dr hab. Patrycja Zawadzka

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
pok. 510 A: 71 375 29 46
Email:
patrycja [dot] zawadzka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

8.09.2017 - 9.30-10.30

11.09.2017 - 8.45-9.45

18.09.2017 - 10.00-11.00

25.09.2017 - 9.00 - 10.00

 

Opiekunem praktyk na kierunku prawo od roku akad. 2016/17 jest Pani dr hab. Katarzyna Kopyściańska.

Zdjęcie użytkownika dr hab. Patrycja Zawadzka
Działalność naukowa: 

Obszary badawcze:

prawo finansowe, prawo rynku finansowego (w tym prawo bankowe i prawo rynku kapitałowego)

 

Prowadzone zajęcia na WPAE Uniwersytetu  Wrocławskiego:

 • prawo finansów publicznych,
 • prawo podatkowe,
 • finanse samorządowe,
 • system bankowy i kredytowy,
 • prawo rynku kapitałowego,
 • Public Finance & Law
 • International & European Tax Law
 • VAT in the EU
Publikacje: 

Opracowania monograficzne:

 1. "Instrumenty finansowe w gospodarce gminy", P. Zawadzka, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015
 2.  "Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Komentarz", P. Zawadzka, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2009
 3. "Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych", P. Zawadzka, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2009
 4. Artykuły, rozdziały w monografiach:
 5. "Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz", P. Wajda, M. Szczepańska (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2017
 6. "Encyklopedia prawa bankowego", M. Belka (red.), Warszawa 2017 - w druku
 7. "Zaciąganie kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle działalności regionalnych izb obrachunkowych", [w:] Księga Jubileuszowa ku czci Prof. Krystyny Sawickiej, W. Miemiec (red.), Wrocław 2017, s. 326-340.
 8. "Prawne możliwości wykorzystania instrumentów pochodnych w ramach zarządzania długiem publicznym", [w:] "Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy. Problemy i dylamaty", M. Żukowski (red.), Lublin 2017, s. 157 - 171.
 9. "Kontrola sądowa działań organów Europejskich Urzędów Nadzoru Finansowego", P. Zawadzka, [w:] "Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku", J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2017, s. 511- 521.
 10. "Leasing jako źródło finansowania inwestycji samorządowych - uwagi dotyczące przemian prawa Unii Europejskiej" , [w:] Wpływ prawa Unii Europejskiej na gospodarkę i samorząd terytorialny państw członkowskich, M. Ganczar, J. Król, M. Szewczak (red.), Łódź 2016, s. 75-88.
 11. "Finansowanie zwrotne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce", P. Zawadzka, "Krytyka Prawa" 2016, nr 8 (4), s. 153-164.
 12. "Nadzór makroostrożnościowy jako kluczowy aspekt reformowania systemu prawnego" P. Zawadzka
  w:  Aктуальні питання реформування правової системи, С. В. Бобровник (red.), Łuck 2016.
 13. "Model sądowej kontroli decyzji organów nadzoru finansowego w Chorwacji", P. Zawadzka, [w:] "Jednostka wobec działań administracji publicznej". E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny (red.), Rzeszów 2016, s. 614 - 625. 
 14. "Finansowanie gmin i powiatów na rynku kapitałowym a Europejska Karta Samorządu Lokalnego", P. Zawadzka, [w:] Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego, J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz T. Sowiński (red.), Warszawa 2016, s. 229 - 240.
 15. "Instrumenty finansowe notowane na GPW w Warszawie", Urszula Banaszczak-Soroka, Patrycja Zawadzka
  w: Rynek papierów wartościowych : inwestorzy, instrumenty finansowe i metody ich wyceny / red. nauk. Urszula Banaszczak-Soroka. - C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 18-25.
 16. "Rynek obligacji komunalnych jako obszar działalności lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych", Zawadzka P., Jakubowski S. [w:] Współczesne problemy systemów emerytalnych. Wybrane zagadnienia, Chybalski F., Marcinkiewicz E., (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, s. 170-182. 
 17. "Papiery wartościowe o charakterze dłużnym", Patrycja Zawadzka w: Rynek papierów wartościowych: inwestorzy, instrumenty finansowe i metody ich wyceny, U. Banaszczak-Soroka (red.), Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 62- 80.
 18. "Papiery wartościowe o charakterze udziałowym", Patrycja Zawadzka w: Rynek papierów wartościowych: inwestorzy, instrumenty finansowe i metody ich wyceny, U. Banaszczak-Soroka (red.), Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 40-61.
 19. "Financial supervision in the EU countries after the financial crisis", Patrycja Zawadzka w: Dny práva 2015 - Days of law 2015. Část 5, Dohled, dozor, kontrola ve veřejné finanční činnosti [Dokument elektroniczny] / eds.: Petr Mrkývka, Damian Czudek, Jiří Valdhans. - Brno : Masarykova Univerzita, 2016. - (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; vol. 549), s. 491-505.
 20. "Rynek obligacji komunalnych jako obszar działalności lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych", P. Zawadzka, S. Jakubowski [w:] Współczesne problemy systemów emerytalnych: wybrane zagadnienia, F. Chybalski, E. Marcinkiewicz (red.), Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015, s. 170-182.
 21. "Kontrowersje związane ze stosowaniem instrumentów pochodnych przez jednostki samorządu terytorialnego" [w:] Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy,  W. M. Miemiec (red.), Warszawa, Wolters Kluwer, 2015. - (Monografie). s. 467-477.
 22. "Taxing powers of Polish communes in the property tax field" [in:] Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion. II part, V. Babčák, A. Románová, I. Vojniková (eds.), Košice 2015, p. 375 - 386.
 23. "Judical review of decisions by the Polish financial supervision authority", "Acta Universitatis Brunensis. Iuridica. Editio Scientia" - Vol. 516 (2015), s. 51-66.
 24. "Model nadzoru finansowego i sądowa kontrola decyzji nadzorczych w Wielkiej Brytanii", [w:] Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku / red. nauk. J. Gliniecka, A. Drywa, E.Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa, CeDeWu, 2015, s. 131-139.
 25. "Państwowe fundusze majątkowe w prawie UE", "Monitor Prawa Bankowego" 2015, nr 1, s. 96 i n.
 26. „Zabezpieczanie interesów inwestorów. System rekompensat. Art. 132 -146”, [w:] „Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Duże Komentarze Becka”, M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), wyd. 2, Warszawa 2014, ISBN 978-83-255-6318-9,  s. 1168-1204.
 27. "Instrumenty finansowe", [w:] Rynki finansowe. Organizacja, instytucje i uczestnicy, wyd. 2, U. Banaszczak-Soroka (red.), Warszawa 2014, s. 25-34.
 28. "Instytucje rynków finansowych",  [w:] Rynki finansowe. Organizacja, instytucje i uczestnicy, wyd. 2, U. Banaszczak-Soroka (red.), Warszawa 2014, s. 34-39.

