Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

German Law School

Address: 
Szkoła Prawa Niemieckiego ul. Uniwersytecka 22/26 50 145 WROCŁAW
Telefon: 
+48 71 3752272
Emails: 
agnieszka.malicka@uwr.edu.pl

Department description in English.

Program: 

Program studiów w Szkole Prawa Niemieckiego obejmuje cztery semestry nauki. W poszczególnych semestrach realizowana są nastepujące zagadnienia:

1. semestr: niemieckie prawo publiczne,

2. semestr: niemieckie prawo cywilne,

3. semestr: niemieckie prawo pracy i prawo gospodarcze,

4. semestr: niemieckie prawo handlowe i prawo spółek.

 

szczegółowy plan zajęć na poszczególne smestry zamieszczany jest na początku każdego semestru na stronie: https://www.rewi.hu-berlin.de/de/ip/cert/dprs   i przesyłany studentom drogą mailową

Calendar: 

do 18.10.2022 TRWA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/23
Niemiecko – Polska Szkoła Prawa Wrocław – Berlin rozpoczęła rekrutację do Szkoły Prawa Niemieckiego, działającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko – Polskim Stowarzyszeniem Prawników  (DPJV e.V) z siedzibą w Berlinie.
 
O przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się studenci WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków prawo, administracja i ekonomia) oraz doktoranci WPAE.
Warunkiem przyjęcia do SPN jest co najmniej dobra znajomość języka niemieckiego!
 
Dodatkowo o przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się zainteresowane osoby, które nie są studentami lub doktorantami WPAE UWr. Osoby te mogą uczestniczyć w zajęciach SPN na zasadzie odpłatności za uczestnictwo*.
 
Kandydaci powinni w terminie do 18.10.2022 złożyć następujące dokumenty:
 

  • list motywacyjny (w języku polskim lub niemieckim)
  • życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia akademickie, np. udział w konferencjach naukowych, seminariach, kołach naukowych, pobyt na stypendium zagranicznym itp.)
  • zaświadczenie o znajomości języka  niemieckiego (w przypadku braku odpowiedniego zaświadczenia – oświadczenie kandydata o znajomości języka niemieckiego)
  • zaświadczenie o średniej ocenie z dotychczasowego przebiegu studiów wystawione przez właściwe BOS (nie dotyczy doktorantów oraz osób, które nie są studentami)
  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem RODO (plik do pobrania ze strony WPAE: https://prawo.uni.wroc.pl/node/47155, załącznik do ogłoszenia o rekrutacji)
  • potwierdzenie przelewu opłaty za SPN (dotyczy wyłącznie osób, które nie są studentami WPAE UWr.)

Dokumenty rekrutacyjne nalzey złożyć w sekretariacie Dziekana  (pok. nr 8, budynek A) lub przesłać pocztą na adres:

 
Szkoła Prawa Niemieckiego
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

W przypadku wysłania dokumentów pocztą, proszę o wysłanie informacji o wysyłce na adres mailowy: agnieszka.malickaatuwr.edu.pl
 

 
 
Informacja o kosztach uczestnictwa w SPN (dotyczy osób, które nie są studentami lub doktorantami WPAE  UWr):

*Opłata za 4 semestry nauki wynosi 1000,- Euro i może zostać uiszczona w dwóch ratach po 500,- Euro (dowód wpłaty kwoty w Euro lub równowartości w PLN wg kursu banku z dnia dokonania przelewu należy załączyć do dokumentów rekrutacyjnych; koszty przelewu bankowego ponosi kandydat!). Wpłaty należy dokonać na następujące konto bankowe:
 
Uniwersytet Wrocławski
Pl. Uniwersytecki 1
50 137 Wrocław
 
Konto w Euro: Santander Bank Polska S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
nr konta: PL 65 1090 2398 0000 0001 1365 5931; kod Swift: WBK PPL PP
 
