Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Sylabus: Współczesne doktryny polityczne, prawne i administracyjne 2020/2021

mgr Marcin Birt - 28 luty, 2021 - 16:16

SYLABUS PRZEDMIOTU: WSPÓŁCZESNE DOKTRYNY POLITYCZNE, PRAWNE I ADMINISTRACYJNE DLA GRUP ĆWICZENIOWYCH NR 1-2 ADMINISTRACJI  - NIESTACJONARNE II STOPNIA, SEMESTR LETNI, ROK AKADEMICKI 2020/2021 WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
 
Przedmiot: Współczesne doktryny polityczne, prawne i administracyjne
Prowadzący: mgr Marcin Birt
Tryb i terminy prowadzonych ćwiczeń: online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w terminach wskazanych w systemie USOS Uniwersytetu Wrocławskiego: 07 marca 2021 r.; 17 kwietnia 2021 r., 13 czerwca 2021 r. oraz podanych tam godzinach.
Kontakt: w ramach prowadzonych ćwiczeń  lub konsultacji online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams albo adres mailowy: marcin.birtatuwr.edu.pl
Konsultacje: czwartek, godz. 16:00-18:00 online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Proszę o uprzedni kontakt mailowy celem potwierdzenia swojej obecności na konsultacjach ze wskazaniem ich terminu oraz problematyki stanowiącej przedmiot konsultacji – nie dotyczy obowiązku odrobienia nieobecności lub poprawienia błędnej odpowiedzi na ćwiczeniach (omawiane poniżej). Ponadto konsultacje Prowadzącego odbywają się online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w terminach:
- 07 marca 2021 r. – od godz. 13:00 do 15:00
- 17 kwietnia 2021 r. – od godz. 13:00 do 15:00
- 13 czerwca 2021 r. – od godz. 13:00 do 15:00
Warunki uzyskania zaliczenia:
Uczestnictwo w zajęciach jest niezbędne do uzyskania zaliczenia. W trakcie ćwiczeń online sprawdzana będzie obecność i sporządzana lista obecności, natomiast udział w ćwiczeniach weryfikowany również zadawaniem przez Prowadzącego pytań związanych z omawianą na ćwiczeniach tematyką, skierowanych do konkretnych członków grup ćwiczeniowych. Brak reakcji osoby do której kierowane jest pytanie bez zbędnej zwłoki stanowić będzie podstawę do uznania, iż osoba ta faktycznie nie uczestniczy w ćwiczeniach implikując konieczność zaliczenia przez nią ćwiczeń na konsultacjach Prowadzącego. Udzielenie błędnej odpowiedzi również skutkować będzie koniecznością jej poprawy na konsultacjach Prowadzącego. W cyklu dydaktycznym: 07 marca 2021r.-13 czerwca 2021 r. dopuszczalna jest jedna nieobecność, każdą następną należy odrobić na konsultacjach. Nieobecność lub  błędna odpowiedź  zostaną uznane, odpowiednio: za odrobioną lub poprawioną po krótkiej rozmowie z Prowadzącym, obejmującej udzielenie prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 2 z 3 pytań oscylujących wokół problematyki omawianej na zajęciach, w których członek grupy ćwiczeniowej nie uczestniczył lub udzielił błędnej odpowiedzi. Celem odrobienia nieobecności lub poprawy błędnej odpowiedzi konieczne jest również wysłanie do Prowadzącego wiadomości e-mail ze wskazaniem terminu, przyczyny oraz problematyki poprawianej oceny/odrabianej nieobecności. W trakcie zajęć osoba do której zwraca się prowadzący obowiązana jest włączyć kamerę i mikrofon. W innych przypadkach proszę o wyłączenie mikrofonów i kamer – sprzyja to prawidłowemu funkcjonowaniu platformy Microsoft Teams.    
W dniu 17 kwietnia 2021 r. zostanie przeprowadzone pisemne kolokwium (trwające 45 minut) podczas którego członkowie grup będą odpowiadać na 3 kolejno zadawane pytania związane z problematyką omówioną na dotychczas przeprowadzonych ćwiczeniach (kolokwium sporządzane za pomocą edytora tekstu WORD). Każda odpowiedź będzie oceniana indywidualnie, w skali: 2,0 (niedostateczny), 3,0 (dostateczny), 3,5 (dostateczny plus), 4,0 (dobry),  4,5 (dobry plus), 5,0 (bardzo dobry), a ustalona na tej podstawie średnia arytmetyczna podstawą do uzyskania oceny końcowej z kolokwium. Uzyskanie średniej arytmetycznej poniżej 3,0 oznacza uzyskanie oceny 2,0 (niedostateczny) i konieczności poprawy kolokwium na konsultacjach Prowadzącego. Średnia arytmetyczna z innych ocen zaokrąglana będzie „w dół”, np. 3,3 oznacza uzyskanie oceny 3,0 (dostateczny). Brak poprawienia oceny 2,0 (niedostateczny) z kolokwium skutkować będzie uzyskaniem oceny 2,0 (niedostateczny) z ćwiczeń i związanymi z tym konsekwencjami. Nieobecność na kolokwium bez usprawiedliwionej przyczyny stanowić będzie podstawę do braku uzyskania zaliczenia przedmiotu i związane z tym konsekwencje. Ocena z kolokwium ma zasadnicze znaczenie dla oceny końcowej z zaliczenia ćwiczeń.  Usprawiedliwienie należy przedstawić w wersji skanu (np. zwolnienie lekarskie) niezwłocznie po uzyskaniu zdolności do udziału w zajęciach na adres mailowy Prowadzącego. Osoby merytorycznie aktywne podczas ćwiczeń, w tym udzielające merytorycznych, właściwych odpowiedzi na kierowane do nich przez Prowadzącego pytania, odznaczane będą „plusem” – uzyskanie 3 „plusów” pozwoli na podniesienie oceny końcowej z zaliczenia o 0,5 – nie dotyczy to jednak uzyskania niepoprawionej oceny 2,0 (niedostateczny) z kolokwium lub braku obecności na kolokwium. Ocenę 2,0 (niedostateczny) lub brak przystąpienia do kolokwium należy zaliczyć najpóźniej do dnia 13 czerwca 2021 r. w godzinach konsultacji Prowadzącego. Brak odrobienia nieobecności na ćwiczeniach lub poprawienia odpowiedzi z ćwiczeń podczas konsultacji mają również wpływ na uzyskanie oceny końcowej albo zaliczenia ćwiczeń. Przed terminem ćwiczeń Prowadzący przesyłał będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej członkom grup ćwiczeniowych syntetyczne opracowania tematyki omawianej na ćwiczeniach w konkretnym terminie. 
Poza obecnością na ćwiczeniach, uzyskaniem pozytywnej oceny z kolokwium i znajomością omawianej na ćwiczeniach tematyki do uzyskania zaliczenia wymagana jest również znajomość problematyki omawianej na wykładzie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 z przedmiotu: Współczesne doktryny polityczne, prawne i administracyjne na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz znajomość problematyki omawianej na ćwiczeniach przedstawionej w przynajmniej jednym z zalecanych poniżej podręczników: 
1) L. Dubel, „Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX w.”, Warszawa 2012 (lub nowsze wydanie);
2) H. Olszewski, M. Zmierczak, „Historia doktryn politycznych i prawnych”, Poznań 1994 (lub nowsze wydanie);
3) K. Chojnicka, H. Olszewski, „Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik akademicki”, Poznań 2004 (lub nowsze wydanie);
4) E. Kundera, M. Maciejewski (red.), „Leksykon myślicieli politycznych i prawnych”, Warszawa 2009 (lub nowsze wydanie).
 
