dr Marek Leśniak

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 111, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego

Instytut Prawa Cywilnego

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytet Wrocławski

ul. Uniwersytecka 22/26

50 – 138 Wrocław

Telefon:
+ 48 0 71 37 52 723
Email:
marek [dot] lesniak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

We wrześniu konsultacje będą odbywać się w poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00

Zdjęcie użytkownika dr Marek Leśniak
Działalność naukowa: 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

- prawo spółek w szczególności w zakresie wykorzystania nowych technologii  (komunikacji elektronicznej) oraz kształtowania treści umów i statutów spółek kapitałowych

- problematyka rejestrów publicznych

- prawne zabezpieczenia wierzytelności

- prawo papierów wartościowych

- umowa deweloperska

GRANTY / PROJEKTY BADAWCZE

2007-2009  projekt badawczo rozwojowy „E-sąd - Informatyzacja postępowania cywilnego” nr grantu R11 006 02 realizowany ze środków MNiSW

UDZIAŁ W RADACH NAUKOWYCH I REDAKCJACH CZASOPISM I STOWARZYSZEŃ:

- Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych - członek Redakcji (od 2011 - do chwili obecnej)

- Miesięcznik REJENT - członek Rady Programowej (od 06.2016 - do chwili obecnej)

DZIAŁALNOŚĆ POZAUCZELNIANA:

Członek Zespołu do spraw regulacji zabezpieczeń wierzytelności w nowym Kodeksie cywilnym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości - w kadencji 2015-2019

Członek Podzespołu ds. zastawu w Zespole ds. prawa rzeczowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości - w kadencjach 2007-2011 i 2011-2014

Członek Zespołu do opracowania koncepcji i wdrożenia w systemie informatycznym Krajowego Rejestru Sądowego możliwości rejestrowania spółek prawa handlowego w ciągu 24 godzin powołanego przez Ministra Sprawiedliwości (2009 - 2011).

Członek Zespołu ds. informatyzacji postępowań sądowych powołanego przez Ministra Sprawiedliwości (2010 - 2014).

Członek Grupy Roboczej Prawa Spółek Rady Notariatów Unii Europejskiej w Brukseli (CNUE) (od 2012- do chwili obecnej).

Członek European Law Institute (od 2013 - do chwili obecnej)

Udział w pracach zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego powołanego do spraw prawa spółek w zakresie zmian dotyczących informatyzacji postępowania rejestrowego w Krajowym Rejestrze Sądowym i tzw. spółki „S 24” - kadencji 2007-2011 i 2011-2014.

Opiniowanie projektów aktów normatywnych z zakresu prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego na zlecenie Krajowej Rady Notarialnej (od 2011 – do chwili obecnej).

Członek Zespołu Roboczego ds. reformy systemu zabezpieczeń rzeczowych powołanego przez Prezesa NBP i Ministra Sprawiedliwości (2006).

Członek Zespołu ds. Rejestru Zastawów oraz Zespołu ds. Krajowego Rejestru Sądowego w Departamencie Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości RP (1999-2005);

 

Oprócz pracy naukowej i działalności dydaktycznej zajmuje się również praktyką: od roku 1998 sędzia sądu rejonowego w VI Wydziale Gospodarczym Rejestrowym Sądu Rejonowego dla Wrocławia‑Fabrycznej, w latach 2000-2006 Przewodniczący VII Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów Sądu Rejonowego dla Wrocławia‑Fabrycznej, od 2006 roku notariusz we Wrocławiu.

Publikacje: 

I. MONOGRAFIE I KOMENTARZE

 1. Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz. Wyciąg do przepisów kodeksu spółek handlowych i ustawy o krajowym rejestrze sądowym, seria Duże komentarze Becka, red. J. Gołaczyński, D. Szostek, Warszawa 2016
 2. Komentarz do ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, seria Krótkie komentarze Becka, współautor J. Gołaczyński, Warszawa 2009
 3. Zastaw bez przeniesienia posiadania przedmiotu zastawu, Zakamycze 2004

II. ARTYKUŁY / ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH / RECENZJE / GLOSY

 1. Postępowanie rejestrowe, w: Meritum. Postępowanie cywilne, E. Marszałkowska-Krześ (red. nauk.), Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2017

 2. Podstawa wpisu do księgi wieczystej: uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: Elektronizacja postępowania wieczystoksięgowego: komentarz praktyczny, akty wykonawcze, A. Marciniak (red.), Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2016

