Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Marek Leśniak prof. UWr

Kontakt: 

pokój 117, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego

Instytut Prawa Cywilnego

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytet Wrocławski

ul. Uniwersytecka 22/26

50 – 138 Wrocław

Telefon:
+ 48 71 375 23 39
Email:
marek.lesniak [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 będą odbywałay się zdalnie za pomocą poczty elektronicznej w czwartek w godz. 16:30 - 18:30. W pilnych sprawach proszę o kontakt również poza tymi godzinami. Po wcześniejszym ustaleniu możliwe jest spotkanie zdalne w aplikacji MS Teams w czasie dyżuru lub w innym terminie. 
 

Działalność naukowa: 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

- prawo spółek w szczególności w zakresie wykorzystania nowych technologii  (komunikacji elektronicznej) oraz kształtowania treści umów i statutów spółek kapitałowych

- problematyka rejestrów publicznych

- prawne zabezpieczenia wierzytelności

- prawo papierów wartościowych

- umowa deweloperska

GRANTY / PROJEKTY BADAWCZE

2017-2018 projekt badawczy „Informatyzacja ksiąg wieczystych”,  decyzja nr DEC-2015/17/B/HS5/00460 (konkurs OPUS 9), realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, 

2007-2009  projekt badawczo rozwojowy „E-sąd - Informatyzacja postępowania cywilnego” nr grantu R11 006 02, realizowany ze środków MNiSW

UDZIAŁ W RADACH NAUKOWYCH I REDAKCJACH CZASOPISM I STOWARZYSZEŃ:

- Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych - członek Redakcji (od 2011 - do chwili obecnej)

- Miesięcznik REJENT - członek Rady Programowej (od 06.2016 - do chwili obecnej)

NAGRODY:

2018   Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe uzyskane w 2017 roku

DZIAŁALNOŚĆ POZAUCZELNIANA:

Członek Zespołu do spraw regulacji zabezpieczeń wierzytelności w nowym Kodeksie cywilnym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości - w kadencji 2015-2019

Członek Podzespołu ds. zastawu w Zespole ds. prawa rzeczowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości - w kadencjach 2007-2011 i 2011-2014

Członek Zespołu do opracowania koncepcji i wdrożenia w systemie informatycznym Krajowego Rejestru Sądowego możliwości rejestrowania spółek prawa handlowego w ciągu 24 godzin powołanego przez Ministra Sprawiedliwości (2009 - 2011).

Członek Zespołu ds. informatyzacji postępowań sądowych powołanego przez Ministra Sprawiedliwości (2010 - 2014).

Członek Grupy Roboczej Prawa Spółek Rady Notariatów Unii Europejskiej w Brukseli (CNUE) (od 2012- do chwili obecnej).

Członek European Law Institute (od 2013 - do chwili obecnej)

Udział w pracach zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego powołanego do spraw prawa spółek w zakresie zmian dotyczących informatyzacji postępowania rejestrowego w Krajowym Rejestrze Sądowym i tzw. spółki „S 24” - kadencji 2007-2011 i 2011-2014.

Opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa cywilnego - w tym prawa spółek i prawa papierów wartościowych - oraz postępowania cywilnego na zlecenie Krajowej Rady Notarialnej (od 2011 – do chwili obecnej).

Członek Zespołu Roboczego ds. reformy systemu zabezpieczeń rzeczowych powołanego przez Prezesa NBP i Ministra Sprawiedliwości (2006).

Członek Zespołu ds. Rejestru Zastawów oraz Zespołu ds. Krajowego Rejestru Sądowego w Departamencie Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości RP (1999-2005);

 

Oprócz pracy naukowej i działalności dydaktycznej zajmuje się również praktyką: od roku 1998 sędzia sądu rejonowego w VI Wydziale Gospodarczym Rejestrowym Sądu Rejonowego dla Wrocławia‑Fabrycznej, w latach 2000-2006 Przewodniczący VII Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów Sądu Rejonowego dla Wrocławia‑Fabrycznej, od 2006 roku notariusz we Wrocławiu.