Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

​Digital Justice Seminar Series: Międzynarodowe pozyskiwanie danych na potrzeby postępowania karnego

Karol Greinert - 5 Marzec, 2024 - 13:56

Inkubator Doskonałości Naukowej – Centrum Digital Justice serdecznie zaprasza na następne spotkanie z serii Digital Justice Seminar Series. Tym razem Profesor Stanisław Tosza z Uniwersytetu w Luksemburgu opowie o międzynarodowym pozyskiwaniu danych na potrzeby postępowań karnych.
 
W lipcu 2023 r., po 5 latach żmudnych negocjacji, Unia Europejska przyjęła tzw. pakiet w  sprawie dowodów elektronicznych. Jest on odpowiedzią na liczne niedoskonałości dostępnych instrumentów prawnych, przy pomocy których pozyskuje się dane na potrzeby postępowania karnego. Podstawową trudnością w pozyskiwaniu owych danych jest fakt, że znajdują się one często w innym państwie niż kraj, gdzie prowadzi się postępowanie. Skutkuje to koniecznością użycia narzędzi współpracy transgranicznej najczęściej w sprawach, które same w sobie nie zawierają elementu transgranicznego. Głównym elementem pakietu w sprawie dowodów elektronicznych jest europejski nakaz wydania dowodów, który umożliwi organom ścigania w jednym państwie członkowskim zwracanie się do dostawców usług internetowych w innym państwie członkowskim o udostępnienie danych bez udziału organów tego ostatniego państwa lub przy ograniczonym ich zaangażowaniu. Ten nowy system stanowi w istocie rewolucję w myśleniu o granicach wykonywania prawa, na nowo definiując koncepcję wzajemnej uznawalności i tworząc model, być może wbrew intencjom ustawodawcy, w którym usługodawcy będą odgrywać znaczącą rolę w ochronie podstawowych praw swoich użytkowników. Celem seminarium jest przedstawienie problemów, które doprowadziły do przyjęcia pakietu w sprawie dowodów elektronicznych, krytyczne omówienie jego podstawowych założeń oraz analiza jego konsekwencji i następnych etapów rozwoju międzynarodowych narzędzi pozyskiwania danych na potrzeby postępowania karnego.
Stanisław Tosza jest Associate Professor ds. Compliance i Law Enforcement na Uniwersytecie w Luksemburgu oraz pełni funkcję dyrektora programu Bachelor in Law. Jest również Sekretarzem Generalnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (AIDP) oraz doradcą Komisji Europejskiej ds. regulacji nowych technologii w ramach IFRAG (Innovation Friendly Regulations Advisory Group). W 2016 roku obronił z wyróżnieniem doktorat na Uniwersytecie w Utrechcie oraz na Uniwersytecie w Luksemburgu na temat odpowiedzialności karnej osób na stanowiskach kierowniczych za zbyt ryzykowne decyzje gospodarcze. Studiował prawo i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz prawo na Uniwersytecie w Heidelbergu. Prowadził również badania w Instytucie Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Freiburgu Bryzgowijskim. Przed objęciem obecnego stanowiska pracował jako Assistant Professor w Instytucie Prawa Karnego i Kryminologii na Uniwersytecie w Utrechcie, a wcześniej prowadził badania w Liège i Berkman Klein Center na Uniwersytecie Harvarda dotyczące transgranicznego zbierania i przekazywania dowodów elektronicznych. Jego badania koncentrują się na prawie karnym porównawczym, gospodarczym i europejskim, a także na cyberprzestępczości oraz relacjach między prawem karnym a nowymi technologiami. Autor trzech książek, oraz licznych artykułów, w tym najnowszego dotyczącego zbierania dowodów elektronicznych.
Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim.
Spotkanie odbędzie się 11 marca 2024 roku o godzinie 16.00 online na platformie MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aU-nzXY0VmM4n--V5m2Uv1yclo...