Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Aleksander Cieśliński

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 223, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2346
Email:
aleksander [dot] cieslinski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

w czasie sesji konsultacje będą odbywały się w następujących terminach:
during examination period office hours are as follows:
6.02.2019 (środa - Wednesday) 9.00
11.02.2019 (poniedziałek - Monday) 10.00
19.02.2019 (wtorek - Tuesday) 8.00

 

 

 
Działalność naukowa: 

 

I. Zaintersowania badawcze.

 

1. Prawo materialne Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku wewnętrznego.

2. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich.

3. Stosowanie prawa Unii Europejskiej w systemach prawnych państw członkowskich.

4. System ochrony prawnej w Unii Europejskiej. 

5. Prawo Unii Europejskiej a prawo międzynarodowe.

6. Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej. 

 

 

II. Dorobek naukowy.

 

 

OPUBLIKOWANE PRACE NAUKOWE

1. Umowy o stowarzyszeniu z państwami europejskimi. Instrument stosunków zewnętrznych Wspólnot Europejskich, [w:] Wspólnoty Europejskie. Wybrane problemy prawne cz. I, pod red. J. Kolasy, wyd. 1-sze Wrocław 1994, wyd. 2-gie Wrocław 1998.

2. Kompetencje Wspólnoty Europejskiej do zawierania umów międzynarodowych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [w:] Wspólnoty Europejskie. Wybrane problemy prawne cz. II, pod red. J. Kolasy, wyd. 1-sze Wrocław 1995, wyd. 2-gie Wrocław 1998.

3. Spojrzenie na okres przedczłonkowski we Wspólnocie jako na proces dostosowawczy, [w:] Wybrane problemy integracji europejskiej, Zeszyty Informacyjne Centrum Integracji Europejskiej im. Konrada Adenauera przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, zeszyt 2, Wrocław 1998.

4. Wspólnota Europejska w stosunkach zewnętrznych. Kompetencje do zawarcia umowy stowarzyszeniowej, Przegląd Prawa i Administracji tom XLI, Wrocław 1998

5. Metody uzyskiwania konkretnych kompetencji zewnętrznych Wspólnoty. Casus umów stowarzyszeniowych, Przegląd Prawa i Administracji tom XLII, Wrocław 1999

6. Umowa stowarzyszeniowa w systemie prawa Wspólnot Europejskich, Wrocław 1999 r.

7. Ogólne zasady prawa Unii Europejskiej – wyzwania dla radców prawnych, Radca Prawny Nr. 3, Warszawa 2001 r.

8. Stosowanie prawa wspólnotowego – wyzwanie dla prawnika praktyka, Radca Prawny Nr. 4, Warszawa 2001 r.

9. Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003 r.

10. Stosowanie prawa wspólnotowego przez władze lokalne, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce wobec wyzwań integracji europejskiej, Zielona Góra 2003 r (red. W. Sługocki)

11. Fenomen europejskiego prawa wspólnotowego, Nauka Wrocławska Nr. 9-10, Wrocław 2003.

12. Założenia wspólnotowego prawa gospodarczego i zasady działalności gospodarczej na jednolitym rynku, [w:] System nadzoru i kontroli nad samorządem terytorialnym w realiach funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej, Zielona Góra 2004 r., (red. A. Cieśliński, W. Sługocki)

13. Wpływ prawa wspólnotowego na funkcjonowanie organów samorządowych, [w:] Samorządowy poradnik budżetowy na rok 2005, Warszawa 2005.

14. Harmonizacja w Europie z uwzględnieniem polskiej perspektywy, Polski Przegląd Dyplomatyczny, t. 5, nr. 2, Warszawa 2005 r.

15. Znaczenie zasady efektywnej ochrony praw podmiotowych dla obywateli RP, [w:] Status prawny obywatela RP po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Wrocław 2005, (red. B. Mielnik).

16. Uznawanie dyplomów i kwalifikacji, [w:] Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom II, red. A. Cieśliński, Warszawa 2007 r.

17. Zakaz dyskryminacji, (współautor z J. Zygadło) [w:] Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom II, red. A. Cieśliński, Warszawa 2007 r.

18. Powszechne prawo pracy, (współautor z J. Zygadło) [w:] Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom II, red. A. Cieśliński, Warszawa 2007 r.

19. Wspólnotowe prawo ubezpieczeń społecznych, (współautor z J. Zygadło) [w:] Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom II, red. A. Cieśliński, Warszawa 2007 r.

20. Prawo ochrony konsumenta, (współautor z: K. Zymonik) [w:] Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom II, red. A. Cieśliński, Warszawa 2007 r.

21. Harmonizacja prawa spółek, (współautor z: E. J. Krześniak) [w:] Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom II, red. A. Cieśliński, Warszawa 2007 r.

22. Podmioty ponadnarodowe, (współautor z: E. J. Krześniak) [w:] Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom II, red. A. Cieśliński, Warszawa 2007 r.

23. Jednolity rynek finansowy, (współautor z: W. Srokosz) [w:] Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom II, red. A. Cieśliński, Warszawa 2007 r.

24. Zasady konkurencji dotyczące przedsiębiorstw, (współautor z T. Korbutowicz) [w:] Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom II, red. A. Cieśliński, Warszawa 2007 r.

25. Regulacja oddziaływania państwa na gospodarkę, (współautor z T. Korbutowicz) [w:] Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom II, red. A. Cieśliński, Warszawa 2007 r.

26. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, (współautor z A. Dereń) [w:] Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom II, red. A. Cieśliński, Warszawa 2007 r.

27. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej, (współautor z A. Dereń) [w:] Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom II, red. A. Cieśliński, Warszawa 2007 r.

28. Wspólnotowe prawo gospodarcze. Swobody rynku wewnętrznego, tom I-szy, Warszawa 2009 r.

29. Wartości Unii Europejskiej, jako wartości konstytucyjne. Przegląd Prawa i Administracji Nr. 91, 2012.

30. Konstrukcja prawna swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Wrocław 2013 r.

31. Aktywność sportowa w świetle gwarancji swobód rynku wewnętrznego UE – próba ujęcia systemowego, [w:] Sport w prawie europejskim, współczesne wyzwania dla teorii i praktyki. (red. D. Kornobis-Romanowska)

 

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/41144/Konstrukcja_prawna_swo...

 

 

REDAKCJA NAUKOWA

1. M. Herdegen, Prawo europejskie, Warszawa 2004, (redakcja naukowa polskiego wydania)

2. System nadzoru i kontroli nad samorządem terytorialnym w realiach funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej, Zielona Góra 2004 r. (red. A. Cieśliński, W. Sługocki)

3. M. Herdegen, Prawo europejskie, Warszawa 2006, (2. wydanie) (redakcja naukowa polskiego wydania)

4. Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom II, red. A. Cieśliński, Warszawa 2007 r.

 

 

III. Granty/projekty badawcze. 

 

Grant Komisji Euroepjskiej pod kierownictwem prof. Dagmary Kornobis-Romanowskiej: 

Centrum Doskonałości Jeana Monneta 

 

 

VII. Działalność pozauczelniania

Prowadzenie szkoleń z zakresu wielu dziedzin prawa Unii Europejskiej dla radców prawnych, sędziów oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych, łącznie z aplikantami. 

Sporządzanie opinii prawnych z zakresu stosowania  prawa Unii Europejskiej oraz zgodności prawa krajowego z regulacjami unijnymi.