dr Jacek Borowicz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

e-mail: jacek [dot] borowiczatuwr [dot] edu [dot] pl

tel: 3752344

pok.121 budynek A

Telefon:
3752344
Email:
jacek [dot] borowicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
Konsultacje: 

Dyżur dr Jacka Borowicza w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 odbywał się będzie w poniedziałki w godz.13.00 – 15.00. Dodatkowe dyżury dla studentów niestacjonarnych: 26 luty 2017 – godz. 13.00-14.00, 11 marca 2017 godz. 10.30-11.30,  21 maja 2017 10.30-11.30, 11.czerwca 2017 godz. 16.00-17.00.

Zapraszam do umawiania się na spotkanie i potwierdzania wizyt drogą meilową dla wygody i pewności wszystkich zainteresowanych.

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Jacek Borowicz
Działalność naukowa: 

Dr Jacek Borowicz – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego  - Zakład Prawa Pracy. Specjalizuje się w prawie pracy, zagadnieniach prawnej regulacji wykonywania wolnych zawodów, prawnych i organizacyjnych zagadnieniach ochrony informacji ( min. tajemnic pracodawcy i przedsiębiorstwa, danych osobowych i informacji niejawnych). Autor szeregu artykułów naukowych dotyczących wyżej wymienionej problematyki publikowanych min. w takich czasopismach jak: Acta Universitatis Wratislaviensis seria Prawo, Monitor Prawa Pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Rejent, Rzecznik Patentowy, a także opinii i artykułów z zakresu stosowania prawa pracy w samorządzie terytorialnym publikowanych w Nowych Zeszytach Samorządowych.

Publikacje: 

Publikacje Dr Jacek Borowicz

1994

 1. Jacek Borowicz, Status prawny rzecznika patentowego zatrudnionego w ramach stosunku pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 7/1994, s.58-66.

1995

 1. Jacek Borowicz, Zasada współdziałania pracodawcy z organizacją związkową – zagadnienia pojęciowe, Przegląd Prawa i Administracji, t. 32, AUW nr 1689 z 1995 r., s. 147-156.
 2. Jacek Borowicz, Konstrukcje prawnopracownicze w nowym prawie autorskim, Przegląd Sądowy nr 3/1995, s.35-42.

1997

 1. Jacek Borowicz, Aspekty prawno-pracownicze projektowanego prawa własności przemysłowej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 6/1997, s.7-11.
 2. Jacek Borowicz, Wymogi stawiane kandydatom na stanowiska kierownicze   w gminnych jednostkach organizacyjnych, Zeszyty Samorządowe, nr 1/1997, s.66-73.
 3. Jacek Borowicz, Przekształcenie umowy zlecenia, która posiada cechy stosunku pracy zawartego na podstawie umowy o pracę, Zeszyty Samorządowe, nr 2-4/1997, s.131-137.

1998

 1. Jacek Borowicz, Przestrzeganie tajemnicy pracodawcy a inne pracownicze obowiązki przestrzegania tajemnicy – zagadnienia pojęciowe,     Praca  i Zabezpieczenie Społeczne, nr 10/1998, s.2-9.
 2. Jacek Borowicz, Ustalenie uprawnień do nagrody jubileuszowej, s. 65-68, Wysokość odprawy rentowej lub emerytalnej dla pracowników komunalnych zakładów budżetowych, s. 68-70, Zeszyty Samorządowe, nr 2-4/1998.
 3. Jacek Borowicz, Podmiot uprawniony do utworu w prawie autorskim  i wynalazczym – zagadnienia pojęciowe, Zbiór Referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Zeszyt 20 / Kielce 1998, s. 18-49.

1999

 1. Jacek Borowicz, Prawne aspekty szkoleń pracowniczych - wybrane zagadnienia (1),  (w:) Szkolenia Pracownicze (Praktyczne metody edukacji zawodowej),     nr 10/1999, s. 13-15.
 2. Jacek Borowicz, Prawo przede wszystkim. Prawne aspekty szkoleń pracowniczych - wybrane zagadnienia (2), (w:) Szkolenia Pracownicze (Praktyczne metody edukacji zawodowej), nr 11/1999, s. 18-20.
 3. Jacek Borowicz, Ustalenie uprawnień do nagrody jubileuszowej, Zeszyty Samorządowe, nr 2-4/1998 (ukazał się w 1999 r.), s. 65-70.

