dr hab. Artur Ławniczak

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 3752330
Email:
artur [dot] lawniczak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

wtorek 11.15 - 13.15

Zdjęcie użytkownika dr hab. Artur Ławniczak
Działalność naukowa: 

Artur Ławniczak

dr hab. nauk prawnych, Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilku monografii („Finansowanie partii politycznych”, Warszawa 2001, „Prawowitość aktualnej postaci państwa polskiego”, Wrocław 2007, „Ustroje polityczne państw latynoamerykańskich”, Wrocław 2008, „Istota władzy państwowej i jej formy”, Wrocław 2010, „Monarchiczne i republikańskie głowy państwa w Europie”, Wrocław 2011 „Losowanie w sferze publicznej między wróżeniem a głosowaniem”, Bielany Wrocławskie) i innych publikacji naukowych poświęconych w szczególności podstawom demokracji, konstytucjonalizmowi i legitymizacji władzy. Członek-korespondent zespołu redakcyjnego „Nouvelle Ecole".

Publikacje: 

Monografie

 

Ławniczak Artur

Finansowanie partii politycznych / Artur Ławniczak. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2001. - 186 s. - Bibliogr.. - Rec.: Chmaj Marek // Państwo i Prawo. - R. 57, z. 6 (2002), s. 84-85

 

Ławniczak Artur

Istota władzy państwowej i jej formy / Artur Ławniczak. - Wrocław : Wydawnictwo "Nortom", 2010. - 304 s. - Bibliogr. s. 286-299.. - Rec.: Michniewicz-Wanik Krystyna // Przegląd Prawa Konstytucyjnego. - 2011, nr 3, s. [247]-250

 

Ławniczak Artur

Losowanie w sferze publicznej : między wróżeniem a głosowaniem / Artur Ławniczak. - Bielany Wrocławskie : Wektory, 2012. - 377 s. - Bibliogr. s. 184-205.

 

Ławniczak Artur

Monarchiczne i republikańskie głowy państwa w Europie / Artur Ławniczak. - Wrocław : Kolonia Limited, 2011. - 399 s. - Bibliogr. s. 375-[400]. - Recenzent: Prof. dr hab. Wojciech Sokolewicz

 

Ławniczak Artur, Sadowski Mirosław, Complak Krystian

Ustroje polityczne państw latynoamerykańskich / Artur Ławniczak. - Wrocław : Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, 2008. - 232 s. - (Bibliotheca Erasmiana ; 1). - U góry s. przytyt. i okł. nazwa czasopisma: Studia Erasmiana Wratislaviensia = Wrocławskie Studia Erazmiańskie. - S. 7 : Słowo wstępne / Mirosław Sadowski. - S. 8-9 : Przedmowa / Krystian Complak - Bibliogr. s. 223-232. - Streszcz. w jęz. ang., hiszp.. - Rec.: Lewandowski Arkadiusz // Athenaeum. - Vol 24 (2010), s.217-220. - Recenzent: Prof. dr hab. Krystian Complak.

 

Boć Jan, Balicki Ryszard, Banaszak Bogusław, Błaś Adam, Complak Krystian, Giezek Jacek, Jabłoński Mariusz, Jeżewski Jan, Kegel Zdzisław, Ławniczak Artur, Masternak-Kubiak Małgorzata, Mazurkiewicz Marek, Miemiec Wiesława, Repel Józef, Siwik Zygfryd, Świda Zofia, Trzciński Janusz, Wójtowicz Krzysztof

Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku / pod red. J. Bocia ; napisali Ryszard Balicki, Bogusław Banaszak, Adam Błaś, Jan Boć, Krystian Complak, Jacek Giezek, Mariusz Jabłoński, Jan Jeżewski, Zdzisław Kegel, Artur Ławniczak, Małgorzata Masternak-Kubiak, Marek Mazurkiewicz, Wiesława Miemiec, Józef Repel, Zygfryd Siwik, Zofia Świda, Janusz Trzciński, Krzysztof Wójtowicz [et al.]. - Wrocław : [s.n.], 1998. - 360 s. - S. 5-6 : Wprowadzenie

 

 

Preisner Artur, Balicki Ryszard, Banaszak Bogusław, Gromski Włodzimierz, Jabłoński Mariusz, Ławniczak Artur, Masternak-Kubiak Małgorzata

Słownik wiedzy o sejmie / red. nauk. Artur Preisner ; aut. Ryszard Balicki, Bogusław Banaszak, Włodzimierz Gromski, Mariusz Jabłoński, Artur Ławniczak, Małgorzata Masternak-Kubiak [et al.]. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2001. - 249 s. - Bibliogr.

