Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zakres materiału do kolokwium semestr zimowy 2014/2015

mgr Agnieszka Miczkowska - 24 Listopad, 2014 - 16:13

 Zagadnienia obowiązujące do kolokwium w semstrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 SNP (Z):

1. Zakres zastosowania k.p.k.

2. Cele i funkcje postępowania karnego. Zasada trafnej reakcji karnej. Zasada uwzględniania interesów pokrzywdzonego. Zasada szybkości postępowania, Szybkość postępowania a zasada prawdy materialnej. Skarga na przewlekłość postępowania.

3. Zasada oficjalności i zasada skargowości. Zasada legalizmu. Legalizm a oportunizm procesowy. Przykłady realizacji zasady oportunizmu procesowego.

4. Przesłanki procesowe - katalog przesłanek, rodzaje przesłanek, skutki procesowe wystąpienia negatywnej przesłanki procesowej, kolizja przesłanek procesowych.

5. Umorzenie absorpcyjne. Umorzenie postępowania na wniosek oskarżonego. 

6. Organy postępowania karnego 

a) sąd - właściwość rzeczowa, miejscowa, funkcjonalna, delegacyjna, wyłączenie sędziego, dopuszczalność wyłączenia "sądu"

b) organy ścigania - pojęcie i przykłady organów ścigania, status prokuratora w postępowaniu przygotowawczym, właściwość miejscowa

c) status i kompetencje referendarza sądowego w postępowaniu karnym

7. Strony postępowania karnego - strona w postępowaniu przygotowawczym i strona w postępowaniu jurysdykcyjnym. Osoba podejrzana, podejrzany i oskarżony w procesie karnym. Oskarżyciel publiczny. Oskarżyciel prywatny. Rola prokuratora w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego. Oskarżyciel posiłkowy uboczny i samoistny. Subsydiarny akt oskarżenia. Status i uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Powód cywilny. Powództwo adhezyjne. Dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym. Rozstrzygnięcia sądu co do roszczeń cywilnych. Status podmiotu z art. 416 k.p.k.

8. Formalne i materialne prawo do obrony. Obrońca w postępowaniu karnym. Obrona obligatoryjna i fakultatywna. Obrona z urzędu i z wyboru. Pełnomocnik procesowy w postępowaniu karnym.

9. Przedstawiciel społeczny.

10. Pojęcie i rodzaje środków przymusu. Środki przymusu a środki zapobiegawcze. Środki zapobiegawcze izolacyjne i nieizolacyjne. Zatrzymanie osoby podejrzanej (art. 243 k.p. i art. 244 k.p.k). Zatrzymanie podejrzanego i przymusowe doprowadzenie (art. 75 k.p.k.). Przesłanki ogólne i szczególne tymczasowego aresztowania. Przesłanki negatywne tymczasowego aresztowania. Zasada ultima ratio tymczasowego aresztowania. Organy stosujące tymczasowe aresztowanie. Treść postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Czas trwania tymczasowego aresztowania. Uchylenie i zmiana tymczasowego aresztowania. Orzekanie o tymczasowym aresztowaniu w trybie art. 344 k.p.k. Zazalenie na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.