dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26 (bud.A), pokój nr 3

 50-145 Wrocław

Telefon:
+48 71 3752402,
+ 48 713752475
Email:
sylwia [dot] skubisz-slusarczyk [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

 

Szanowni Państwo w terminie od 17 lipca do 5 wrzesnia 2017 roku jestem na urlopie wypoczynkowym, zapraszam na konsultacje po 5 września.

 

 

Sylwia Skubisz-Ślusarczyk

Zdjęcie użytkownika dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Problematyka naukowa obejmująca zagadnienia z pogranicza prawa i medycyny ze szczegolnym uwzglednieniem ekspertyzy pisma, w ramach której wnikliwą uwagą objęte są pisma patologiczne. Problematyka obejmująca róznorodne aspekty i metody identyikacji osób, zwłok.

Aktywne uczestnictwo w miedzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych:

Criminalistics: science, study, practice, Jurisprudencia, Lietuvos Teises Universitetas, Wilno 2001.

III Conference- Forensic: Art. or Science?”, Alba Julia, Rumunia, 02.06.-05.06.2008.

VII International Scientific- Practical Conference – Criminalistics and forensic examination and science, studies, practice, Szawle- Litwa, 17-18.06.2011.

Nazionali, XIII Congresso Nazionale Di Grafologia Giudiziara, Włochy, Neapol, 2011.

Nazionali, XIV Congresso Nazionale Di Grafologia Giudiziara, Włochy, Neapol  2012.

Sympozjum Naukowe, Nauki sądowe w praktyce prokuratorskiej, Wroclaw 2012.

Międzynarodowa konferencja Naukowa, Kryminalistyka w administracji, Walbrzych 2012.

Miedzynarodowa Konferencja Naukowa, Wilno, Litwa 2013.

Nazionali, XV Congresso Nazionale Di Grafologia Giudiziara, Włochy, Neapol  Kongres Grafologiczny Neapol, Włochy  2013.

Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma organizowane przez Katedrę Kryminalistyki, WPAiE, Uniwersytet Wrocławski ( uczestnictwo w latach od 2003 roku do 2014 roku cyklicznie co dwa lata).

Konferencja Naukowa "Wspólczesne problemy nauk penalnych" - Problematyka dowodu z opinii biegłego w procesie karnym. Wyższa Szkola Prawa im. H. Chodkowskiej, 09.12.2014 rok, Wrocław.

Nazionali, XVI Congresso Nazionale Di Grafologia GiudiziaraEuropean consensus Graphologist: metodi a confronto, Napoli 12-14 Marzo 2015r.

 

Wygłoszone referaty na konferencjach:

Znaczenie odmian polskich znaków jednobrzmiących dla ekspertyzy pismoznawczej, Międzynarodowa Konferencja, Uniwersytet Mykolo Romerio Wilno, Litwa 2007.

 Dysgrafia - skala problemu, III Międzynarodowa Konferencja „Forensic: Art. or Science?”,  Alba Julia, Rumunia 2008. 

Dlaczego pismo dysgraficzne. Zmagania z problemem podczas identyfikacji pismoznawczej, XIII Wrocławskie Sympozjum Badań pisma, Wroclaw 2008.

Necessery information for the expert witness  w: Criminalistics and forensic examination: science, studies, practice, cz. III, Vilnious 2011, Szawle- Litwa, 17-18.06.2011- VII International Scientific- Practical Conference – Criminalistics and forensic examination and science, studies, practice.

Świadomość przy sporządzaniu testamentu i pomoc udzielana testatorowi a ważność testamentu, Kongres Grafologiczny Neapol, Włochy 2011.

Pismo prawo i leworęczne tego samego wykonawcy. Możliwości w warunki identyfikacji, Kongres Grafologiczny Neapol, Włochy 2012.

Własnoreczność testamentu a pomoc przy jego sporządzaniu, XV Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2012.

Wpływ pozycji na jakość zapisu graficznego, Kongres Grafologiczy Neapol, Włochy 2013.

Tremor linii graficznych - cech swoista czy nieswoista?, XVI Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, Wrocław.

Współpraca organu procesowego z biegłym ze szczególnym uwzględnieniem ekspertyzy pismoznawczej, Trzecia Konferencja Naukowa z cyklu "Współczesne problemy nauk penalnych", Wrocław 2014. 

La rassegna dei metodi utilizzati nell ambito dell analisi della scrittura manuale in polonia – aspecto teorico.

XVI Congresso Giudiziaria, European consensus Graphologist: metodi a confronto, Napoli 12-14 Marzo 2015r.

La rassegna dei metodi utilizzati nell ambito dell analisi della scrittura manuale in polonia – aspecto pratico, poster e comunicazione.

XVI Congresso Giudiziaria, European consensus Graphologist: metodi a confronto, Napoli 12-14 Marzo 2015r.

                                                                                                                                            

 

 

 

Publikacje: 

  Zakazy dowodowe z art. 171§4 Kodeksu Postępowania Karnego z 1997r. – kontrowersje wokół stosowania hipnozy, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, pod red. Leszka Boguni, tom VII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.

Problematyka wykorzystania w procesie karnym tzw. owoców zatrutego drzewa, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, pod red. Leszka Boguni, tom VIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.

Naśladownictwo pisma a identyfikacja autora, Materiały IX Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego pod red. Zdzisława Kegla, Wrocław 2001.

