Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej

Strona internetowa: www.clest.pl

Facebook: https://www.facebook.com/pl.clest/

Kontakt: contactatclest.pl

 

ZADANIA CENTRUM:

Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej powstało na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2015 roku z inicjatywy prof. Adama Czarnoty. Celem Centrum jest podnoszenie jakości kształcenia studentów i doktorantów w zakresie kompetencji społecznych, integracja zewnętrzna prawniczego środowiska akademickiego z obszarami pozostałych nauk społecznych i humanistycznych oraz prowadzenie badań nad edukacją prawniczą.

 

ZESPÓŁ CENTRUM:

Kierownik: dr Michał Paździora

Dr Maciej Juzaszek, adiunkt badawczy
Dr Jan Klakla, adiunkt badawczy
Dr Michał Kłusek, adiunkt badawczy

Badacze stowarzyszeni: dr Filip Cyuńczyk (Uniwersytet Warszawski), Piotr Eckhardt (Uniwersytet Jagielloński), Samir Foric (Uniwersytet w Sarajewie), Justyna Jezierska (Uniwersytet Wrocławski), dr Aleksandra Mercescu (Zachodni Uniwersytet w Timisoarze), dr Karol Muszyński (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Rafał Mańko (Uniwersytet w Amsterdamie), Jolanta Sawicka (Uniwersytet Warszawski)

 

Department research: 

Raporty CLEST:

1. Nużąca konieczność. Motywacje do podjęcia i ocena studiów prawniczych na WPAE UWr, red. A. Czarnota, M. Paździora, M. Stambulski, Biblioteka Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej, Wrocław 2017 (http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=80007).

 

Badania prowadzone przez Centrum obejmują trzy obszary:

I. KONSTYTUCJONALIZM  - nieuchronna otwartość semantyczna norm każdej konstytucji, oraz ich uwikłanie w konflikty wartości powoduje, że obszar ten daleko wykracza poza jałowe, proceduralne rozważania dogmatyki konstytucyjnej. Tak rozumiany konstytucjonalizm jest obszarem na styku prawa i polityki, uwikłanym w dialektyczne procesy jurydyzacji polityki i polityzacji prawa. Uwidacznia się to zwłaszcza obecnie, w czasie wzrostu tzw. nieliberalnych demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Projekt uzyskał dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki Opus IX na lata 2016-2019.

II. EDUKACJA PRAWNICZA - dzięki niej możliwe jest pogodzenie różnych sylwetek prawnika wymaganych przez Akademię (prawnik-naukowiec) a Praktykę Prawniczą (prawnik-technik) jak i reprodukcja świata prawniczego. Dlatego, aby uzyskać trwałość, każda prawnicza konstrukcja teoretyczna musi się dać przełożyć na dydaktykę. Projekt uzyskał dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki Opus X na lata 2016-2019.

III. PAMIĘĆ SPOŁECZNA - prawo zaczyna coraz częściej regulować przeszłość. W momencie końca "wielkich narracji" na temat przyszłości ośrodki władzy politycznej coraz częściej skupiają się na petryfikacji przeszłości ponieważ to w niej szukają legitymizacji. Z drugiej strony sięganie w przeszłość - aż do jurysprudencji starożytnego Rzymu - pełni kluczowe w argumentacji prawniczej.

Trzy wymienione wyżej obszary badań  są strukturalnie powiązane, nakładają się i warunkują wzajemnie. Przykładowo, edukacja promuje pewną wizję konstytucjonalizmu, który z kolei narzuca określoną wizję przeszłości. Perspektywą, która umożliwia badanie relacji pomiędzy omawianymi obszarami jest TEORIA SPOŁECZNA, rozumiana jako systematyczna refleksja nad światem społecznym (jego zjawiskami i procesami strukturalnymi oraz kulturowymi), jednoczącą w sobie komponenty praktyczne i teoretyczne. Tak rozumiana teoria opiera się na jakościowych i ilościowych badaniach socjologicznych, komparatystyce oraz analizie. Uogólniając wyniki badań szczegółowych na całość społeczną, przyczynia się do lepszego zrozumienia rzeczywistych procesów funkcjonowania prawa w społeczeństwie.