 

 

Inne książki (poradniki, słowniki, biografie, katalogi, itp.)

 

Ławniczak Artur

Prawowitość aktualnej postaci państwa polskiego / Artur Ławniczak. - Wrocław : Wyd. "Rojalista", 2007. - 48 s. - (Biblioteka Rojalisty). - Bibliogr.

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Balicki Ryszard, Ławniczak Artur

Głowa państwa w Polsce i na Litwie / Ryszard Balicki, Artur Ławniczak // W: Ustrój polityczny państwa : Polska, Europa, świat : [prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Mołdawie z okazji siedemdziesięciolecia urodzin] / pod red. Stanisława Sulowskiego, Jarosława Szymanka. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. - S. 227-239. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Kiełmiński, prof. dr hab. Jan Wawrzyniak.

 

Balicki Ryszard, Ławniczak Artur

Pozakonstytucyjny wymiar sprawiedliwości / Ryszard Balicki, Artur Ławniczak // W: Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce : wybrane problemy / pod red. Mariusza Jabłońskiego i Sylwii Jarosz-Żukowskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3468). - S. [217]-238. - Bibliogr. - Recenzent: Andrzej Bisztyga.

 

Balicki Ryszard, Ławniczak Artur

Tradycja monarchiczna w ustroju politycznym RP / Ryszard Balicki, Artur Ławniczak // W: Prawo w służbie państwu i społeczeństwu : prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin / pod red. Bogusława Banaszaka, Mariusza Jabłońskiego, Sylwii Jarosz-Żukowskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - S. 411-422. - Bibliogr. - Recenzent : Jan Wiktor Tkaczyński.

 

Balicki Ryszard, Ławniczak Artur

Wizja narodu w konstytucjach wybranych państw europejskich / Ryszard Balicki, Artur Ławniczak // W: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań : księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni. [T.] 1, Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka / red. nauk. Ryszard M. Czarny i Kamil Spryszak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. - S. [431]-451. - Bibliogr. - Recenzent: Prof. dr hab. Ewa Gdulewicz

 

Ławniczak Artur

Koncepcja praw człowieka : prawosławny punkt widzenia / Siergiej A. Kalinin ; tł. Artur Ławniczak // W: Europa Wschodnia - Ameryka Łacińska : pozycja jednostki i system rządu / red. nauk. Krystian Complak. - Wrocław, 2002. - (Acta Universitatis Wrarislaviensis ; nr 2362). - S. [266]-273

 

Ławniczak Artur

Dyskryminacyjny względem Mniejszych Braci charakter praw człowieka / Artur Ławniczak // W: Czy istnieje uniwersalny standard praw człowieka? : kulturowe i cywilizacyjne uwarunkowania statusu jednostki / pod red. Artura Preisnera. - Lublin : Wydawnictwo Polihymnia ; Katowice :Luksemburska Fundacja Praw Człowieka, 2013. - (Zeszyty Luksemburskie ; 3). - S. 151-165. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. JUDr Jan Filip (Uniwersytet Masaryka, Brno, Republika Czeska), dr hab. Mirosław Sadowski (Uniwersytet Wrocławski)

 

Ławniczak Artur

Kilka uwag na temat starego i nowego paradygmatu relacji człowieka z prawem / Artur Ławniczak // W: Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki : prace uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi / pod red. Mariusza Jabłońskiego i Sylwii Jarosz-Żukowskiej. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 50). - S. 25-37. - Recenzent: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga.