Konto w PLN: Santander Bank Polska S.A., ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław
nr konta: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849; kod Swift: WBK PPL PP
 
Należy zaznaczyć  tytuł wpłaty: 8-28-160 opłata za uczestnictwo w Szkole Prawa Niemieckiego 2022; imię
i nazwisko kandydata

UWAGA!
Zajęcia w Szkole Prawa Niemieckiego w roku akademickim 2022/23 zaplanowane są w formie stacjonarnej!
Jednak w przypadku ewentualnych ograniczeń w funkcjonowaniu WPAE UWr. w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 w roku akademickim 2022/23 realizacja przewidzianych w programie SPN zajęć możliwa jest w formie e-learningu.
Plan zajęć przekazany zostanie studentom na początku semestru zimowego 2022/23.

Dodatkowych informacji o rekrutacji do SPN udziela dr Agnieszka Malicka w godzinach konsultacji.
(aktualne terminy konsultacji podane na stronie pracownika) lub drogą mailową: agnieszka.malickaatuwr.edu.pl 
 

Recruitment: 

REKRUTACJA DO SZKOŁY  PRAWA NIEMIECKIEGO  NA  ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

Niemiecko – Polska Szkoła Prawa Wrocław – Berlin rozpoczyna 6..06.2017 rekrutację do Szkoły Prawa Niemieckiego, działającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko – Polskim Stowarzyszeniem Prawników  (DPJV.e.V) z siedzibą w Berlinie.

 

O przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się studenci WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków prawo, administracja i ekonomia) oraz doktoranci WPAE.

Warunkiem przyjęcia do SPN jest co najmniej dobra znajomość języka niemieckiego!

 

Kandydaci powinni w terminie do 14 października 2017 r. złożyć w sekretariacie Dziekana WPAiE UWr. (budynek A, pok. nr 8) następujące dokumenty:

 

-    list motywacyjny,

-   życiorys (uwzględniający ewentualne dotychczasowe osiągnięcia akademickie, np. udział w konferencjach naukowych, seminariach,    kołach naukowych, pobyt na stypendium zagranicznym itp.)

-    zaświadczenie o znajomości języka  niemieckiego (w przypadku braku odpowiedniego zaświadczenia – oświadczenie kandydata o znajomości języka niemieckiego)

-    zaświadczenie wystawione przez właściwy dziekanat o średniej ocenie z dotychczasowego  przebiegu studiów

-     wypełniony formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania) zob. ogłoszenie o rekrutacji

-     zdjęcie

 

Dodatkowo o przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się zainteresowane osoby, które nie są studentami lub doktorantami WPAE UWr. Osoby te mogą uczestniczyć w zajęciach SPN na zasadzie odpłatności za uczestnictwo.

Opłata za 4 semestry nauki wynosi 1000,- Euro i może zostać uiszczona w dwóch ratach po 500,- Euro (dowód wpłaty kwoty w Euro lub równowartości w PLN wg kursu banku z dnia dokonania przelewu należy załączyć do dokumentów rekrutacyjnych !; koszty przelewu bankowego ponosi kandydat!). Wpłaty należy dokonać na następujące konto bankowe:

 

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1

50 137 Wrocław

49 10 90 2398 0000 0006 0800 5079

Bank Zachodni WBK S.A. 10/Wrocław

Należy zaznaczyć  tytuł wpłaty: 8-28-160 opłata za uczestnictwo w Szkole Prawa Niemieckiego 2016/17

 

Dla osób, które nie są studentami lub doktorantami WPAE przewidziane jest 10 miejsc.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  Kandydaci powinni złożyć komplet dokumentów zgodnie z wykazem zamieszczonym powyżej oraz dodatkowo dokument potwierdzający dokonanie przelewu.

 

Podania złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Contact: 

dr Agnieszka Malicka

pokój 306 B (budnek B), w godzinach konsultacji

tel. 71 3752272

agnieszka.malickaatuwr.edu.pl