Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Michał Bernaczyk prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Michał Bernaczyk prof. UWr
Kontakt: 

pokój 412, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26 (or Ms Teams videoconference mode during pandemic restrictions).

Telefon:
+48713752311
sekretariat katedry (tel. i faks): +48713752332
Email:
michal.bernaczyk [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

I am holding my office hours in my office at Uniwersytecka St., however in urgent cases, on your request I may be also at your disposal on Microsoft Teams platform during the office hours provided below / Konsultacje odbywam w swoim gabinecie przy ul. Uniwersyteckiej, ale w wyjątkowych sytuacjach i na Państwa prośbę mogę pozostawać do dyspozycji na platformie Microsoft Teams w poniższych godzinach.  

Semestr zimowy 2022/2023 (01.10.2022–07.02.2022)
* w środę 05.01.2022 – przeprowadzone będą zajęcia czwartkowe

Każdy wtorek 13:00-14:00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy, Dni Rektorskich, godzin dziekańskich itp.*)
Każda środa 13:15 - 14:15 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy, Dni Rektorskich, godzin dziekańskich itp.*)
pokój nr 412 (bud. "A", IV piętro)

Office hours in the winter semester 2022/2023 (01.10.2021 – 07.02.2022)
* on Wednesday 05.01.2022, the Thursday schedule of classes are to be held.

Every Wednesday 1:15 p.m. - 2:15 p.m. (except holiday break, Rector's day, Dean's hours, etc.*)  
Every Tuesday 1:00 p.m. - 2:00 p.m. (except holiday break, Rector's day, Dean's hours, etc.*)
room # 412 (building "A", 4th floor)

Semestr letni 2022/2023 (28.02.2023 – 30.09.2023):
Każdy piątek 10:00-11:00 ; 13:00-14:00
(z wyjątkiem dni wolnych od pracy, Dni Rektorskich, godzin dziekańskich itp.*)
pokój nr 412 (bud. "A", IV piętro)

Office hours in the summer semester 2022/2023 (28.02.2022 – 30.09.2023)
Friday 10 a.m.-11 a.m. ; 1 p.m.- 2 p.m.
(except holiday break, Rector's day, Dean's hours, etc.*) 
room # 412 (building "A", 4th floor)

* W razie wątpliwości co do organizacji roku akademickiego proszę zajrzeć na stronę http://uni.wroc.pl/studenci/organizacja-roku-akademickiego lub skontaktować się ze mną przed planowaną wizytą na dyżurze.

* In case of doubts please refer to an academic calendar posted on https://uwr.edu.pl/en/academic-year-calendear/ or contact me via phone or e-mail.

Działalność naukowa: 

 

Zarudnienie rozpocząłem na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (od 1.11.2007 r.), a od 2019 r. pracuję na stanowisku profesora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zajmuję się problematyką konstytucyjnego statusu jednostki ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji, wolności jej pozyskiwania i rozpowszechniania. Jestem autorem oraz współautorem kilkudziesięciu prac (artykułów, monografii) z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka opublikowanych w Polsce i zagranicą. Współpracuję z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej. 

Pomijając badania własne w ramach działalności Katedry dotychczas brałem udział w charakterze wykonawcy w następujących projektach badawczych finansowanych odpowiednio przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki :

1) Projekt badawczy własny nr NN 110058236 "Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym" zarejestrowany przez U.Wr. pod numerem 4206/PB/KPKo/09 (okres realizacji 2009-2011)

2) Projekt badawczy własny nr N N 110 333140 "Prawo do informacji i wolność pozyskiwania informacji we współczesnym państwie demokratycznym. Analiza prawnoporównawcza" zarejestrowany przez U.Wr. pod numerem 4495/PB/KPKo/11 (okres realizacji 2011-2013).

Wielokrotnie otrzymywałem indywidualne i zespołowe nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauczycieli akademickich za oryginalne i twórcze osiągnięcie naukowe.

Działalność pozauczelniania

Ukończyłem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu i wykonuję zawód radcy prawnego. Jestem ekspertem zewnętrznym Biura Analiz Sejmowych. W latach 2013-2015 pełniłem funkcję stałego doradcy Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu VII kadencji. Od maja 2018 r. jestem ekspertem Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej (wspólnej inicjatywy Krajowej Izby Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”).