 

Ławniczak Artur

Kwestia modyfikacji treści lub usunięcia preambuły do Konstytucji RP / Artur Ławniczak // W: Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku / pod red. Bogusława Banaszaka i Mariusza Jabłońskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3234). - S. 127-151. - Bibliogr.

 

Ławniczak Artur

Nowożytne chrześcijańskie teokracje / Artur Ławniczak // W: Ustroje, historia i współczesność : Polska, Europa, Ameryka Łacińska : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu / red. nauk. Marian Grzybowski, Grzegorz Kuca, Piotr Mikuli. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. - S. [66]-77. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Zięba.

 

Ławniczak Artur

O potrzebie istnienia cenzusów wyborczych / Artur Ławniczak // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Rzeszów, 3-4 kwietnia 2006 roku / red. nauk. Sabina Grabowska, Radosław Grabowski. - Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, 2006. - S. 32-43. - Bibliogr. - Materiały z konferencji zorg. przez Zakład Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Ławniczak Artur

Organization of local administration and regionalization in Poland in constitutional perspective / Artur Ławniczak // W: Conferenta international~4a "Noi reglement~4ari privind achizitiile publice : impactul asumpra absorbtiei fondurilor structurale ~1in contextul reorganiz~4arii administrative, 4-7 aprile 2013, Sovata, Rom~1ania = Proceedings international conference "New regulations regardding public procurement : impact on absorption of structural funds in the context of administrative reorganization / ed. coordonator Emilia Lucia C~4atan~4a. - Bucuresti : Universul Juridic, 2013. - S. [212]-217. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

 

Ławniczak Artur

Państwo polskie i kwestia jego prawowitości / Artur Ławniczak // W: Praktyczne i teoretyczne problemy współczesnego państwa : wybrane zagadnienia / pod red. Stanisława Pajączkowskiego i Artura Preisnera. - Lublin : [Luksemburska Fundacja Praw Człowieka], 2012. - (Zeszyty Luksemburskie ; 1). - S. 15-31. - Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Dudek (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz (WSM Legnica). - Ujednolicona wersja wykładów wygłoszonych w cyklu spotkań Ruchu Katolicko-Narodowego i Organizacji Monarchistów Polskich we Wrocławiu.

 

Ławniczak Artur

Podmiot władzy w państwie / Artur Ławniczak // W: Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : doświadczenia i inspiracje / red. nauk. Leszek Garlicki, Andrzej Szmyt. - Warszawa, 2003. - S. 168-177. - Profesorowi Kazimierzowi Działosze prace dedykowane na siedemdziesięciolecie urodzin. - Tekst opublikowano również w czasopiśmie "Rojalista pro Patria". 2003, nr 1, s. 2-5

 

Ławniczak Artur

Polityczne uwarunkowania Konstytucji / Artur Ławniczak // W: W służbie dobru wspólnemu : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu / pod red. Ryszarda Balickiego, Małgorzaty Masternak-Kubiak. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. - S. [84]-104. - Bibliogr. - Recenzent: Profesor dr hab. Marek Chmaj

 

Ławniczak Artur

Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej w Konstytucji RP / Artur Ławniczak // W: Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce : wybrane problemy / pod red. Mariusza Jabłońskiego i Sylwii Jarosz-Żukowskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3468). - S. [13]-36. - Bibliogr. - Recenzent: Andrzej Bisztyga.

 

Ławniczak Artur, Masternak-Kubiak Małgorzata, Preisner Artur

Prawo konstytucyjne na Uniwersytecie Lwowskim w okresie międzywojennym / Artur Ławniczak, Małgorzata Masternak-Kubiak, Artur Preisner // W: Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej : nauka i instytucje : XLVII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego / pod red. Pawła Sarneckiego. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2006. - S. 13-54. - Bibliogr. - Materiały ze zjazdu, Cedzyna pod Kielcami, 6-8 czerwca 2005.

 

Ławniczak Artur

Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Turcji / Artur Ławniczak // W: Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich / red. Sabina Grabowska, Radosław Grabowski. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2006. - (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). - S. 271-281. - Bibliogr.

