Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Patrycja Zawadzka

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Patrycja Zawadzka
Kontakt: 

pokój / room 315,

budynek / building A,
ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
pok. 315 A: 71 375 26 14
Email:
patrycja.zawadzka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

czwartki/Thursdays 10.15-11.15

 

Działalność naukowa: 

Profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
od 2020 r. Prodziekan ds. finansów, jakości i form kształcenia na WPAE UWr;
radca prawny przy OIRP we Wrocławiu; członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w latach 2018-2021. 
Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki długu i deficytu,
oraz z zakresu prawa rynku finansowego, w tym prawa bankowego i prawa rynku kapitałowego.

Autorka m.in. monografii pt. Nadzór rynku finansowego w Unii Europejskiej. Krajowe organy regulacyjne i kontrola sądowa, P. Zawadzka, wyd. CeDeWu, Warszawa 2018, ss. 171; Modele nadzoru finansowego. Aspekty prawne, P. Zawadzka, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2017, ss. 180; Instrumenty finansowe w gospodarce gminy, P. Zawadzka, Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, ss. 543; Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych, P. Zawadzka, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2009; komentarzy: Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, P. Zawadzka, P. Zimmerman, R. Sura (red.), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017; Komentarz do ustawy o Narodowym Banku Polskim, P. Zawadzka (red.), Wyd. LexisNexis Polska, Warszawa 2014; Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Komentarz, P. Zawadzka, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2009, ss. 343; P. Zawadzka, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, wyd. 2, red. Z. Ofiarski, Wolters Kluwer, Warszawa 2020; P. Zawadzka, [w:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, red. Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda, C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2019, ss. 2200 (wyd. 2 - Warszawa 2014; wyd. 1 -Warszawa 2012); P. Zawadzka, [w:] Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, R. Mroczkowski (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2014; P. Zawadzka, [w:] Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, red. Paweł Wajda, Magdalena Szczepańska, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Prowadzone zajęcia na WPAE Uniwersytetu  Wrocławskiego: prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, finanse samorządowe, prawo rynku finansowego, prawo rynku kapitałowego, Public Finance & Law, International & European Tax Law, VAT in the EU, Introduction to Financial Law, Capital Market. 

Uczestnik zagranicznych staży naukowych i wykładowca na uniwersytetech zagranicznych: Petersburski Uniwersytet Państwowy, Rosja (2018), European University Institute, Florencja, Włochy (2016), Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, Hiszpania (2016), Masarykova Univerzita, Brno, Republika Czeska (2014), Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Słowenia (2014), Masarykova Univerzita, Brno, Republika Czeska (2013), Budapest Cornvinius Egyetem, Węgry (2013), University of Cambridge, Faculty of Law, Cambridge, Wielka Brytania (2012), City University, Londyn, Wielka Brytania (2012), Universidad de Murcia, Murcia, Hiszpania (2012).

Członek stowarzyszeń naukowych: Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe oraz Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.