Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Pytania na egzamin licencjacki dla studentów SSA(3) i SNA(3)

prof. dr hab. Piotr Machnikowski - 31 March, 2015 - 10:24

Pytania na egzamin dyplomowy z prawa cywilnego

na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach administracji I stopnia

 

1. Stosunek cywilnoprawny – pojęcie, podstawowe rodzaje oraz elementy

2. Podmioty prawa cywilnego - zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych

3. Przedstawicielstwo - pojęcie, rodzaje

4. Czynności prawne – pojęcie i podstawowe rodzaje

5. Forma czynności prawnej – rodzaje oraz skutki braku zachowania

6. Przedawnienie - przedmiot, terminy, skutki

7. Prawo własności – treść i zakres

8. Ochrona własności i posiadania – roszczenia ochronne oraz ochrona własnym działaniem

9. Ograniczone prawa rzeczowe - pojęcie, funkcje gospodarcze i rodzaje

10. Stosunek zobowiązaniowy – pojęcie oraz elementy; rodzaje świadczeń

11. Przesłanki i zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania

12. Sprzedaż, umowa o dzieło, najem – funkcje, elementy przedmiotowo istotne, charakter prawny

13. Dziedziczenie ustawowe – krąg uprawnionych i kolejność dziedziczenia

14. Testamenty - pojęcie, rodzaje, rozrządzenia testamentowe

15.  Zachowek – funkcja, krąg uprawnionych, wydziedziczenie i jego skutki