 

Ławniczak Artur

Przeszłość i teraźniejszość finansowania partii politycznych w Polsce / Artur Ławniczak // W: Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej / pod red. Aldony Domańskiej, Krzysztofa Skotnickiego. - Łódź, 2003. - S. 210-222. - Streszcz. ang., ros. - Materiały z międzynarodowej konferencji, zorganizowanej przez Zakład Prawa Konstytucyjnego Porównawczego Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 3-4 października 2002 r. w Łodzi.

 

Ławniczak Artur

Społeczeństwo obywatelskie - kilka uwag teoretycznych i konstytucyjnoprawnych / Artur Ławniczak // W: Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego / pod red. Jolanty Blicharz i Jana Bocia. - [Wrocław] : Kolonia Limited, 2009. - S. 33-[41]. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Jan Jeżewski. - Praca dofinansowana częściowo ze środków Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Ławniczak Artur

Swoboda działalności partii politycznych / Artur Ławniczak // W: Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP / pod red. Bogusława Banaszaka i Artura Preisnera. - Warszawa, 2002. - S. 607-623. - Bibliogr.

 

Ławniczak Artur

Uspołecznianie oraz prywatyzacja państwa i władzy / Artur Ławniczak // W: Prawne aspekty prywatyzacji : [praca zbiorowa] / pod red. nauk. Jolanty Blicharz. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2012. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 16). - S. 13-21. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego (zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38654. - . - Link zweryfikowany 25.09.2012. - Recenzja wydawnicza: prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski.

 

Ławniczak Artur

Ustroje polityczne afrykańskich monarchii / Artur Ławniczak // W: Przemiany państwa i prawa : wyzwania współczesności / pod red. Artura Ławniczaka i Artura Preisnera. - Lublin : Wydawnictwo "Polihymnia" ; [Katowice] : Luksemburska Fundacja Praw Człowieka, 2014. - (Zeszyty Luksemburskie ; 4). - S. [35]-57. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Szostak (UWr), dr Ryszard Balicki (UWr). - Referat wygłoszony podczas IV Seminarum Młodych Badaczy Prawa Konstytucyjnego "Deficyt demokracji czy legitymacji - monarchie i republiki w Europie", Kazimierz Dolny, 13-15 września 2011 r.

 

Ławniczak Artur

Wolność i prawa człowieka w ujęciu konstytucyjnym / A. Ławniczak // W: Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. T. 1, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP / red. Mariusz Jabłoński ; aut. R. Balicki [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - (Studia Prawnicze - C. H. Beck). - S. [141]-177. - Bibliogr.

 

Ławniczak Artur

Wolnośc zgromadzeń / Artur Ławniczak // W: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym / pod red. Mariusza Jabłońskiego. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 45). - S. 297-309. - Bibliogr. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/51986. - . - Link zweryfikowano 01.07.2014. - Recenzent: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga.

 

Ławniczak Artur, Preisner Artur

Wolność zrzeszania się w partie polityczne / Artur Ławniczak, Artur Preisner // W: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym / pod red. Mariusza Jabłońskiego. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 45). - S. 323-343. - Bibliogr. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/51986. - . - Link zweryfikowano 01.07.2014. - Recenzent: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga.

 

Ławniczak Artur

Zasada poszanowania wolności i jej ograniczenia / A. Ławniczak // W: Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. T. 1, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP / red. Mariusz Jabłoński ; aut. R. Balicki [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - (Studia Prawnicze - C. H. Beck). - S. [367]-412. - Bibliogr.

