Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zagadnienia egzaminacyjne SSA Podstawy prawa cywilnego

dr Wojciech Szydło - 27 Listopad, 2014 - 00:09

I.Część ogólna prawa cywilnego

 1. Pojęcie prawa cywilnego
 2. Systematyka prawa cywilnego
 3. Źródła prawa prywatnego
 4. Konstrukcja normy prawa cywilnego. Sankcja w prawie cywilnym
 5. Przepisy bezwzględnie i względnie stosowalne oraz semiimperatywne
 6. Obowiązywanie i stosowanie norm w czasie i w przestrzeni
 7. Zasady prawa prywatnego  
 8. Stosunek cywilnoprawny i jego elementy
 9. Normatywne postacie i rodzaje uprawnień
 10. Pojęcie, rodzaje i typy praw podmiotowych (bezwzględne i względne, majątkowe i niemajątkowe, zbywalne i niezbywalne, związane, akcesoryjne, tymczasowe)
 11. Nabycie i utrata prawa podmiotowego
 12. Nadużycie prawa podmiotowego
 13. Osoby fizyczne  (pojęcie, cechy charakteryzujące osobę fizyczną, nasciturus, zdolność prawna, ubezwłasnowolnienie, zdolność do czynności prawnych, dobra osobiste i ich ochrona)
 14. Osoby prawne (pojęcie, indywidualizacja, siedziba, organy, rodzaje)
 15. Ułomne osoby prawne
 16. Konsumenci i przedsiębiorcy
 17. Przedstawicielstwo (ustawowe, pełnomocnictwo, prokura)
 18. Rzeczy jako przedmioty stosunku cywilnoprawnego (pojęcie, rodzaje: ruchome i nieruchomości, oznaczone co do tożsamości i co do gatunku, podzielne i niepodzielne, przedmioty materialne niebędące rzeczami)
 19. Części składowe rzeczy
 20. Przynależności rzeczy
 21. Pożytki
 22. Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym
 23. Gospodarstwo rolne
 24. Przedawnienie i terminy zawite
 25. Zdarzenia cywilnoprawne
 26. Pojęcie czynności prawnej
 27. Pojęcie oświadczenia woli
 28. Składanie oświadczeń woli
 29. Klasyfikacja czynności prawnych (jednostronne i wielostronne, konsensualne i realne, między żyjącymi i na wypadek śmierci, zobowiązujące, rozporządzające oraz o podwójnym skutku, przysparzające, kauzalne i abstrakcyjne, upoważniające)
 30. Zawarcie umowy (tryb ofertowy, negocjacje, przetarg i aukcja)
 31. Elementy treść czynności prawnych
 32. Istota i rodzaje warunku
 33. Forma czynności prawnych (zwykła forma pisemna, kwalifikowane postaci formy pisemnej, forma elektroniczna)
 34. Formy szczególne ze względu na skutki jej niezachowania (pod rygorem nieważności, dla celów dowodowych, dla wywołania szczególnych skutków prawnych)
 35. Wady oświadczenia woli (pojęcie i rodzaje wad oświadczenia woli)
 36. Sankcje wadliwych czynności prawnych (nieważność, wzruszalność, bezskuteczność zawieszona, bezskuteczność względna)

II.Zobowiązania

 1. Pojęcie zobowiązania (strony, przedmiot, treść, wierzytelność, dług i odpowiedzialność)
 2. Świadczenie (pojęcie, rodzaje)
 3. Szkoda (pojęcie, związek przyczynowy, odszkodowanie)
 4. Wielość dłużników lub wierzycieli (zobowiązania podzielne i niepodzielne, solidarne
 5. Umowy jako źródło zobowiązań (rodzaje umów)
 6. Umowy z udziałem konsumentów (zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa, zawierane na odległość)
 7. Zasada swobody umów
 8. Zawieranie umów (ulpa in contrahendo, umowa przedwstępna, wzorce umowne)
 9. Dodatkowe zastrzeżenia umowne (zadatek, umowne prawo odstąpienia od umowy, odstępne, kara umowna)
 10. Bezpodstawne wzbogacenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
 11. Pojęcie czynu niedozwolonego (zasady odpowiedzialności, bezprawność, wina)
 12. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej
 13. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wykonawcę powierzonej czynności
 14. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta
 15. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części
 16. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ruch mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody
 17. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 18. Naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym (naprawienie szkody majątkowej na osobie, zadośćuczynienie za krzywdę)
 19. Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym
 20. Wykonanie zobowiązań (przedmiot wykonania, miejsce i czas wykonania zobowiązań, wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania)
 21. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa, niemożliwość świadczenia, opóźnienie i zwłoka dłużnika, zwłoka wierzyciela)
 22. Wygaśnięcie zobowiązań
 23. Zmiana wierzyciela i dłużnika
 24. Przystąpienie do długu
 25. Ochrona wierzyciela w razie nielojalnego działania dłużnika (roszczenia pauliańskie, ius ad rem)
 26. Umowy nazwane i nienazwane (umowy „mieszane”)
 27. Sprzedaż
 28. Zamiana
 29. Przekazanie nieruchomości
 30. Umowa deweloperska
 31. Najem
 32. Dzierżawa
 33. Użyczenie
 34. Umowa leasingu
 35. Umowa zlecenia
 36. Umowa o dzieło
 37. Umowa o roboty budowlane
 38. Umowa komisu
 39. Umowa przewozu
 40. Umowa darowizny
 41. Umowa pożyczki
 42. Ubezpieczenie
 43. Umowa dożywocia
 44. Spółka cywilna

III.Prawo rzeczowe

 1. Pojęcie prawa rzeczowego w znaczeniu przedmiotowych i podmiotowych praw rzeczowych
 2. Numerus clausus praw rzeczowych
 3. Rodzaje praw rzeczowych
 4. Jawność praw rzeczowych
 5. Pojęcie, treść i wykonywanie własności
 6. Przestrzenne granice nieruchomości
 7. Rozgraniczenie nieruchomości
 8. Ograniczenie dopuszczalnych immisji pośrednich
 9. Służebności w stosunkach sąsiedzkich
 10. Pierwotne i pochodne nabycie własności
 11. Przeniesienie własności w wyniku umowy zobowiązująco‑rozporządzającej
 12. Nabycie własności rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej do rozporządzania
 13. Szczególne zasady obrotu nieruchomościami według wymagań Kodeksu cywilnego
 14. Zasiedzenie
 15. Nabycie własności niczyjej rzeczy ruchomej
 16. Znalezienie rzeczy i jego skutki
 17. Nabycie własności pożytków naturalnych rzeczy
 18. Połączenie, pomieszanie i przetworzenie rzeczy
 19. Współwłasność
 20.  Odrębna własność lokali
 21.  Użytkowanie wieczyste
 22.  Ograniczone prawa rzeczowe – zasady ogólne
 23.  Użytkowanie
 24.  Służebności
 25.  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 26.  Prawo zastawu
 27.  Hipoteka
 28.  Posiadanie
 29.  Księgi wieczyste  

IV.Spadki

 1.  Pojęcie spadku
 2.  Zasady dziedziczenia ustawowego
 3.  Zasady dziedziczenia testamentowego
 4.  Rozrządzenia testamentowe
 5.  Przyjęcie i odrzucenie spadku
 6.  Odpowiedzialność za długi spadkowe
 7.  Zachowek
 8.  Wydziedziczenie
 9.  Wspólność majątku spadkowego
 10.  Dział spadku