Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Pracownia Bezpieczeństwa Zdrowotnego oraz Ochrony Przeciwpożarowej

Kierownik: 
Inni pracownicy: 
Kierunki badań: 

Duża dynamika zmian wynikających z szybkiego rozwoju społeczeństwa, czy otaczającej nas rzeczywistości, wciąż pojawiające się nowego typu zagrożenia wymuszają badania dotyczące bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zdrowotne obywatela, zarówno w aspekcie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz systemów ratowniczych (Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy) stanowią złożony problem natury medycznej, prawnej oraz społecznej. Ta doniosła, niezwykle trudna materia jest przedmiotem nieustannej debaty toczącej się z udziałem przedstawicieli nauki, środków masowego przekazu i opinii publicznej. Wyjątkowość i szczególna potrzeba społeczna, jaką jest troska o swoje zdrowie, stały się głównym powodem wyboru obszaru badawczego.

Pracownia została utworzona aby prowadzić prace badawcze oraz świadczyć usługi eksperckie z zakresu prawa ochrony zdrowia czy przepisów regulujących zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki optymalizacji bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście procesów zachodzących w działaniach administracji świadczącej.

Na administrację publiczną nakładane są wciąż nowe zadania, których realizacja często wymaga dokonania analizy prawnej zasadności, celowości oraz optymalizacji ich wykonania. Dlatego zadaniem Pracowni będzie rozwiązywanie problemów prawnych jakie napotykają organy administracji rządowej i samorządowej przy realizacji zadań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

Zarówno system ochrony zdrowia jak i Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KRS-G) stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa obejmującą: ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Przywołane systemy wykonują dość sprawnie swoje zadania, jednakże wzrastające potrzeby zdrowotne społeczeństwa, pojawiające się wciąż nowe zagrożenia cywilizacyjne wymuszają rozwój oraz ewolucję, która powinna być poprzedzona licznymi analizami i badaniami tak aby przyniosła tylko pozytywne efekty, skutkujące wzrostem bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków
.
Przedmiotem badań Pracowni jest organizacja sytemu ochrony zdrowia i systemu KSR-G zarówno w aspekcie wykonywanych obecnie zadań, nowych (oczekiwanych oraz wymuszonych zmianami cywilizacyjnymi) zadań oraz realnych możliwość ich realizacji. Analiz ta powinna być oparta o diagnozę obecnego stanu prawnego, organizacyjnego i ekonomicznego. Pozwoli ona na interdyscyplinarne podejście do analizowanej problematyki co daje szansę na skuteczne rozwiązanie zaistniałych oraz przyszłych problemów.

Obecnie największym problemem zagrażającym pośrednio bezpieczeństwu zdrowotnemu obywatelom a w sposób bezpośredni ratownikom (strażakom) jest ich ekspozycja na substancje toksyczne wydzielane podczas gaszenia pożarów. W tym celu należałoby przeprowadzić stosowne badania w zakresie ekspozycji strażaków na substancje toksyczne obecne w środowisku (atmosferze) pożaru lub środowisku popożarowym. A następnie po określeniu zagrożeń, ustalenie oraz wprowadzenie w życie rozwiązań prawnych i organizacyjnych ograniczających wpływ tych niebezpiecznych substancji na ratownika oraz jednostki.