Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

SZKOŁA PRAWA NIEMIECKIEGO - REKRUTACJA 2024

dr Agnieszka Malicka - 13 June, 2024 - 12:32

REKRUTACJA DO SZKOŁY PRAWA NIEMIECKIEGO NA ROK AKADEMICKI 2024/2025 
Niemiecko–Polska Szkoła Prawa Wrocław–Berlin rozpoczyna 13.06.2024r. rekrutację do Szkoły Prawa Niemieckiego, działającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko–Polskim Stowarzyszeniem Prawników (DPJV e.V.) z siedzibą w Berlinie.
 
O przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się studenci WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków prawo, administracja i ekonomia) oraz doktoranci WPAE.

Dodatkowo o przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się zainteresowane osoby, które nie są studentami lub doktorantami WPAE UWr. Osoby te mogą uczestniczyć w zajęciach SPN na zasadzie odpłatności za uczestnictwo*.
 
Warunkiem przyjęcia do SPN jest przynajmniej dobra znajomość języka niemieckiego!

Kandydaci powinni w terminie najpóźniej do 22.10.2024r. złożyć następujące dokumenty:

  • list motywacyjny (w języku polskim lub niemieckim),
  • życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia akademickie, np. udział w konferencjach naukowych, seminariach, kołach naukowych, pobyt na stypendium zagranicznym itp.),
  • zaświadczenie o znajomości języka  niemieckiego (w przypadku braku odpowiedniego zaświadczenia – oświadczenie kandydata o znajomości języka niemieckiego),
  • zaświadczenie o średniej ocenie z dotychczasowego przebiegu studiów wystawione przez właściwe BOS (nie dotyczy doktorantów oraz osób, które nie są studentami!),
  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem RODO (plik do pobrania jako załącznik do niniejszego ogłoszenia:   formularz zgłoszeniowy 2024.pdf (uni.wroc.pl)
  • potwierdzenie dokonania przelewu opłaty za studia w SPN (dotyczy wyłącznie osób, które nie są studentami WPAE UWr!) 

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Dziekana WPAE UWr. (budynek A, pok. nr 8) lub przesłać pocztą na adres:

Szkoła Prawa Niemieckiego
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław
 
W rekrutacji uwzględnione zostaną tylko te dokumenty, które dostarczone zostaną najpóźniej w dniu 22.10.2024r.
 
 
Informacja o kosztach uczestnictwa w SPN
(dotyczy osób, które nie są studentami lub doktorantami WPAE  UWr):

*Opłata za 4 semestry nauki wynosi 1200,- Euro i może zostać uiszczona w dwóch ratach po 600,- Euro (dowód wpłaty kwoty w Euro lub równowartości w PLN wg kursu banku z dnia dokonania przelewu należy załączyć do dokumentów rekrutacyjnych; koszty przelewu bankowego ponosi kandydat!).

Wpłaty należy dokonać na następujące konto bankowe:

Uniwersytet Wrocławski
Pl. Uniwersytecki 1
50 137 Wrocław
 
Konto w Euro: Santander Bank Polska S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
nr konta: PL 65 1090 2398 0000 0001 1365 5931; kod Swift: WBK PPL PP

lub
 
Konto w PLN: Santander Bank Polska S.A., ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław
nr konta: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849; kod Swift: WBK PPL PP
 
Należy zaznaczyć  tytuł wpłaty: 8-28-160 opłata za uczestnictwo w Szkole Prawa Niemieckiego 2024 oraz imię i nazwisko kandydata

Dodatkowych informacji o rekrutacji do SPN udziela dyrektor SPN dr Agnieszka Malicka w godzinach konsultacji (aktualne terminy konsultacji podane na stronie pracownika) lub drogą mailową: agnieszka.malickaatuwr.edu.pl

Informacje o Szkole Prawa Niemieckiego dostępne są także na stronie: https://prawo.uni.wroc.pl/node/47155 oraz w załączonym do niniejszego ogłoszenia dokumencie: SPN informacje ogólne