Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

postępowanie podatkowe (ćw.) - SSE, I st., 3 rok, gr. 1 i 3 - e-learning na platformie E-EDU UWr

mgr Rafał Kowalski - 13 Marzec, 2020 - 14:21

I. INFORMACJE O ZMIANACH W ORGANIZACJI SEMESTRU LETNIEGO 2019/20:
Informuję, że - zgodnie § 2 ust. 1 zarządzenia nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego - odwołuje się zajęcia dla studentów z przedmiotu "postępowanie podatkowe (ćw.)".
Na podstawie  § 2 ust. 3 w/w zarządzenia odwołuje się bezpośrednie konsultacje dla studentów. Konsultacje przeprowadzane będą drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną e-mail).
W myśl § 2 ust. 5 w/w zarządzenia zasady te obowiązują do dnia 14 kwietnia 2020 r. włącznie, względnie - do odwołania.
Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie uczelni przez zawieszenie kształcenia na studiach.
Zatem bezpośrednie kształcenie na studiach jest zawieszone co najmniej do 25 marca 2020 r. Rektor ustalił zasady organizacji zajęć do dnia 14 kwietnia 2020 r.
 
II. PROCEDURA PROWADZENIA ZAJĘĆ ZDALNYCH:
KURS https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/ / Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii / Katedra Prawa Finansowego / PostPod 19/20-L [link aktywacyjny i hasło do kursu Student otrzyma na maila]
Zgodnie z pkt. 3 w zw. z pkt. 1 zarządzenia nr 4/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 -
informuję, że proces kształcenia odbywał się będzie - w terminach określonych w harmonogramie zajęć USOS - w formie e-learningu przy wykorzystaniu następujących narzędzi informatycznych:
- USOSmail,
- platforma e-learningowa kształcenia na odległość E-EDU, prowadzona przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim (kurs dla przedmiotu o kodzie 23-EK-S1-S6-Pp),
- zakładka „materiały dla studentów” na stronie wydziałowej Prowadzącego - program kształcenia: postępowanie podatkowe (ćw.) - SSE, I st., 3 rok, gr. 1 i 3 - 2019/20 (adres https://prawo.uni.wroc.pl/node/41375),
- funkcja Chat na panelu Topic dla danych ćw. na platformie E-EDU lub na panelu wydziałowej poczty elektronicznej Office 365 Outlook (funkcja w górnym pasku strony).

Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w następujący sposób:
1. Za pośrednictwem poczty USOSmail, na co najmniej 5 dni przed zajęciami, Student otrzyma każdorazowo maila z informacją o zakresie materiału do przygotowania na dane zajęcia / zakres materiału jest też przedstawiony w opisie do danych zajęć na platformie e-learningowej E-EDU,

2. Uczestnicy zajęć przez pierwszą godzinę zajęć (60 min) będą mieli możliwość zapoznania się z prezentacjami multimedialnymi oraz wybranymi wzorami pism procesowych i pism urzędowych w sprawach podatkowych w tematyce zajęć, udostępnionymi na platformie e-learningowej E-EDU (kurs dla przedmiotu o kodzie 23-EK-S1-S6-Pp) / także na stronie wydziałowej Prowadzącego w zakładce „materiały dla studentów”,

3. Aktywność studenta w kursie e-learning będzie oceniania na podstawie wpisów na forum dydaktycznym utworzonym dla kursu na platformie e-learningowej E-EDU. Wpisy mają zawierać odpowiedzi na pytania kontrolne do zagadnień objętych tematyką danych zajęć. Aktywność studenta w kursie e-learning jest równoznaczna obecności Studenta na zajęciach. Podstawą odnotowania obecności jest przedstawienie odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie kontrolne zadane grupie do dyskusji. Panel dyskusyjny w metodzie Q & A (pytania i odpowiedzi) trwa kolejne pół godziny zajęć (30 min). Prowadzący komentuje na bieżąco wpisy studentów. Prowadzący ocenia udzielone odpowiedzi na pytania kontrolne. Prowadzący możliwie na bieżąco odpowiada na ewentualne pytania studentów. Prowadzący zamyka panel dyskusyjny i podsumowuje dyskusję na forum dydaktycznym.

4. Treść prezentowanych materiałów można konsultować ponadto za pomocą funkcji Chat na platformie e-learningowej E-EDU lub funkcji Chat na panelu wydziałowej poczty elektronicznej Office 365 Outlook (funkcja w górnym pasku strony) w ramach konsultacji online.

5. Równoważne odnotowaniu aktywności w formie czynnego udziału w zajęciach będzie przygotowanie rozwiązań kazusów zamieszczonych w panelu Topic dla danych ćw. na platformie E-EDU / także na stronie wydziałowej Prowadzącego w zakładce „materiały dla studentów” - i ich wysłanie na maila Prowadzącego / lub wgranie pliku na platformie E-EDU w terminach określonych w polu dostępu do pliku na platformie E-EDU / także w ogłoszeniu na stronie wydziałowej Prowadzącego.

6. Prowadzący przewiduje możliwość przeprowadzenia kartkówek w formie testu 10 pytań jednokrotnego wyboru abcd na platformie e-learningowej E-EDU  (10-30 sekund na odpowiedź na dane pytanie, po którym następuje automatyczne przejście do kolejnego pytania bez możliwości cofnięcia, a po zakończeniu testu wystawienie punktów). Punktowy wynik kartkówek stanowi składową oceny końcowej z ćwiczeń (zgodnie z syllabusem).

7. W mocy pozostają ustalenia zawarte w syllabusie przedmiotu postępowanie podatkowe (ćw.) – program ćw. i warunki zaliczenia ćw., zamieszczonym na stronie wydziałowej Prowadzącego. Od 12.03.20 r. syllabus uwzględnia możliwość kształcenia na odległość.
 
 mgr Rafał Kowalski