Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wzory dokumentów do pobrania

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW  szczegóły w załączniku

WZORY WNIOSKÓW - SPRAWY RÓŻNE 
1. Wniosek do Dziekana       /    Application to the Dean       

2. Wniosek do Rektora       /    Application to the Rector

3. Wnioske o uznanie przedmiotu    /    Application - Course Recognition

4. Wniosek o eksternistyczne zaliczenie ćwiczeń    /    Application - Extramural Studies

5. Wniosek o egzamin we wcześniejszym terminie (wyłącznie dla ostatnich lat studiów)       /      Application - Additional Term of Exam

6. Wniosek o zmianę grupy zajęciowej    /    Application - Change of Groups

7. Wniosek o zmianę formy studiów

8. Wniosek o zmianę danych osobowych

9. Wniosek o udostępnienie danych do pracy dyplomowej

10. Wniosek o przeniesienie na inną Uczelnię 

WZORY WNIOSKÓW - PRAKTYKI
1. Wniosek o uznanie praktyki   ( w sytuacji gdy domagamy się zwolnienia z praktyki na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego)     /    Application - Internship

Dla praktyk  obowiązkowych i nieobowiązkowych odbywanych w ramach porozumień zawartych przez WPAiE, obowiązują następujące dokumenty:

– skierowanie na praktykę 

- deklaracja studenta

- program praktyki

- zaświadczenie o odbyciu praktyki

- dokument potwierdzający ubezpieczenie NW i OC

Dla praktyk obowiązkowych i nieobowiązkowych odbywanych na podstawie indywidualnych umów, obowiązują następujące dokumenty:

- umowa w sprawie praktyk zawierana pomiędzy WPAiE, a jednostką oferującą praktykę

– skierowanie na praktykę

- deklaracja studenta

- program praktyki

- zaświadczenie o odbyciu praktyki

- dokument potwierdzający ubezpieczenie NW i OC