Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wykaz zagadnień na ćwiczenia dla 2,5 studiów prawa

dr Krzysztof Wygoda - 21 Marzec, 2015 - 10:01

Ćw.  1. Zamknięty system źródeł prawa powszechnie obowiązującego

I. Pojęcie zamkniętego systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego i jego składniki

1. Konstytucja.

2. Ustawa o zmianie konstytucji.

3. Akty prawa międzynarodowego jako źródła prawa w RP. Ratyfikowana umowa  międzynarodowa.

4. Prawo Wspólnot Europejskich (akty prawa ponadnarodowego).

4.1. Zjawisko „multicentryczności”. Współistnienie systemu prawa krajowego  i ponadnarodowego.

4.2. Źródła prawa wspólnotowego. Prawo „pierwotne” i „wtórne (pochodne)”

4.3. Traktaty założycielskie WE i UE.

4.4. Rozporządzenia.

4.5.Dyrektywy.

4.6.Decyzje.

4.7. Źródła prawa w II i III filarze Unii Europejskiej.

5. Ustawa. Pojęcie i cechy. Ogólne informacje o procesie ustawodawczym.

6. Rozporządzenie z mocą ustawy.

7. Rozporządzenie. Konstrukcja szczegółowego upoważnienia.

8. Akty prawa miejscowego.

II. inne źródła prawa powszechnie obowiązującego i akty prawa wewnętrznie obowiązującego.

Wymagana literatura podstawowa: Bogusław Banaszak, Prawo konstytucyjne, 6. Wyd. Warszawa 2012; s. 27 – 59; 113 – 169; 502. Akty normatywne niezbędne do pracy na ćwiczeniach: Konstytucja RP (ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału III, art. 118-124, rozdział XI i XII), ustawa z 20.07.2000 r. o  ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (wymagana znajomość w całości -Dz.U.07.68.449 t.j. ze zm.), Regulamin Sejmu (Dział II rozdziały 1-6, Działu IV i IVa); Regulamin Senatu (art. 37-38, 60, 63, Dział VII-IX);

 

Ćw.   2. Źródła prawa a kontrola konstytucyjności norm

I .  Modele kontroli konstytucyjności prawa.

1. System pozaparlamentarny

2. System parlamentarny

II. Ogólne informacje o Trybunale Konstytucyjnym

1. Pozycja ustrojowa i zasady funkcjonowania

2. Skład i struktura

2.1.Zgromadzenie Ogólne

2.2. Prezes Trybunału

3. Kompetencje Trybunału

3.1. Orzekanie w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją

3.2. Orzekanie w sprawach zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami

międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,

3.2. Orzekanie w sprawach zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne

organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i  ustawami,

3.3. Orzekanie w sprawach zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,

3.4. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych

3.5. Sygnalizowanie luk i uchybień w prawie

III. Orzekanie w sprawach skarg konstytucyjnych

1. Przesłanki skargi konstytucyjnej

1.1.Zakres podmiotowy skargi konstytucyjnej

1.1.1. Zdolność do bycia podmiotem konstytucyjnych wolności i praw

1.1.2. Interes osobisty

1.1.3. Interes prawny

1.2.Zakres przedmiotowy skargi konstytucyjnej

1.2.1. Pojęcie „ustawy lub innego aktu normatywnego”

1.2.2. Zasada subsydiarności i interes realny skarżącego

1.2.2.1.„Ostateczność” w postępowaniu cywilnym

1.2.2.2.„Ostateczność” w postępowaniu karnym

1.3. Przesłanki formalne:

1.3.1. Termin. Obliczanie biegu terminu.

1.3.2. Skarga konstytucyjna jako pismo procesowe wszczynające postępowanie w sprawie. Omówienie sposobu konstruowania skargi.

1.3.3. Przymus adwokacki lub radcowski.

2. Orzekanie w sprawach skarg konstytucyjnych

2.1. Wstępna kontrola skargi.

2.1.1.Postanowienie o odmowie nadania wnioskowi dalszego biegu

2.1.2.Postanowienie tymczasowe o zawieszeniu lub wstrzymaniu wykonania orzeczenia

2.2. Postępowanie dowodowe i zasięganie informacji co do wykładni

2.3. Uczestnicy postępowania

2.4.Przebieg rozprawy

2.5. Orzeczenia Trybunału i ich rodzaje

2.5.1. Umorzenie postępowania.

2.5.2. Orzeczenie o zgodności albo niezgodności normy z wzorcem kontroli

2.5.2.1.Wyroki „interpretacyjne” i „zakresowe”

