dr Piotr Ochman

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2120
Email:
piotr [dot] ochman [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

K O N S U L T A C J E

Z uwagi na urlop wypoczynkowy, konsultacje w miesiącu lipcu i sierpniu nie będą się odbywały.

W sprawach pilnych, proszę o kontakt mailowy.

 

Zdjęcie użytkownika dr Piotr Ochman
Działalność naukowa: 
Publikacje: 

1) Ochman P., Z problematyki interpretacji przepisów karnych prawa bankowego de lege lata i de lege ferenda, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2006, t. XX;
2) Ochman P., Spór o pojęcie dokumentu w prawie karnym, Prokuratura i Prawo 2009, Nr 1;
3) Baściuk J., Ochman P., Nieposłuszeństwo obywatelskie a polski system prawa karnego [w:] Blicharz J., Boć J. (red.), Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, Wrocław 2009;
4) Baściuk J., Ochman P., Ondrysz K., Problematyka czasu w orzecznictwie karnym Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych na tle przepisów kodeksowych [w:] J. Warylewski (red.), Czas i jego znaczenie w prawie karnym. Materiały konferencyjne (Gdańsk, 19-21.04.2007 r.), Gdańsk 2010;
5) P. Ochman, Ochrona działalności bankowej w prawie karnym gospodarczym. Przepisy karne ustaw bankowych, Warszawa 2011;
6) P. Ochman, Tożsamość polskiego prawa karnego gospodarczego w świetle implementacji prawa wspólnotowego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy [w:] S. Pikulski, M. Romańczuk - Grącka, B. Orłowska - Zielińska (red.), Tożsamość polskiego prawa karnego, Olsztyn 2011;
7) P. Ochman, Uwagi o klauzuli odpowiedzialności zastępczej w pozakodeksowym prawie karnym gospodarczym [w:] L. Bogunia (red.), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2011, t. XXVII;
8) P. Ochman, Z problematyki kryminalizacji międzynarodowego obrotu odpadami [w:] W. Pływaczewski (red.), Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska, Olsztyn 2012, s. 101 - 112;
9) P. Ochman, Z problematyki prawnych konsekwencji plagiatu naukowego, Matematyka Stosowana 2012, Tom 14/55, s. 145 - 161;
10) P. Ochman, Z problematyki zakazu pełnienia funkcji piastuna organu w spółkach handlowych - uwagi na marginesie przepisu art. 18 § 2 k.s.h,, Rejent 2012, s. 49 - 69;
11) P. Ochman, Kilka uwag o odpowiedzialności karnej kierownika podmiotu odpowiedzialnego albo jednostki organizacyjnej takiego podmiotu za naruszenie obowiązku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2012, T. XXVIII, s. 89 - 108;
12) P. Ochman, Pozakodeksowe przepisy karne w ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych, w druku;
13) P. Ochman, Głos przeciwko aktualnemu zakazowi orzekania przez sąd karny przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego po uprzednim nałożeniu na sprawcę wykroczenia celnego (zwłaszcza akcyzowego) kary grzywny w drodze prawomocnego mandatu karnego [w:] Zwalczanie przemytu - różne perspektywy, wspólny cel, Białystok 2013;
14) Przestępstwo nielegalnego prowadzenia działalności bankowej (art. 171 ust. 1 prawa bankowego z 1997 r., Cz. I, Monitor Prawa Bankowego 2013. Nr 6,

15) Przestępstwo nielegalnego prowadzenia działalności bankowej (art. 171 ust. 1 prawa bankowego z 1997 r., Cz. II, Monitor Prawa Bankowego 2013. Nr 6,

16) Ewolucja granic karania w polskim ustawodawstwie rynku kapitałowego (na przykładzie kryminalizacji manipulacją instrumentem finansowym) [w:] Granice kryminalizacji i penalizacji, Olsztyn 2013,

17) Sytuacje kryminogenne w sektorze bankowym na przykładzie wybranych przepisów prawa bankowego [w:] P. Chlebowicz, E. Pływaczewski (red.), Zagrożenia w sektorze bankowym - analiza kryminalna zjawisk oraz możliwość przeciwdziałania, Olsztyn 2013,

18) Przepisy karne w ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym. Stan prawa krajowego w świetle prawa unijnego (w:) E.Pływaczewski (red.), Ekokryminologiczne aspekty nielegalnej eksploatacji obszarów leśnych, Olsztyn 2013,

19)  P. Ochman, Wykonywanie środka karnego zakazu zajmowania określonego stanowiska a zakaz pełnienia funkcji piastuna organu spółki handlowej (w:) Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Tom 33, Wrocław 2014, s. 215-231,
20) P. Ochman, Karnoprawna ochrona polskiego rynku kapitałowego : przepisy karne ustaw polskiego rynku kapitałowego, Londyn 2014, ss. 356,

21) P. Ochman Karnoprawna ochrona reglamentacji działalności na rynku finansowym na przykładzie sektora bankowego (w:) J. Gola, T. Kocowski (red.), Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014,

22) P. Ochman, Wykonywanie środka karnego zakazu zajmowania określonego stanowiska a zakaz pełnienia funkcji piastuna organu spółki handlowej (w:) T. Kalisz (red.), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego t. XXXIII, Wrocław 2014,

23) P. Ochman, Kilka uwag o przepisach karnych ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (w:) A.Lewkowicz, W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności, Szczytno 2015,

24) P. Ochman, Przyczynek do analizy typów zmodyfikowanych przestępstw w prawie karnym gospodarczym : (na przykładzie rozdziału XXXVI k.k.) (w:) J. Brzezińska (red.), Wybrane zagadnienia typizacji przestępstw zmodyfikowanych, Wrocław 2014.

25) P. Ochman, Karnoprawna ochrona rynku kapitałowego w świetle kryminalizacji bezprawnego prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. - T. 36 (2015), s. [13]-24,
26) P. Ochman, Kilka uwag o przepisach karnych ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia / Piotr Ochman W: Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności / pod red. nauk. Agaty Lewkowicz, Wiesława Pływaczewskiego. - Szczytno 2015. - S. 271-287,
27) P. Ochman, Review of the book edited by W. Pływaczewski, Counteracting Pathologies on Financial Markets. From Economic Education to Penal Measures. Warszawa, 2015, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. - Vol. 38 (2015), s. 169-174,
28) P. Ochman, Karnoprawna ochrona podejmowania działalności finansowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 78, z. 2 (2016), s. [161]-173,
29) P. Ochman, Z problematyki ochrony zdrowia w pozakodeksowym prawie karnym W: Problematyka ochrony życia i zdrowia ludzkiego w prawie karnym / red. nauk. Piotr Góralski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2016. - S. [221]-237, 
30) P. Ochman, Rola Komisji Nadzoru Finansowego w karnoprawnej ochronie rynku finansowego, Ius Novum 2016, Nr 4,
31) P. Ochman, Prawo karne gospodarcze, Wrocław 2017, w druku.