Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Polityka antymonopolowa - zagadnienia

dr Teresa Korbutowicz - 9 Grudzień, 2020 - 21:29

Szanowni Państwo,
podaję poniżej zakres materiału obowiazujący na egzaminie z przedmiotu polityka antymonopolowa. Zamieszcza tenwykaz także w załączniku.
Teresa Korbutowicz

Polityka antymonopolowa – stacjonarne studia ekonomii
Szczegółowy zakres materiału obowiązujący na egzaminie 2020/2021
 
I. Przedmiot polityki antymonopolowej:
1) zakres polityki antymonopolowej i je kształtowanie,
2) konkurencja jako przedmiot ochrony - pojęcie,
3) przyczyny i konieczność ochrony konkurencji w gospodarce rynkowej,
II. Reguły ochrony konkurencji w UE:
1) zakazane porozumienia przedsiębiorstw – pojęcie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa publiczne z art. 106 TfUE, decyzje zrzeszeń przedsiębiorstw, uzgodnione praktyki, treść zakazu i rodzaje zakazanych porozumień, rynek właściwy, przykłady,
2) dozwolone porozumienia przedsiębiorstw – porozumienia o mniejszym znaczeniu (zasada de minimis), instytucja zwolnienia indywidualnego (warunki zwolnienia z art. 101 ust. 3 TfUE), wyłączenia blokowe,
3) nadużycie dominującej pozycji – warunki stosowania art. 102 TfUE, rodzaje nadużyć (antykonkurencyjne, eksploatacyjne), dominująca pozycja, dominacja wspólna, właściwy rynek, przykłady,
4) kontrola koncentracji przedsiębiorstw – rodzaje połączeń przedsiębiorstw podlegające kontroli (przejęcie udziałów, zwiększenie rozmiarów przez połączenie przedsiębiorstw, utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa, transakcje wzajemnie uwarunkowane, transakcje konglomeratowi, rynki oligopolistyczne), wymiar wspólnotowy koncentracji (obroty światowe i na jednolitym rynku wewnętrznym), kompetencje Komisji, przykłady,
5) kary pieniężne za naruszenie art. 101 i 102 TfUE – rodzaje kar, zasady ustalania kar, polityka łagodzenia kar pieniężnych w odniesieniu do karteli,
6) pomoc publiczna – ekonomiczna ocena pomocy publicznej, zakaz udzielania pomocy, pojęcie i formy udzielania pomocy publicznej, pomoc ze źródeł państwowych, dopuszczalne wyjątki w postaci automatycznie dozwolonej (art. 107 ust. 2 TfUE) i warunkowo dozwolonej pomocy (art. 107 ust. 3 TfUE), ogólne wyłączenia blokowe z rozporządzenia nr 651/2014, pomoc de minimis,
7) kategorie przedsiębiorstw publicznych, usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (usługi publiczne) – pojęcie, wymagania, rekompensata za wykonanie takiej usługi, pomoc de minimis dla przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym gospodarczym interesie, przejrzystość stosunków finansowych pomiędzy państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi,
Materiały źródłowe:
 – traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej –  art. 101 do 109 traktatu;
                        - rozporządzenie Rady nr 1/2003 w sprawie stosowania artykułu 81 i 82 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecnie art. 101 i 102 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej),
                        - rozporządzenie Rady nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw,
                        - rozporządzenie Rady nr 1407/2013 w sprawie stosowania art.107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
                        - rozporządzenie Komisji nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych),
                        - rozporządzenie Komisji nr 360/2012 w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym,
                        - komunikat Komisji w sprawie stosowania reguł Unii Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym,
                        - komunikat Komisji w sprawie kryteriów analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania,
                        - dyrektywa Komisja 2006/111 z 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi.