Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

prof. dr hab. Piotr Machnikowski

Phone:
713752367
Email:
piotr.machnikowski [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Dyżury stacjonarne (w pok. 101 w bud. A) w czasie sesji będą odbywały się w dniach:
20.06 od 12:00 do 13:00
2.07 od 9:00 do 10:00

Dyżury online (MS Teams po wcześniejszym kontakcie e-mailowym i umówieniu się) - w czwartki od 14:30 do 15:30
Poza tymi terminami w każdym czasie można kontaktować się e-mailowo. Staram się odpowiadać na wiadomości bez zwłoki.

Research career: 

1. Zainteresowania badawcze

 

Część ogólna prawa cywilnego oraz prawo zobowiązań, w ujęciu krajowym i porównawczym.

 

2. Dorobek naukowy

Prof. dr hab. Piotr Machnikowski jest autorem czterech monografii wydanych w Polsce i współautorem dwóch monografii opublikowanych za granicą, współredaktorem i współautorem komentarza do Kodeksu cywilnego, współautorem kilku tomów Systemu Prawa Prywatnego, autorem ponad stu artykułów, glos i rozdziałów w monografiach opublikowanych w kraju i za granicą.

Brał udział w pracach European Research Group on Existing EC Private Law (Acquis Group), współtworząc zbiór reguł modelowych europejskiego prawa umów Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles) w ramach prac nad Draft Common Frame of Reference – najpoważniejszym projektem unifikacyjnym w dziedzinie europejskiego prawa prywatnego. Obecnie jest członkiem European Group on Tort Law, prowadzącej badania prawnoporównawcze w dziedzinie prawa deliktowego. Uczestniczył także w pracach Expert Group on Liability and New Technologies, powołanej przez Komisję Europejską.

 

3. Projekty badawcze

1)  2007-2009 - kierownik projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr N110 003 32/0255) „Instytucje ochrony zaufania w polskim prawie umów na tle prawa europejskiego i porównawczego; ich wpływ na funkcjonowanie obrotu gospodarczego oraz konkurencyjność gospodarki”

2) 2011-2014 - kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Opus) „Nowe narzędzia likwidacji barier w handlu na jednolitym rynku Unii Europejskiej - Instrument Opcjonalny Europejskiego Prawa Umów i Dyrektywa o Prawach Konsumentów oraz ich wpływ na prawo polskie”;

3) 2013-2016 - kierownik międzynarodowego projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Harmonia) „Regulacja odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny w Prawie Unii Europejskiej i w prawach krajowych wobec rozwoju nowych technologii”;

4) 2018-2023 -  kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Opus) "Sprawiedliwość prawa deliktów w XXI w. Funkcje odpowiedzialności deliktowej w świecie nowych technologii".

Ponadto prof. dr hab. Piotr Machnikowski uczestniczy w projektach badawczych prowadzonych przez European Group on Tort Law.

 

4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

Prof. dr hab. Piotr Machnikowski należy do międzynarodowych organizacji naukowych i prawniczych:

- International Academy of Comparative Law (associate member), 

- European Law Institute,

- Society of European Contract Law (SECOLA)
- International Bar Association
- European Centre of Tort and Insurance Law

Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism "Studia Prawa Prywatnego", "Przegląd Prawa i Administracji", "Rejent" oraz „Opinio Iuris in Comparatione”, recenzentem wielu innych krajowych i zagranicznych czasopism prawniczych.

 

5. Stypendia, staże naukowe

Prof. dr hab. Piotr Machnikowski był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wykładał na uniwersytetach w Antwerpii i Santiago de Compostela, przebywał w celach naukowych na wielu uczelniach zagranicznych.

 

6. Nagrody

Rozprawy doktorska i habilitacyjna prof. Piotra Machnikowskiego zostały wyróżnione drugimi nagrodami w konkursach "Państwa i Prawa". Za monografię "Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umowy" autor otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

7. Działalność pozauczelniana

Prof. dr hab. Piotr Machnikowski w latach 2013-2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. 

Jest także radcą prawnym i pełni funkcje arbitra w krajowym i międzynarodowym arbitrażu handlowym.