dr hab. Magdalena Tabernacka

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
71 375 2091 - w godzinach konsultacji,
71 375 23 49 sekretariat Instytutu Nauk Administracyjnych
Email:
magdalena [dot] tabernacka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Pokój 405 a w budynku A Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Konsultacje w sesji jesiennej:

 4 września 8.30 - 9.30 

7 września 10.00 - 11.00

11 września 9.00 - 10.00 

20 września 9.00 - 10.00

25 września 9.00 - 10.00

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr hab. Magdalena Tabernacka
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze Magdaleny Tabernackiej mieszczą się w zakresie objętym polem badawczym Nauki administracji i Nauki prawa administracyjnego. W tym zakresie badawczym podejmuje takie szczegółowe zagadnienia jak:

Relacje organów władz publicznych z adresatami ich działań.

Strukturalne uwarunkowania funkcjonowania organów administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości i ich wpływ na relacje w sferze wewnętrznej funkcjonowania tych organów i ich relacji z adresatami ich działań.

Planowanie i zagospdodarowanie przestrzenne.

Mediacje i negocjacje w sferze publicznej. Prawne, społeczne, ekonomiczne i strukturalne uwarunkowania mediacji i negocjacji w sferze publicznej. Mediacje dotyczące sytuacji dziecka - jako strony konfliktu i jako uczestnika konfliktu osób sprawujących władzę rodzicielską lub opiekę.

 

Projekty badawcze:

Ewaluacja oczekiwanych treści nauczania na kierunku administracja - projekt realizowany w ramach działań Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Rozwoju Administracji ISKRA

 

Udział w radach naukowych:

Rada Naukowa czasopisma naukowego Przegląd Administracji Publicznej

Stała działalność ekspercka:

Rada Społeczna przy Terenowym Pełnomocniku Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu

 

 

Publikacje: 

Ważniejsze publikacje w dorobku naukowym

Monografie i podręczniki:

Antropologia mediacji, M. Tabernacka (red.), Wrocław 2015

Mediacje ponad podziałami, M. Tabernacka (red.), Wrocław 2013 http://bibliotekacyfrowa.pl/publication/42209

Prawne zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, M. Tabernacka, Warszawa 2013

Public relations w sferze publicznej. Wizerunek i komunikacja. M. Tabernacka, A. Szadok - Brauń (red.), Warszawa 2012

Mediacje w społeczeństwie otwartym, Magdalena Tabernacka, Renata Raszewska - Skałecka (red.) , Wrocław 2012

 Monograficzny numer specjalny czasopisma ADR Arbitraż i Mediacje, nr 2(18)2012, dotyczący prawnych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań prowadzenia mediacji w obszarze działania władz publicznych. Redakcja naukowa (współredaktor R.Raszewska-Skałecka)

Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, M. Tabernacka, R. Raszewska- Skałecka (red.),Warszawa 2010

Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, M.Tabernacka, Warszawa 2009

Zakres wykonywania zadań publicznych przez organy samorządów zawodowych, M.Tabernacka, Wrocław 2007

 

Artykuły naukowe i rozdziały w opracowaniach monograficznych

Publikacje, których tematem są mediacje i negocjacje w sferze publicznej:

Zakres działania organów administracji publicznej w mediacjach dotyczących konfliktów przestrzennych, (w:) E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2016

Mediacje – między etnocentryzmem dyscyplin a etnocentryzmem jednostek (w:) Antropologia mediacji, M. Tabernacka (red.), Wrocław 2015

Co o mediacji i rozwiązywaniu konfliktów wiedzą dzieci. Publikacja wyników badań (w:) Antropologia mediacji, M. Tabernacka (red.), Wrocław 2015 we współautorstwie z M. Abramowicz, T. Salwą

Dlaczego społeczeństwu potrzebna jest wiedza na temat mediacji (w:) Antropologia mediacji, M. Tabernacka (red.), Wrocław 2015

Mediacja to komunikacja (w:) Antropologia mediacji, M. Tabernacka (red.), Wrocław 2015

Kultura systemu i mediacje (w:) Antropologia mediacji, M. Tabernacka (red.), Wrocław 2015

Uwarunkowanie prowadzenia mediacji z udziałem organów jednostek samorządu terytorialnego, (w:) J.Czapska, M. Szeląg-Dylewski, Mediacje w prawie, Kraków 2014