 3. Nowe internetowe wzorce w prawie spółek handlowych: refleksje na temat nowelizacji kodeksu spółek handlowych z 28 listopada 2014 roku,  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 101 z 2015 

 4. Wpływ przepisów ustawy o prawach konsumenta na obowiązki informacyjne dewelopera związane z zawarciem umowy deweloperskiej z konsumentem, Rejent nr 4/2015

 5. Granice prawa własności w zakresie rozporządzania mieniem spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa : zagadnienia wybrane rozdział w: Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa, (red. nauk. Andrzej Kidyba), Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015, (Monografie Lex - Biblioteka Prawa Handlowego) 

 6. „Rejestracja i ewidencja przedsiębiorców: rozwiązanie docelowe czy czas na powrót do jednego powszechnego rejestru przedsiębiorców w KRS" współautor J.Frąckowiak,  Rejent nr specjalny 12/2014

 7. „Zakres kognicji sądu rejestrowego wobec uchwał zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń sprzecznych z ustawą w świetle uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13)” Przegląd Prawa Handlowego nr 10/2014

 8. „E-harmonizacja”, czyli perspektywy poprawy transgranicznego dostępu do informacji o spółkach po implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE”, rozdział w: Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego (red. nauk. Joanna Kruczalak – Jankowska), Warszawa LexisNexis 2013
 9. „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji: czas na zmiany”, rozdział w: Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach (pod red. J.Frąckowiaka), Wrocław Wydawnictwo UWr 2013
 10. „O oświadczeniu woli właściciela nieruchomości dotyczącym hipoteki konsorcjalnej”, rozdział w: Księga dla naszych kolegów: prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika (pod. red. Jacka Mazurkiewicza), Wrocław Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2013
 11. „Sens i nonsens umowy deweloperskiej – czyli czy klasyczne cywilistyczne konstrukcje prawne są wystarczające dla skutecznej ochrony nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego”, Rejent nr 12/2013
 12. „Na marginesie konferencji kilka uwag o udzieleniu pełnomocnictwa, w tym prokury według Profesora Adama Szpunara”, Przegląd Prawa Handlowego nr 9/ 2013
 13. Prawo spółek handlowych a nowe technologie [w:] Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa Komputerowego, red. Ewa Galewska, Sylwia Kotecka - Wrocław 2012
 14. Kilka uwag o umowie deweloperskiej, czyli galimatias z umową deweloperską, współautor W. Wójcik, Rejent, 2012/12/33;
 15. Internetowe wzorce umów handlowych spółek osobowych - konieczność czasów społeczeństwa informacyjnego, Przegląd Prawa Handlowego 2012/9/41
 16. Normatywny wzorzec umowy spółki z o.o. – ocena kierunku zmian k.s.h., [w:] Instytucje prawa handlowego w przyszłym K.C. red. naukowa T. Mróz, M. Stec, Warszawa 2012
 17. Spółka z o.o. zakładana za pomocą wzorca umowy – nowelizacja kodeksu spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego 2011/12/35
 18. Kilka uwag na tle proponowanej nowelizacji kodeksu spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego nr 9/2011
 19. Notariusz jako przedsiębiorca szczególnego rodzaju, współautor W. Boć, Przegląd Prawa i Administracji, tom LXXXIV Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego pod red. J. Frąckowiaka, s. 9-33
 20. Suplement do Informatora Notariusza na rok 2011, Kluczbork 2011
 21. Powszechny dostęp do przeglądania księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Nowej Księgi Wieczystej), Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych nr 3/2010
 22. Z problematyki prawnej pełnomocnictwa do reprezentowania spółki z o.o. udzielonego na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. [w:] Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego pod. red. M. Modrzejewskiej, Warszawa 2010, s. 546-551
 23. Informatyzacja postępowań rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Zastawów i Nowej Księdze Wieczystej oraz dostęp do danych zawartych w tych rejestrach [w:] Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej pod red. J. Gołaczyńskiego, CH Beck Warszawa 2010 s. 87-97
 24. Kilka uwag dotyczących praktyki notarialnej w zakresie sporządzania protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po wejściu w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finasowymi [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa ku czci prof. E. Gniewka, pod red. J. Gołaczyńskiego, P. Machnikowskiego, CH Beck Warszawa 2010, s. 309-319