2000

 1. Jacek Borowicz, Dokumenty pod ochroną. Dokumentacja pracownicza a ochrona danych osobowych. Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Serwis Prawny, Personel nr 11/2000, s. 6-8.
 2.  Jacek Borowicz, Prawna ochrona informacji przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Możliwości i ograniczenia (w:) Szanse i zagrożenia  w rozwoju firmy (XII Forum Przedsiębiorstw), Szklarska Poręba 2000, s. 123-147.

2001

 1. Jacek Borowicz, Obowiązek prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji osobowej i organizacyjnej z zakresu ochrony danych osobowych,  Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 3/2001, s. 2-11.
 2. Jacek Borowicz, Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu ochrony danych osobowych, Pracodawca i Pracownik, nr 4(48)/2001, s. 7-12.
 3. Jacek Borowicz, Status prawny pracownika przetwarzającego informacje niejawne. Zagadnienia wybrane, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 9/2001,   s. 2-13.

2002

 1. Jacek Borowicz, Wolność pracy (w:) Prawa i wolności obywatelskie w  Konstytucji RP (pod red. B. Banaszaka i A. Preisnera), Warszawa 2002, s. 507-550.
 2. Jacek Borowicz, Skutki prawne przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, Nowe Zeszyty Samorządowe - Wrocław, nr 2/2002, s. 73-79.
 3. Jacek Borowicz, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z  pracownikiem objętym szczególną ochroną, Nowe Zeszyty Samorządowe – Wrocław, nr 3/2002, s. 67-71.
 4. Jacek Borowicz, Konsekwencje odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z dostępem do tajemnicy służbowej, Nowe Zeszyty Samorządowe – Wrocław, nr 3/2002, s. 72-81.
 5. Jacek Borowicz, Odpowiedzialność pracodawcy jako administratora danych osobowych, Nowe Zeszyty Samorządowe – Wrocław, nr 5/2002, s. 58-69.
 6. Jacek Borowicz, Urlop na żądanie i wykorzystanie urlopu wypoczynkowego  w okresie wypowiedzenia w świetle nowelizacji kodeksu pracy z dnia 26 lipca 2002 r., Nowe Zeszyty Samorządowe – Wrocław, nr 6/2002, s. 18-24.

2003

 1. Jacek Borowicz, Pracowniczy status rzecznika patentowego – zagadnienia wybrane, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 2 / 2003, s.23-31.
 2. Jacek Borowicz, Zasady naliczania nagrody jubileuszowej dla pracowników urzędu gminy, Nowe Zeszyty Samorządowe – Wrocław, nr 2/2003, s. 65 - 73.
 3. Jacek Borowicz, Pracowniczy status rzecznika patentowego, Rzecznik Patentowy.  Problemy ochrony własności przemysłowej nr 1-2/36-37/2003, s. 10 – 36.
 4. Jacek Borowicz, Dodatkowy dzień wolny od pracy z powodu kumulacji dnia  ustawowo wolnego od pracy z tzw. „wolną sobotą”, Nowe Zeszyty Samorządowe –  Wrocław, nr 3/2003, s. 48 - 51.
 5. Jacek Borowicz, Przesłanki dopuszczenia do pracy na podstawie orzeczenia   sądowego w przypadku nabycia przez pracownika prawa do renty, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr 4/2003, s. 79 - 82.

2004

 1. Jacek Borowicz, Ochrona informacji niejawnych w stosunkach pracy – wybrane zagadnienia, Acta Uniwersitatis Wratislaviensis no 2562, Przegląd Prawa i Administracji LVIII / 2004, s.51 -  68.
 2. Jacek Borowicz, Zasady naliczania odprawy emerytalnej dla pracownika samorządowego, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr 3/2004, s. 73 - 76.
 3. Jacek Borowicz, Obowiązywanie zakładowego układu zbiorowego oraz regulaminów w sytuacji przekształcenia zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę gminy, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr 5 /2004, s. 38 - 45.
 4. Jacek Borowicz, Nagroda jubileuszowa jako składnik wynagrodzenia pracownika samorządowego, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr 6 /2004, s. 58 – 63.