 29. "Bankowy Fundusz Gwarancyjny", [w:] Rynki finansowe. Organizacja, instytucje i uczestnicy, wyd. 2, U. Banaszczak-Soroka (red.), Warszawa 2014, s. 57-68.

 30. "Jednolity nadzór nad rynkiem europejskim", [w:] Rynki finansowe. Organizacja, instytucje i uczestnicy, wyd. 2, U. Banaszczak-Soroka (red.), Warszawa 2014, s. 126-128.

 31. "Europejska unia bankowa", [w:] Rynki finansowe. Organizacja, instytucje i uczestnicy, wyd. 2, U. Banaszczak-Soroka (red.), Warszawa 2014, s. 128-130.

 32. "Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny", [w:] Rynki finansowe. Organizacja, instytucje i uczestnicy, wyd. 2, U. Banaszczak-Soroka (red.), Warszawa 2014, s. 263-266.

 33. "Przepisy ogólne ustawy o NBP, [w:] „Komentarz do ustawy o Narodowym Banku Polskim”, P. Zawadzka (red.), LexisNexis Polska, Warszawa 2014, s.11- 47.
 34. "Organizacja NBP" [w:] „Komentarz do ustawy o Narodowym Banku Polskim”, P. Zawadzka (red.), LexisNexis Polska, Warszawa 2014, s.  48- 57.
 35. " Prowadzenie rachunków bankowych" [w:] „Komentarz do ustawy o Narodowym Banku Polskim”, P. Zawadzka (red.), LexisNexis Polska, Warszawa 2014, s. 202-216.
 36. "Działalność dewizowa", [w:] „Komentarz do ustawy o Narodowym Banku Polskim”, P. Zawadzka (red.), LexisNexis Polska, Warszawa 2014, s. 217-223.
 37. "Gospodarka finansowa NBP", [w:] „Komentarz do ustawy o Narodowym Banku Polskim”, P. Zawadzka (red.), LexisNexis Polska, Warszawa 2014, s. 248-264.
 38. "Przepisy przejściowe i końcowe", [w:] „Komentarz do ustawy o Narodowym Banku Polskim”, P. Zawadzka (red.), LexisNexis Polska, Warszawa 2014, s. 265-274.
 39. "Państwowe fundusze majątkowe - stan europejskich i międzynarodowych ram prawnych: uwagi w następstwie kryzysu finansowego", [w:] Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, pod red. W. Miemiec, K. Sawickiej, Warszawa 2014, s. 607-617.
 40. "Tendencje w zakresie przeobrażeń rynku obligacji komunalnych", [w:] XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym. Ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Z. Ofiarski, Szczecin 2014, s. 883-891.
 41. Przepisy ogólne ustawy o funduszach inwestycyjnych, [w:] Ustawa o funduszach inwestycyjnych, red. Rafał Mroczkowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 39-115.
 42. "Fundusze inwestycyjne zamknięte", [w:] Ustawa o funduszach inwestycyjnych, red. Rafał Mroczkowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 449-543.
 43. "Fundusz rynku pieniężnego", [w:] Ustawa o funduszach inwestycyjnych, red. Rafał Mroczkowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 598-605.
 44. "Łączenie funduszy inwestycyjnych", [w:] Ustawa o funduszach inwestycyjnych, red. Rafał Mroczkowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 669-712.
 45. "Opłata za korzystanie z infrastruktury kolejowej", [w:] Ustawa o transporcie kolejowym, red. Marek Wierzbowski, Paweł Wajda, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 603-611.
 46. "Podwyższenie opłaty; ulgi w opłacie podstawowej", [w:] Ustawa o transporcie kolejowym, red. Marek Wierzbowski, Paweł Wajda, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 612-615.
 47. "Fundusz Kolejowy", [w:] Ustawa o transporcie kolejowym, red. Marek Wierzbowski, Paweł Wajda, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 627-644.
 48. "Koszty uzyskania przychodów w podatku giełdowym", [w:] Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój teorii ekonomii, Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu 2014, nr 3 (41), pod red. M. Noga, K. Łobos, s. 375.
 49. „Dług publiczny w sektorze finansów publicznych”, [w:] „Prawo finansowe”, red. R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 136-153.
 50.  „Pojęcie i zakres prawa rynku finansowego”, [w:] „Prawo finansowe”, red. R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 550-552.