 25. Informator Notariusza na rok 2010, Kluczbork 2010
 26. Notariusz jako przedsiębiorca szczególnego rodzaju, współautor W. Boć, Rejent nr 3/2010
 27. Zastaw rejestrowy po 11.01.2009 cz. I, współautor J. Gołaczyński, Monitor Prawniczy nr 19/2009
 28. Zastaw rejestrowy po 11.01.2009 cz. II, współautor J. Gołaczyński, Monitor Prawniczy nr 20/2009
 29. Kilka uwag dotyczących akcesoryjności zastawu rejestrowego po wejściu w życie ustawy z dnia 5 września 2008 roku o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw, seria PRAWO CCCVIII Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci prof. J. Kosika, Wrocław 2009, s. 299-313
 30. Recenzja, R. Wrzecionek, Czynności notarialne w prawie spółek, Wolters Kluwer Polska 2008, Rejent nr 4/2009
 31. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 15.02.2006 r., sygn.  I ACa 897/05, Rejent nr 11/2007
 32. Recenzja, J. Napierała, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2006, Rejent nr 6/2007
 33. Doręczenie, protokół i przesłuchanie elektroniczne w postępowaniu cywilnym – postulaty de lege ferenda, e‑biuletyn CBKE nr 3/2006, współautor J. Gołaczyński, B. Pabin
 34. Aktualne dążenia do wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w organizacji i funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego, e‑biuletyn CBKE nr 3/2006, współautor M. Kulawczyk
 35. Kilka uwag dotyczących zastawu rejestrowego na udziale w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością [w:] Kodeks spółek handlowych po pięciu latach pod red. J. Frąckowiaka, Wrocław 2006
 36. Recenzja, S. Rudnicki, Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności, Warszawa 2005, Rejent nr 5/2005
 37. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 31.03.2004 r., sygn. III CK 430/02, Przegląd Sądowy nr 5/2005
 38. Elektroniczna forma czynności prawnych [w:] Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym pod red. J. Gołaczyńskiego, Warszawa 2005
 39. Sposoby zaspokojenia zastawnika zastawu rejestrowego po ogłoszeniu upadłości zastawcy niebędącego dłużnikiem osobistym [w:] Przegląd Prawa i Administracji t. LXIV, Rozprawy z prawa handlowego pod red. J. Frąckowiaka, Wrocław 2004
 40. Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w postępowaniu sądowym, [w:] Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej pod red. J. Gołaczyńskiego. Lexis - Nexis 2003
 41. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9.04.2002 r., sygn. III CKN 806/99, Przegląd Sądowy nr 6/2003
 42. Assessment of the institution of the registered pledge and of the operations of the register of pledges in Poland from the point of view of the Register Court, oficjalna strona East-West Management Institute http://www.ewmi.hu/banking2php
 43. Nie takie numery. Jak dziś uzyskać prawdziwą informację z rejestru zastawów, współautorstwo z J. Widło, Rzeczpospolita 2003/04/24
 44. Formalizm nie całkiem zły., Rzeczpospolita  2002/3/25 współautorstwo z J. Widło
 45. Ustanowienie zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia wierzytelności posiadaczy obligacji wyemitowanych na podstawie ustawy o obligacjach, Przegląd Sądowy nr 7-8/2002
 46. Słowo i kod., Rzeczpospolita 2001/10/4 współautorstwo z A. Lesiakiem i W. Łukowskim
 47. Umowa zastawnicza zastawu rejestrowego, Prawo Spółek nr 9/2001
 48. Postępowanie w sprawach o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, Przegląd Prawa Handlowego nr 5/2001
 49. Treść wpisu do rejestru handlowego i rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w sytuacji wniesienia aportu do spółki z o.o. i spółki akcyjnej, [w:] Kodeks spółek handlowych. Studia i materiały, Poznań-Kluczbork 2001
 50. Sposoby rejestrowania przedsiębiorców, [w:] Prawo spółek. Zagadnienia wybrane pod red. J. Jacyszyna i M. Skorego, Bielsko-Biała 2001
 51. Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rzeczpospolita - Dobra Firma 2001/10/8
 52. Wybrane problemy związane ze stosowaniem ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i Kodeksu spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego nr 9/2001, współautorstwo z W. Łukowskim
 53. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych prawem zastawu w sytuacji upadłości zastawcy, Rejent nr 5/1998
 54. Bankowy zastaw rejestrowy - szczególna forma zastawu służąca zabezpieczeniu kredytów i pożyczek bankowych, Rejent nr 7-8/1995