2005

 1. Jacek Borowicz, Skutki w sferze pracowniczej przejęcia zadań i majątku likwidowanego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przez inny podmiot, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr 1 /2005, s. 95 – 116.
 2. Jacek Borowicz, Objęcie regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr  3 /2005, s.  92 – 95.
 3. Jacek Borowicz, Urlop wypoczynkowy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie powołania, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr 3 /2005, s. 96 – 102.
 4. Jacek Borowicz, Dopuszczalność wprowadzenia zasad wynagradzania osób zarządzających gminnymi jednostkami organizacyjnymi w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr 4 /2005, s. 56 – 60.
 5. Jacek Borowicz, Dopuszczalność określenia w regulaminie wynagradzania wysokości odprawy emerytalno-rentowej dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr 4 /2005, s. 60 - 64.
 6. Jacek Borowicz, Zasady obliczania wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2004, w odniesieniu do osób piastujących stanowisko burmistrza, jego zastępcy, sekretarza oraz skarbnika gminy, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr 5 /2005, s. 73 - 79.
 7. Jacek Borowicz, Pojęcie wolnego stanowiska urzędniczego, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr 6 /2005, s. 89 - 94.

2006

 1. Jacek Borowicz, Pracodawca samorządowy jako administrator pracowniczych danych osobowych, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr 1 /2006, s. 15 - 31.
 2. Jacek Borowicz, Wymóg posiadania stażu pracy w pomocy społecznej przez osobę ubiegająca się na stanowisko kierownicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr 1 /2006, s. 56 -  59.
 3. Jacek Borowicz, Prawo do wynagrodzenia rocznego za 2005 rok pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr 2 /2006, s. 41 -  51.
 4. Jacek Borowicz, Obowiązywanie paktu gwarancji pracowniczych w spółce z o.o. powstałej na bazie zlikwidowanego zakładu budżetowego gminy, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr 6 /2006, s. 59 -  70.

2007

44.   Jacek Borowicz , Skutki zbycia przez pracodawcę środków trwałych służących w przeszłości do prowadzenia działalności socjalnej, Monitor Prawa Pracy nr 3/2007,s. 131 – 133.

 1. Jacek Borowicz, Nabycie dwuletniego stażu pracy, który może być zaliczany do stażu urzędniczego odpowiadającego wymogom na kierowniczym stanowisku urzędniczym, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr 2 /2007, s. 76 - 89.
 2. Jacek Borowicz, Zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa w procesie informacji i konsultacji, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 6 / 2007, s. 22 - 30.
 3. Jacek Borowicz, Zatrudnianie na zastępstwo, Wspólnota. Pismo samorządu terytorialnego, nr 25/823 / 23 czerwca 2007, s. 44 – 45.
 4. Jacek Borowicz, Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w sytuacji zmian organizacyjnych, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr 3 /2007, s. 28 - 32.
 5. Jacek Borowicz, Z problematyki otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze w samorządzie terytorialnym, Samorząd Terytorialny  nr 10/2007, s. 46 – 62.

2008

 1. Jacek Borowicz , Obowiązki wykonawcy wolnego zawodu prawniczego – próba klasyfikacji, Rejent nr 6 / 2008, s. 9 – 23;
 2. Jacek Borowicz , Notariusz jako pracodawca w rozumieniu art. 3 k.p., Rejent nr 10 /  2008; s. 46 – 65;
 3. Jacek Borowicz, , Pracodawca samorządowy wobec związków zawodowych. Stanowienie unormowań zakładowych (regulaminów) w sytuacji wielości zakładowych organizacji związkowych, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław,  nr 5 /2008, s. 49 - 58.
 4. Jacek Borowicz, Sporne problemy wynagradzania pracowników za pracę w dni ustawowo wolne od pracy, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr  6 /2008, s. 59 - 70.

2009

 

54.Jacek Borowicz, Zasady zwalniania od pracy działaczy zakładowych organizacji związkowych, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr 2 /2009, s. 53 - 63.

55.Jacek Borowicz , Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracownika wykonującego wolny zawód  , Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4/ 2009, s. 15 – 20.

56.Jacek Borowicz, Sytuacja prawna pracownika przetwarzającego  dane osobowe w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, Acta Universitatis Wratislaviensis no 3082, Prawo CCCVII , Wrocław 2009, s. 7 -  25.

57. Jacek Borowicz, O zakresie podporządkowania rzecznika patentowego zatrudnionego w ramach stosunku pracy, RZECZNIK PATENTOWY. Kwartalnik samorządu rzeczników patentowych, nr 4(59) 2008 ,str. 7-14.