 51. „Zasady prawnej organizacji rynku finansowego”, [w:] „Prawo finansowe”, red. R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 552-558.
 52.  „System gwarantowania depozytów” [w:] „Prawo finansowe”, red. R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, wyd. 2, Warszawa 2013, s, 635-641.
 53. "Prawne aspekty emisji obligacji przez jednostki samorządu terytorialnego", "Przegląd Prawa i Administracji" 2013, nr nr 93, s. 73-86.
 54. "Pakiet MiFID a regulacje unijne dotyczące przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania", [w:] Regulacja MiFID - skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego, pod red. E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej, Wrocław 2014, s. 143-155.
 55. "Obligacje komunalne na zorganizowanym rynku kapitałowym", [w:] Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, red. I. Mirek, T. Nowak, Łódź 2013, s. 208-218.
 56. "Fundusze inwestycyjne jako kategoria tzw. shadow banking", Monitor Prawa Bankowego 2013, nr 6, s. 66-77.
 57. Leasing zwrotny nieruchomości jako źródło finansowania inwestycji samorządowych”, [w:] „Prawo finansowe samorządu terytorialnego. Local Finance Law”, J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Wróblewska (red.), Gdańsk-Nynnasham-Sztokholm 2013, ISBN 978-83-7556-569-0, s. 307-316.
 58. "Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad uchwałami w sprawie obligacji komunlanych", „Finanse Komunalne” 2013, nr 5, s. 51-58.
 59. „Zabezpieczanie interesów inwestorów. System rekompensat. Art. 132 -146”, [w:] „Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Duże Komentarze Becka”, M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-3738-8,  s. 1395 – 1442.
 60. "Darowizny pieniężne na inwestycje celu publicznego w gminie – cz. II", „Prawo Finansów Publicznych” 2012, nr 12/14, s. 17 – 21.
 61. Darowizny pieniężne na inwestycje celu publicznego w gminie, „Prawo Finansów Publicznych” 2012, nr 11/13, s. 4 – 7
 62. Stan regulacji długu publicznego i deficytu budżetowego w prawie polskim, „Vesnik Hrodzenskaha Dziarzhaunaha Universiteta Imia Ianki Kupaly. Seryia 4. Pravaznaustva” 2012, Nr 4 (134), s. 82-89. [ISSN 2076-4863; Białoruś
 63.  Konsekwencja prawne przekroczenia przez jst indywidualnego wskaźnika zadłużenia określonego w art. 243 u.f.p., „Prawo finansów publicznych” 2012, nr 03/05, s. 8-14 [ISSN 2083-1013]
 64. Instrumenty dłużne jednostek samorządu terytorialnego w rozstrzygnięciach nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych, „Finanse Komunalne” 2012, nr 3, s. 52- 60
 65. „Firmy inwestycyjne w kontekście pięcioletniej działalności Komisji Nadzoru Finansowego”, [w:] „Nadzór nad rynkiem finansowym. Aktualne tendencje i problemy dyskusyjne, E. Fojcik-Mastalska, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Wrocław 2011, ISBN 978-83-61370-88-8, s. 149 – 160.
 66. „ Instytucje finansowe”, [w:] Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy , pod red. U. Banaszczak-Soroki, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-3456-1. s. 23 - 31.
 67. „ Instrumenty  finansowe”, [w:] Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy , pod red. U. Banaszczak-Soroki, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-3456, s. 32 - 38.
 68. „ Bankowy Fundusz Gwarancyjny”, [w:] Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy , pod red. U. Banaszczak-Soroki, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-3456, 59- 67.
 69. „Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny”, [w:] Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy , pod red. U. Banaszczak-Soroki, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-3456, s. 255-258.