 

 

 

Artykuły problemowe

 

Balicki Ryszard, Ławniczak Artur

Kształtowanie się państwowości Polski i Litwy w czasach nowoczesnych / Ryszard Balicki, Artur Ławniczak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Gdańskie Studia Prawnicze. - T. 31 (2014), s. [747]-761. - Tom posiada własny tytuł: Studia ustrojoznawcze : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Pułło

 

Ławniczak Artur

Czy istnieje państwo Zakonu Maltańskiego? / Artur Ławniczak. - Bibliogr. // Rojalista pro Patria. - 2007/2008, nr 1 , s. 16-20

 

Ławniczak Artur

Ideologia praw zwierząt / Artur Ławniczak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana Wratislaviensia. - Z. 4 (2010), s. [439]-455. - Tom posiada własny tyt.: Prawa człowieka - idea, instytucje, krytyka

 

Ławniczak Artur

Konstitucìjne pravo u L'vìvs'komu unìversitetì v mìžvoęnnij perìod / Artur Lavnìčak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. // Vroclavs'ko-L'vìvs'kij Űridičnij Zbìrnik = Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze. - Nr 2 (2011), s. [149]-164. - Tekst w jęz. pol. "Prawo konstytucyjne na Uniwersytecie Lwowskim w okresie międzywojennym" na s. [165]-180. - Pełna wersja art. ukazała się pod tym samym tytułem w: Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej : nauka i instytucje : XLVII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Kraków 2006, s. 13-54

 

Ławniczak Artur

Konstytucja III RP a prawo europejskie / Artur Ławniczak. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 82 (2010), s. 165-178

 

Ławniczak Artur

Losowanie jako procedura podejmowania decyzji w starożytnym Izraelu / Artur Ławniczak. - Bibliogr. // Wrocławskie Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana Wratislaviensia. - Z. 5 (2011), s. [49]-67. - Tom posiada własny tyt.: Religia a prawo i państwo

 

Ławniczak Artur

Losowanie w wymiarze sprawiedliwości / Artur Ławniczak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Prawa Konstytucyjnego. - 2012, nr 3, s. [133]-162

 

Ławniczak Artur

Oryginalne rozwiązania systemów rządów na przykładzie Zakonu Maltańskiego / Artur Ławniczak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Prawa Konstytucyjnego. - 2014, nr 3, s. [73]-96

 

Ławniczak Artur

Les partis politiques en Pologne contemporaine depuis 1918 / Artur Ławniczak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., fr. i lit. // Jurisprudencija. - T. 18 (1) (2011), s. [367]-382

 

Ławniczak Artur

Prawno-polityczna tradycja Europy a Unia Europejska / Artur Ławniczak. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 86 (2011), s. [161]-181

 

Ławniczak Artur

Problem własności w Ameryce Łacińskiej / Artur Ławniczak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., hisz. // Wrocławskie Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana Wratislaviensia. - Z. 3 (2009), s. 155-177. - Tom posiada własny tyt.: Własność : idea, instytucje, ochrona.

 

Ławniczak Artur

Sprawiedliwość dziejowego Prawa Klęski Wielkich Projektów Imperialnych / Artur Ławniczak. - Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana Wratislaviensia. - Z. 6 (2012), s. [223]-250. - Tom posiada własny tyt.: Sprawiedliwość prawa = Justice and the law.

 

Ławniczak Artur

Szczególne znaczenie losowania dla sądownictwa / Artur Ławniczak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Prawa Konstytucyjnego. - 2011, nr 2, s. [13]-41. - Art. jest zmodyfikowaną wersją referatu wygłoszonego na III Seminarium Młodych Badaczy Prawa Konstytucyjnego, które odbyło się w Waplewie w dniach 5-7 kwietnia 2011 r.

 

Ławniczak Artur

Wieloosobowe głowy państwa / Artur Ławniczak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Naukowy Disputatio. - T. 12, nr 1-2 (2011), s. 21-53

 

Ławniczak Artur, Masternak-Kubiak Małgorzata

Zasada kadencyjności Sejmu : wybrane problemy / Artur Ławniczak, Małgorzata Masternak-Kubiak. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Sejmowy. - R. 10, nr 3 (2002), s. 9-26

 

Ławniczak Artur, Masternak-Kubiak Małgorzata

Republikańska forma państwa w ujęciu Konstytucji RP / Artur Ławniczak, Małgorzata Masternak-Kubiak. - Bibliogr. // Państwo i Prawo. - R. 54, z. 8 (1999), s. 40-52