2.5.2.2. Wyroki „aplikacyjne”

2.5.3. Skutki orzeczenia Trybunału

2.5.3.1. Określenie terminu utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego

2.5.3.2.Orzeczenie Trybunału jako podstawa wznowienia postępowania

 

Akty normatywne niezbędne do pracy na ćwiczeniach: ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale

Konstytucyjnym (Dz.U.97.102.643 ze zm.);UCHWAŁA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW

TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 3 października 2006 r. w sprawie Regulaminu Trybunału

Konstytucyjnego (M.P.06.72.720) Wymagana literatura podstawowa: Bogusław Banaszak, Prawo

konstytucyjne, 6. Wyd. Warszawa 2012, s. 82 – 112; s. 369 - 400. Zalecany literatura dodatkowa:

Janusz Trzciński (red.), Skarga konstytucyjna, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000;Bogumił

Szmulik, Skarga konstytucyjna. Polski model na tle porównawczym, Wydawnictwo C.H. Beck,

Warszawa 2006.

 

Ćw.  3. Prawo wyborcze

I  Wybory – funkcje, rodzaje. Rodzaje systemów wyborczych.

1. Funkcja wyborów.

2. Rodzaje wyborów.

II Kodeks wyborczy

1. Wybory do Sejmu i senatu.

2.Wybory  na urząd Prezydenta RP.

3. Wybory samorządowe

4. Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Wymagana literatura podstawowa: Bogusław Banaszak, Prawo konstytucyjne, 5. Wyd. Warszawa

2012; s. 262 - 344. Akty normatywne niezbędne do pracy na ćwiczeniach: art. 96-101, 127-130

Konstytucji RP, ustawa z 12.4.2001 r., Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112. ze zm.)

 

Ćw.  4. Stany nadzwyczajne

1.  Stan wojenny

2. Stan wyjątkowy

3. Stan klęski żywiołowej

 

Wymagana literatura podstawowa: L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2009

(rozdział p.t. „Stany nadzwyczajne”) Akty normatywne niezbędne do pracy na ćwiczeniach:

Konstytucja RP (rozdział XI), ustawa z 29.08.2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach

Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.02.156.1301 ze zm.), ustawa z 21.06.2002 r. o stanie wyjątkowym

(Dz.U.02.113.985 ze zm.), ustawa z 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.02.62.558 ze zm.)

Ustawa  z dnia 22.11.2002  r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w

czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz.U.02. 233.1955)

 

Ćw. 5. Samorząd terytorialny

1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego

2. Organy samorządu terytorialnego i ich kompetencje

2.1 Gmina

2.2. Powiat

2.3 Województwo

3. zrzeszenia jednostek samorządu terytorialnego

4. Nadzór nad samorządem terytorialnym

 

Akty normatywne niezbędne do pracy na ćwiczeniach: Konstytucja RP  roz. VII;  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. 2001 . 142. 1591 ze zm.) Ustawa z  dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2001 . 142. 1592 ze zm.) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t .j. Dz. U. 2001 . 142. 1590 ze zm.); Wymagana literatura podstawowa: Bogusław Banaszak, Prawo konstytucyjne, 5. Wyd. Warszawa 2010; s. 586 - 612.

 

Ćw.  6. Organy ochrony i kontroli prawa

I. Pojęcie kontroli

II. . Podmiotowy i przedmiotowy zakres kontroli NIK.

1. Konstytucyjne i ustawowe określenie podmiotu kontrolowanego

2. Konstytucyjne i ustawowe kryteria kontroli NIK

3. Organizacja Najwyższej Izby Kontroli

4. Postępowanie kontrolne

4.1. Uprawnienia kontrolerów NIK

4.2. Uprawnienia podmiotów kontrolowanych

4.3. Protokoły kontroli

4.4. Wystąpienia pokontrolne

4.5.Informacja o wynikach kontroli

5. Status pracowników NIK

III. Rzecznik Praw Obywatelskich

1. Organizacja RPO

2. Postępowanie przed RPO

3. Uprawnienia RPO

IV . Rzecznik Prawa Dziecka

V. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

 

Akty normatywne niezbędne do pracy na ćwiczeniach: Konstytucja RP; ustawa z dnia 23 grudnia

1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U.07.231.1701 ze zm.). Zalecany materiał

dodatkowy: zarządzenie Prezesa NIK z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie postępowania kontrolnego

(M.P.95.17.211) ;  Ustawa z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz.U. 2001. 14.147 ze

zm.);  Ustawa z dnia 6.1.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. 2000.06.69 ze zm.) ; Ustawa z dnia

29.12.1992 r.  o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. 2011.43.226 ze zm.);  wymagana literatura podstawowa:

Bogusław Banaszak, Prawo konstytucyjne, 5. Wyd. Warszawa 2012; s. 564 - 582.