 70. „Stan i kierunki rozwoju regulacji prawnych w zakresie gwarantowania depozytów”, [w:]Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Podatkowego, Warszawa, 10-11 czerwca 2011 r.”, pod red. H. Litwińczuk , Warszawa 2011, ISBN 978-83-269-0931-3, s. 279- 287.
 71. Źródła finansowania inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2011, nr 9, s. 31-37.
 72. Zmiany w systemie gwarantowania depozytów w następstwie kryzysu finansowego, „Monitor Prawa Bankowego” 2011, nr 9, s. 84-94
 73. Current rules of the deposit guarantee system in Poland“Wroclaw Review of Law, Administration & Economics”, Vol 1, No 1 (2011), s. 67-76.
 74. „Zarządzanie aktywami w prawie Unii Europejskiej” [w:] „Europeizacja publicznego prawa gospodarczego” pod red. H. Gronkiewicz-Waltz i K. Jaroszyńskiego, Warszawa 2011, s. 633-645. ISBN 978-83-255-3350-2.
 75. „Dług publiczny w sektorze finansów publicznych”, [w:] „Prawo finansowe”, pod red. E. Fojcik-Mastalskiej i R. Mastalskiego, Warszawa 2011, s. 111- 126, ISBN 978-83-246-1284-4.
 76.  „Pojęcie i zakres prawa rynku finansowego”, [w:] „Prawo finansowe”, pod red. E. Fojcik-Mastalskiej i R. Mastalskiego, Warszawa 2011, s. 476-478, ISBN 978-83-246-1284-4.
 77. „Zasady prawnej organizacji rynku finansowego”, [w:] „Prawo finansowe”, pod red. E. Fojcik-Mastalskiej i R. Mastalskiego, Warszawa 2011, s. 478-483, ISBN 978-83-246-1284-4
 78.  „System gwarantowania depozytów” [w:] „Prawo finansowe”, pod red. E. Fojcik-Mastalskiej i R. Mastalskiego, Warszawa 2011, s. 548-554, ISBN 978-83-246-1284-4.
 79.  „Tendencje w zakresie systemów gwarancyjnych na rynkach finansowych”, P. Zawadzka [w:] „Bezpieczeństwo rynku finansowego”, pod red. E. Fojcik-Mastalskiej i E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej, Wrocław 2010, ISBN 978-83-61370-36-9, s.  143- 160.
 80.  Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem funduszy inwestycyjnych, [w:] Materiały z Konferencji „Nadzór nad rynkiem finansowym” – Warszawa luty 2010, pod red. P. Stanisławiszyna – oddane do druku
 81. „Zasady opodatkowania inwestycji indywidualnych na rynku kapitałowym”, P. Zawadzka, [w:] „Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego”, W. Miemiec (red.), Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2009, ISBN 978-83-61792-04-8, s. 470-480;.
 82. „Ochrona rynku kapitałowego przed manipulacją w zjednoczonej Europie”, P. Zawadzka, U. Banaszczak-Soroka,  [w:] „Integracja gospodarcza - od wolnego handlu do unii walutowej. Materiały Konferencji Międzynarodowej”, J. Kundera (red.), Wrocław 2008;  ISBN 978-83-61370-08-6, s. 389-399.
 83. Tajemnica zawodowa i informacja poufna na europejskim rynku kapitałowym”, P. Zawadzka, U. Banaszczak-Soroka, [w:] „Polityka gospodarcza w Polsce i w Unii Europejskiej na początku XXI w.” A. Barteczek, A. Lorek, A. Rączaszek (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 43-55; ISBN 978-83-7246-436-7
 84.  „Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Komentarz”, P. Zawadzka, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009, 343 s., ISBN 978-83-255-0907-1;
 85.  „System gwarantowania depozytów”, P. Zawadzka [w:] „Prawo bankowe” ,E. Fojcik-Mastalska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 175-185; ISBN 978-83-229-2992-6.
 86.   Zadania Komisji Nadzoru Finansowego a sytuacja prawna inwestora na rynku kapitałowym [współautor E. Rutkowska]– „Prawo Bankowe” 5/2008 , s. 68-84
 87. Status prawny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – „Zeszyt Naukowy Pro Publico Bono”, nr 3/2007; J. Kędzior, K. Zamorska (red.),  Wrocław 2007; Oficyna Wydawnicza ATUT- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s. 257-267; ISSN 1895-9563.
 88.  Firma inwestycyjna a fundusz inwestycyjny w prawie polskim , P. Zawadzka „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, Zeszyt nr XVI, s. 621-633, ISSN 1734-5669 .+sprzed 2007 r.