Conferences: 

16-17 kwiecień 2015, BRNO ‒ razem Central European Network of Legal Scholars (CENELS) Centrum zorganizowało konferencję  pt. 25 Years After the Transformation: Law and Legal Culture in Central and Eastern Europe between Continuity and Discontinuity

21 maja 2015 r., WPAiE – współorganizacja otwartego wykładu prof. Zenona Bańkowskiego (Centre for Law and Society, University of Edinburgh) pt. „The Space to See. Legal Education and the Ethical Imagination” połączonego z seminarium dla studentów i doktorantów 

28-29 maja 2015r., SARAJEWO – organizacja, wspólnie z Wydziałem Nauk Politycznych Uniwersytetu w Sarajewie oraz Ambasadą RP w Sarajewie, międzynarodowej konferencji “2nd International Workshop on Law and Ideology: The Memories of Struggles and Struggles of Memories” (Sarajewo, Bośnia i Hercegowina) podczas której wystąpiło 23 naukowców z 7 krajów 

1 grudnia 2015, WPAiE ‒ wykład mgra Filipa Cyuńczyka (Uniwersytet w Białymstoku) Prawna petryfikacja pamięci. Narodowe instytuty pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej

3 grudnia 2015, WPAiE ‒ ogólnopolska konferencja Operatywność praw człowieka. Polityczna konieczność czy moralna iluzja? (organizacja razem z KN Praw Człowieka)

25 marca 2016, WPAiE ‒ debata Nowy konstytucjonalizm? Kryzys liberalnej demokracji Europie Środkowo-Wschodniej

26 marca 2016, WPAiE ‒ wykład prof. Adama Czarnoty Transistional Justice. Sprawidliwość okresu przejściowego, czyli o problemach relacji prawa z polityką

4 kwietnia 2016, WPAiE ‒ debata Asylum Seekers in the UE: Demographic Danger, Ethical Duty or Legal Obligation? (uczestnicy: prof. Leszek Koczanowicz, dr Ziad Abou Saleh, dr Bas Schotel) 

5 kwietnia 2016, WPAiE ‒ wykład dra Basa Schotela (Uniwersytet w Amsterdamie) Asylum Seekers and the Right of Exclusion

6 kwietnia 2016, WPAiE ‒ szkolenie dla studentów Obywatelski monitoring sądów (razem z Fundacją Court Watch oraz KN Praw Człowieka) 

6 kwietnia 2016, WPAiE ‒ otwarte seminarium dr Basa Schotela (Uniwersytet w Amsterdamie) Legal Protection as Competition Over Justisdiction

13 kwietnia 2016, WARSZAWA ‒ gościnny wykład Michała Paździory i Michała Stambulskiego Ukryty program w edukacji prawniczej?

14 kwietnia 2016, BIAŁYSTOK ‒ gościnny wykład Michała Paździory i Michała Stambulskiego Edukacja prawnicza. Jej uwarunkowania społeczne i ukryty program

23-24 maja 2016 r., TBILISI – organizacja, razem w z Uniwersytetem w Tbilisi, 3rd International Workshop on Law and Ideology „Rule of Law and the Politics of Conflict”

Research projects: 

1) projekt grantowy NCN OPUS IX: Konstytucjonalizm. Rządy prawa, polityczność i sfera publiczna (kierownik prof. Adam Czarnota, budżet 307.080,00 zł)

2) projekt grantowy NCN PRELUDIUM IX: Prawo i ideologia w świetle poststrukturalnej teorii społecznej (kierownik mgr Michał Stambulski, budżet 100.440,00 zł)

3) projekt grantowy NCN OPUS X: Ukryty program w edukacji prawniczej. Analiza teoretyczno-społeczna (kierownik prof. Adam Czarnota, budżet 512.640,00 zł)

4) projekt grantowy NCN SONATA XII: Doświadczenie i wspólnota sensu. Estetyczne podstawy walidacji we współczesnej filozofii prawa (kierownik dr Michał Paździora, budżet 212 550,00 zł)

5)projekt grantowy NCN PRELUDIUM XII: Partycypacyjna decyzja polityczna: warunki zaangażowania obywatelskiego w dobie postpolityki (kierownik mgr Jolanta Sawicka, budżet 110 280,00zł)

There is currently no content classified with this term.