dr Monika Mościbrodzka

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
71 375 23 79
Email:
monika [dot] moscibrodzka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W dniu poprzedzającym konsultacje proszę zawsze sprawdzić na stronie www.prawo.uni.wroc.pl czy wyznaczone godziny lub miejsce konsultacji nie uległy zmianie.

Konsultacje we wrześniu

21.09 (czwartek) godz. 12.00-14.00

25.09 (poniedziałek) godz. 12.00-14.00

Zdjęcie użytkownika dr Monika Mościbrodzka
Działalność naukowa: 

Monika Mościbrodzka jest absolwentką studiów matematycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w roku 2001. Edukację kontynuowała na studiach doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.  Pracę doktorską pod tytułem  " Funkcje pluriharmoniczne o wzroście wielomianowym na symetrycznych obszarach Siegela" obroniła w roku 2006, uzyskując stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Od roku 2005 jest pracownikiem Zakładu Statystyki i Badań Operacyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomiii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zainteresowania:

Wykorzystanie narzędzi wielowymiarowej analizy porównanczej na rynku kapitałowym, modelowanie ekonometryczne;

Stypendia i granty naukowe:

1.09.2001-31.08.2003 grant KBN 5P03 A 028 21, kierownik prof. dr hab. Ewa Damek "Przestrzenie funkcji związane z niezmienniczymi układami operatorów na jednorodnych rozmaitościach rzeczywistych i zespolonych"

1.05.2004-30.04.2006 grant KBN 1 PO3 A 01826, kierownik prof. dr hab. Andrzej Hulanicki " Analiza na grupach rozwiązalnych i stochastyczne równania różnicowe"

1999-2003 Substydium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 3/1999 dla zespołu prof. dr hab. Ewy Damek "Przestrzenie funkcji związane z operatorami różniczkowymi drugiego rzędu na jednorodnych rozmaitościach rzeczywistych i zespolonych"

Udział w komitetach redakcyjnych:

Czasopismo „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.  pl. Uniwersytecki 15, 50-137 Wrocław,

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

1. Elementy matematyki w ekonomii

2. Analiza i wycena instrumentów dłużnych i udziałowych

3. Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

4. Statystyka w biznesie

5. Statystyczna analiza danych ekonomicznych

6. Wprowadzenie do ekonometrii

7. Seminarium dyplomowe

8. Seminarium magisterskie

Publikacje: 

Wybrane publikacje

M. Gilżyńska , M. Homa (2007), Rozwój sektora ubezpieczeń na życie w Polsce na tle krajów Unii  Europejskiej, w Stosunki ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej,  Kolonia Limited, s 383-395;

M. Gilżyńska (2007) Polynomially growing  pluriharmonic functions on Siegel domains, "Colloquium Mathematicum"  1,s.31-60 ;

T.Bednarski, F.Borowicz, M.Gilżyńska,  Aktualizacja  prognozy zapotrzebowania na  szkolnictwo wyższe regionu Dolnego Śląska z uwzględnieniem głównych kierunków studiów  raport dla Urzędu Wojewódzkiego województwa dolnośląskiego i Politechniki Wrocławskiej, s.7-27

M. Mościbrodzka (2014) Stabilność czynników ryzyka w modelu Famy-Frencha wyceny kapitału na GPW w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803 "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 66, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s.145-159  

M. Mościbrodzka (2014), Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniu rozwoju edukacji w krajach Unii Europejskiej, Acta Uniwersitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 1 (298), Łódź 2014, s.19-35

M. Mościbrodzka (2014) The use of methods of multidimensional comparative analysis in evaluation of standard of living of Poland's population in comparision with other countries of the European Union,  "Oeconomia Copernicana", vol.5, Issue 3, s. 29-47,

A.Ćwiąkała-Małys , M.Mościbrodzka  (2014) Hierarchiczne procedury aglomeracyjne w badaniu poziomu i struktury kosztów publicznych uczelni akademickich w Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (Quantitative Methods in Economics) - Vol. 15, no. 3, s. 30-41 

M.Mościbrodzka (2015) Efekt wartości księgowej do wartości rynkowej na NewConnect, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego  "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 73, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 303-311

A.Ćwiąkała-Małys, M.Mościbrodzka (2015) The Use of Czekanowski's Diagram in a Grouping of Public Universities, Journal of European Economy. - Vol. 14, No 3 (2015), s. 303-331

M.Homa, M.Mościbrodzka (2015) Application of multifactorial market-timing models to asses risk and effectiveness of equity-linked insurance funds in Poland, Statistics in Transition new series, vol 16 no 2, s.279-292

A.Ćwiąkała-Małys , M.Mościbrodzka (2015), Graph methods in an analysis of a level and a structure of public costs of universities  w Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (Quantitative Methods in Economics). - Vol. 16, no 1, s.85-95

A.Ćwiąkała-Małys , M.Mościbrodzka (2015), Didactical efficiency measurement of academic higher education with the usage of aggregated efficincy index w "Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych" (red. Z Głodek, A. Kuciński), Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego Nr 8, Wydawnictwo  Naukowe PWSZ  im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, s.89-100 

M.Homa, M.Mościbrodzka (2016), Dynamiczne wersje hybrydowych modeli market timing oraz weryfikacja ich przydatności w ocenie ryzyka i efektywności funduszy inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - Nr 79 (2016), s. 73-85

M.Mościbrodzka (2016), Wycena obligacji w  Rynek papierów wartościowych : inwestorzy, instrumenty finansowe i metody ich wyceny / red. nauk. Urszula Banaszczak-Soroka. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Finanse). - S. 166-188 : il.

M. Homa, M. Mościbrodzka (2016). Monotoniczność premii za ryzyko inwestycji w spółki notowane na NewConnect w oparciu o trójczynnikowy model Famy-Frencha. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82/2), 133–145. DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-10.