 

 

 

 

 

Realizowane granty / projekty badawcze:

 •  „Sądowa kontrola decyzji krajowych organów regulacyjnych oraz krajowych organów konkurencji w świetle prawa unijnego i krajowego” –  Maestro 4, Narodowe Centrum Nauki (lata 2013- 2017), kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Szydło
 •  „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”,współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”) –  2012 r.
 •  „Prawne podstawy organizacji i funkcjonowania rynku finansowego”, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – 2012 r.

Udział w stowarzyszeniach naukowych:

 • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe
 • Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Staże naukowe:

 • European University Institute, Florencja, Włochy, 2016
 • Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, Hiszpania, 2016
 • Masarykova Univerzita, Brno, Republika Czeska, 2014
 • Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Słowenia 2014
 • Masarykova Univerzita, Brno, Republika Czeska 2013,
 • Budapest Cornvinius Egyetem, Węgry, 2013
 • University of Cambridge, Faculty of Law, Cambridge, Wielka Brytania,  2012
 • City University, Londyn, Wielka Brytania, 2012
 • Universidad de Murcia, Murcia, Hiszpania, 2012

Funkcje na WPAE Uniwersytetu  Wrocławskiego:

 • członek Sądu Konkursowego na najlepsze prace licencjackie i magisterskie od 10.2016 r.
 • członek komisji ds. tłumaczeń dyplomów ukończenia studiów od 2009 r.
 • opiekun praktyk zawodowych na kierunku prawo (studia stacjonarne i wieczorowe)  2008 r. - 30.09.2016 r.
 • opiekun praktyk zawodowych na kierunku prawo (studia niestacjonarne - zaoczne)  2008 r. - 2013 r., 2015 - 30.09.2016 r.