Mediacje - przeciwdziałanie podziałom w praktyce stosowania prawa (w:) Mediacje ponad podziałami, M. Tabernacka (red.), Wrocław 2013

Mediator ponad podziałami (w:) Mediacje ponad podziałami, M. Tabernacka (red.), Wrocław 2013

Społeczeństwo otwarte i mediacje (w:) Mediacje w społeczeństwie otwartym, Magdalena Tabernacka, Renata Raszewska - Skałecka (red.), Wrocław 2012

Entuzjazm, obojętność, negacja - publikacja wyników badań na temat stosowania mediacji w postępowaniu przygotowawczym (w:) Mediacje w społeczeństwie otwartym, Magdalena Tabernacka, Renata Raszewska - Skałecka (red.), Wrocław 2012

Zgoda na mediacje w postępowaniu cywilnym w zakresie obowiązywania regulacji art. 1838 KPC, ADR Arbitraż i Mediacja, nr 2 (18) 2012

Negocjacje obywatelskie a legitymizacja działania władz w demokratycznym państwie prawnym (w:) Prawowitość czy zgodność z prawem. Legitymacja władzy w państwach demokratycznych, A. Preisner (red.), Wrocław 2010

Negocjacje i mediacje w sferze publicznej jako przedmiot badań, (w:) Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, S. Wrzosek, M.Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławowski, Lublin 2010

Bezpośredni udział obywatela w kształtowaniu rozstrzygnięć władz publicznych w postępowaniu mediacyjnym w sferze administracji publicznej jako element funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, (w:) Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, J. Blicharz, J.Boć (red.), Wrocław 2009

 

Publikacje, których tematem jest planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:

Uniwersalny i demokratyczny wymiar aksjologii ochrony i kształtowania krajobrazu, (w:) Aksjologia prawa administracyjnego pod red. J. Zimmernana, Warszawa 2017

Antycypacyjna rola przepisów planu miejscowego w systemie zapewniania bezpieczeństwa ludności w stanie klęski żywiołowej, (w:) Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej pod red. T. Kocowskiego, M. Błażewskiego i M. Raduły, Asta Universitatis Wratislaviensos No3738, Przegląd Prawa i Administracji. Tom CVI, Wrocław 2016

Determinanty realizacji oczekiwań społecznych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach (w:) M.Giełda, R.Raszewska-Skałecka (red.), Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, Wrocław 2015

Między studium a planem - obszary niepewności w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w:) A. Błaś (red.), Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym, Warszawa 2014

Efektywność planowania i zagospodarowania przestrzennego (w:) U. Kalina - Prasznic (red.) Państwo i Rynek. Obszary zawodności, Wrocław 2011

Legalność planów miejscowych, Kontrola Państwowa, rocznik 56: 2011R.- Nr 1 (336), styczeń - luty 2011 http://www.nik.gov.pl/plik/id,2657.pdf

Interes indywidualny a interes publiczny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w:) M. Tabernacka, R. Raszewska- Skałecka (red.), Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, Warszawa 2010

Nieprecyzyjność przepisów planu miejscowego jako sytuacja konfliktogenna, (w:) M. Tabernacka, R. Raszewska- Skałecka (red.), Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, Warszawa 2010

Konflikty dotyczące interpretacji pojęcia "ład przestrzenny" w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (w:) M. Tabernacka, R. Raszewska- Skałecka (red.), Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, Warszawa 2010

Niepełnosprawność a polityka przestrzenna w świetle zasady proporcjonalności (w:) L. Dziewięcka-Bokun, A. Śledzińska-Simon, Społeczeństwo wobec innego. Kategoria Innego w naukach społecznych i życiu publicznym, Toruń 2010

Zasady korzystania z przestrzeni publicznej oraz z przestrzeni o statusie publicznej dostępności, (w:) Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Wrocław 2009

Urbanizacja a obszar działań administracji publicznej, (w:) Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, J. Supernat (red.) Wrocław 2009

 

Publikacje, których tematem są ekonomiczne uwarunkowania działania administracji:

The phenomenon of privatization of public professians as one of the elements of political changes in Poland, Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane aspekty. Ekonomia 16, L. Olszewski (red.) Wrocław 2009

Kategoria dobra publicznego a działalność organów państwa, (w:) Pro Publico Bono. Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR nr 4, 2008

Partnerstwo publiczno-prywatne jako element polityki administracyjnej, na tle sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce w drugiej dekadzie transformacji ustrojowej, (w:) Pro Publico Bono. Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR nr 1, 2005.

