Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Prawo konstytucyjne, ćwiczenia, grupa 3, SNP I, I rok

mgr Gabriel Muszak - 17 Listopad, 2017 - 15:24

Szanowni Państwo,

 

celem odpowiedniego przygotowania się na następne zajęcia, które odbędą się dnia 21 XI 2017 r., proszę o zapoznanie się z następującymi zagadnieniami:

 • najwyższa moc prawna Konstytucji RP. Geneza, narodziny koncepcji nadrzędnej pozycji konstytucji w systemie źródeł prawa. Artykuł 8 ust. 1 Konstytucji RP i jego konsekwencje,
 • tryb uchwalania i zmiany Konstytucji RP,
  • tryb uchwalenia Konstytucji RP,
  • pojęcie zmiany konstytucji i jej rodzaje,
  • szczegółowa procedura zmiany Konstytucji RP,
  • dwie nowelizacje Konstytucji RP z 1997 r.,
 • szczególna nazwa,
 • forma, systematyka i hierarchia norm Konstytucji RP,
 • funkcje konstytucji,
 • wykładnia konstytucji i bezpośrednie stosowanie konstytucji, w tym stosowanie samoistne i współstosowanie,
 • źródła prawa konstytucyjnego w świetle Konstytucji RP,
 • zamknięty system źródeł prawa,
 • ogólna charakterystyka poszczególnych źródeł prawa i kontrowersje co do ich charakteru,

Akty normatywne niezbędne do pracy na ćwiczeniach Konstytucja RP (preambuła, rozdziały I, III, XII, XIII), ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 67, poz. 336 oraz z 1994 r. Nr 61, poz. 251) oraz Dz. U. 2009 nr 114 poz. 946 - ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2006 nr 200 poz. 1471 - ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rozdział 3a (art. 86a-86k) uchwały Regulamin Sejmu, art. 70 uchwały Regulamin Senatu.

Zalecana literatura podstawowa: L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2016 lub nowsze [Rozdział 2 - Konstytucja i inne źródła prawa konstytucyjnego]; ew. Bogusław Banaszak, Prawo konstytucyjne, 7. Wyd. Warszawa 2015; s. 44-90.

 

Ponadto, bardzo proszę o przygotowania się z poniższymi zagadnieniami związanymi z procedurą ustawodawczą:

 • Inicjatywa ustawodawcza
  • Inicjatywa ustawodawcza w wąskim i szerokim znaczeniu (prawo inicjatywy ustawodawczej)
  • Podmioty inicjatywy ustawodawczej
 • Wniesienie projektu ustawy do Sejmu i wymogi formalne projektu
 • Przebieg I, II, III czytania, ze szczególnym uwzględnieniem zadań komisji sejmowych.
  • Co to jest "zasada trzech czytań”?
  • Co to jest poprawka?
 • Lobbing w parlamentarnej procedurze tworzenia prawa. Regulaminowa konkretyzacja prowadzenia działalności lobbingowej w Sejmie i w Senacie. Wysłuchanie publiczne dot. projektów ustaw.
 • Postępowania w Senacie z ustawą uchwaloną przez Sejm. Zagadnienie poprawek senackich.
 • Udział Prezydenta RP w procesie ustawodawczym.
 • Zasada jawności prawa. Ogłoszenie ustawy.

 

Zalecana literatura podstawowa dot. ustawy i postępowania ustawodawczego: L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, wyd. 2, Warszawa 2015, s. 129-136, 226-240 lub nowsze [chodzi o fragment poświęcony ustawie w punkcie 5.3. rozdziału 5 oraz o punkt 9.2. pt. "Funkcja ustawodawcza" w rozdziale 9 pt. "Parlament i funkcje"].

 

Z wyrazami szacunku

Gabriel Muszak