dr Michał Paździora

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2388
Email:
michal [dot] pazdziora [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim

 

czwartek 12.00 - 14.00

 

Zdjęcie użytkownika dr Michał Paździora
Działalność naukowa: 

Granty badawcze:

1.  Projekt juryscentryzmu Artura Kozaka - geneza teoretyczna i perspektywy zastosowania, numer grantu: 2386/W/KTFP/10 (zakończony)

2. Lokalny a uniwersalny charakter wykładni prawa, numer grantu: 2172/W/KTFP/09, grant finansowany w ramach X konkursu wewnętrznych projektów badawczych. (zakończony)

3. Filozofia prawa jako filozofia na użytek publiczny, numer grantu: 1286/M/KTFP/11. (zakończony)

4. Estetyka pragmatyczna w działaniu. Sztuka, polityka, społeczeństwo. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł 1.2, nr projektu 12H 11 0011 80 (wykonawca – zakończony)

5. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu MISTRZ Subsydia profesorskie, Laureaci: Edycja 2011 - Nauki humanistyczne i społeczne, Demokracja niekonsensualna, dialog i wspólnota krytyczna. Prof. dr hab. L. Koczanowicz

6. Rozumowania obdukcyjne w prawie, numer grantu: 1318/M/KTFP/13. (zakończony)

 

Publikacje: 

Monografie:

Redakcja (razem z P Jabłońskim, P. Kaczmarkiem, M. Pichlakiem) Perspektywy juryscentryzmu Wrocław 2011.

Artykuły:

1. Spór o prawa człowieka – jednostka, wspólnota, społeczeństwo, [w:] W poszukiwaniu podstaw prawa, (red) A. Sulikowski, Wrocław 2006.

2. Uprzywilejowanie praktyki, czyli o tzw. zwrocie praktycznym w teorii i jego konsekwencjach,  [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Ponowoczesność, (red) M. Błachut, Wrocław 2007.

3. O etyczności prawa czyli kilka uwag o niedemokratycznym strażniku demokracji, wspólnie z P. Jabłoński, P. Kaczmarek, M. Pichlak, [w:] Kultura demokracji, (red.) K. Liszka, R. Włodarczyk, Wrocław 2008.

4. Nowa europejska opowieść. Dyskusja z udziałem Katarzyny Liszki (moderator), Rafała Włodarczyka, Pawła Jabłońskiego, Macieja Pichlaka, Anny Barysz, Karoliny Skarbek, Michała Paździory, Agnieszki Tiutiunik, Magdaleny Pancewicz-Puchalskiej, [w:] K. Liszka, R. Włodarczyk (red.), Kultura demokracji, Wrocław 2009.

5. Interpretacja prawnicza jako przykład działania twórczego, [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, (red.) P. Kaczmarek, Wrocław 2009.

6. Racjonalność prawa w kontekście jego uzasadnienia – wybrane tezy [w:] Dyskrecjonalność w prawie, (red) Wiesław Staśkiewicz, Tomasz Stawecki, Warszawa 2010.

7. Rola społeczeństwa obywatelskiego w legitymizacji demokratycznego państwa prawa. Komentarz do filozofii J. Habermasa, [w:] Prawowitość czy zgodność z prawem. Legitymizacja władzy w państwach demokratycznych,  (red.) A. Praisner, Wrocław 2010.

8. Filozofia społeczna Jürgena Habermasa jako próba przezwyciężenia aporii teorii krytycznej [w:] Ścieżki filozofii krytycznej, red. Robert Frei, Seria „Collectanea Philosophica” ukazująca się w ramach czasopisma „Studia Philosophica Wratislaviensia”.

9. Racjonalność praktyki prawniczej w  projekcie juryscentryzmu Artura Kozaka [w:] Perspektywy juryscentryzmu (red.)P. Jabłoński, P. Kaczmarek, M. Paździora, M. Pichlak, Wrocław 2011

10. Regionalizacja rozumu? Spotkanie prawa i filozofii. Rozmowa Artura Kozaka z Leszkiem Kleszczem – prowadzenie rozmowy (razem z Pawłem Jabłońskim), [w:] Perspektywy juryscentryzmu (red.)P. Jabłoński, P. Kaczmarek, M. Paździora, M. Pichlak, Wrocław 2011

11.(wspólnie z M. Stambulski)  Co moe dać nauce prawa polityczność? Przyczynek do przyszłych badań, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii SPołecznej, Numer 1(8)2014, s. 55-66.dostęp on-line http://archiwum.ivr.org.pl/numery/numer-182014/