58.Jacek Borowicz, Obowiązek wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr 4 /2009, s. 67 - 75.

59. Jacek Borowicz, „Nieetatowy” zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr  5 /2009, s. 68 - 75.

60.Jacek Borowicz, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę , Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr  6 /2009, s. 47 - 52.

 

2010

 

61.Jacek Borowicz , Uwagi o czasie pracy notariusza i pracowników kancelarii notarialnej, Rejent nr 3 /  2010; s. 68 – 83;

62.Jacek Borowicz, Zatrudnienie osoby pełniącej funkcję zastępcy wójta na stanowisku sekretarza gminy , Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr  2 /2010, s. 63 -72;

 

2011

 

63.Jacek Borowicz, Wykonujący wolny zawód jako pracodawca w rozumieniu art. 3 k.p.  , Praca i Zabezpieczenie Społeczne 3/ 2011, s. 17 – 23.

64.Jacek Borowicz, Przetwarzanie informacji niejawnych w stosunkach pracy  , Praca   i Zabezpieczenie Społeczne 7/ 2011, s. 23-33.

65.Jacek Borowicz, Zakłady pracy dedykowane usługom wolnego zawodu (w:)   Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa profesora Herberta Szurgacza, red. T. Kuczyński, Z.Kubot, Warszawa 2011, s.37 – 49;

 

2012

 

 66.Jacek Borowicz, Korporacyjna reprezentacja praw i interesów pracowników wykonujących wolne zawody. Zarys problematyki, Praca i Zabezpieczenie Społeczne  6 / 2012, s. 23-30;

67.Jacek Borowicz, Określenie w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy, Monitor Prawa Pracy nr 8/2012, s.416 – 418;

 

2013

 

68.Jacek Borowicz, Pracowniczy obowiązek przestrzegania tajemnicy określonej  w odrębnych przepisach (art. 100 par. 2 pkt 5 k.p.), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 9 / 2013, s. 27-33;

69.Jacek Borowicz, Pracownik kancelarii notarialnej i jego obowiązek zachowania tajemnicy, Rejent nr 4 / 2013; s. 9 – 27;

70.Jacek Borowicz, Uwagi o statusie diagnosty laboratoryjnego, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo, 315/1 z 2013,  s.29 – 41;

 

2014

 

71.Jacek Borowicz, Podmiot uprawniony do ustalania wynagrodzenia za pracę dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej , Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr  1 /2014, s. 56-63;

72.Jacek Borowicz, Organizacja i porządek w procesie pracy kancelarii notarialnej, Rejent nr 2 / 2014; s. 1 – 15;

73.Jacek Borowicz, Uwagi o pojęciu „stosowności dla notariatu” ”( art. 4 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie),  Rejent nr 12 / 2014; s. 1 – 9;

74. Jacek Borowicz (w:) Babińska-Górecka Renata, Stopka Karolina, Borowicz Jacek, Górnicz-Mulcahy Agnieszka, Jabłoński Andrzej, Lewandowicz-Machnikowska MonikaZbiór kazusów z prawa socjalnego / red. nauk. Renata Babińska-Górecka, Karolina Stopka ; [aut. Renata Babińska-Górecka, Jacek Borowicz, Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Andrzej Jabłoński, Monika Lewandowicz-Machnikowska, Karolina Stopka] [Warszawa] : "Difin", 2014. - 225 s.

 

2015

 

75. Jacek Borowicz, Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego w ramach stosunku pracy – zagadnienia wybrane, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 7/2015, s.7 – 14.

76. Jacek Borowicz, Pracodawca nieustalający regulaminu pracy i jego poszerzony obowiązek informacyjny (art. 29 § 3 k.p), w: Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3661, Przegląd Prawa i Administracji C/1, Wrocław 2015,  s. 689 – 698.

77. Jacek Borowicz, Zasady ustalania wysokości świadczeń wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Nowe Zeszyty  Samorządowe – Wrocław, nr  6 /2015, s. 85-95.

 

2016.

 

78. Jacek Borowicz, Z problematyki zatrudnienia administratora bezpieczeństwa informacji , Praca i Zabezpieczenie Społeczne 12/2016,s. 16-25.

79.Jacek Borowicz,Właściwości pracowniczego obowiązku zachowania tajemnicy danych osobowych,Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2016,s. [333]-342.