 Patologiczne zmiany w piśmie w chorobie Alzheimera, Document Various Specification, nr 2, Wrocław 2001.

 Zaburzenia organiczne wpływające na zmiany w cechach identyfikacyjnych pisma ręcznego – choroba Parkinsona, Alzheimera i Stwardnienia Rozsianego, Document Various Specification, nr 3, Wrocław 2002.

 Wpływ Afazji i Agrafii na zmiany w cechach identyfikacyjnych pisma ręcznego na przykładzie choroby Alzheimera, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, pod red. Leszka Boguni, tom X, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

Nieprawidłowości w piśmie spowodowane chorobą Parkinsona,  Document Various Specification, nr 5, Wrocław 2002.

 Wpływ choroby Alzheimera, Parkinsona i Stwardnienia Rozsianego na zmiany w cechach identyfikacyjnych pisma ręcznego, rozprawa doktorska, Wrocław 2003.

 Zaburzenia psychosomatyczne ze szczególnym uwzględnieniem zmian w cechach identyfikacyjnych pisma ręcznego na przykładzie Stwardnienia Rozsianego, Document Various Specification, nr 8, Wrocław 2004.

Dowód z ekspertyzy pisma patologicznych, Monografie Zakamycza, Kraków 2004, ss.449.

 La prova delle perizie delle scritture patologiche, Attualita grafologica 92, Anno XXIII n. 3, Luglio – Settembre 2004, Italia.

Mózg w mózgu, Nauka wobec prawdy sądowej, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, Wrocław 2005

Znaczenie odmian polskich znaków jednobrzmiacych dla ekspertyzy pismoznawczej, Criminalistic and forensic examination: science, studies, practice, Wilno 2007, (współautor dr I. Zieniewicz).

Pismo dysgraficzne. Zmagania z problemem podczas identyfikacji pismoznawczej, Materiały XIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego, red.Z. Kegel, Wrocław 2010, (współautor dr I. Zieniewicz).

Necessery information for the expert witness,  w: Criminalistics and forensic examination: science, studies, practice,   cz.III, Vilnious 2011, (współautor dr I. Zieniewicz).                                                                                       

 

Świadomość przy sporządzaniu testamentu i pomoc udzielana testatorowi a ważność testamentu, publikacja elektroniczna 2012, (współautor dr I. Zieniewicz). 

http://www.agragi.it/app/download/5791346676/ %C5%9Awiadomo%C5%9B%C4%87+przy+sporz%C4%85dzaniu +testamentu+i+pomoc+udzielana+testatorowi+a++wa%C5%  BCno%C5%9B%C4%87+testamentu.pdf

 

La consapevolezza nelle stesura del testamento aiuto al. testatario e validita del testament, publikacja elektroniczna 2012, (współautor dr I. Zieniewicz).

http://www.agragi.it/app/download/5791346628/ La+consapevolezza+nella+stesura+del+testamento %2C++aiuto+offerto+al+testatario+e+validit%C3%A0+  del+testamento.pdf

 

Referens material in grafological expertise – an “old issu” still a chellenge, IX Criminalistics and Forensic Examination: science, studies, practice, dalis, Vilinius 2013, Charkovas 2013, dalis  I,II.

Legal and forensic issus of validity of a testament draw up in a state precluding consciousness, Journal of the National University “Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine, Criminalist 2013, nr 6, (współautor dr I. Zieniewicz).

 

L’identificazione criminalistica nella scrittura. La scrittura con la mano sinistra e con la destra dello stesso scrivente. Le possibilità e condizioni di identificazione dell’autore, 2014, (współautor dr I. Zieniewicz).

 http://www.economiaediritto.it/lidentificazione-criminalistica-nella-scrittura-la-scrittura-con-la-mano-sinistra-e-con-la-destra-dello-stesso-scrivente-le-possibilita-e-condizioni-di-identificazione-dellautore/

 

L influenza della posizione corporea sulla qualita della grafia, 2014, (współautor dr I. Zieniewicz).

http://www.economiaediritto.it/linfluenza-della-posizone-corporea-sulla-...

 

Własnoręczność testamentu a pomoc przy jego sporządzaniu. Studium przypadku, R. Cieśla (red.), Dokument i jego badania, Wrocław 2014, (współautor dr I. Zieniewicz).

Sulla necessita di informare il perito, 2014 (wspołautor I. Zieniewicz).

http://www.economiaediritto.it/sulla-necessita-di-informare-il-perito/

 

 Tremor linii graficznych – cech swoista, czy nieswoista? w: R. Cieśla (red.), Współczesna problematyka badań dokumentów, Wrocław 2015. (Współautor I. Zieniewicz).

 

Przegląd metod badawczych wykorzystywanych w badaniach pisma ręcznego w Polsce, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, T. Kalisz (red.), Nr XXXVI, Wrocław 2015.

 

Aspekty prawno–kryminalistyczne oraz psychologiczne ochrony zdrowia małoletniego świadka przed wpływem negatywnych czynników procesowych (współautor I. Zieniewicz) - materiał w druku.

Functionalities of the right and left in the context of handwriting expert opinion, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, T. Kalisz (red.),Nr XXXVII, Wrocław 2016 (współautor I. Zieniewicz) - materiał w druku.

.