Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

kazus spółka z o.o. dla grupy 2 i 4 SNP 2.5

mgr Ewa Całus - 6 Maj, 2015 - 22:36

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Krakus” przewiduje, że zbycie udziałów wymaga zgody spółki wyrażonej w uchwale wspólników. Wspólnik Wacław K. (40 % kapitału zakładowego) zamierzał sprzedać swoje udziały Alicji O. Zawiadomienie o zgromadzeniu wspólników zarząd wysłał wszystkim wspólnikom pocztą elektroniczną z tygodniowym wyprzedzeniem, podając w załączeniu porządek obrad i projekty uchwał. Zgromadzenie wspólników, które odbyło się w dniu 12 marca 2010 r. podjęło uchwałę wyrażającą zgodę na zbycie udziałów przez Wacława K. W dniu 15 marca 2010 r. została zawarta umowa sprzedaży udziałów w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi między Wacławem K. a Alicją O., która następnie została wpisana przez zarząd jako wspólniczka do księgi udziałów. Jednakże w dniu 15 kwietnia 2010 r. uchwała ta została zaskarżona przez Antoniego H. (20 % kapitału zakładowego) powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały, z uzasadnieniem, że nie został on powiadomiony elektronicznie i dlatego w nim nie uczestniczył.

W dniu 10 czerwca 2010 r. odbyło się zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki „Krakus”, na którym m.in. została podjęta uchwała wyrażająca zgodę na zbycie nieruchomości należącej do spółki. Alicja O. głosowała za tą uchwałą. W dniu 15.06.2010 r. zawarto notarialną umowę sprzedaży nieruchomości między spółką a Janem U.

W dniu 20.06.2010 r. został wydany wyrok sądu okręgowego w Krakowie stwierdzający nieważność uchwały z dnia 12 marca 2010 r. wyrażającej zgodę na sprzedaż udziałów przez Wacława K. Wyrok uprawomocnił się.

Antoni H. twierdzi, że uchwały podjęte na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2010 r. są nieistniejące, ponieważ Alicja O. nie nabyła skutecznie udziałów od Wacława K. Alicja O. podnosi z kolei, że nabyła udziały w dobrej wierze i dlatego stała się wspólniczką spółki. Również Jan U. twierdzi, że przy zawieraniu umowy nabycia nieruchomości nic nie wiedział o tym, że uchwała z 12 marca 2010 została zaskarżona powództwem o stwierdzenie jej nieważności. Podnosi ponadto, że nie zna osobiście ani Alicji O., ani Wacława K.

 

Proszę rozwiązać kazus z uwzględnieniem poglądów doktryny i orzecznictwa.