa do postanowienia SN z 3.06.2004, V KK 37/04, Palestra 2005, nr 1-2, s. 262-273;

117. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2007, (współautorzy: Natalia Kłączyńska, Grzegorz Łabuda); ss. 794 (redakcja);

118. Opinia na temat wybranych przepisów projektu nowelizacji kodeksu karnego /w:/ Kodeks karny – projekt nowelizacji (druk sejmowy 1756), Biuro Analiz Sejmowych, 5/2007, s. 26-33;

119. Adwokatura wobec najnowszych zmian prawa sądowego. Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Tom I, Warszawa 2008, ss. 184 (wstęp i redakcja);

120. Konferencja „Adwokatura wobec najnowszych zmian prawa sądowego”, Sprawozdanie, Palestra 2008/1-2, s. 245-250;

121. Adwokatura gwarantem prawa do obrony. Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Tom II, Warszawa 2009, ss. 186 (wstęp i redakcja);

122. Wiarygodność przede wszystkim /w:/ Toga. Forum Adwokatów, nr 11/12/2009, s. 12-14;

123. Adwokatura w systemie organów ochrony prawnej. Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu, Tom III, Warszawa 2010 (wstęp i redakcja), ss. 162;

124. Zamach na … Prezydent podpisał tzw. ustawę deweloperską (wypowiedź w artykule), Nieruchomości i Prawo, 2011, nr 1, s. 13-14;

125. Współczesna adwokatura wobec innych zawodów prawniczych. Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu, Tom IV, Warszawa 2011 (wstęp i redakcja);

126. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2011 roku (II KK 177/11), OSP 10/2012, poz. 96;

127. Umyślność i jej formy, VII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne /red.J.Majewski/, Toruń 2011, Głos w dyskusji, s. 72-77;

128. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2012, wyd. II, (współautorzy: Natalia Kłączyńska, Grzegorz Łabuda); ss. 762 (wstęp i redakcja naukowa);

129. Nieumyślność – głos w dyskusji /w:/ Pokłosie VIII bielańskiego kolokwium karnistycznego, Toruń 2012, około 10 stron;

130. Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego. Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu, Tom V, Warszawa 2012, ss. 200 (wprowadzenie i redakcja);

131. Adwokatura a modele procedur sądowych, Konferencje Izby Adwokackiej we Wroicławiu, Tom VI, Warszawa 2013, ss. 209, (wstęp i redakcja);

132. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2014, (współautorzy: Dagmara Gruszecka, Natalia Kłączyńska, Grzegorz Łabuda, Anna Muszyńska, Tomasz Razowski), ss. 1312 (wstęp i redakcja naukowa);

133. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 18 grudnia 2013 roku, KZP 19/13 (art. 299 § 1 k.k.), Orzecznictwo Sądów Polskich, 7-8/2014, s. 1063-1072;

 

V. Publikacje przekładów prac obcojęzycznych:

134. C.Roxin: Problematyka obiektywnego przypisania, (w:) Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym, Wrocław 1990, s. 5-25 (przekład z języka niemieckiego);

135. G.Jakobs: O prawnokarnej funkcji zamiaru, nieumyślności i winy, (w:) Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym, Wrocław 1990, s. 35-52 (przekład z języka niemieckiego);

136. H.J.Hirsch: Państwo prawne a prawo karne, (w:) Joannes Joachimus Hirsch Doctor Honoris Causa Universitatis Studiorum Mickiewicziane Posnaniensis, Poznań 1991, s.51-65 (przekład z języka niemieckiego);

137. M.Walter: Pojednanie między sprawcą a ofiarą zamiast kary (o zmianie w pojmowaniu przestępczości), Przegląd Policyjny 1992, nr 2-3, s. 90-96 (przekład z języka niemieckiego);

138. U.Sieber: Przestępczość komputerowa a prawno-karna ochrona przepływu informacji, Przegląd Policyjny 1995, nr 3-4 (przekład z języka niemieckiego);

139. M.Walter, W.Fischer: Procesy selekcji dotyczące przestępstw przeciwko mieniu oraz innych karalnych czynów nieletnich w porównaniu Wschodu i Zachodu Europy, Przegląd Prawa i Administracji, Tom XXXI, Wrocław 1995, s. 113-130 (przekład z języka niemieckiego);

140. K.Stoffers, Problematyka reanimatora w niemieckim prawie karnym, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, Tom XXXII, Wrocław 1995, s. 29-40 (przekład z języka niemieckiego);

141. H.J.Hirsch, Problematyka regulacji nieudolnego usiłowania w polskim i niemieckim kodeksie karnym /w:/ Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Karczmarka, Zakamycze 2006, s. 257-279 (przekład z języka niemieckiego);

142. H.J.Rudolphi, Cel państwowego prawa karnego a prawnokarne formy przypisania /w:/ Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Karczmarka, Zakamycze 2006, s. 543-555 (przekład z języka niemieckiego);

143. Keiichi Yamanaka, Zabójstwo krewnego wstępnego w japońskim prawie karnym /w:/ Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Karczmarka, Zakamycze 2006, s. 683-692 (przekład z języka niemieckiego).