Egzamin przedterminowy: członkowie grup ćwiczeniowych, którzy będą chcieli podejść do egzaminu przedterminowego z przedmiotu Współczesne doktryny polityczne, prawne i administracyjne, obowiązani są poinformować o tym Prowadzącego (e-mail, podczas ćwiczeń online lub konsultacji online) co najmniej na 2 tygodnie wcześniej przed ustalonym terminem tego egzaminu. Warunkiem przystąpienia do niego jest  uzyskanie oceny 5,0 (bardzo dobry) z zaliczenia, które można uzyskać również podczas konsultacji. W takim przypadku obowiązuje znajomość całego materiału stanowiącego przedmiot ćwiczeń. Brak uzyskania oceny 5,0 (bardzo dobry) oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu przedterminowego.  

Zakres zagadnień omawianych na ćwiczeniach:
07 marca 2021 r. – doktryny renesansu, XVII w. oraz oświecenia: N. Machiavelli; J. Bodin; Erazm z Rotterdamu i renesansowe utopie; państwo w koncepcjach okresu reformacji (M. Luter, J. Kalwin);  koncepcja prawa natury H. Grocjusza; monarchia absolutna – cechy państwa, przedstawiciele doktryny; koncepcje umowy społecznej  (T. Hobbes, J. Locke, J. J. Rousseau); koncepcja podziału władz K. Monteskiusza; jakobinizm; A. Smith i początki liberalizmu.
17 kwietnia 2021 r. – kolokwium; doktryna liberalizmu i jej przedstawiciele: J. Bentham, J. Stuart Mill, B. Constatnt, A. de Tocqueville; E. Burke i założenia konserwatyzmu; anarchizm: cechy doktryny i koncepcje przedstawicieli: P. J. Proudhon, M. Bakunin, P. Kropotkin; G. Sorel i syndykalizm.
13 czerwca 2021 r. – socjalizm utopijny i jego przedstawiciele; państwo i prawo w doktrynie marksistowskiej; totalitaryzm: cechy państwa i prawa na przykładzie III Rzeszy i stalinowskiego ZSRR; państwo i społeczeństwo według społecznej nauki Kościoła Rzymskokatolickiego.