Kształtowanie marki produktu leczniczego - analiza problemu na tle uwarunkowań prawnych, (w:) Rozwój teorii i polityki funkcjonowania gospodarki rynkowej. Wybrane aspekty. Pod red. L. Olszewskiego. Ekonomia nr 13, Wrocław 2005.

Zakaz reklamy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych w świetle obowiązujących uregulowań prawnych, (w:) Acta Universitatis Wratislaviensis 2003, Ekonomia, nr 11: Ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania współczesnej gospodarki, tom pod red. L. Olszewskiego;

 

Publikacje, których tematem są uwarunkowania działania samorządów zawodowych:

Pojęcie zawodu zaufania publicznego, (w:) Przegląd Prawa i Administracji 2004, tom LXII; Warunki prawne nabywania uprawnień do wykonywania zawodów zaufania publicznego i zawodów regulowanych, (w:) Przegląd Prawa i Administracji 2004, tom LXIV.

Akty normatywne stanowione przez organy samorządów zawodowych, (w:) Przegląd Prawa i Administracji 2003, tom LIII

Prywatyzacja notariatu i czynności zawodowych komorników - aspekty administracyjno i finansowo-prawne, (współator J. Kobylarz) w pracy zbiorowej pod red. L. Olszewskiego: Gospodarka narodowa i przedsiębiorstwa na początku XXI wieku, Wrocław 2003

 

Publikacje, które dotyczą public relations podmiotów sfery publicznej

W monografii pt. Public relations w sferze publicznej. Wizerunek i komunikacja. M. Tabernacka. A. Szadok - Brauń (red.), Warszawa 2012:

Czynniki kształtujące tożsamość podmiotów sfery publicznej

Elementy wizerunku mające znaczenie dla identyfikacji podmiotów sfery publicznej

Komunikacja obywateli z władzą - warunek funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego

Narzędzia komunikacyjne public relations w sferze publicznej, Reputacja podmiotów sfery publicznej

Strategiczne założenia kształtowania wizerunku podmiotów sfery publicznej

Wizerunek i tożsamość wzajemne powiązanie

Wydarzenia.

 

Publikacje, których tematem są zagadnienia szczegółowe związane z problemem relacji organów władz publicznych z adresatami ich działań i relacjami tych organów w sferze wewnętrznej:

Pewność sytuacji jednostki w demokratycznym państwie prawnym (w:) Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia pod redakcją naukową Jerzego Korczaka, Wrocław 2016

Społeczna partycypacja w procesach administrowania sprawami publicznymi (w:) Stare dogmaty - nowe wyzwania w prawie i ekonomii pod red. U.Kaliny-Prasznic, Warszawa 2013

Stanowisko asystenta w prokuraturze - uwarunkowania prawne i praktyka, (współautor: M. Wolny) Prawo CCCXV/1 pod. red L. Klat-Werteleckiej, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3508, Wrocław 2013

Etnocentryzm w obszarze działania władz publicznych, (w:) Czy istnieje uniwersalny standard praw człowieka? Kulturowe i cywilizacyjne uwarunkowania statusu jednostki, pod red. A. Preisnera, Zeszyty Luksemburskie 3, Lublin 2013

Kontrola społeczna administracji publicznej, Kontrola Państwowa, rocznik 58: 2013 - numer 2 (349) marzec - kwiecień http://www.nik.gov.pl/plik/id,5058.pdf

Rola kontroli prokuratorskiej sprawowanej nad administracją publiczną w demokratycznym państwie prawnym, Kontrola Państwowa, rocznik LV, Nr 4 (333), lipiec - sierpień 2010  http://www.nik.gov.pl/plik/id,2120.pdf

Praktyka pozyskiwania materiałów urzędowych i informacji publicznych do celów naukowych (redakcja i opracowanie materiałów empirycznych) (w:) Profesora Jana Bocia Styl - Słowa- Szkoła, A.Szadok -Bratuń (red.), Wrocław 2009

Konstytucyjna wartość dobra wspólnego w realizacji zadań służb publicznych (w:) Wartości społeczne w służbie publicznej, L. Dziewięcka -Bokun, J. Kędzior (red.) Toruń 2009

Konstrukcja prawna zadania publicznego, (w:) Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej : w 35. rocznicę utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego / pod red. Adama Błasia i Konrada Nowackiego. - Wrocław, 2005. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; nr 295).